2e zondag van de advent A 2007

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag van de advent A-jaar (09 12 2007)


Begroeting

Welkom op deze tweede zondag van de advent.
Laten wij dit samenzijn plaatsen onder de bescherming van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Aansteken tweede adventskaars

Waar wij ook gaan of staan,
wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien
met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar de geboorte van Gods Woord
steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.
         Kaars aansteken

Openingswoord

Keer je leven om, zegt Johannes vandaag in het evangelie.
Als je leven gebouwd is op het zand van egoïsme
en je de kleine mens over het hoofd ziet,
ga het dan anders aanpakken.
Bekijk het eens vanuit de bril van mensen in de schaduw
en doe inspanningen om hen in het licht te brengen.
Keer je leven om…
Deze oproep van Johannes vormt de ouverture van heel het evangelie.
Als deze oproep niet wordt gehoord en beantwoord,
zal er van de rest van de Blijde Boodschap
ook nauwelijks iets terecht komen.

Beginnen wij met God om vergeving te vragen
omdat ons hart vaak te veel gevuld is met zelfgenoegzaam­heid.

Vergevingsmoment

Omdat wij ons zo gemakkelijk blind staren
op alles wat verkeerd gaat in ons leven en in de wereld,
zodat wij als verlamd toekijken,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij onvoldoende aandacht schenken
aan positieve signalen en ontwikkelingen in deze tijd,
zodat wij niet durven geloven in een hoopvolle toekomst,
bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij niet durven leven vanuit Gods droom over de mensheid,
die zich openbaart in de geboorte van elk mensenkind,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons gebrek aan aandacht en durf vergeven
en ons brengen tot geloof en inzet. Amen.

uit Levensecht


Openingsgebed

Heer, ons leven is een lange droom
van vrede, liefde en eenheid.
Geef ons de moed
om mee te werken aan het Rijk Gods
dat Christus onder ons begonnen is.
Leer ons inzien dat daartoe bekering nodig is
en volhardende moed,
altijd opnieuw,
totdat Hij wederkomt. Amen.

Lezingen       (welzijnszondag: Romeinen 15,4-9; Matteüs 3,1-12)
(geen welzijnszondag: Jesaja 11,1-10; Matteüs 3,1-12)
(Jes.) In de eerste lezing droomt Jesaja van een hemel op aarde, van een wereld waar Gods gerechtigheid mag heersen.
(Rom. – welzijnszondag) Paulus verwoordt waar het in de actie ‘Welzijnszorg’ om gaat, wanneer hij schrijft: “Aanvaard elkaar zoals ook Christus u aanvaard heeft”.
(Mt.) Maar dat vergt van ons wel een radicale bekering, zo vult Johannes De Doper aan in de evangelielezing.

Eerste lezing (Jesaja 11, -10)
Uit de Profeet Jesaja
1        Een tak ontspruit aan de stronk van Isaï,
een twijg ontbloeit aan zijn wortels.
2        De geest van de Heer rust op hem,
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van beleid en sterkte,
een geest van kennis en ontzag voor de Heer.
3        Hij ademt ontzag voor de Heer.
Hij spreekt geen recht naar uiterlijke schijn
en hij doet geen uitspraak op grond van loze geruchten;
4        hij geeft de geringen hun recht
en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis.
Hij kastijdt de verdrukkers met de roede van zijn mond
en de slechte mensen doodt hij met de adem van zijn lippen.
5        Gerechtigheid draagt hij als een gordel om zijn lendenen,
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6        De wolf en het lam wonen samen,
de panter vlijt zich neer naast het bokje,
het kalf en de leeuw weiden samen:
een kleine jongen kan ze hoeden.
7        De koe en de berin sluiten vriendschap,
hun jongen liggen bijeen.
De leeuw eet stro, net als de os.
8        De zuigeling speelt bij het hol van de adder,
het kind strekt zijn hand uit naar het nest van de slang.
9        Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg,want de kennis van de Heer vervult het hele land, zoals het water heel de bodem van de zee bedekt.
10
      Op die dag staat de wortel van Isaï
als een vaandel voor de volken opgericht:
de volken zoeken hem op, en zijn woonplaats zal prachtig zijn.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Romeinen 15,4-9)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
4        Alles wat eertijds is opgeschreven,
werd opgeschreven tot onze lering,
opdat wij door de volharding en de vertroosting
die wij putten uit de Schrift,
in hoop zouden leven.
5        God, die de volharding en de vertroosting schenkt,
verlene u ook de eensgezindheid,
die u in Christus past,
6        opdat u één van hart en uit één mond
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt.
7        Aanvaard daarom elkaar,
zoals ook Christus u aanvaard heeft,
tot eer van God.
8Ik bedoel dit:
ter wille van Gods trouw
is Christus dienaar geweest van de besnedenen,
om de beloften aan de aartsvaders waar te maken;
9        maar de heidenen moeten God verheerlijken
vanwege zijn ontferming,
volgens het woord van de Schrift:
Daarom zal ik U loven onder de heidenen
en uw naam met psalmen prijzen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Matteüs 3,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs

1        In die dagen kwam Johannes de Doper
in de woestijn van Judea verkondigen:
2        `Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is ophanden.’
3        Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken:
Een stem roept in de woestijn:
Bereid de weg van de Heer,
maak zijn paden recht.
4        Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar
en droeg een leren gordel om zijn middel.
Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.
5        Toen liep Jeruzalem en heel Judea
en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit.
6        Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
en beleden hun zonden.
7        Toen hij zag dat velen uit de kringen van farizeeën en sadduceeën
op zijn doop afkwamen,
zei hij tegen hen:
`Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld
dat u de komende toorn kunt ontlopen?
8        Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt.
9        En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen:
`Wij hebben Abraham als vader.”
Want ik zeg u dat God van deze stenen
kinderen kan maken voor Abraham.
10       De bijl ligt al aan de wortel van de bomen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur gegooid.
11       Ik doop u in water met het oog op bekering.
Maar Hij die na mij komt, is krachtiger dan ik.
Ik ben te min om Hem zijn sandalen te brengen.
Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
12       De wan heeft Hij al in zijn hand,
en Hij zal zijn dorsvloer opruimen;
zijn graan zal Hij verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Te gemakkelijk wordt er in onze samenleving veralgemeend
en gegoocheld met grote woorden
– denk maar aan ‘oorlog tegen het terrorisme’-
waarbij, ongenuanceerd, hele bevolkingsgroepen tot zondebok worden gemaakt
en elementaire vrijheden van de mens worden ingeperkt.
Heer, geef dat we de gave des onderscheids niet verleren,
en dat we onze stem blijven verheffen
tegen alle vormen van ongeoorloofde verdachtmaking.
Laten wij bidden…

– Kansarmen, werklozen, vreemdelingen
worden overladen met negatieve vooroordelen
en op die manier sociaal geïsoleerd.
Heer, leer ons, in uw spoor,
deze mensen te benaderen op een positieve manier,
zodat ze meer kansen krijgen
om zich te ontplooien en zich in ons midden te integreren.
Laten wij bidden…

– Tal van mensen zetten zich spontaan en belangeloos in
in buurten, in het verenigingsleven, in parochies en geloofsgemeenschappen.
Hoe vaak moeten zij niet opboksen tegen vooroordelen…
Heer, maak dat wij hun inzet waarderen
en dat wij onze tong driemaal in onze mond ronddraaien
voor we hen met kritiek overladen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij om standvastigheid
en goede moed voor allen
die – als profeten van deze tijd –
geloven in een betere wereld
en doen wat hun hart hen ingeeft:
onrecht aanklagen en opkomen voor misdeelden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om geduld en uithoudingsvermogen
voor allen die zich – dag in, dag uit – inzetten
voor een kerk met een menselijk gezicht,
voor een kerk die de vragen van deze tijd verstaat
en een thuis wil zijn voor allen die God zoeken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om een goede verstandhouding
tussen alle mensen
en in het bijzonder voor allen die samen door het leven gaan.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

God en Vader,
dit brood, deze wijn en onze gaven hebben wij hier bijeengebracht
om ze te delen zoals uw Zoon het ons voordeed en vroeg.
Zegen deze tekens als onze bereidheid
om de deur van ons hart open te doen voor U
en voor elke zwakke en kleine mens. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad, tot de onze maken:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk,….

Vredeswens

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer, zij met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Aan de tafel van de Heer is geen plaats voor onenigheid,
enkel voor liefde en verbondenheid.
Hij nodigt ons uit om, samen met Hem,
ons leven te breken en te delen met alle mensen,
in het bijzonder met de armsten en de zwaksten.
Zalig wij die genodigd worden aan de tafel van de Heer:
dit is het Lam Gods…

Bezinning

Wachten is verlangen,
stil en onbevangen,
los van jouw belangen.

Wachten is ook waken,
je dan rustig maken,
vrij van zoveel zaken.

Wachten is vertrouwen,
naar de toekomst schouwen,
stil je handen vouwen.

Wachten is geloven
met je blik naar boven,
is het licht niet doven.

Wachten is ook hopen,
in Gods aandacht lopen
met je handen open.

Wachten is bezinnen
met je blik naar binnen.
Wachten is beminnen!
Frans Weerts

Bezinning 2

Met Maria samen Jezus verwachten,
is het huis van ons hart
tot warme hartelijkheid maken,
is onze gedachten met
dankbaarheid en vertrouwen vullen
en onze handen biddend vouwen.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is geloven in onze eigen uitverkiezing,
is dienstbaar in het leven staan
en vreugdevol door de dagen gaan.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is leven in Gods licht
en weten dat God grote dingen doet
aan mensen hier en nu.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is een sfeer scheppen
van geborgenheid en mildheid,
is de oproep van de vrede beleven
als mooiste gave voor mensen.

Met Maria samen Jezus verwachten,
is op weg gaan en blijven zoeken,
blijven vragen: is er plaats voor Jezus
bij jou,
bij mezelf?
Frans Weerts

Slotgebed 1

Bekeer je, zegt God,
en durf resoluut te kiezen voor de weg van het evangelie
en van de dienende liefde.
Zorg dat je hart openstaat
wanneer Ik in jou mens wil worden
en wanneer Ik je uitnodig om met Mij te bouwen
aan een rechtvaardige en mensvriendelijke wereld.
Ik heb je nodig om aan mijn liefde handen en voeten te geven
en om mijn tederheid voelbaar en ervaarbaar te maken voor armen en kleinen.
Durf je dat? Ik hoop het!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
Gij verwacht van ons geen bruut geweld om de wereld beter te maken.
Gij verwacht onze goede wil en veel doorzettingsvermogen
om ons elke dag weer opnieuw in te zetten voor onze medemens.
Zend ons naar elkaar om uw droom waar te maken. Amen.

Zending en zegen

Mogen wij uit dit samenzijn
de moed, de kracht en het vertrouwen putten
om de weg te gaan van gerechtigheid en vrede.
Gods zegen zal hierbij op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige .Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.