28e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
achtentwintigste zondag B (11 10 2009)


Begroeting

Van harte welkom in deze viering.
Alles hebben en toch niet gelukkig zijn.
Een goed inkomen, een mooie familie,
allerlei mogelijkheden om te leven en te genieten,
geen zorgen…
en toch ongelukkig zijn.
Dat is de situatie van de man uit het evangelie.
En misschien ook wel voor een aantal onder ons.
Niet weten wat de zin van het leven is en daaronder lijden.
Wat geeft aan het leven zin? Wat brengt duurzaam geluk?
Laten wij ons daar het komende uur over bezinnen in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

Altijd weer gaan mensen op zoek naar wat eeuwigheidswaarde heeft.
Zo ook vandaag.
In de eerste lezing wordt de lof gezongen van de Wijsheid:
zij schenkt ons onmetelijke en onvergelijkbare rijkdom.
Het evangelie vertelt hoe een rijk man het eeuwig leven
binnen handbereik wil krijgen.
Jezus’ antwoord klinkt eigenlijk eenvoudig:
doe zoals Ik, en het geluk valt u in de schoot.

Omdat we vaak zo weinig vertrouwen hebben in dat Jezuswoord
en nog teveel aan de kant blijven staan,
aan de kant van het bezit,
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2
Vandaag horen wij in de eerste lezing en het evangelie
verhalen over levenswijsheid.
Zij is niet te koop, integendeel.
Maar rijkdom is riskant, vernemen wij.
Rijkdom kan mensen gevangenen maken van hun geld en goed.
Het thema van deze viering is
‘verstandig omgaan met wat je hebt’.
Wij stellen ons de vraag:
hoe besteden wij, christenen, ons bezit?
Hoe gaan wij om met onze capaciteiten,
onze talenten, onze mogelijkheden?
Wie mag ervan genieten?
Jezus vraagt dat wij ook op deze gebieden
de weg van de liefde voor de medemensen bewandelen.
Dat is een levenswijze die gelukkig maakt.

Vergevingsmoment

– Heer, wij vragen U om vergeving
omdat wij ons te veel vastklampen
aan schijnzekerheden.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus wij vragen U om vergeving
omdat we elkaar veel te veel beoordelen
op grond van uiterlijke kenmerken.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, wij vragen U en elkaar om vergeving
omdat wij elkaar zo weinig bemoedigen
op onze weg naar wat echt waardevol is.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven
en ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed

Heer, onze God,
leer ons afstand te nemen van macht en bezit
want zij creëren slechts valse illusies van vrijheid en onafhankelijkheid.
Verhelder onze blik
zodat wij mogen zien
waar het op aankomt:
durven delen met elkaar.
Alleen dan zullen wij proeven
van de ware vrijheid,
van de rijkdom die Gij ons belooft.
Schenk ons de kracht
om zonder angst uw weg te gaan, elke dag opnieuw. Amen.


Lezingen
Laten we onbevangen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing
(Wijsheid 7,7-11)
Uit het boek Wijsheid

7           Ik heb gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
8           Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
9           Geen onbetaalbare steen
stelde ik met haar gelijk,
want naast haar is alle goud maar wat zand
en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
10             Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid
en ik verkoos haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
11          En tegelijk met haar
vielen mij alle goede dingen ten deel
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 4,12-13)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
12          Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van merg en beenderen.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart.
13          Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem
aan wie wij rekenschap hebben af te leggen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 10,17-30)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

17          Toen Jezus zich weer op weg begaf, kwam er iemand aanlopen.
Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem:
`Goede Meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’
18          Maar Jezus zei tegen hem:
`Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.
19          De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen,
niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten,
uw vader en uw moeder eren.’
20          Hij zei Hem:
`Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’
21          Jezus keek hem aan en ging van hem houden.
Hij zei Hem:
`Aan één ding ontbreekt het u nog:
ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen,
en u zult een schat hebben in de hemel.
Kom dan terug om Mij te volgen.’
22          Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg,
want het was iemand met veel bezit.
23 Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen:
`Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld
om het koninkrijk van God binnen te gaan.’
24          De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen:
`Vrienden, wat is het toch moeilijk
om het koninkrijk van God binnen te gaan.
25          Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald
dan een rijke in het koninkrijk van God.’
26          Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar:
`Wie kan er dan nog gered worden?’
27          Jezus keek hen aan en zei:
`Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel,
want bij God kan alles.’
28             Toen begon Petrus tegen Hem:
`Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29          Jezus zei: `Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis,
broers, zusters, moeder, vader, kinderen
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij
en omwille van de goede boodschap,
30          of hij krijgt nu in deze tijd
een honderdvoud aan huizen,
broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen,
vervolgingen inbegrepen,
en in de komende wereld eeuwig leven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Onze bereidheid om in de voetsporen van Jezus te treden
willen we uitspreken in onze geloofsbelijdenis.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden we voor mekaar.
Dat rijkdom en bezit ons niet tot slaven maken,
maar dat we er als vrije mensen leren mee omgaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij onze medemensen nooit beoordelen
op basis van aanzien en macht,
maar hen tegemoet treden met oprechte belangstelling voor wie ze werkelijk zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat we wakkere christenen blijven
die regel­matig de alarmbel luiden
als individuen of hele bevolkings­groepen dreigen te worden versmacht
door het imponerende spel van de macht.
Laten wij bidden…

– Bidden we om vrede in het Midden Oosten, in Afganistan…
Dat er niet langer mensenlevens opgeof­ferd worden
in de machtsstrijd om het eigen gelijk.
Laten wij bidden…

– Bidden we opdat we onbevangen in het leven zouden staan,
zonder angst om wat dan ook te verliezen,
in het volste vertrouwen dat we op weg zijn naar de Vader.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we om wijsheid.
Dat wij de grenzen van ons bestaan onder ogen durven zien
en dat wij eruit durven leren
dat bezit niet leidt tot het ware en volle leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we om innerlijke rust.
Dat wij niet te haastig leven,
dat wij niet oppervlakkig aan het eigenlijke voorbijgaan
en daardoor Gods uitnodigingen niet horen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om moed
zodat wij ons niet vastklampen aan veilige posities,
zodat wij durven ingaan
op de noden en vragen uit onze omgeving
en deze durven erkennen als Gods stem in ons leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Vader, dit zijn onze gebeden.
Aanvaard ze in uw onmetelijke goedheid
en geef ons het vertrouwen dat Gij naar ons luistert
en ons helpt bij alles wat wij voor anderen doen.
Daarom bidden wij:

– Wij zijn mensen met een schat aan mogelijkheden,
geroepen om mensen in nood te helpen.
God, leer ons het overbodige achterlaten
om te kiezen voor de medemens.
Laten wij bidden…

– Maak ons sterk Heer,
om te werken aan een wereld van liefde,
rechtvaardigheid en vrede.
Laten wij bidden…

– Leer ons zien waar het op aan komt.
Leer ons groeien in dienstbaarheid
vanuit uw liefde voor mensen.
Laten wij bidden…

Geef, Heer, dat wij een stukje materiële zekerheid
kunnen loslaten
om de wijsheid van uw Zoon in ons op te nemen. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer Jezus,
Gij die ons geleerd hebt
brood en wijn te delen als teken van verbondenheid met U,
leer ons ook onszelf te delen.
Pas dan kunnen we echt naar U komen en U volgen.
Pas dan worden wij zelf brood en beker,
onmisbaar
en een genade voor elkaar. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer, de gaven die wij U aanbieden
zijn een teken
dat wij ons rekenschap geven
van wat Gij ons hebt toevertrouwd.
Al wat Gij geschapen hebt
is niet van ons,
maar voor ons.
Neem dit brood en deze wijn
en verdeel ze,
zodat allen vrede mogen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

“Ga verkopen wat ge hebt, deel het uit en kom dan terug om Mij te volgen”,
kom naast Me staan, met lege handen.
Om aan die oproep gehoor te geven,
kunnen we een ruggensteun­tje best gebruiken.
Bidden we daarom tot de Vader, zoals Jezus zelf ooit heeft gebeden:
Onze Vader,…

Breek ons open, Heer,
opdat wij ‘met’ en niet ‘naast’ of ‘tegenover’ elkaar zouden leven.
Geef ons de ware vrijheid,
die niet gebonden is aan geld of eer,
maar die verworven wordt
door zich van alles los te maken om U na te volgen.
Dan zullen we vertrouwvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….


Vredewens

Moedig ons aan, Heer, om stukje bij beetje los te laten,
zodat we zonder angst en zonder dreiging
kunnen bouwen aan uw droom van vrede.
Dat willen wij elkaar van harte toewensen.
De vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij elkaar ook een eenvoudig teken van die vrede.


Lam Gods

Communie

Sober en bescheiden, deze tekenen van brood en wijn,
maar altijd opnieuw onuitputtelijke bron van kracht en hoop.
We nodigen u uit aan deze tafel om van dit genadebrood te eten.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
het spoor van God voor ons al uitgetekend
van toen we nog met kinderogen naar de wereld keken.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
dat onze God geen god is van verre en in den hoge,
maar dat Hij in het hart van d’allerminste mensen
gezocht en ook gevonden wordt.

Wij weten niet hoe rijk wij zijn…
omdat God als een metgezel met ons
de wegen gaat van alle leven,
met de schouders van een vriend,
en een hart dat alle ruimte laat.

Wij weten niet hoe arm wij zijn,
wanneer wij stilzwijgend voorbijgaan aan Gods deur,
en niet willen bekennen
dat wij zonder Hem
de armste mensen van de wereld zijn.
naar Manu Verhulst


Bezinning 2  (bij de eerste lezing)

WAT IS WIJSHEID?

De uil geldt als een wijze
maar blijkt een rover,
een dief in de nacht.
Wie heeft hem die erenaam gegeven?

Wie niet wordt als een kind
weet niet wat de hemel is.
Wijs of naïef?

Verkoop wat je bezit
en deel het met de armen.
Een wegwijzer ten hemel:
wijs of naïef?

Wie ziet wat anderen niet meer  zien
kan woorden van Jezus begrijpen.
Zij lijken op lichtjes in het donker.
Een uil kan ook zien waar anderen blind voor zijn.
Van uilen kun je wat leren:
wijs of naïef?
Peer Verhoeven

Of  n.a.v. de heiligverklaring van pater Damiaan:

Gebed tot Pater Damiaan

God onze Vader,
Gij schenkt ons een nieuwe heilige,
iemand van bij ons, Pater Damiaan.
Wij danken U met heel ons hart.
In hem is uw Zoon Jezus
opnieuw ‘al weldoende rondgegaan’
tussen de armen en de verworpenen.

Geef ons meer geloof
om ook het verborgen lijden te kunnen zien
en te helpen wie vaak vergeten wordt.
Leer ons hopen ‘tegen alle hoop in’,
en schenk ons vertrouwen
ook bij uitzichtloze situaties.
Maar leer ons bovenal te beminnen
zoals Damiaan,
die zelf niet heeft geaarzeld
om melaatse onder de melaatsen te worden,
één van hen.
Maak ons door uw genade zoals hij,
heldhaftig en heilig
in uw dienst en in dienst van de mensen,
de armen en de verworpenen eerst.
Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Heilige Pater Damiaan, bid voor ons.
Godfried Kardinaal Danneels

Slotgebed 1

Wij danken U, Vader,
omdat wij er mogen zijn.
Leer ons te leven
bevrijd van angst, bezit en macht.
Leer ons in de andere
geen bedreiging maar een gelijke te zien.
Leer ons creatief te zijn
en zo mogelijkheden vinden
om aan iedere mens recht te doen,
zodat wij met z’n allen
kunnen genieten van wat het leven te bieden heeft. Amen.


Slotgebed 2

Je verbondenheid en je solidariteit met de armsten
zijn een toetssteen voor je christen-zijn – zegt God.
Alleen als je durft te delen met hen die minder hebben,
zal Ik ook jou laten delen in mijn vriendschap.
En later, wanneer je sterft, wil Ik je eeuwig leven geven.
Open daarom nu al je handen en je hart.
Klamp je niet vast
aan materiële rijkdom of aan uiterlijke schijn,
maar vind je vreugde in het zichtbaar maken van mijn liefde.
Alleen die vreugde is sterker dan de dood,
en niemand kan ze je afpakken.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Gij, die de gegoeden, de bezitters, zijt voorgegaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood,
wil ons zegenen zodat wij elkaar tot zegen kunnen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.