29e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
29e zondag B (21 10 2012)
Missiezondag 2012

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge Gods zegen rusten op dit samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord 1

We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken:
veel mensen streven ernaar groter of beter te zijn
dan een ander,
meer aanzien te hebben,
carrière te maken…en dat vaak ten koste van de ander.
Ook de apostelen zijn daarop geen uitzondering:
ze azen op de beste plaatsjes in Gods Rijk.
Maar Jezus trekt een streep door hun rekening:
in het Rijk van God komt het er niet op aan om de eerste of de beste te zijn,
maar om dienaar te zijn van de minsten.

Openingswoord 2 (Missiezondag)

Het woord ‘Missiezondag’ roept al lang niet meer het beeld op
van stoere missionarissen of kloeke missiezusters
die naar verre, onbekende landen trekken
om er heidenen te gaan bekeren.
Dat beeld ligt reeds ver achter ons.
Woorden als ‘ontwikkelingshulp’ en ‘ontwikkelingssamenwerking’
zijn de moderne equivalenten.

Maar door dit hedendaags woordgebruik
wordt soms een belangrijke dimensie uit het oog wordt verloren.

Missiezondag is er speciaal om de jonge Kerken onder onze aandacht brengen.
Kerken, met vaak een westers verleden,
die zich moeten omvormen tot Kerken met een eigen toe­komst.
Kerken die moeten leren de Boodschap van Jezus van Nazareth te vertalen
naar de taal van hun eigen cultuur, hun eigen waardepatroon.
Kerken die moeten leren
Gods Woord te vieren in verbondenheid met hun eigen religieuze traditie.

Vergevingsmoment 1

-Berusten wij niet al te gemakkelijk
in sociale wantoestanden,
voor zover wij er zelf niet onder lijden…?
Houdt de uitbuiting van medemensen,
hier en in de ontwikkelingslanden,
ons geweten nog wakker?
Als wij te laks zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God heeft zijn schepping aan mensenhanden toevertrouwd
in de hoop dat zij daarmee iets goeds aanvangen.
Hebben wij die kans niet gretig aangegrepen
om een en ander naar onze hand te zetten?
Als wij zo handelen,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het leven zou een feest moeten zijn voor iedereen.
Voor onszelf is geen inspanning teveel,
maar als het erop aan komt het leven van anderen
die niet tot onze kring behoren,
een feestelijker tintje te geven,
dan vinden we dit vaak ‘een beetje teveel gevraagd’.
Als wij zo egoïstisch zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van leven en liefde,
soms zitten ook wij gevangen
in een krampachtig streven naar rijkdom en macht.
Wil ons dan vergeving schenken
en ons opnieuw de weg van de dienstbaarheid tonen.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2 (Missiezondag)

-Heer, we beseffen wel dat er nog heel wat moet gebeuren
om uw droom waar te maken.
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel,
maar onze daden volgen vaak niet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er zitten grote gaten in het weefsel van onze moderne samenleving:
één mens op zes heeft honger
en tweederde van de mensen hebben niet genoeg middelen
om menswaardig te kunnen leven.
Door onze manier van leven dragen we onbewust bij
aan dit tekort in onze wereld.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt.
Dan is het zo moeilijk om met ons geloof naar buiten te komen,
niet om die leegte te vullen,
maar om ze draaglijk te maken.
Zo dikwijls ontbreekt ons daartoe de moed.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
waar mensen macht en grootheid zoeken,
spoort Jezus ons aan tot dienstbaarheid.
Wij bidden U:
wek ook in onze tijd mensen op
die helen waar gefaald wordt,
die herstellen wat is scheef gegroeid.
Dit vragen we U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem


Openingsgebed 2 (Missiezondag)

God, onze Vader,
wees  met ons, als wij hier rond uw tafel bijeen zijn.
Leer ons verder te kijken dan ons eigen kleine wereldje.
Leer ons inzien dat we mee verantwoordelijk zijn voor uw grote wereld.
Maak ons bereid te geven zonder voorwaarden,
zoals Jezus deed,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we nu, met de oren van ons hart naar God die ons toespreekt
doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 53, 10-11)

Uit de profeet Jesaja

10
        Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken.
Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt
hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven;
en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen.
11         Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien
en met kennis verzadigd worden.
Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen,
hun zonden laadt hij op zich.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 4, 14-16)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
14         Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelse sferen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
15         Want wij hebben een hogepriester
die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
16         Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te vinden
en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc. 10, 35-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35         Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:
`Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’
36         Hij vroeg hun:
`Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’
37         Ze zeiden Hem:
`Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten,
als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’
38         Maar Jezus zei hun:
`Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,
of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’
39         Ze zeiden Hem:
`Ja, dat kunnen wij.’
Jezus zei hun:
`De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee Ik gedoopt word,
daarmee zullen jullie gedoopt worden,
40         maar rechts of links van Mij zitten –
het is niet aan Mij om dat te vergeven.
Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.’
41         Toen de tien dat hoorden,
ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.
42         Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:
`Jullie weten dat de erkende leiders van de volken
heerschappij voeren over hen,
en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.
43         Maar zo is het onder jullie zeker niet.
Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,
moet jullie dienaar zijn;
44         wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.
45         Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Belijden wij dat wij, mensen, elkaar nodig hebben om samen God te dienen.

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de Heilige Geest
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor de machtigen der aarde,
voor hen die het lot van anderen in handen hebben,
soms zelfs zeggenschap hebben over leven en dood.
Dat zij het welzijn mogen beogen van iedereen
die aan hun zorgen is toevertrouwd
en dat zij slechts groot zouden zijn in dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de ‘kleinen’ op deze wereld,
die het slachtoffer zijn van de willekeur van de machtigen.
Dat hun leed wordt erkend
en dat hun hoop op een menswaardig bestaan
realiteit mag worden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de mensen in de Kerk,
van aan de basis tot aan de top.
Dat zij stem geven aan de stemlozen
en zij zich steeds ten dienste stellen van de minsten.
Laten wij bidden…

Goede God,
beziel uw mensen van hoog tot laag
met de Geest van Jezus, uw Zoon.
Doe hen de plaats kennen
die Gij allen hebt toebedacht:
namelijk links en rechts van medemensen in nood. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2 (Missiezondag)

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld:
dat zij plaatsen van gebed mogen zijn.
Dat zij de zorgen die zij met zich meedragen,
zonder schroom en vol vertrouwen
steeds aan God durven voorleggen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld:
dat zij haarden van zorgzaamheid mogen zijn.
Dat zij rusteloos in de weer blijven,
zolang nog één kind honger lijdt,
zolang er nog één mens
niet tot zijn recht komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld:
dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij in eigen kring
de mensenrechten eerbiedigen
en de grote wereld voorgaan
in verzoening en samenhorigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld:
dat zij woorden van waarde hebben
voor mensen van deze tijd.
Dat velen er steun en bemoediging vinden
bij hun zoektocht naar de zin van het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die zelfvergeten leven,
voor wie een vraag nooit ongelegen komt,
voor wie de inzet nooit te veel of te hoog is.
Dat zijzelf niet tevergeefs op anderen een beroep doen
of dat zij nooit alleen komen te staan
en zo uiteindelijk ontmoedigd worden.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
met dit brood en deze beker gedenken wij,
dat uw Zoon de beker van het lijden
als uw trouwe dienaar heeft aanvaard.
Geef dat deze symbolen ons zijn weg doen gaan
tot heil van velen.
Wij vragen het door Hem, uw Zoon,
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Diest

Gebed over de gaven 2 (Missiezondag)

God van alle mensen,
wat wij U aanbieden is maar heel eenvoudig:
een beetje brood, een slok wijn.
Neem deze gaven van ons aan
als blijk van onze zorg voor elkaar.
Vorm ze om tot uw lichaam en bloed
en deel dit uit
aan allen wereldwijd. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Vader,
voor het leven dat Gij ons geeft
en voor de toekomst die Gij ons laat verhopen.
Voor mensen die ons begeleiden
en voor allen die ons de weg naar U hebben getoond.
Wij loven U voor ons verlangen naar U
en voor hen die het steeds weer opwekken in ons hart.

Wij prijzen U
omdat Gij voor ons een gelaat en gestalte hebt aangenomen
in de persoon van Jezus van Nazareth,
en omdat Hij ons voorgaat naar U toe.
Samen met allen die op U hopen,
met allen die U zoeken
en met allen die U reeds gevonden hebben,
aanbidden wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
Jezus is ons voorgegaan,
arm van geest en zuiver van hart,
met een mateloze honger naar gerechtigheid
in dienst van uw Rijk.

Hij was barmhartig,
toegankelijk voor al wie in nood verkeerde,
brood voor de hongerigen,
genezing voor de zieken,
leven voor de doden
en vergeving voor de bozen.
Steeds opnieuw
trok Hij zich terug in eenzaamheid
om tot U te bidden.
Zijn Geest lag in uw handen.

Zo was het ook die avond, de laatste met zijn leerlingen,
toen Hij uit liefde voor ons, het brood brak,
U dankte
en het aan zijn leerlingen aanreikte met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker,
dankte U
en reikte hem aan aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en drink
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
mijn Bloed dat vergoten wordt tot vergeving van zonden,
voor het heil van de mensen.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Zoals Hij het ons heeft gevraagd
gedenken wij nu zijn leven, zijn lijden en zijn dood,
zijn opstanding uit de doden
en zijn intrede in uw leven, God.

Wij belijden dat Hij de eerste is
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde,
uw beeld en gelijkenis,
licht van uw Licht,
uw Zoon.
En wij zien vol verwachting uit naar zijn komst
wanneer Hij ons en onze wereld
voorgoed opneemt bij U.

Nu vragen wij U:
zend zijn Geest over ons zodat wij op Hem beginnen te gelijken.
Maak ons zuiver van hart en arm van geest,
doe ons hongeren naar gerechtigheid.
Maak ons barmhartig
en leer ons tot U spreken met zijn woorden.

Wij bidden tot U voor de Kerk.
Dat zij uw Zoon mag vertegenwoordigen
als een licht in de wereld,
als een stad op een berg,
als uw dienares.

Neem hen die ons in de dood zijn voorgegaan,
op in uw Licht.
Dat zij met Jezus en met ons
U mogen loven en prijzen
en U zien van aangezicht tot aangezicht,
uw zonen en dochters voor altijd
in Jezus Christus, onze Heer.

Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, algoede Vader,
dit dankoffer van uw Kerkgemeenschap aan
die leeft door Jezus’ Geest
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

naar Herman Servotte


Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Heer Jezus,
wij verlangen naar een wereld van vrede,
een wereld waarin voor elkeen een eigen plaats is.
Help ons vredebrengers te zijn in onze eigen kring
en overal waar we met anderen samen leven en werken.
Die vredesdroom zij altijd met u
En geven wij die ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Goede voornemens om dienstbaar te zijn aan elkaar
komen het best tot uiting rond de tafel:
zorgzaam omgaan met elkaar, eten delen met elkaar.
We mogen nu met Jezus,
met allen die hier samenzijn,
en met allen die in God geloven, wereldwijd,
het brood van Jezus delen.
Dit is het Lam Gods,….
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Wat is de taak die op mij wacht?
Het is: vertellen over Jezus,
getuigen dat Hij leeft.
Soms met woorden en heel dikwijls alleen met mijn manier van leven.
Mensen zullen Hem ontdekken in mijn blije lach,
in mijn open oor en mijn luisterend hart.
Zij zullen het evangelie zien in mijn gevende hand,
in mijn vergevend gebaar en in mijn dienstbaarheid.
Zij zullen geloven dat Jezus echt leeft
als ik kan kiezen voor de zwaksten,
als ik eigen grenzen ophef
en rood, geel, zwart, bruin en blank slechts één kleur zijn.
Dit is mijn opdracht.
Niet gemakkelijk, maar meer dan boeiend.
Ik geloof erin.
En jij?
Levensecht


Bezinning 2 (Missiezondag)

Zo spreekt de Heer:

Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Kom, Ik laat je niet alleen.

Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen
en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.

Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht,
om te zien waar zij op elkaar zijn uitgekeken.

Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,
om met nieuwe moed naar de stad van de mens te gaan.

Ik heb je lichaam en je geest nodig
om allen lief te hebben die je zijn toevertrouwd,
om het lijden van je medemensen te helpen dragen.

Ik heb je nodig, mijn vriend,
om anderen vrij te maken van zichzelf
en van alles wat hen bedrukt.

Kom dan, ga op weg,
je bent gezonden om uit te varen
naar een land dat Ik zal wijzen.

Slotgebed 1

Wij willen niet vergeten dat Hij gekomen is
niet om gediend te worden, maar om te dienen.
Niet om de aandacht te trekken op zichzelf,
maar om de wereld wakker te schudden
en de mensen uit te nodigen dienstbaar te zijn.

Voorbehouden plaatsen kende Hij niet,
wilde Hij niet,
noch voor zichzelf, noch voor zijn volgelingen.
Van ‘promotie’ lag Hij niet wakker,
alleen mensen hielden Hem wakker…
Hij wilde het geluk van zijn medemensen.
Laten wij zijn voorbeeld volgen
en zo echte ‘christenen’ zijn.

Slotgebed 2 (Missiezondag)

God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
zwart, geel, rood of wit – allen uw kinderen,
allen even waardevol, U even lief.
Dankzij uw Zoon weten wij dat Gij ons liefhebt
zoals een vader en een moeder hun kinderen liefhebben,
en dat wij dus één grote mensenfamilie vormen
die als zussen en broers voor elkaars welzijn medeverantwoordelijk zijn.
Laat ons dat ook beleven in de realiteit van elke dag,
vandaag en morgen, en elke dag
tot uw droom werkelijkheid is. Amen.


Zending en zegen 1

Laten wij er vandaag aan beginnen:
bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk,
met Jezus als Gids.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2 (Missiezondag)

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.