29e zondag door het jaar A 2008

(19 10 2008 )

Begroeting

Plaatsen wij onszelf
en heel ons samenleven met elkaar
onder de zegen van onze God: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

‘Aan wie belastingen betalen’:
wel een erg geslepen vraag van de Farizeeën.
Maar Jezus trapt niet in hun valstrik.
Zijn antwoord: “Geef aan de keizer wat van de keizer is,
en aan God wat van God is”.
Deze uitspraak doet denken aan het moderne,
in onze geseculariseerde wereld alom erkende principe
van scheiding tussen Kerk en staat.
Hoe terecht die scheiding ook is,
in ons persoonlijk leven komen beide samen:
we kunnen de maatschappelijke evoluties
niet buiten de Kerk houden
– hoe graag sommigen dat ook zouden willen -;
en in ons maatschappelijk functioneren
mogen wij ons gelovig-zijn niet uitschakelen.
Geloof is geen privézaak,
geloven is maatschappelijk relevant.
Daaraan gestalte geven vergt moed,
die we lang niet altijd opbrengen.

Vergevingsmoment

Jezus, Beeld en Gelijkenis van de Vader,
ontferm U over ons.

Christus, in wie de menselijkheid
zijn volmaaktste gestalte kreeg,
ontferm U over ons.

Jezus, die alle mensen oproept
het beeld van God in zichzelf en anderen
niet te schenden,
ontferm U over ons.
Kees Pannekoek


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan – zegt God –
of misschien vind je alles zo vanzelfsprekend
dat je er geen vragen bij stelt.
Daarom wil Ik je uitnodigen
om heel bewust naar je eigen leven te kijken
en te bemerken dat alles en iedereen
je eigenlijk geschonken wordt, zomaar.
Heel je bestaan is een wonder
van vriendschap en van genegenheid.
Ik hoop dat je dat wonder een kans durft te geven
en dat je dankbaar bent
om elk geschenk van liefde. Amen.
Erwin Roosen


Lezingen
Luisteren wij nu, met de oren van ons hart,
naar de bijbelse boodschap in de Schriften.

Eerste lezing (Jesaja 45,1. 4-6)
Uit de profeet Jesaya

1        Zo spreekt de Heer tot Kores, zijn gezalfde,
die Ik bij de rechterhand heb genomen,
om volken voor hem neer te leggen,
koningen de gordels van de heupen te rukken,
en voor hem de deuren te ontsluiten,
zonder dat een poort gesloten blijft:
4        Omwille van Jakob mijn dienstknecht,
om Israël mijn uitverkorene,
heb Ik u bij uw naam geroepen,
u een erenaam gegeven – en u kende Mij niet.
5        Ik ben de Heer en niemand anders,
buiten Mij is er geen god;
Ik omgord u – en u kent Mij niet.
6        Zo zullen zij erkennen,
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang,
dat er niemand anders is dan Ik alleen:
Ik ben de Heer, en niemand anders.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Tessalonicenzen 1,1-5b)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

1              Van Paulus, Silvanus en Timoteüs
aan de gemeente van de Tessalonicenzen,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!
2        Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.
3        Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader
uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
4        Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.
5        Want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 22,15-21)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

15       Op zekere dag maakten de farizeeën plannen
om Jezus in zijn redenering te verstrikken.
16       Ze stuurden hun leerlingen op Hem af, samen met de Herodianen.
Die zeiden: `Meester, we weten dat U een waarheidslievend man bent
en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God,
en U door niemand laat beïnvloeden,
want U ziet geen mens naar de ogen.
17       Zeg ons dan wat U hiervan vindt:
mag men belasting betalen aan de keizer of niet?’
18       Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei:
`Waarom stelt u Me op de proef, huichelaars?
19       Laat Mij eens een belastingmunt zien.’
Ze gaven Hem een denarie.
20       Hij zei hun: `Van wie is die afbeelding en het opschrift?’
21       Ze zeiden hem: `Van de keizer.’
Daarop zei Hij tegen hen:
`Geef dan aan de keizer wat van de keizer is
en aan God wat van God is.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als gelovigen zijn wij verantwoordelijk om
onze wereld Godwaardig te maken.
Laten wij daarvan samen getuigenis afleggen.

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen van het leven.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden

God heeft de mensen ten volle lief.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Bij Hem kunnen we dus veilig ons hart uitstorten.

– Levenwekkende God,
wij danken U voor uw Zoon Jezus
die U gegeven heeft wat van U is: zijn hele leven.
Wij danken U dat Gij dit uit zijn handen hebt aanvaard,
en meer dan dat:
dat Gij zijn leven onder ons bestendigd hebt
door dit samenzijn rond deze tafel.
Laten wij bidden…

– Levenwekkende God,
Gij, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
leer ons uw beeltenis ontdekken in onszelf en in elkaar.
Leer ons de kostbaarheid en het unieke in elke mens
eerbiedigen en liefhebben.
Laten wij bidden…

– Levenwekkende God,
Gij, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden U voor uw Kerk,
die geroepen is deze waarheid te verkondigen en te behoeden:
dat zij liefdevol en vol begrip de armen opent
voor hen die U zoeken.
Laten wij bidden…

– Levenwekkende God,
Gij, die ons geschapen hebt naar uw beeld,
wij bidden U voor onze politieke leiders:
dat zij niet de machtigen naar de mond praten
maar steeds opkomen voor het welzijn van mensen
en vooral voor dat van de minsten onder ons.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God van levenden en niet van doden,
vorm ons om, zoals de graankorrels van dit brood
en de druiven van deze wijn,
tot uw handen en voeten
waarmee we U zichtbaar maken in deze wereld.
Maak van ons doeners van uw woord,
en getuigen van uw boodschap van eeuwig leven,
in het spoor van de Weg, de Waarheid en het Leven
die Gij hebt uitgetekend
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Voorganger. Amen.

Tafelgebed
Heer, onze God, wij danken U
voor ons bestaan als uw mensen
in uw wondermooie wereld
met de frisheid van de morgen en de rust in de avond.
Maar vooral danken wij U
omdat Gij ons gemaakt hebt om beelddragers te zijn van U,
geroepen om lief te hebben en bemind te worden.
Wij danken U omdat Jezus, uw Zoon,
de broosheid van ons bestaan niet geschuwd heeft,
maar ten volle beleefd,
en zo ons leven,
ook wanneer het hier op aarde beëindigd is,
optilt tot een nieuwe schepping
bestemd voor uw eeuwigheid
waaraan geen einde komt.
Daarom, met alle engelen en heiligen,
met allen die ons reeds zijn voorgegaan
en nu leven bij U in uw koninkrijk,
zeggen wij U toe:
Heilig, heilig, heilig…
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
om de vruchten van deze aarde.
Gezegend zijt Gij om de komst van Jezus, de Messias,
die  ons de weg voorleefde
naar uw rijk van liefde en rechtvaardigheid.
Wij danken U
omdat wij,
naar zijn voorbeeld,
liefde mogen zijn voor elkaar.
Mens zijn voor de anderen:
zo was Hij ook toen Hij afscheid nam van zijn apostelen,
toen Hij brood nam,
de dankzegging uitsprak,
het brood brak en aan zijn leerlingen gaf met de woorden
“Neem en eet gij allen hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”
Tijdens deze maaltijd nam Hij ook de beker,
sprak de dankzegging uit en gaf de beker rond:
“Neem en drink hiervan gij allen,
dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit doet,
doe het dan om Mij te gedenken.”
Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.
Nu wij hier samen zijn om zijn dood te gedenken,
om zijn opstanding te belijden
en zijn toekomst te vieren,
betrekken wij daarin allen
die door de dood van ons zijn heengegaan
en voor wie wij hopen dat zij leven bij U in uw heerlijkheid.
Omdat wij elkaar hard nodig hebben, bidden wij U:
zend uw Geest in ons midden
en voeg ons allen samen tot levende getuigen van uw liefde voor alle mensen.
Zo zendt Gij ook ons
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan al uw mensen
en om samen met hen
hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
vandaag en alle dagen
tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons om samen brood te breken en te delen,
maar Hij vroeg ons ook samen, eensgezind, te bidden.
Daartoe gaf Hij ons de woorden van het “Onze Vader”,
het gebed bij uitstek
dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid
en ons zo allen in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van diezelfde Vader.
Onze Vader….

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk,….

Vredewens

Net zoals het Rijk van God enkel kans op slagen heeft als er vrede is,
zo kan samenwerking tussen mensen ook enkel maar slagen
daar waar we in vrede bouwen aan hetzelfde doel.
Vrede, als een mosterdzaadje
dat kan uitgroeien tot die ene grote vrede
die God ons eens heeft toegezegd.
En die vrede van de Heer moge altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

Wat Hij deed en was, gaf Christus ons te kennen in het brood
dat Hij brak en ronddeelde.
Zo liet Hij ons verstaan
dat ook wij mensen moeten zijn
die als dit gebroken en gegeven brood
er willen zijn voor elkaar.
Zie dan dit gebroken brood,
Christus in ons midden,
Hij die draagt alle lasten van ons bestaan…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we al te zeer tevreden zijn met onszelf.
Wanneer we denken dat onze dromen waarheid zijn geworden,
terwijl ze te klein en te eng en bekrompen waren.
Wanneer we denken dat we reeds in een veilige haven zijn,
het doel bereikt hebben,
terwijl we veel te dicht langs de oever gezeild hebben.

Maak ons onrustig, Heer,
wanneer we door de veelheid van wat we bezitten,
de dorst naar levend water hebben verloren.
Wanneer we, verliefd in deze aardse tijd,
opgehouden hebben te dromen van de eeuwigheid.
Wanneer we door de inspanningen
die we aan de opbouw van een nieuwe aarde geven,
onze visie op de nieuwe hemel laten verbleken.

Por ons aan, Heer,
opdat we moediger worden,
en ons wagen op de grote zee,
waar de stormen ons uw almacht openbaren,
waar we de oever uit het oog verliezen
en sterren zien oplichten.

Wij vragen U dit in naam van Hem,
die de horizonten van onze hoop
ver vooruitgeschoven heeft,
en die ons ertoe opgeroepen heeft Hem te volgen.
gebed van Bienvenido Tudtud, bisschop van Marawi (Filipijnen)

Slotgebed

Vandaag wil ik U met heel mijn hart danken
voor de mensen die voor mij
beeld van U zijn, God,
en die me vertellen
over het wonder van uw vriendschap.
Als ik hen ontmoet
voel ik dat zij in hun binnenste
een heel grote vreugde dragen
en dat die vreugde aanstekelijk werkt.
Wil me helpen ook zelf beeld van U te zijn, Heer,
vooral voor armen en kleinen.
Leer me het leven zien als een geschenk
dat ik van U gekregen heb,
en laat het mij met twee handen
doorgeven aan anderen. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Laten we dan, gesteund door elkaar,
naar de plaatsen gaan waar we ons leven delen met de anderen,
aan eenieder gevend wat hem toekomt.
Gods zegen moge ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.