2e zondag door het jaar C 2007

Begroeting

Wij zijn genodigden aan de tafel van de Heer
die voor ons wil zijn: (+) Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord

Ooit werd er in Galilea, in het dorpje Kana,
een onvergetelijk huwelijksfeest gevierd.
Onvergetelijk, niet omwille van de mooie viering,
de stralende bruid of de ambiance op het avondfeest…
maar omwille van één van de genodigden,
Jezus van Nazareth.
Toen het feest dreigde te verwateren
zorgde Hij voor de allerbeste wijn,
bracht Hij het gezelschap opnieuw in de juiste stemming.

Die gast van toen
is onze gastheer vandaag.
Hij komt tegemoet aan ons verlangen naar levenszin, naar levensvreugde.
Wijn is daarvan het symbool.

Zoals we ons opmaken om naar een bruiloft te gaan,
zo ook willen we ons klaarmaken
om Hem te ontmoeten
die dit samen-zijn tot feest wil maken.

Vergevingsmoment

God, wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept.
Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij hebt verwachtingen in ons hart gelegd
die wijzelf niet kunnen waarmaken.
Maar in Jezus Christus, uw Zoon,
vervult Gij onze stoutste dromen
en verandert Gij het water van ons dagelijks pogen
in heerlijke bruiloftswijn.
Leer ons doen wat Gij ons zegt.
Dan wordt het leven een feest,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Net als het bruidspaar in Kana
willen we U vragen, Heer Jezus:
wees vandaag bij ons te gast;
zegen dit samenzijn en zegen deze maaltijd;
laat verdriet verkeren in vreugde
en verander twijfel in geloof
zoals U water veranderde in de beste wijn.
Doe ons beseffen dat er meer in ons leeft dan wij vermoeden.
Wakker het goede in ons aan
en vul de lege kruik van onze hoop met het beste van uw liefde. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 62,1-5)

Uit de profeet Jesaja.

1 Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen,
uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust,
totdat zijn heil straalt als een gloed
en zijn redding als een brandende toorts.
2 De volken zullen uw heil zien
en alle koningen uw heerlijkheid.
Zij geven u een nieuwe naam,
die de Heer zelf heeft bepaald.
3 U zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer,
een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
4 Men noemt u niet langer `Verstotene’,
en uw land niet langer `Verlatene’,
maar u zult heten: `Mijn Welbehagen’,
en uw land: `Gehuwde’.
Want de Heer heeft welbehagen in u
en uw land wordt gehuwd.
5 Zoals een jongeman een meisje huwt,
zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen.
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid,
zo zal uw God blij zijn met u.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korinthiërs 12,4-11)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,

4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
8        Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven;
aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;
9        aan een derde door dezelfde Geest het geloof;
en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest
de gave om ziekten te genezen,
10       de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie,
de onderscheiding van geesten,
het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.
11            Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.
KBS Willibrord 1995

Evangelie(Johannes 2,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes.

1        Eens werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was.
2        Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3        Toen de wijn opraakte,
wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei:
`Ze zitten zonder wijn.’
4        Jezus antwoordde:
`Wat hebben ik en u daarmee van doen, Vrouwe?
Mijn uur is nog niet gekomen.’
5        Zijn moeder zei tegen de dienaren:
`Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.’
6        Nu stonden daar zes stenen waterbakken
ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik,
elk met een inhoud van twee tot drie metreten.
7        `Doe die bakken vol water,’ beval Jezus hun.
Ze deden ze vol water, tot de rand toe.
8        Vervolgens zei Hij:
`Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester.’
En ze deden het.
9        De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden,
maar wist niet waar die vandaan kwam;
de dienaren die het water geschept hadden wisten het wél.
De tafelmeester riep dus de bruidegom
10       en zei: `Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn,
en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is.
Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
11       Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea.
Hij openbaarde zijn heerlijkheid
en zijn leerlingen geloofden in Hem.
12       Daarna vertrok Hij met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm,
waar ze enkele dagen bleven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil.
Amen.

Voorbeden

Als Jezus in de buurt is, is er wijn voorhanden.
Voor wie zijn kruiken vult met vertrouwen en hoop,
en ze naar Jezus brengt, is er leven in overvloed.
Voor hen ligt het beste te wachten.

– Wij staan hier met onze eerste kruik,
de kruik van bodemloos verdriet
omdat het feest voorbij is: echtgescheidenen of vrienden die mekaar verloren.
Heer, vul onze kruik met begrip en met de nabijheid van verzoening.
Laten wij voor hen bidden…

– Wij staan hier met onze tweede kruik,
de kruik van bitterheid
omdat het feest anders verliep dan we droomden.
We bidden voor de vele ouders van wie kinderen een andere weg gingen
dan ze hoopten.
Heer, vul hun kruiken met warmte, genegenheid, gastvrijheid en geduld.
Laten wij voor hen bidden…

– Wij staan hier met onze derde kruik.
Er is angst en onzekerheid
omdat het feest nooit begonnen is.
We bidden voor jongeren die geen werk vinden,
of die geen plek hebben om thuis te komen,
of hun weg in het leven verloren.
Heer, vul hun kruiken met weerbaarheid en moed om keuzes te maken.
Laten wij voor hen bidden…

– Wij staan hier met onze vierde kruik.
Er is veel vermoeidheid en ontmoediging in de kerk omdat het er te weinig feest is. Bidden we voor kerkmensen
die zich wel willen inzetten maar zich alleen voelen,
zich te weinig geruggensteund weten.
Heer, vul hun kruiken met verbeelding, creatieve liefde en inspiratie.
Laten wij voor hen bidden…

– Wij staan hier met onze vijfde kruik.
Voor velen blijven de kruiken leeg
omdat niemand ze met water vult.
Bidden we voor mensen die op het leven uitgekeken zijn,
die het niet meer zien zitten.
Heer, vul hun kruiken met verwondering en met nieuwe energie.
Laten wij voor hen bidden…

– We staan hier met onze zesde kruik.
Er zijn teveel kruiken boordevol gevuld met kwaadheid en boze gedachten. Bidden we voor hen die anderen pijn doen, die voor anderen hardvochtig zijn.
Heer, giet hun kruiken leeg en vul ze met zachtheid en tedere ontferming.
Laten wij voor hen bidden…

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons nog op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer, er staan nog zoveel kruiken, leeg te wachten tot iemand ze vult.
Vul Gij ze met uw brood van genade
en de wijn van diepmenselijk, vreugdevol samenzijn.
Dan kan ons leven een feest worden,
dan zal er overvloed van leven zijn,
dan moet het beste nog komen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,…

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt
.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis
.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden.
Amen.

Onze Vader

Maria sprak: “Doe al wat Hij u zeggen zal”.
Eén van de dingen die Jezus ons zegde,
was dat wij mochten bidden tot zijn Vader, die ook voor ons ‘Vader’ wil zijn:
Onze Vader…

Alles is met elkaar verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij.
Het is moeilijk voor iemand die nooit liefde ervaren heeft
te geloven in een God die liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde Gods zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Laat ons dromen van mensen
die andere mensen herinneren
aan hun kleinheid, hun kwetsbaar-zijn,
en die een stille wenk willen geven
om alles te relativeren in het licht van de hoop
op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel.
Dan zal onder ons
Gods rust en Gods vrede mogen groeien.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.

En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken brood heeft de Heer zich aan ons toevertrouwd.
Als Bloedwijn heeft Hij zich leeggegoten om voor ons Vreugde te zijn.
Ontvang dan dit lichaam dat ons tot leven wil zijn.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning

In Kana was er een bruiloftsfeest.
Er stonden zes stenen kruiken,
en ieder van die kruiken was boordevol wijn,
van de allerbeste wijn.

De eerste kruik bevatte wijn vol met blijdschap
om ieder kindje dat geboren werd,
om ieder doopsel dat men vierde,
om iedere naam die werd gegeven.

De tweede kruik bevatte wijn geperst uit vele druiven…
Maar druiven persen is soms zwaar:
Het was de wijn van zorgen en verdriet.
Maar de liefde maakte het lijden vruchtbaar.

De derde kruik bevatte de wijn van gastvrijheid.
Alle kinderen en kleinkinderen waren welkom thuis
met hun vreugden, vragen en zorgen.
Ieder weet hoe goed dat doet, hoe rijk je dan bent.

De vierde kruik bevatte de wijn van vergeving en verzoening.
Van ouders die mild zijn voor hun kinderen,
hen aanvaarden zoals ze zijn,
hen altijd nieuwe kansen gevend.

De vijfde kruik bevatte wijn van stilte en van bidden.
Van danken en erkennen
dat het God is die hen draagt,
dat het God is die hen samenhoudt.

De zesde kruik bevatte de onbekende wijn,
de wijn die nog niemand proefde,
de wijn die bewaard wordt voor al de dagen
die God jullie en ons nog schenken zal.

Slotgebed

Gij, vreemde Gast op die bruiloft in Kana,
Gij, Gastheer voor ons aan deze tafel,
mogen wij gastheer/gastvrouw worden voor U
in ons huis, in ons leven.
Blijf ons inspireren
als wij werken,
als wij liefhebben,
maar ook als wij U onverschillig de rug toekeren.
Want als onze wijn verwatert,
als onze liefde verflauwt,
onze inzet voor een warm menselijker samenleving wegebt,
dan mogen we hopen dat Gij voor nieuwe wijn zult zorgen
en ons leven zult animeren tot een feest voor anderen. Amen.


Zending en zegen

Dat ook wij ons herinneren mogen waartoe we geroepen zijn;
dat ook wij mogen doen al wat Hij gezegd heeft.
Dan zullen wij gezegend worden
door Hem die met ons getrouwd is voor goede en kwade dagen,
en die trouw blijft tot in eeuwigheid:
Hij die is: (+) Vader, Zoon en h. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.