2e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
tweede zondag C (17 01 2010)

Begroeting

Vrede zij u van God +
onze Vader en Moeder die ons gemaakt heeft,
van Jezus, zijn Zoon, die ons leven tot het Zijne maakte,
en van de heilige Geest die in ons roept en adem haalt,
die ons bewoont met zijn vrede. Amen.


Openingswoord

Het leven gaat weer zijn normale gang:
de kerstboom ligt bij het oud vuil,
de kerstballen weer veilig in een doos op zolder,
het feest is voorbij.
Toch klinkt het evangelieverhaal op deze eerste ‘gewone zondag’
alles behalve gewoon.
Er is een bruiloft in Kana,
niet zomaar een bruiloft
maar echt een wonderlijk feest.
Want water verandert in wijn,
niet zomaar wijn
maar levenswijn!
Zo openbaart Jezus zijn van God gegeven heerlijkheid
en wekt Hij het geloof van wie Hem willen volgen.

Vergevingsmoment

Onze flessen zijn leeg. De wijn is op.
De vreugde is moe.
We hebben veel gehad.
En toch missen we iets.
Is er iemand die die leegte kan vullen?

– We missen de vreugde,
vreugde om te leven,
om wat we hebben,
om wie we zijn.
Het feest is voorbij.
Wie geeft ons de vreugde?
Heer, ontferm U over ons.

– We missen vertrouwen,
vertrouwen in het leven,
in de andere.
Het feest wordt niet meer gevierd.
Wie geeft ons vertrouwen?
Christus, ontferm U over ons.

– We missen het beste,
het beste in het leven dat ons gegeven wordt.
Alles willen we kunnen,
alles willen we hebben en krijgen.
En we vergeten:
het beste komt van U.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die overvloed geeft,
het beste in ons doen leven.
Moge Hij het kwaad in ons leven genezen.
En moge wij uitzien naar het feestelijk leven bij God
dat eeuwig duurt. Amen.


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.


Openingsgebed 1

Net als het bruidspaar in Kana
willen we U vragen, Heer Jezus:
wees vandaag bij ons te gast.
Zegen dit samenzijn en zegen deze maaltijd.
Laat verdriet verkeren in vreugde
en verander twijfel in geloof
zoals Gij water hebt veranderd in de beste wijn.
Doe ons beseffen dat er meer in ons leeft dan wij vermoeden.
Wakker het goede in ons aan
en vul de lege kruik van onze hoop met het beste van uw liefde. Amen.


Openingsgebed 2

God,
vandaag willen wij U danken
voor de vriendschap binnen onze gemeenschap.
Door die vriendschap bieden wij elkaar kansen om,
elke dag opnieuw,
voluit mens te worden.
Moge die vriendschap nog toenemen
zodat het hier een beetje Kana wordt,
een oord waar mensen steun en vreugde ondervinden
bij U en bij elkaar. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt
doorheen de woorden van de Schrift
.

Eerste lezing (Jesaja 62,1-5)
Uit de profeet Jesaja

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 12,4-11)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8        Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9        aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10       de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11            Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Johannes 2,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1        Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2        Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3        Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4        Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5        Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6        Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7        `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8        Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9        De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10       en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11       Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12       Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor hen die, als man en vrouw,
hun aandacht en hun begrip, hun pijn en hun dromen
willen delen met elkaar in goede en kwade dagen.
Moge zij groeien
in het voor elkaar belichamen van Jezus’ goedheid en fijngevoeligheid.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie getekend zijn door scheiding
of door het te vroege verlies van hun geliefde.
Moge de herinnering aan de bruiloftswijn die ze samen dronken
hen krach­tig maken om lot- en tochtgenoten tegemoet te treden
met Jezus’ goedheid en begrip.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie rusteloos zoeken naar tederheid en trouw,
naar vriendschap passend bij hun seksuele geaardheid.
Dat ook zij, geschapen naar Gods beeld,
in liefde mogen openbloeien tot goede mensen.
Dat zij zich aanvaard mogen voelen zoals zij aanvaard worden door Jezus,
die bruiloftswijn schenkt voor allen die doen wat Hij zegt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie ongehuwd willen leven in dienst van God en van de mensen. Dat zij door woord en leven anderen uitnodigen tot het bruiloftsmaal
waarop God alles in allen zal zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Dankbaar om wat Jezus heeft voorgeleefd,
dankbaar omdat we geroepen zijn om wijn te worden
waarvan anderen kunnen genieten,
bidden wij.

-Toen de wijn opraakte zei Maria tot Jezus: “Ze zitten zonder wijn.”
Moge ook wij oog krijgen voor mensen die het niet meer zien zitten.
Moge ook wij reageren op hun noodsituatie.
Laten we bidden…

-Tegen de dienaren zei Maria:
“Als Hij jullie iets vraagt, doe dat dan maar.”
En ze deden wat schijnbaar geen zin had.
Moge ook wij doen wat Jezus vraagt,
gewoon omdat Hij het vraagt.
Laten we bidden…

– Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
En zijn leerlingen geloofden in Hem.
Moge ook wij een feest zijn voor onze medemensen
en moge allen daarin Christus herkennen.
Laten we bidden…

-Wij danken en gedenken alle mensen die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Zij waren het water dat wijn werd.
Zij reiken ons het water aan
opdat wij er wijn van zouden maken
zodat het ook hier feest kan worden.
Laten we bidden…

God,
wij bidden U dat ons samenleven hier een feest mag worden
waar wij U aanwezig weten
en waar wij elke dag opnieuw
meer in U mogen geloven. Amen.

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons nog op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven 1

God en Vader,
wij bieden U dit brood en deze wijn aan
als teken dat wij, ondanks ons falen,
toch trouw willen blijven
aan het liefdesverbond
waartoe Gij U, als God-met-ons, geëngageerd hebt.
Aanvaard deze gaven
en vorm ze om
tot uw Godsbrood en uw Godswijn voor ons.
Zo zal ons verwaterd leven weer opbloeien,
en de kleur krijgen die Gij bedoeld hebt
toen Gij ons hebt geschapen naar uw beeld. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader en Moeder,
God van alles en van allen,
van gisteren en van morgen,
ons leven en onze gaven zijn vaak schraal en armtierig,
want onze wijn is op
en het feest loopt ten einde.
Verander ons leven in een feest.
Laat het hier beginnen, aan deze tafel.
Laat er leven komen in overvloed:
wijn die leven wordt,
brood dat toekomst geeft.
Een feest op aarde
dat smaakt naar hemel en naar vrede. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.  Amen.


Onze Vader

Maria sprak: “Doe al wat Hij u zeggen zal”.
Eén van de dingen die Jezus ons zegde,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader,
die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij.
Het is moeilijk voor iemand die nooit liefde ervaren heeft
te geloven in een God die liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde Gods zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Vrede in de wereld, vrede met onszelf,
trouw aan elkaar, diep vertrouwen in het leven,
rust in ons bestaan, berusting als het zover is…
Dat wensen wij elkaar.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken brood heeft de Heer zich aan ons toevertrouwd.
Als bloedwijn heeft Hij zich leeggegoten om voor ons vreugde te zijn.
Ontvang dan dit lichaam dat ons tot leven wil zijn.
Dit is het Lam Gods….


Bezinning 1

Er waren eens twee ijsblokken.
Tussen hen was er een koele verhouding –
wat begrijpelijk was.
De ene dacht:
“Waarom komt die ander niet dichterbij?”
Maar een ijsblok kan niet gaan of niet komen.

Toen dacht de ene:
“Als de andere ontdooit, ontdooi ik ook”.
Maar vermits een ijsblok
niet uit zichzelf kan ontdooien,
ontdooiden geen van beide.
Zo gebeurde het
dat geen van beide naar de ander toekwam
en ieder nog meer vergrijsde in zichzelf.

Na maanden – of was het jaren –
ontdekte de ene ijsblok,
op een middag toen de zon straalde,
dat hij kon smelten.
Hij zag dat hij vervloeide tot water
en dat hij toch nog zichzelf was.
En ook die andere ijsblok
deed die wonderlijke ontdekking.

Langs alledaagse greppels
vloeiden ze naar elkaar toe.
Ze ontmoeten elkaar.
Ze proefden nog wel van elkaars koude,
maar ook van elkaars kleinheid en goede wil,
en van elkaars nood
en die van de andere.
Ze vonden dat ze elkaar nodig hadden
en één moesten blijven.

Toen kwam een kind,
samen met andere kinderen.
Ze lieten kleine scheepjes varen
op dat sterke water.
En de tot water vervloeide ijsblokken
hoorden dat die kinderen gelukkig waren.

Er waren eens twee ijsblokken
die smolten voor elkaar…

Bezinning 2

Een mens heeft vaak meer nood aan een goed woord dan aan een geschenk
Een mens heeft vaak meer honger naar genegenheid dan naar brood.
Een mens heeft vaak meer pijn door onbegrip dan door een wonde.
Een mens heeft vaak meer vreugde bij een vriend dan op een feest.
Een mens heeft vaak meer aandacht voor het grote dan voor het kleine.
Een mens heeft vaak meer fouten door onmacht dan door onwil.
Een mens heeft vaak meer te zeggen met een blik dan met woorden.
Een mens heeft vaak meer te dragen in zijn hart dan in zijn handen.
Een mens heeft vaak meer gebeden in de stilte dan wij vermoeden.
De mens is vaak anders dan hij zich voordoet.
Frans Weerts


Slotgebed 1

Kana is een droom dat samenleven tussen mensen
goed kan zijn – zegt God:
oase van geborgenheid voor kinderen,
toekomst voor jongeren,
nieuwe hoop voor armen.
Kana is een uitnodiging om erbij te zijn
waar het leven feestelijk wordt
en waar het verbond tussen jou en Mij
gevierd wordt als een huwelijksfeest.
Kana is een oproep
om met je mogelijkheden en talenten
mee te bouwen aan beter leven,
aan een stukje hemel op aarde
waar water wijn wordt
en waar ‘hebben’ en ‘houden’
plaatsmaken voor ‘breken’ en ‘delen’,
voor broederlijkheid en zusterschap – zegt God.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Net als het bruidspaar in Kana,
willen ook wij U danken, Heer Jezus,
voor uw aanwezigheid bij ons vandaag.
Gij hebt ons laten delen in een boodschap van hoop en bemoediging
en in een maaltijd van brood en wijn.
Help ons deze rijke overvloed door te geven
nu we weer onze eigen wegen gaan.
En doe ons geloven:
waar Gij zijt is er overvloed van leven. Amen.

Zending en zegen 1

Ik wens voor jou de Heer-lijke smaak van de beste wijn;
de levende kracht van Gods belofte;
de moed om te gaan waar Gods feest blijvend duren zal.
Mogen wij gezegend worden +
door de Vader van het feest,
de Zoon die overvloed geeft
en de Geest die ons blijft zenden. Amen.

Zending en zegen 2

Het verhaal van Kana mag ons tonen
dat samenleven tussen mensen goed en deugddoend kan zijn
als we durven vertrouwen op het woord van de Heer.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen +
als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.