2e zondag door het jaar A 2008

(20 01 2008 )

Begroeting

Laten wij dit samenzijn rond het altaar van de Heer
plaatsen onder de bescherming van
+ de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.


Openingswoord

Toen Johannes de Doper zag dat de Geest over Jezus was neergedaald,
verkondigde hij aan al wie het horen wilde:
“Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.
Dit is de Zoon van God”.

Iemand die een stap opzij durft zetten,
zich in de coulissen terugtrekt
zodra de hoofdpersoon ten tonele schijnt,
is een moedig mens.
Vandaag de dag zijn de sleutelbegrippen eerder:
prestige, carrièreplanning,
zorgen dat je gezien wordt, dat er met jou rekening gehouden wordt.
In die zin is de Doper een buitenbeentje.
Wat hij vertegenwoordigt wordt in onze maatschappij als ‘onno­zel’ weggehoond.

Ook al zeggen we vaak dat wij ons inzetten voor ‘de goede zaak’ of
voor ‘het algemeen belang’,
toch is eigenbelang dikwijls onze hoogste prio­riteit.


Vergevingsmoment

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven.
Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer onze God,
wij bidden U:
help ons – zoals weleer Johannes de Doper –
te getuigen van Jezus uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is,
ook als wij Hem niet herkennen.
Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij uw boodschap
die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God-met-ons,
waar mensen U zoeken
treedt Gij uit de verborgenheid
en komt Gij tastend aan het licht.
Wij bidden U:
breek met uw licht en uw liefde door in ons bestaan.
Geef dat wij ons echt aan U durven toevertrouwen
en steeds meer vreugde vinden in leven-naar-uw-wil,
naar het voorbeeld van Jezus,
dienstknecht van mensen, uw Zoon. Amen.

Lezingen
Luisteren wij hoe de Schriften ons spreken over God.

Eerste lezing (Jesaja 49,3. 5-6)
Uit de Profeet Jesaja
3        De Heer sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
5        Maar nu sprak de Heer,
die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6        Hij sprak:
`Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten
en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 1,1-3)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

1             
Van Paulus,
door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
2        aan de gemeente van God te Korinte,
aan hen die, geheiligd in Christus Jezus,
tot een heilig leven zijn bestemd,
samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus,
hun Heer en de onze.
3        Genade en vrede voor u
vanwege God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 1,29-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

29
       In die tijd zag Johannes de Doper Jezus,
terwijl die naar hem toe kwam.
`Daar is het lam van God,’ zei hij,
`degene die de zonde van de wereld wegneemt.
30       Hij is het van wie ik zei:
“Na mij komt iemand die mijn meerdere is,
want vóór mij was Hij er al.”
31 “     Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard,
daarom ben ik komen dopen in water.”
32       En Johannes getuigde:
“Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde
en op Hem bleef rusten.
33       Ikzelf wist niet wie het zou zijn,
maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water,
had mij gezegd:
`Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en op Hem blijft rusten,
dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”
34       Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen wij, naar het voorbeeld van Johannes de Doper,
getuigenis af van wat ons is geopenbaard.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Hij, op wie de Geest neerdaalde,
geeft Gods Geest aan ons door.
Voor Hem mogen wij ons openstellen en bidden.


– Bidden wij samen met allen
die op zoek zijn naar God,
aarzelend, tastend, worstelend met eeuwenoude vragen.
Dat zij gaandeweg mogen ontdekken
hoe die God met zijn mensen omgaat.
Laten wij bidden…

– Bidden wij samen met allen
die gekozen hebben voor de armen en de bedreigden.
Dat zij stand houden
en gaandeweg mogen ontdekken
dat dit een goede keuze is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij samen met allen
die het kwade met name noemen
en het goede onder de aandacht brengen.
Dat zij blijven spreken
en gaandeweg mogen ontdekken
dat het kwade niet het laatste woord heeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij samen met allen
die binnen en buiten de christelijke kerken
onvermoeibaar op zoek zijn naar eenheid,
die streven naar wereldwijde broeder- en zusterschap.
Dat zij gaandeweg mogen ontdekken
dat dit Gods droom is over al zijn mensen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij dat wij, zoals Johannes De Doper,
in Jezus steeds duidelijker de Messias zouden herkennen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij,
die door ons doopsel dragers zijn geworden van de messiaanse belofte
en daarom  dus ook geroepen zijn om anderen een hart onder de riem te steken,
dat wij die taak ernstig zouden nemen en daar werk zouden van maken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor theologen, predikanten en catechisten:
dat zij erin zouden slagen Jezus’ boodschap te vertalen naar onze tijd
zodat die voor velen echt bevrijdend kan werken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die zich willen inzetten voor mensen in nood:
dat zij zich mogen spiegelen aan Jezus’ voorbeeld
van dienende, nooit aflatende liefde.
Laten wij bidden…
Voor al deze intenties, en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
aanvaard in brood en beker
onze dank voor Hem
die in de wereld kwam om ons de weg naar het geluk te tonen:
Jezus, de Zoon die Gij liefhebt, en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus. En dus ook bidden zoals Hij.
            Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart;
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon,
            Want van u is het koninkrijk,….

Vredewens

Open ons hart voor de liefde.
Mét Jezus willen wij ons leven breken zoals dit brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Onze God wil een God van mensen zijn.
Daarom zond Hij ons zijn Zoon,
die zichzelf brak en uitdeelde
als voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wie voor God openstaat,
staat op een heel andere wijze
tussen de mensen…

Wie openstaat voor de mensen,
staat op een heel andere wijze
tegenover God…

Wie voor God en de mensen openstaat,
staat op een heel andere wijze
tegenover zichzelf…

…op een heel andere wijze,
dat wil zeggen:
zoals Jezus Christus:
vrij, bevrijd, bevrijdend…

Christelijk noemen wij dat:
naar de wijze waarop Hij mens was.
naar W. Bruyninckx

Bezinning 2

Jezus,
Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en keek.
‘k Zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte.
‘k Zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek,
hoe Hij appels at of noten
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond.
‘k Zou iets willen weten van zijn oogopslag,
hoe Hij sliep en hoe Hij heeft ontbeten
en of Hij wel eens met de deuren heeft gesmeten.

Plechtig klinkt in alle talen
wat Hij heeft gezegd,
maar ik zoek gewoon de man van Nazareth.
vrij naar Toon Hermans

Slotgebed 1

Zoals Johannes De Doper in mijn naam mensen naar Jezus bracht
– zegt God –
zo zend Ik ook jullie om te getuigen
dat ook vandaag nog Jezus’ droom licht brengt
in het duister van ziekte, ouderdom en eenzaamheid.
Ga maar, je moet geen angst hebben.
Ik zal bij je blijven en je ingeven wat je moet zeggen.
Ik wil je God zijn, zomaar, omdat Ik van je hou.
Durf  jezelf helemaal toevertrouwen aan mijn Woord
en je zult geluk en vrede vinden
die niemand je kan afnemen. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Jezus was het hart van U, God.
Hij was ook één van ons.
Hij heeft geleefd als mens op aarde.
Geknakt riet brak Hij niet.
Hij hielp verlamden weer op weg.
Verheug u, zei Hij,
vrees niet, zei Hij,
Ik ben er voor u.
Hij is niet dood.
Hij leeft, hier, daar,
overal waar mensen hart hebben voor elkaar.
Geef ons dit geloof, Heer,
nu wij weggaan van hier. Amen.

Zending en zegen

Gedoopt worden, gedoopt zijn
is een opgave:
leven naar zijn boodschap.
Om ons hierin te sterken zond God ons zijn Geest
en zegent ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.