2e zondag door het jaar A 2014

19 01 2014

Begroeting

Moge de kracht van Gods Geest
die werkzaam was in de persoon en in het leven van Jezus,
ook actief zijn in ons leven,
als troost en bemoediging in moeilijke dagen,
maar ook als geestdrift en creativiteit
die onverwachte horizonten opent
en ons meer mens doet zijn.
Moge dat ook vandaag zo zijn
nu wij hier samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Vanuit Nazareth trok Jezus door stad en land
om mensen die het moeilijk hadden of die aan de rand waren geschoven,
te bemoedigen en te helpen.
Bezield door de Geest kwam Hij getuigen
van Gods bekommernis om de mensen,
ook al zou zijn eigen leven daardoor in gevaar komen.
Over Hem getuigt Johannes De Doper in onze evangelielezing van vandaag:
‘Hij is het Lam van God,
diegene die de zonden van de wereld wegneemt
en Hij is de Zoon van God.’
Het Lam van God: zegt ons dat nog iets?
En dat Hij de man is die de zonden van de wereld wegneemt:
daar merken we niet veel van, denken we stil…

Vergevingsmoment 1

Voor de keren dat we elkaar niet hebben ondersteund
en woorden van bemoediging uitbleven
waardoor eenheid ver te zoeken was,
bidden we om vergeving.

-Heer, wij spreken gemakkelijk over ‘goed zijn’
maar ons ‘goed doen’ is vaak heel anders.
Wij voelen ons vlug geraakt en gekwetst
en geregeld doen we anderen pijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, regelmatig houden we niet lang vol
wat we hebben beloofd.
Vergeef ons dat wij zo dikwijls voorbijgaan
aan wat wij U en elkaar hebben beloofd.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij schieten tekort in het beleven van de liefde.
We maken fout na fout
en zijn vlug tevreden met onze kleine maat van meten en geven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons in zijn allesvergevende liefde opnemen
en ons begeleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, Gij hebt uw Zoon Jezus
naar ons gezonden
om te getuigen van uw liefde en trouw aan de mensen.
Vergeef ons als we ons
niet echt laten raken
door zijn Woord en zijn manier van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt
alle kwaad en zonde op U genomen
en mensen telkens nieuwe kansen gegeven.
Vergeef ons als wij mensen pijn doen
of hen zo moeilijk kunnen vergeven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
uw Geestkracht die Jezus bezielde,
hebt Gij ook aan ons gegeven.
Vergeef ons
als we soms zo weinig leven en handelen
vanuit uw Geest van liefde en goedheid
die we bij ons doopsel ontvingen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van vrede en eenheid,
in uw Zoon, Jezus Christus,
hebt Gij  ons met uw heilige Geest gedoopt.
Vernieuw in ons en in heel uw Kerk
de geest van dienstbaarheid
die wij in Jezus hebben leren kennen.
Maak ons tot een licht voor allen,
opdat uw Geest zich kan verspreiden
tot de grenzen der aarde. Amen.

Openingsgebed 2

God,
bij de doop in de Jordaan
hebt Gij uw Zoon gezalfd met de heilige Geest.
Wij vragen U:
moge wij, met Jezus, ondergedompeld worden
in uw Vuur, in uw Licht, in uw Liefde,
zodat ook wij ervaren uw oogappels te zijn
zoals Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing roept God zijn dienaar
om het heil te gaan verkondigen aan alle volkeren.
Johannes De Doper erkent in Jezus de door God gezondene,
en zet voor Hem een stap opzij.

Eerste lezing (Jes., 49, 3. 5-6)

Uit de Profeet Jesaja

3           De Heer sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5           Maar nu sprak de Heer,
die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6           Hij sprak:
`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten
en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 1, 1-3)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

1             
Van Paulus,
door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
2           aan de gemeente van God te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
3           Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 1,29-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

29
         In die tijd zag Johannes de Doper Jezus,
terwijl die naar hem toe kwam.
`Daar is het lam van God,’ zei hij,
`degene die de zonde van de wereld wegneemt.
30         Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
want vóór mij was Hij er al.”
31 “       Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.”
32         En Johannes getuigde:
“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
33         Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,
dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”
34         Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995
Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die ik ‘Vader’ mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.

Ik geloof in de verrezen Jezus.
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus;
in hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.
            Doorheen het jaar samen vieren

Voorbeden 1

-Kom met uw Geest, God,
over allen die gedoopt zijn in Jezus’ naam.
Dat zij kracht putten uit hun geloof
en vreugde vinden in het samen Kerk-zijn.
Laten we bidden…

-Kom met uw Geest, God,
over profeten voor deze tijd,
over hen die niet zwijgen, niet stilzitten,
maar opkomen voor brood en vrede voor iedereen.
Dat hun pleidooi wordt gehoord,
hun inzet beloond.
Laten we bidden…

-Kom met uw Geest, God,
over deze geloofsgemeenschap.
Dat onze verbondenheid een steun mag zijn
voor het leven van elke dag.
Dat wij er voor elkaar zijn in goede, maar ook in moeilijke dagen.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

Bidden wij tot God
die ons in Jezus nabij komt.

-Voor allen die zich inzetten voor het Rijk van God,
mensen die met kwetsbaarheid van hart en leven
anderen tegemoet treden en willen opbeuren.
Dat zachtmoedigheid hun kracht mag blijven.
Laten we bidden…

-Voor allen die willen leven naar het evangelie,
mensen die de Blijde Boodschap van Jezus
willen uitdragen in deze wereld.
Dat ze postbodes van Gods vrede zijn.
Laten we bidden…

-Voor allen die lijden aan het leven,
die ziek zijn, ongelukkig en troosteloos.
Dat ze mensen van God ontmoeten
die hun broze bestaan nieuwe kracht geven.
Laten we bidden…
                                                                       naar André Goumans

Voorbeden 3

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen.
Moge Hij groeien in ons hart
zodat wij, zoals Jezus,
de kringloop van kwaad en geweld helpen doorbreken.
Laten we bidden…

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen
zodat we Jezus herkennen
wanneer Hij aan het werk is in ons leven van elke dag.
Met zijn hulp kunnen we uitgroeien
tot innerlijk sterke mensen die van Hem durven getuigen.
Laten we bidden…

-Moge de Geest waarmee Jezus gedoopt werd ook ons bezielen
zodat we instrumenten worden in Gods hand.
Moge we mensen worden
die vrede brengen overal waar verdeeldheid heerst
en zich inzetten voor wat goed is en de moeite waard.
Laten we bidden…
                                                           geïnspireerd door Ben Wolbers o.carm.

Gebed over de gaven 1

God-met-ons,
Gij licht op in mensen die samenkomen om met elkaar te delen.
Aanvaard dit brood en deze wijn
als teken van onze toewijding aan U en aan elkaar.
Maak onze tafelgemeenschap hier
tot een zinvol gebaar,
een begin van nieuw leven in de geest van Jezus,
Dienstknecht van mensen, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in het teken van brood en wijn
herkennen wij uw Zoon:
Hij neemt de zonden van de wereld weg.
Help ons elkaar te vergeven
zoals Hij onze schulden op zich neemt.
Dit vragen we U door Jezus,
uw Dienaar en uitverkoren Zoon. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn
is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij.
            Onze Vader,….

Vader, leer ons leven als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart.
Een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
            Want van U is het koninkrijk,….

Vredeswens

Heer Jezus Christus,
de vrede die Gij ons wilt schenken,
is een kostbare schat.
Moge wij haar altijd blijven waarderen boven het materiële.
Moge wij ons blijven inzetten om haar te bewaren
en moge zij ons dichter bij elkaar brengen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Delen we zijn vriendschap en vrede met elkaar.

Lam Gods

Communie

Onze God wil een God van mensen zijn.
Daarom zond Hij ons zijn Zoon
die zichzelf brak en uitdeelde
als voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, onze God,
wij willen naar U op weg gaan,
maar wij zien dat Gij ons reeds tegemoet komt.

Wij willen U zeggen: ‘Ik heb U lief’,
maar wij horen U reeds fluisteren:
‘Jij bent mijn geliefde’.

Wij willen U om vergeving vragen,
maar wij ervaren dat Gij ons reeds hebt vergeven.

Wij willen U ‘Vader’ noemen,
maar wij horen dat Gij ons aanspreekt  met: ‘Mijn kind’.

Wij verlangen ernaar van U te leven,
maar wij ontdekken dat Gij leeft in ons.

Mijn God,
nooit zullen wij de eerste zijn.
Ligt daarin misschien het geheim van ons geluk?
Gij gaat steeds voor ons uit
en komt ons ook steeds achterna.

Bezinning 2

Het Lam van God

Hij is niet gekomen
om te heersen.
Macht en aanzien,
wapens en harde woorden:
ze zijn bij Hem niet van tel.

Hij is niet gekomen
om angst aan te jagen.
Niet om schuldgevoelens
en scrupules aan te wakkeren.
Mensen onderdrukken:
het is ver van Hem.

Hij is gekomen als een lam:
weerloos en in eenvoud.
Hij nam de schuld
van mens en wereld op zich.
Hij wilde God en mensen
met elkaar verzoenen.
Geweldloos gaf Hij zijn leven
om haat en onvrede
te ontzenuwen, voorgoed.

Hij is gekomen
vol van de geest van God
om mensen vrijheid en toekomst
aan te zeggen en te bewerkstelligen.
De knellende banden
heeft Hij verbroken
en Hij heeft mensen zicht gegeven
op Gods alles doordringende goedheid
voor alles en iedereen.

Hij is gekomen voor ons
om te zeggen wie God is
en hoe wij voor elkaar
zo goed als God kunnen zijn.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U omdat Gij ons bewaart in uw hand.
Laat ons nooit in de steek.
Help ons de weg van bekering te gaan,
en stuur ons het leven in om – zoals Jezus het ons voordeed –
met elkaar te delen
zodat vriendschap zich kan vermenigvuldigen. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
tijdens zijn leven onder ons
wist uw Zoon mensen te begeesteren,
hen te bemoedigen,
hen op te beuren en hen te bevestigen in hun waardigheid.
Door de doop hebben wij de Geest van Jezus ontvangen.
Doe ons beseffen dat ook wij geroepen zijn
om mensen te begeesteren,
op te beuren, te bemoedigen
en te bevestigen in hun waardigheid.
Moge zijn genade ons vruchtbaar maken
in dienst van uw Rijk dat komen zal. Amen.
geïnspireerd door Johan Las

Zending en zegen

Laten wij er nu op uit gaan
vol van geloof,
vol van hoop,
vol van liefde,
om te zwijgen
als woorden pijn doen.
Om niet ver te zijn
als er tranen vloeien.
Om niet onverschillig te blijven
waar onrecht is.
Om in doen en laten
getuige te zijn
van het leven in overvloed.
Ga in de Geest,
wees mensen tot zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Ype Kingma

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.