29e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
negenentwintigste zondag A (16/10/2011)

Begroeting

Plaatsen wij onszelf
en heel ons samenleven met elkaar
onder de zegen van onze God: + de Vader, de Zoon en de heilge Geest. Amen.

Openingswoord

Eigenlijk is het pijnlijk te moeten vaststellen
dat wij, mensen, en wij, gelovige mensen,
er nog steeds niet in geslaagd zijn
aan eenieder te geven wat hem of haar toekomt:
financieel niet,
maar ook niet als het gaat over aandacht, troost, vriendschap…
En als wij aan anderen niet geven wat hun toekomt,
dan geven we automatisch niet aan God wat Hem toekomt,
want Hij toont zich in elke mens.
Voor de keren dat wij daarin tekortschoten vragen wij om vergeving.

naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Vergevingsmoment 1

– We worden opgeroepen om elkaar te aanvaarden zoals we zijn,
om in elkaar te geloven.
Maar samenleven en samenwerken is moeilijker dan we vermoeden,
zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– We worden opgeroepen om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,
de kans om nieuw te worden.
Maar een hand reiken aan wie ons iets misdeed is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– We worden opgeroepen om muren tussen mensen af te breken,
om contacten te herstellen,
om elkaar nodig te hebben.
Maar zwakheden overwinnen en opnieuw zon brengen in een vertwijfeld hart is moeilijker dan we vermoeden, zelfs als we elkaar graag zien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Heer God, laat ons weer beseffen dat Gij onze God zijt
en dat wij naar U mogen komen,
ook met alles wat ons bedrukt,
door Christus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

– ’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
help ons om uw bedoelingen
met deze wereld te begrijpen.
En zeg ons wat Gij van ons verwacht
om die wereld om te vormen
tot een wereld naar uw hart.
Help ons om U met een oprecht hart te dienen
ten behoeve van alle mensen,
geschapen naar uw beeld.
Moge wij met U,
bevrijd en bevrijdend, onderweg zijn,
alle dagen van ons leven. Amen.


Openingsgebed 2

God, dank U wel
voor zoveel dingen die we hebben
en die het leven aangenamer en gemakkelijker maken.
We zijn vaak trots op wat we hebben.
Zijt Gij ook trots op wie wij zijn?
Help ons te ontdekken wat echt belangrijk is
voor U en voor onszelf. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu, met de oren van ons hart,
naar de Bijbelse Boodschap in de Schriften.

Eerste lezing (Jesaja 45,1.4-6)

Uit de profeet Jesaja

1        Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,
die Ik bij de rechterhand heb genomen,
om volken voor hem neer te leggen,
koningen de gordels van de heupen te rukken,
en voor hem de deuren te ontsluiten,
zonder dat een poort gesloten blijft:
4        Omwille van Jakob mijn dienstknecht,
om Israël mijn uitverkorene,
heb Ik u bij uw naam geroepen,
u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet.
5        Ik ben de Heer en niemand anders,
buiten Mij is er geen god;
Ik omgord u – en u kent Mij niet.
6        Zo zullen zij erkennen,
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang,
dat er niemand anders is dan Ik alleen:
Ik ben de Heer, en niemand anders.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Tessalonicenzen 1,1-5b)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

1          Van Paulus, Silvanus en Timoteüs
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
2        Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.
3        Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4        Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.
5        Want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 22,15-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

15       Op zekere dag maakten de farizeeën plannen
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.
16       Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,
en U door niemand laat beïnvloeden,
want U ziet geen mens naar de ogen.
17       Zeg ons dan wat U hiervan vindt:
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?’
18       Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
19       Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie.
20       Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?’
21       Ze zeiden hem: `Van de keizer.’
Daarop zei Hij tegen hen:
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is
en aan God wat van God is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we om recht van spreken
voor hen die worden vervolgd omwille van hun overtuiging.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

– Bidden we om gelijke kansen
voor hen die worden achtergesteld
vanwege hun huidskleur, hun afkomst of hun anders-zijn.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

– Bidden we om levensruimte en eindelijk rust
voor hen die, van huis en haard verdreven,
over de aarde worden opgejaagd.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

– Bidden we om zorg en aandacht
voor hen die, in de ban van een verslaving,
hun gezondheid schaden, hun toekomst vergooien.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een liefdevolle nabijheid
voor allen die, omwille van ziekte of ouderdom,
helemaal afhankelijk zijn van anderen.
Zij zijn en blijven: beeld van God.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
keer ons naar U en naar elkaar
opdat wij in het gelaat van elke andere mens
uw beeld leren zien. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Wat was in het begin
is beeld van wat worden moet
naar Gods bedoeling.

– Gij hebt in het begin
het licht en de duisternis gescheiden,
de zee en het land,
en alles zijn plaats aangewezen.
Wij bidden U om wijsheid.
Dat wij orde scheppen in onze dagen
en dat alles wat nog zoekend en vormloos is
zijn vorm en plaats mag vinden.
Laten we bidden…

– Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld.
Geef dat wij U herkennen
ook in wat onooglijk of geschonden is,
en dat wij al wat vervallen is
herstellen door de scheppende volheid van onze liefde.
Laten we bidden…

– Gij hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd.
Laten wij aan de aarde geven wat haar toekomt:
onze zorg en onze liefde.
Laten wij U geven wat U toekomt:
aanbidding en hulde.
Laten we bidden…

God,
die op de zevende dag uw werk voltooid hebt en goed bevonden,
breng tot voltooiing
wat wij aanvangen onder uw zegen. Amen.
Frans Cromphout
Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven
God,
in dit teken van brood en wijn
gedenken we dat Jezus bij uitstek
uw beeld is in de gestalte van een mens.
Geef dat wij in alles wat wij ondernemen
blijven reiken naar zijn gelijkenis.
Dit vragen we U omwille van ieders welzijn. Amen.

Tafelgebed
Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen
in uw wondermooie wereld
met de frisheid van de morgen en de rust in de avond.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw koninkrijk,
zeggen wij U toe:
Heilig, heilig, heilig …
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw Rijk van liefde en rechtvaardigheid.

Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.

Mens zijn voor de anderen:
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden:
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”
Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en voor wie wij hopen dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.
Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen,
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed bij uitstek
dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader.
Onze Vader….


Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,….

Vredewens 1

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U beantwoord wordt met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Vredewens 2

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit jouw vrede kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met je zijn.
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Wat Hij deed en was, gaf Christus ons te kennen in het brood
dat Hij brak en ronddeelde.
Zo liet Hij ons verstaan
dat ook wij mensen moeten zijn
die als dit gebroken en gegeven brood
er willen zijn voor elkaar.
Zie dan dit gebroken brood,
Christus in ons midden,
Hij die alle lasten van ons bestaan draagt…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

‘Thuis’ heeft vele gezichten

‘Thuis’ is de deur op onze privacy:
het veilig plekje om uit te blazen
en zichzelf te zijn.

‘Thuis’, dat is vooral het aangezicht van mensen
die bij elkaar thuis zijn,
die elkaar de ruimte geven
om te zingen en te wenen,
om tegelijk zot en serieus te zijn.

Thuis is ook het dak hoog boven onze hoofden
waaronder wij ons thuis voelen.
Het geestelijk dak
waaronder wij elkaar verstaan
en met elkander delen
wat wij de moeite vinden om voor te leven.

Er is ook de thuis
die Jezus ooit het huis van de Vader noemde
waar heel veel mensen ruimte krijgen om voluit te leven.
Dat blijft ons grote heimwee:
dat huis met velen…

Wij hebben het nog altijd niet geleerd
met allen samen onder hetzelfde dak te leven.
Manu Verhulst


Bezinning 2 (Missiezondag)

Hij heeft mij verteld over zijn moeder.
De zijne is blank, de mijne zwart,
maar om te strelen gebruikten ze hetzelfde gebaar.

Ik heb hem verteld over mijn dorp.
Het zijne is van steen, het mijne van stro,
maar waar de ouderen bijeen zitten
vindt men dezelfde stilte.

Hij heeft mij verteld over zijn kinderjaren.
Hij herinnerde zich de sneeuw, ik het hete zand,
maar om de wereld te leren kennen
speelden we dezelfde spelletjes.

Ik heb hem verteld over verdriet.
Hij heeft het gekend, ik niet minder.
Maar om eroverheen te komen
waren er voor ons dezelfde tranen.

Ik heb hem verteld over het leven hierna.
Voor hem is daar volop zon, voor mij overal water.
Maar wij beiden hopen dat we er elkaar terug zullen ontmoeten.

De stilte van de nacht heeft onze woorden opgeslokt
en aan de oever van de lagune schitterden alleen nog onze ogen
en het goud van de bananen.
Jean Dodo, Ivoorkust

Slotgebed 1

God, zo ver en zo nabij,
leer ons de wegen van uw Zoon bewandelen.
En moge overal op aarde
gerechtigheid het winnen van kwaad en geweld.
Help ons in ons doen en laten,
te gelijken op Jezus,
uw Gezicht in onze mensenwereld. Amen.

Slotgebed 2

Vader,
wij danken U voor dit samenzijn
rond uw Woord en rond uw Tafel.
Wij danken U voor de vriendschap die Gij ons aanbiedt,
voor de onbezoedelde kijk op de dingen die Gij ons wilt geven.
Zend ons dan nu weer op weg
om te werken aan de goede zaak van uw Koninkrijk,
om getuigen te zijn van uw liefde die we hier mochten ervaren.
Blijf de vaste grond waarin wij geworteld zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge het geloof waarin we staan
hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart
zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt
tastbaar worden in ons handelen.
Daartoe zegene ons de barmhartige God,
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Ekeren

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.