29e zondag door het jaar A 2014

19 10 2014

Begroeting 1

God, Gij die genoemd wordt ‘Ik zal er zijn voor u’,
heet ons welkom in uw huis
in de naam van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2 (missiezondag)

Van harte welkom op deze viering van missiezondag.
Moge Gods zegen rusten op dit samenzijn
in de naam +van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Kerk en staat hoeven niet tegenover elkaar te staan.
Christenen vormen geen macht apart,
staan niet in concurrentie met de maatschappij.
Wij maken er deel van uit.
Het Rijk Gods is niet enkel van deze wereld,
maar groeit in en ondanks politieke constellaties.
Zijn plichten als staatsburger vervullen
vormt geen beletsel om echt christen te zijn, en omgekeerd.
Van belang blijft wel
dat wij in ons leven aan beide realiteiten de plaats toekennen
waarop ze recht hebben.
Aan de keizer geven wat de keizer toekomt,
aan God wat God toekomt.
naar Frans De Rechter en Clem D’Haen

Openingswoord 2 (missiezondag)

Missiezondag.
Sommigen zullen zich de vraag stellen,
of het in deze pluralistische wereld nog wel nodig is
om in andere culturen ons geloof te brengen.
Is ons geloof beter dan hun tradities ?
Wat hebben wij hen te bieden?
Voor een antwoord op deze vraag willen we
in deze viering gewoon kijken en luisteren naar wat Jezus zegde en deed.
Hopelijk brengt Hij ons wat meer inzicht.
Maar één ding is zeker:
als wij hier elke week samenkomen
dan willen we geen eiland zijn in de grotere wereldkerk,
maar een gemeenschap die wil meebouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen voor elke mens
en waar wij iedereen geven wat hem/haar toekomt.

Vergevingsmoment 1

Omdat wij beseffen hoe moeilijk het is
om elkaar kansen te geven in het leven
willen we eerst bidden en vragen om vergeving
aan God en aan elkaar.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor de vele keren dat wij anderen verdriet deden
en alleen aan onszelf dachten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor al die keren dat wij vergaten dankbaar te zijn
voor de zon, de regen, de bloemen en de vruchten,
een glimlach, een traan, een handdruk en een zoen, een liefdevol woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij vragen vergeving voor al die keren
dat wij vergaten ons het lot van zieken,
van eenzamen en van verstoten mensen aan te trekken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Vergevingsmoment 2 (missiezondag)

Eigenlijk is het jammer te moeten vaststellen
dat wij, mensen en wij, als gelovige mensen
er nog steeds niet in geslaagd zijn
aan eenieder te geven wat hem of haar toekomt:
financieel niet,
maar ook niet als het gaat over aandacht, troost, vriendschap…
En als wij aan anderen niet geven wat hun toekomt,
dan geven we automatisch niet aan God wat Hem toekomt,
want Hij toont zich in elke mens.
Voor de keren dat wij daarin tekortschoten vragen wij om vergeving.

-Heer, we beseffen wel dat er nog heel wat moet gebeuren
om uw droom waar te maken.
Onze goede wil en voornemens zijn er meestal wel,
maar onze daden volgen vaak niet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er zitten grote gaten in het weefsel van onze moderne wereld:
één mens op zes heeft honger
en twee derde van de mensen hebben niet genoeg middelen
om menswaardig te kunnen leven.
Door onze manier van leven dragen we onbewust bij
aan dit tekort in onze wereld.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms merken we hoe mensen rondom ons ervaren
dat hun leven leeg is, waardeloos of zinloos lijkt.
Dan is het zo moeilijk om met ons geloof naar voor te komen,
niet om die leegte te vullen,
maar om ze draaglijk te maken.
Zo dikwijls ontbreekt ons daartoe de moed.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van alle mensen
in onze verscheidenheid kunnen wij elkaar verrijken,
maar we gaan ten onder aan al onze geschillen.
Neem weg uit ons midden
hooghartigheid en onverdraagzaamheid,
betweterigheid en onverzoenlijkheid.
Breek af alles wat ons verhindert om medemensen te zijn,
kinderen van U, en bondgenoten van elkaar.
Bekeer ons hart
zodat wij onze verscheidenheid van gaven,
eensgezind, en in de geest van Jezus Christus,
ten dienste stellen van elkaar.
Zo wordt uw Rijk geboren:
een warme mensenwereld over alle grenzen heen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
uw wijsheid is ondoorgrondelijk,
maar evenzeer uw goedheid en uw trouw.
Laten wij ze beide ervaren
als een steun op onze moeizame tocht
met mensen die willen leven en laten leven
als burgers in een maatschappij
waarin uw Boodschap geen ijdele woorden zijn. Amen.
Frans De Rechter en Clem D’Haen

Openingsgebed 3 (missiezondag)

Verbonden met de Vader
die brood en wijn van leven geeft,
zijn wij hier samen gekomen.
Op deze Missiezondag weten wij ons
nog meer dan anders verbonden met alle gelovigen ter wereld.
Met hen die hier en elders werken in dienst van de Blijde Boodschap
bidden en vieren wij vandaag.
Moge deze viering onze inzet voor vrede in onze omgeving verhogen. Amen.
Pastonet

Lezingen

Luisteren wij nu, met de oren van ons hart,
naar de Bijbelse Boodschap in de Schriften.

Eerste lezing (Jes. 45, 1. 4-6)

Uit de profeet Jesaya

1           Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,
die Ik bij de rechterhand heb genomen,
om volken voor hem neer te leggen,
koningen de gordels van de heupen te rukken,
en voor hem de deuren te ontsluiten,
zonder dat een poort gesloten blijft:
4           Omwille van Jakob mijn dienstknecht,
om Israël mijn uitverkorene,
heb Ik u bij uw naam geroepen,
u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet.
5           Ik ben de Heer en niemand anders,
buiten Mij is er geen god;
Ik omgord u – en u kent Mij niet.
6           Zo zullen zij erkennen,
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang,
dat er niemand anders is dan Ik alleen:
Ik ben de Heer, en niemand anders.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tes. 1, 1-5b)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

1              Van Paulus, Silvanus en Timoteüs
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
2           Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.
3           Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4           Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.
5           Want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

15         Op zekere dag maakten de farizeeën plannen
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.
16         Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,
en U door niemand laat beïnvloeden,
want U ziet geen mens naar de ogen.
17         Zeg ons dan wat U hiervan vindt:
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?’
18         Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
19         Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie.
20         Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?’
21         Ze zeiden hem: `Van de keizer.’
Daarop zei Hij tegen hen:
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is
en aan God wat van God is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van alledag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

-Nu de herfst zich aandient en de natuur stilletjes begint uit te doven,
is het goed om zelf stil te worden,
ons naar binnen te keren en tot onszelf te komen.
Bidden wij dat wij in de stilte van onze ziel
God horen spreken.
Laten we bidden…

-Nu het kouder wordt en het licht verzwakt,  bidden wij
dat wij warmte mogen geven en warmte mogen ontvangen.
En dat het licht van vriendschap en liefde
ons nooit zou ontbreken.
Laten we bidden…

-Nu de avonden langer worden
bidden wij voor allen die eenzaam zijn,
die dagen doorbrengen zonder een mens te zien,
die het gemis van een dierbare overledene des te scherper voelen.
Moge wij erin slagen om met hartelijke contacten
hun eenzaamheid te doorbreken.
Laten we bidden. ..

-Nu de dagen kouder worden
bidden wij voor hen die arm zijn en slecht behuisd,
voor vluchtelingen op zoek naar een thuis.
Dat deze noodsituaties opgemerkt en verholpen zouden worden
door maatschappelijke instanties,
maar ook gewoon door medemensen.
Laten we bidden…

-In deze missiemaand bidden wij
dat Jezus’ Goede Boodschap in woord en daad
mag worden uitgedragen naar alle uithoeken van de wereld.
Dat de Kerk en de mensen die haar vertegenwoordigen,
geloofwaardig mogen overkomen.
Laten we bidden…

Heer onze God,
moge de schoonheid van de herfst
ons dichter bij U brengen.
Moge wij bij U en bij elkaar
troost en steun vinden
bij alles wat ons overkomt. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die aan anderen hun wil opleggen,
die zich uit angst of onzekerheid verschuilen
achter harde wetten en blinde regels.
Dat zij niet vergeten dat ook zij mensen zijn
gemaakt naar het beeld en gelijkenis van onze God die mensen bevrijdt.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor hen die de vrijheid niet kunnen verdragen,
die opgesloten zitten in angst of verdriet,
die zich veilig wanen achter muren van stilte.
Dat zij niet vergeten dat ook zij mensen zijn
gemaakt naar het beeld en gelijkenis van onze God die mensen bevrijdt.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die in vrijheid leven,
die steeds oog hebben voor anderen,
die anderen moed inspreken en hen opvangen,
die een voorbeeld en een troost zijn.
Dat zij niet vergeten dat ook zij mensen zijn
gemaakt naar het beeld en gelijkenis van onze God die mensen bevrijdt.
Laten we bidden…

-Bidden wij ook voor onszelf
omdat wij naar vrijheid hongeren,
maar haar soms niet durven toelaten.
Dat onzekerheid ons niet bang maakt.
Dat wij durven geloven, God, dat Gij onze toekomst wilt zijn,
dat Gij ons bedoeld hebt uw beeld en gelijkenis te worden,
beeld en gelijkenis van een God van Leven die bevrijdt.
Laten we bidden…
vrij naar Marion Corvers

Voorbeden 3 (missiezondag)

-Bidden we voor de rijken en machtigen in onze wereld.
Dat ze niet nalatig zijn
en zorg willen dragen voor de armen van geest,
voor de treurenden, de zachtmoedigen,
voor hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
en allen die op een of andere manier worden tekortgedaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die onrecht worden aangedaan,
voor hen die steeds weer in de hoek zitten waar de klappen vallen,
voor hen die van huis en haard verdreven zijn
en vaak zijn aangewezen op de goede wil van andere landen en volkeren.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat God ons de moed en kracht geeft
om licht te zijn voor mensen die van de goede weg zijn afgedwaald,
die leven volgens het principe ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.
Dat wij hen weer op de weg kunnen helpen die Jezus ons voorleefde.
Laten we bidden…
naar Riet Faber en Greet Peerboom

Voorbeden 4  (missiezondag)

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij plaatsen van gebed mogen zijn.
Dat zij de zorgen die zij met zich meedragen,
zonder schroom en vol vertrouwen
steeds aan God durven voor te leggen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij haarden van zorgzaamheid mogen zijn.
Dat zij rusteloos in de weer blijven,
zolang nog één kind honger lijdt,
zolang er nog één mens
niet tot zijn recht komt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij huizen van vrede mogen zijn.
Dat zij in eigen kring
de mensenrechten eerbiedigen
en de grote wereld voorgaan
in verzoening en samenhorigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken, waar ook ter wereld.
Dat zij woorden van waarde hebben
voor mensen van deze tijd.
Dat velen er steun en bemoediging vinden
bij hun zoektocht naar zin van het leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die zelfvergeten leven,
voor wie een vraag nooit ongelegen komt,
voor wie de inzet nooit teveel of te hoog is.
Dat zijzelf niet tevergeefs op anderen een beroep doen
of dat zij nooit alléén komen te staan
en zo uiteindelijk ontmoedigd worden.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van alle mensen
breng ons, over alle scheidsmuren heen, te samen rond uw tafel
om voor elkaar brood te breken en wijn rond te delen
als teken van onze verbondenheid met U.
Leer ons meer oog krijgen voor wat ons verenigt
zodat wij, schouder aan schouder,
handen en voeten geven aan het geluk
dat ons werd toegezegd in Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven 2 (missiezondag)

Heer, onze God,
waar mensen elkaar bemoedigen,
daar is uw Kerk.
Als wij samenkomen en onze gaven delen,
zijt Gij in ons midden.
Aanvaard dit brood en deze wijn
en sterk ons met de aanwezigheid
van Jezus de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen

Gebed over de gaven 3 (missiezondag)

Een tafel, brood en wijn, kaarsen en bloemen, en veel goede wil.
Wij bieden het U aan, Heer,
als onze bijdrage tot leven en verzoening tussen alle volkeren.
Wij bieden U ook ons dagelijks werk aan,
de inspanningen die wij doen voor onze buurt,
voor de sfeer in klas en op het werk.
Moge dat alles waarachtig zijn als brood en wijn,
doordrongen van liefde
naar Jezus’ voorbeeld. Amen.
Pastonet

Tafelgebed

Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen
in uw wondermooie wereld
met de frisheid van de morgen en de rust in de avond.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw koninkrijk,
zeggen wij U toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen:
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en voor wie wij hopen dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.

Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader 1

Opdat Hij ons hart moge openen,
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…

Onze Vader 2 (missiezondag)

Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen,
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader.

God, uw naam is Vader en alle mensen zijn uw kinde­ren.
Geef dat wij ze als zusters en broeders leren ken­nen,
hun vrienden worden, en hun moeilijkheden delen.

God, onze Vader, geheiligd zij uw naam.

God, Gij zijt geen koning van macht, maar een vorst van vrede.
Geef ons kracht en inzet om vooral uw Goede Bood­schap
in woord en in daad te verkondigen
en zo mee te bouwen aan de komst van uw Rijk.

God, onze Vader, uw Rijk kome.

God, samen met uw Zoon, Jezus,
willen wij uw wil zoeken, hem volbrengen door liefdevol te leven.
Want daarin ligt heel ons geluk.

God, onze Vader, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

God, zonder dat wij het verdienen,
hebben wij brood in overvloed op tafel.
Wij willen ons verder blijven inzetten en broederlijk delen
opdat nergens ter wereld nog honger heerst.

God, onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood.

God, Gij duldt geen onrecht.
Wij weten dat wij medeschuldig zijn
aan zoveel kwaad en onrecht in de wereld.
Vergeef het ons
en leer ons tegelijk aan anderen alle schulden te vergeven.

God, onze Vader, vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

God, onze zwakheid is groot en wij blijven vaak blind voor menselijke nood.
Laat ons in U de ware weg ontdekken
die voert naar gerechtigheid, liefde en vrede.

God, onze Vader, leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Vredeswens 1

Een nieuwe cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Vredeswens 2

God, Gij kent als geen ander onze zorgen om deze wereld,
ons verlangen naar recht en vrede, overal.
Sterk ons in onze pogingen tot verzoening en vrede.
Leer ons oog hebben voor broosheid en zwakheid
en leer ons, zoals Jezus, leven vanuit een vredevol hart.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die Godsvrede door aan elkaar.

Vredeswens 3

Waar mensen zijn…daar wordt getwist,
daar is haat, nijd en onrecht…
Maar ook liefde, en heel veel goede wil.
Maak Gij, Heer, dat het goede overwint.
Geef Gij ons uw vrede.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Goede voornemens om dienstbaar te zijn voor elkaar
worden het best tot uiting gebracht rond de tafel.
Zorgzaam omgaan met elkaar,
eten delen met elkaar.
We mogen nu met Jezus,
met allen die hier samen zijn,
en met al wie in God geloven, wereldwijd,
het brood van Jezus delen.
Dit is het Lam Gods,….

Bezinning 1

Wees waakzaam
want voor je het beseft
heeft de consumptiewereld
met je diepste dromen
een loopje genomen
en je verlangen naar geluk
netjes ingepakt
in koopgedrag.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
zijn je vragen verstomd
en zie je niet meer
hoe het onrecht wordt goedgepraat
en ben je mooi aangepast
aan wat ‘gewone zaken’ heet.

Wees waakzaam
want voor je het beseft
leef jij ook
ten koste van anderen,
ook al heb je de mond vol
van kiezen voor de zwaksten …

Bezinning 2

Als God op je weg komt,
zal het zijn als een kind, als een mens…
Wees alert opdat je Hem herkent!

Hij zal geen lichtkrans dragen,
geen aureool, geen titel
of geen aanzien hebben.
Hij zal man of vrouw zijn,
arm of rijk
– maar dat is niet belangrijk.

Hij zal een mens zijn
die honger heeft.
Geef Hem te eten van je liefde.
Hij zal naakt zijn.
Kleed Hem met je waardering.
Zit Hij gevangen?
Verlos Hem dan door je begrip.
Misschien zal Hij ziek zijn.
Genees Hem met je warme vertrouwen.
Dorst zal Hij hebben.
Geef Hem te drinken van uw gerechtigheid.
Voelt Hij zich vreemd-verloren,
geef Hem de thuis van je hart.

Wees alert als God incognito
op je weg komt…

Bezinning 3

Met gepaste munt

Niet het beeld van de keizer,
het beeld van macht en onderdrukking,
maakt mensen gelukkig.
Het is het beeld van bezitten,
van eigen winst eerst.
Daartegenover staat het beeld van God.
Deze is niet afgebeeld op een munt.
Want God heeft geen gezicht.
Van Hem geen verstarde expressie,
niet eens en voorgoed dezelfde.
Zijn beeld is telkens nieuw,
omdat wij zijn beeld zijn.
Zo heeft Hij ons geschapen:
als een afspiegeling van Hem.
Waar goedheid en liefde
in ons aan het licht komen,
daar wordt Hij zichtbaar.
Als wij aan de kant staan
van macht en onvrede,
dan is God onzichtbaar.
Hij krijgt een gezicht
in mensen die geschonden
en lijdend door het leven gaan.

Met gepaste munt betalen
is voor ons: kiezen voor
de kleine en weerloze mens;
is kiezen voor liefde en recht.
Dat is onze missie,
dichtbij en veraf.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Eeuwige God,
Gij die ons meer nabij zijt dan wij onszelf nabij zijn,
Gij die alle mensen in uw Liefde omvat,
wij bidden U:
maak ons hart wijd en diep genoeg
om deze waarheid te verstaan.
maak onze handen doortastend genoeg
om deze waarheid te beleven
opdat onze wereld mag genezen
van armoede en tweedracht. Amen.
naar Nol Hogema o.p.

Slotgebed 2 (missiezondag)

Heer God, onze Vader,
laat uw Woord dat wij vandaag hoorden
in ons geheugen blijven kleven.
Geef ons kracht om dat Woord in daden om te zetten.
Geef dat er altijd mensen zullen zijn,
die, gedreven door het evangelie van Jezus, uw Zoon,
alles willen geven op hun werk, heel hun leefomgeving
of op plaatsen waar zij gezonden zijn om van U te getuigen.
Dat op die manier de Blijde Boodschap
steeds meer zichtbaar wordt in deze wereld.
Door Christus, uw Zoon onze Heer. Amen.
Pastonet

Slotgebed 3 (missiezondag)

God, Gij hebt de mens geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
allen uw kinderen,
allen even waardevol, U even lief.
Dankzij uw Zoon weten wij dat Gij ons liefhebt
als een vader en een moeder hun kinderen liefhebben,
en dat wij derhalve één grote mensenfamilie vormen,
die als zussen en broers voor elkaars welzijn medeverantwoordelijk zijn.
Laat ons dat ook beleven in de realiteit van elke dag,
vandaag en morgen, en elke dag
tot uw droom werkelijkheid is. Amen.

Zending en zegen 1

Laten we dan, gesteund door elkaar,
naar de plaatsen gaan waar we ons leven delen met de anderen,
aan eenieder gevend wat hem/haar toekomt.
Gods zegen moge ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

We mochten weer samenzijn in deze missiezondagsviering.
Laat het niet blijven bij woorden, het ene oor in, het andere uit.
Gelovig zijn, zoals Jezus het bedoelde
is eigenlijk missionaris zijn, in hart en ziel,
in leven en delen met de kleine mens.
Moge God ons daartoe met zijn zegen stimuleren:
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.