29e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
negenentwintigste zondag B (18/10/09)

Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Moge Gods zegen rusten op dit samenzijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Hoewel het voor de lezer van het evangelie
steeds duidelijker wordt
dat Jezus’ weg – menselijk gezien – in een catastrofe zal eindigen,
en dat zijn rijk niet op macht
maar op dienstbaarheid is gebaseerd,
hebben zijn apostelen dat nog steeds niet gesnapt.
Ze azen op de beste postjes.

Het verlangen om het hoger en verder te schoppen dan anderen
is van alle tijden en schuilt in elke mens.
Maar Jezus maakt duidelijk dat de ware leerling
niet diegene is die uit is op voorrang,
maar diegene die aan de andere voorrang geeft.
In zijn optiek staat de zorg voor het kwetsbare,
voor wie niet gehoord of gezien wordt, centraal.
Zijn zijn prioriteiten ook altijd wel de onze?


Openingswoord 2

Het zal je onderweg naar hier wel opgevallen zijn:
de bladeren vallen van de bomen.
We zijn duidelijk in de herfst.
In het evangelie van vandaag is het ook herfst.
We horen een voorval uit de herfstdagen van Jezus
die met zijn apostelen op weg is naar Jeruzalem,
op weg dus naar zijn levenseinde.
Onderweg bekvechten de apostelen over de beste plaatsen
in het Rijk waarvoor Jezus zo warm loopt.
Maar de enige ereplaatsen die te begeven zijn
blijken zich te bevinden links en rechts van mensen
die aangewezen zijn op ons dienstbetoon.
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment

– Een eenvoudige maaltijd,
liefdevol aangeboden,
smaakt beter
dan een rijkelijke dis
met onverschillige tafelgenoten.
Dat vergeten we wel eens.
Heer, ontferm U over ons.

– Wie weinig bezit,
maar zich liefdevol omringd weet,
voelt zich beter in zijn vel
dan wie veel bezit in eenzaamheid.
Dat vergeten we wel eens.
Christus, ontferm U over ons.

– Eer en roem najagen,
desnoods ten koste van anderen,
is dodelijk voor het hart.
Belangeloos dienstbaar zijn,
garandeert levensvreugde.
Dat vergeten we wel eens.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God, met dat woord van Jezus:
“wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn”
en met dat voorbeeld van Hem
“niet om gediend te worden maar om te dienen”…
daar hebben wij wel wat moeite mee.
Het zet onze waardeschaal op z’n kop
en trekt een zware streep door onze berekeningen.
Vandaag bidden wij:
laat niet toe dat wij over mensen beschikken,
maar roep ons telkens weer op om hen dienstbaar te zijn
in al hun vragen en verwachtingen.
Dan zal duidelijk worden
dat wij er niet zijn om gediend te worden maar om te dienen. Amen.

Lezingen
Luisteren we nu, met de oren van ons hart, naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 53,10-11)
Uit de profeet Jesaja

10
         Het heeft de Heer behaagd zijn dienaar ziek te maken en te breken.
Waarlijk, hij heeft zichzelf tot een zoenoffer gemaakt
hij zal zijn nakomelingen mogen zien, en lang blijven leven;
en wat de Heer behaagt zal door zijn hand slagen.
11          Vanwege het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien
en met kennis verzadigd worden.
Mijn dienstknecht zal zich een rechtvaardige tonen voor velen,
hun zonden laadt hij op zich.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 4,14-16)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
14          Nu wij een verheven hogepriester hebben,
een die de hemelse sferen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan onze belijdenis..
15          Want wij hebben een hogepriester
die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden;
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
16          Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te vinden
en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 10,35-45)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

35          Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Jezus en zeiden:
`Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.’
36          Hij vroeg hun:
`Wat wil je dan dat Ik voor jullie doe?’
37          Ze zeiden Hem:
`Dat een van ons rechts en de ander links van U mag zitten,
als U in uw heerlijkheid gekomen bent.’
38          Maar Jezus zei hun:
`Je weet niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die Ik drink,
of gedoopt worden met de doop waarmee Ik gedoopt word?’
39          Ze zeiden Hem:
`Ja, dat kunnen wij.’
Jezus zei hun:
`De beker die Ik drink, die zullen jullie drinken,
en met de doop waarmee Ik gedoopt word,
daarmee zullen jullie gedoopt worden,
40          maar rechts of links van Mij zitten –
het is niet aan Mij om dat te vergeven.
Dat wordt gegeven aan hen voor wie dat is weggelegd.’
41          Toen de tien dat hoorden,
ergerden ze zich aan Jakobus en Johannes.
42          Daarop riep Jezus hen bij zich en zei:
`Jullie weten dat de erkende leiders van de volken
heerschappij voeren over hen,
en dat hun grote mannen hun gezag laten gelden.
43          Maar zo is het onder jullie zeker niet.
Wie daarentegen groot wil worden onder jullie,
moet jullie dienaar zijn;
44          wie onder jullie eerste wil zijn, moet slaaf van allen zijn.
45          Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij dat wij, mensen, elkaar nodig hebben om samen God te dienen.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij om open ogen die zien
wat anderen kan helpen meer mens te worden.
Laten wij bidden…

– Bidden we om open oren
die luisteren naar de roep om meer gerechtigheid
die opklinkt uit de mond van de geringen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om open handen
die kunnen doorgeven
wat we zelf van anderen ontvangen hebben.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een open mond
die woorden van hoop spreekt,
die stem geeft aan de sprakelozen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een open hart
dat de hartenklop aanvoelt
van de medemens die ons nodig heeft.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Voor mensen dichtbij en ver weg
bidden wij tot God
die om ons allen bekommerd is.

– Bidden we dat dienst aan het recht van de minsten
het mag winnen van eigenbelang;
dat steeds meer mensen mogen kiezen
voor levenskansen voor élke mens.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die telkens weer de zwakste en de minste zijn.
Dat hun waardigheid niet geknakt wordt,
dat zij bondgenoten vinden
in hen die betere kansen kregen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die opklimmen
op de ladder van aanzien en carrière.
Dat zij beseffen hoeveel geluk ze hebben gehad
en dat zij zich juist vanaf die plaats
zouden inzetten voor een menswaardige samenleving voor allen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

Al wat Hij was en had, tot zijn leven toe,
stelde Jezus ten dienste van de mensen.
Daarom geloven wij
dat Hij zich ook vandaag wegschenkt in dit brood en deze wijn,
dat Hij voor ons voedsel voor onderweg wil zijn en bron van vreugde.
Mogen wij, zijn voorbeeld achterna,
de weg van ‘dienen’ gaan. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Waar mensen zijn…daar wordt getwist,
daar is haat, nijd en onrecht…
Maar ook liefde, en heel veel goede wil.
Maak, Heer, dat het goede overwint.
Geef ons uw vrede.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.


Lam Gods

Communie

Goede voornemens om elkaar dienstbaar te zijn
komen het best tot uiting rond de tafel:
zorgzaam omgaan met elkaar, eten delen met elkaar.
We mogen nu met Jezus,
met allen die hier samenzijn,
en met allen die in God geloven, wereldwijd,
het brood van Jezus delen.
Dit is het Lam Gods,….
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Velen hebben alles wat ze verlangen:
voedsel, kleding,
een dak boven hun hoofd,
opleiding, ontspanning…
Ze werken ervoor,
ze verdienen hun brood,
ze voelen er zich goed bij.

Zonder dagelijks brood
geraakt een mens ondervoed,
ziek, dakloos, ongeschoold, ongeletterd,
overspannen.

Wanneer wij ons brood, onze rijkdom delen
kan dat voor een ander
redding, heling betekenen.

Maar er is meer.
“Niet van brood alleen leeft een mens.”
Wij worden pas écht mens
als wij de ander ook ontmoeten als iemand aan ons gelijkwaardig.

Mensen worden mens
waar ze brood ten leven worden voor elkaar.
Want mensen hebben mensen nodig.

Waar mensen ‘er zijn’ voor elkaar,
waar rechtvaardigheid en liefde bloeien
daar groeit menswaardigheid,
daar groeit wat wij ten diepste moeten worden:
beeld en gelijkenis van God,
mensen naar Jezus’ hart.

Bezinning 2

Mensen gaarne zien
dat is je vrouw, je man gaarne zien.
Je vader, je moeder,
je buren, je collega’s gaarne zien.
De verkoopster in de winkel,
de gehandicapten
en alle mensen om je heen.

Mensen gaarne zien,
dat is mensen je glimlach geven,
je vriendelijk gezicht,
je hand en je hart,
je steun en je troost in uren van nood.

Dat is…
van je hoge troon afkomen,
je ontdoen van zelfgenoegzaamheid
en in je hart ruimte scheppen
voor de eenvoudige medemens.

Slotgebed 1

God, onze Vader,
met het evangelie van vandaag
heeft Jezus een leidraad willen geven voor ons leven.
Vaak gaan wij echter een andere weg dan die waarop Hij ons voorgaat.
Leer ons daarom hoe wij grenzeloos en onvoorwaardelijk kunnen liefhebben
en hoe wij heel ons leven in dienst kunnen stellen van elkaar,
door Christus, onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Ik hoop dat Ik mijn Zoon niet voor niets
naar de wereld heb gestuurd – zegt God –
en dat Hij een voorbeeld mag zijn van radicale liefde
en van onbegrensde solidariteit.
Zelfs zijn eigen leven was voor Hem minder belangrijk
dan het geluk van zijn medemensen!
Durf jij ook zo te leven?
Durf je het aan om dienstbaar te zijn en,
niet letterlijk wellicht maar in elk geval figuurlijk,
te sterven voor mijn droom?
Laat je niet dienen,
maar steek zelf de handen uit de mouwen.
Het zal je intens gelukkig maken.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij er vandaag aan beginnen:
bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe Kerk,
met Jezus als Gids.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.