28e zondag door het jaar A 2014

12 10 2014

Begroeting

Moge de vrede, de vreugde en de verbondenheid
van onze Gast­heer met ons zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het overkomt ons allemaal wel eens
dat we niet ingaan op een uitnodiging.
Wat zit erachter?
Gebrek aan interesse? Of gebrek aan liefde voor de andere?
Of onvoldoende betrokkenheid en bezorgdheid voor de gemeenschap
waarvan wij deel uitmaken?
Van God krijgen ook wij, via het evangelie van vandaag, een uitnodiging.
Jezus stelt zijn Vader voor als een royale gastheer,
wie er alles aan gelegen is
dat we bij Hem op het feest zijn.
Als gelovige kan je daaraan niet zomaar voorbijgaan.

Openingswoord 2

Soms kun je een eind wegdromen,
je fantasie zijn gang laten gaan.
Je ziet de toekomst voor je,
een droom van heelheid, geluk, vrede, licht.
Een visioen waarin het ongeziene gezien wordt,
waar het schijnbaar onmogelijke mogelijk is.
De twee lezingen van vandaag
zijn zo’n visioenverhaal,
gaan allebei over een feestmaal.
Niet ver weg, ergens in een verre vage toekomst,
maar nu reeds aan de gang,
en waartoe wij zijn uitgenodigd.
Vraag is of we daarbij willen zijn,
en mee willen doen.

Openingswoord 3

God droomt van een wereld
als een feest voor alle mensen,
waar iedereen uitgenodigd en welkom is.
In de plaats van hen die het laten afweten,
die niet op Gods uitnodiging ingaan,
zullen anderen gekozen worden,
zo horen wij vandaag.
Want het feest moét doorgaan.
Herent

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij hebben het er vaak moeilijk mee
om elke dag opnieuw een keuze te maken
die soms tegen de stroom ingaat,
tegen de elk-voor-zich-mentaliteit,
tegen het steeds meer willen,
en dan nog het liefst meer dan de anderen.
Daarom vragen wij U:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt ons lief
en Gij wilt het beste voor ons,
maar vaak twijfelen wij daaraan.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn al meermaals te laat gekomen
op het feest waarop Gij ons verwachtte,
want wij gaven voorrang aan andere zaken.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht

Vergevingsmoment 2

Kijken wij even in onszelf en bidden wij om vergeving:

Ik hoop dat ik U hoor, God,
wanneer Gij mij uitnodigt
om feest te vieren en te delen in uw vreugde.
Ik weet dat Gij
alleen het beste met mij voorhebt
maar toch twijfel ik soms aan U.
Wil dan vrienden sturen
die me op de kruispunten van mijn leven
komen afhalen en mij tot bij U brengen.
En help mij
bij elke ontmoeting
het feestkleed van de vriendschap en de liefde
aan te trekken,
ook op de dag van mijn dood
wanneer Gij mij zult vragen
of ik U en mijn medemensen met heel mijn hart heb liefgehad. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, die ons bijeen brengt,
Gij die ons opwacht met uw goede gaven,
Gij die alle mensen tot één gemeenschap
wilt verzamelen rondom Jezus, uw Zoon,
blijf onze Gastheer,
ook als wij geen aandacht hebben voor U.
Blijf ons uitnodigen,
ook al luisteren wij niet naar uw stem.
Blijf ons begeesteren om de komst van uw Rijk.
Zo bidden wij in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 2

God van liefde,
ga met ons mee,
ook en juist dan
wanneer wij niet met U mee willen.
Begeleid ons,
ga voor ons uit,
ga achter ons aan,
ga met ons mee.
Behoed ons,
wees bij ons,
vandaag en altijd. Amen.
Nol Hogema

Openingsgebed 3

Heer, onze God,
hoe verschillend we ook zijn,
Gij nodigt ons allen uit aan uw tafel.
Gij vraagt ons op uw feest van het leven,
gekleed met vreugde en liefde.
Maar vaak is het aan ons niet te zien dat wij uw genodigden zijn.
Leer ons steeds meer in te gaan op uw uitnodiging,
zodat wij ondervinden hoe goed Gij het met ons voorhebt. Amen.

Lezingen

In elk van de lezingen nodigt God ons uit om aan te zitten aan zijn feestmaal.
Wie daarvoor geen tijd of ruimte kan vrijmaken,
zal de Heer niet ontmoeten.
Luisteren we samen naar die Bood­schap.

Eerste lezing (Jes. 25, 6-10a)

Uit de profeet Jesaja

6           De Heer van de machten
richt op deze berg voor alle volken
een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
een feestmaal met belegen wijnen,
verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
belegen, gelouterde wijnen.
7           Op deze berg verscheurt Hij de bedekking
die over alle volken ligt,
de sluier die alle naties bedekt.
8           De Heer God vernietigt de dood,
en veegt de tranen van alle gezichten,
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
de Heer heeft het gezegd!
9           Op die dag zal men zeggen: `Dat is onze God.’
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dat is de Heer, op wie wij hoopten;
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
10         Want op deze berg rust de hand van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 12-14. 19-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Fillipi

12         Ik weet wat het is om armoede te lijden,
ik weet ook wat het is om in overvloed te leven.
Ik ben volledig ingewijd.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.
13         Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.
14         Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.
19         En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
20         Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 22, 1-14)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk
in gelijkenissen:
2           `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3           Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen
die voor de bruiloft genodigd waren,
maar ze wilden niet komen.
4           Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:
`Zeg tegen de genodigden:
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid,
mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,
en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.”
5           Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6           De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen.
7           De koning werd woedend.
Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
8           Toen zei hij tegen zijn slaven:
`Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard.
9           Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.”
10         Die slaven gingen naar de wegen
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,
slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
11         Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.
12         Hij zei tegen hem:
`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?”
Hij wist niets te zeggen.
13         Toen zei de koning tegen de dienaren:
`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.”
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
14         Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Vertrouwend op God,
die alle mensen uitnodigt aan zijn tafel, bidden wij:

-Voor de Kerken van Jezus Christus.
Dat zij niemand buitensluiten,
maar mensen blijven uitnodigen
om met elkaar het leven tot een feest te maken.
Laten wij bidden…

-Voor hen voor wie het leven geen feest is,
omdat zij dagelijks moeten strijden om te overleven.
Laten wij bidden…

-Voor onze politici
en voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving.
Dat zij op kruispunten van wegen de goede richting wijzen
en bijdragen tot vrede, verzoening en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf.
Dat wij mensen worden die de waarde van Gods uitnodiging beseffen,
mensen die niet met lege handen staan,
maar bijdragen tot de feestvreugde
en meebouwen aan Gods Koninkrijk van vriendschap en vrede.
Laten wij bidden…

God, schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin iedereen in vrede kan leven
tot lof en eer van uw naam. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we dat deze viering ons gevoelig maakt
voor de liefde waarin onze God zich laat kennen,
waarin Hij met ons wil delen wat Hem beweegt,
die ons uitnodigt om mee te bouwen
aan zijn wereldomvattend feestmaal.
Laten we bidden…

-Bidden we om kerkleiders
die moedig genoeg zijn om onrecht aan te klagen
en op te komen voor respect en aandacht
voor de meest kwetsbare mensen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die zich inzetten
voor vrede tussen volken en godsdiensten.
Dat hun inspanning velen mag bezielen
om zich daarvoor ook te engageren.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wijzelf de bereidheid opbrengen
om met anderen geld en goed te delen
en aandacht en tijd te hebben
voor behoeftigen die ons pad kruisen.
Laten we bidden…

-Bidden we om vreugde in het visioen van het feestmaal
waartoe alle volkeren zijn uitgenodigd.
Dat het mensen bemoedigt die terzijde geschoven worden
en ons weghoudt van elke vorm van vijanddenken.
Laten we bidden..
.                                                                      geïnspireerd door Jozef Essing o.p.

Voorbeden 3

De wereld komt uit Gods hand.
Voor haar richt Hij een feestmaal aan.
Daarom mogen wij vol vertrouwen bidden.

-Bidden wij dat Gods Rijk zichtbaar wordt
door de inzet van mensen
die samen durven bouwen
aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het lijden in de wereld
geen twijfel wekt aan Gods zorgende trouw,
dat we niet verbitterd worden
wanneer we tegen onze eigen onmacht aanbotsen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we in vrijheid durven kiezen
voor het levensproject van Jezus,
met vooral aandacht voor de zwakken.
Dat we het goede van deze aarde,
– ook datgene waarvoor wij hebben gewerkt –
niet zouden reserveren voor onszelf,
maar dat we het zouden delen met anderen.
Laten wij bidden…

God van liefde,
verhoor ons gebed
en geef dat we trouw blijven aan de uitnodiging
van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
vrij naar Herent

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
in Jezus’ naam bieden wij U brood en wijn aan.
Heilig deze gaven met de kracht van uw Geest
opdat zij voor ons
tot een teken worden van verbondenheid met U
en tot voedsel van solidariteit met alle mensen.
Laat ons in het breken van het brood
en het delen van deze beker
uw blijvende aanwezigheid ervaren. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
zie naar de gaven die wij U brengen.
Zij zijn het werk van mensenhanden
die bouwen aan een wereld
die Gij ons hebt toevertrouwd.
Neem dit brood en deze wijn aan en heilig ze. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verenigd aan het bruiloftsfeest van zijn Zoon,
mogen we bidden tot God die ook ons de hand boven het hoofd houdt:
Onze Vader…

Alles is met alles verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij.
Voor iemand die nooit liefde ervaren heeft, is het moeilijk
om te geloven in een God die Liefde is.
Want dankzij liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar,
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde van God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Heer Jezus,
iedereen is uitgenodigd op uw bruiloftsfeest.
Help ons uit te groeien
tot medewerkers aan uw visioen van vrede:
een wereld
waarin mensen elkaar meer en meer waarderen
en samen gelukkig zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

In de communie, worden wij uitgenodigd
in geloof nu reeds deel te nemen aan Gods feest:
“Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van de Heer”.
Erkentelijk zullen wij “ja” antwoorden,
maar wij zullen er moeten aan toevoegen:
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Samen aan tafel gaan
is tijd maken voor elkaar.
Het is kauwen op het leven van elke dag.
Het is de smaak van vreugde proeven,
maar ook slikken wat bitter is.
Wie er de tijd voor neemt,
krijgt energie om weer aan de slag te gaan,
om weer de handen in elkaar te slaan.

Met God op weg gaan
is tijd maken voor Hem en voor elkaar.
Je mag kauwen op zijn Woord
en ervaren
dat gebroken brood en gedeelde wijn
de smaak van het leven versterken.
Wie er de tijd voor neemt,
zal bevrijding en verbondenheid proeven
en merken dat er energie vrij komt
die nieuwe toekomst mogelijk maakt.

Samen door het leven gaan
is zeggen tegen elke mens:
“Kom en zie!
Voor jou staat de tafel klaar.
In jouw leven proef ik iets van God.
En dat smaakt naar meer…”

Bezinning 2

De Heer nodigde uit
voor een vriendenmaal.
En de verontschuldigingen
liepen binnen.

Het spijt me,
maar ik heb een auto gekocht
en moet hem proberen…

Een tweede:
ik heb het zo druk met mijn zaak
dat ik echt geen tijd vind.
Excuseer me.

Een derde:
ik voel me daar niet zo thuis,
ik ken daar niemand
en ten andere
ik heb een eigen vriendenclub,
wil me dus verontschuldigen.

En nog een andere:
sorry, ik heb toevallig
ook een feestje…

Er kwamen nog vele
beleefde verontschuldigingen.

Ik zou wel willen, maar
het is daar altijd zo ernstig.
Ik word er onrustig bij,
alhoewel ik moet bekennen
dat ik er iets aan heb.
Maar ja deze keer geen goesting,
verontschuldig me dus…

Ze kwamen niet.
Niet omdat ze geen honger hadden.
Omdat ze vol waren
van zichzelf.
Ward Bruyninckx

Bezinning 3

Een uitnodiging

We zijn uitgenodigd.
Vanaf de hoeken van de straten
zijn we geroepen om deel te nemen
aan het bruiloftsfeest van de Zoon.
We zijn welkom aan zijn tafel.
We mogen deelhebben
aan het feest van het leven.
We zijn van harte welkom.
Onze afkomst, onze daden
doen er niet toe.
De deur naar de feestzaal
staat open voor iedereen.

Maar soms komt het ons niet uit.
Zaken gaan nu eenmaal voor.
We willen eerst onszelf
veilig stellen.
Of we hebben andere dingen te doen.
Brood en spelen maken ons
soms doof voor de uitnodiging.
Er wordt zo vaak een beroep
op ons gedaan.
Onze agenda is al overvol,
de werkdruk al te groot.
Een andere keer misschien…

We zijn allen uitgenodigd.
Het feest moet doorgang vinden,
met of zonder ons.
Het kan niet uitgesteld worden.
Zonde, als je die uitnodiging
naast je neerlegt.
Want dan gaat voor jou
het feest niet door.
Wim Holterman osfst

Bezinning 4

Tijd voor het feest

Drukte en haast, snelheid:
ze horen bij onze tijd.
Een overbezette agenda
en rust noch duur, zijn heel gewoon.
Stress en spanning: ze zijn het gevolg
van onze economische welvaart.
Tijd is geld; tijd is productie.
Alles wat we doen moet iets opbrengen.

Ieder van ons heeft zijn leef-tijd.
Voor een deel kiezen we er zelf voor
hoe wij die tijd gebruiken.
We kiezen onze prioriteiten.
Onze tijd krijgt waarde
in zoverre wij hem hebben gebruikt
voor ons eigen geluk
en voor dat van anderen.
Tijd vrij maken voor een ander
zegt dat je die ander belangrijk vindt.
Tijd hebben voor jezelf
geeft je een eigen plekje,
waar je je vredig thuis voelt.
Tijd hebben is waardevoller
dan onze drukdoenerij.

We hebben allemaal een uitnodiging gekregen
voor het feest van het Koninkrijk.
Alleen die tijd! We moeten nog zoveel!
Ons werk, onze hobby, onze tuin:
er blijft nauwelijks tijd over.
En toch, we zullen móeten kiezen:
voor tijd en geld
of voor tijd van echt en volop leven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Getrouwe God,
als graag geziene gasten mochten wij aanzitten aan uw tafel.
Maak ons – op onze beurt –
open en ontvankelijk voor anderen,
gastvrij voor allen die verloren lopen.
Dan wordt uw Rijk onder ons zichtbaar,
uw Rijk dat komen moet
en duren zal tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

We hebben vandaag
Jezus’ Goede Nieuws gehoord
dat God zich verheugt om mensen
die zich om elkaar verheugen.
We mogen naar straten en pleinen gaan
om het leven daar een feest te laten zijn
van Gods vriendschap met de mensen.
Een feest voor iedereen,
die er van harte aan wil meedoen. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

Feesten is een kunst!
Niet iedereen kan feesten – daaraan zijn voorwaarden verbonden:
open ogen en oren, een hart en open handen
die zien waar het écht om draait:
dat de mens naast ons tot zijn recht kan komen
zodat hij van harte kan meevieren.
Daartoe zegene ons + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.