28e zondag door het jaar A 2008

(12 10 2008 )

Begroeting

Vandaag vertelt Jezus ons een verhaal
over een feest dat God wil vieren samen met ons allemaal.
Iedereen is van harte welkom.
‘Maar God hoopt één ding’, zegt Jezus,
‘dat we er graag en van harte aan meedoen’.
Wij die hier vandaag zijn samengekomen, willen dat toch:
er graag en van harte aan meedoen?
Laten wij daarom beginnen met het kruisteken:
(+) in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

De vriendschap tussen God en de mensen wordt in de bijbel
vaak vergeleken met een feest, een bruiloftsmaal
waarop iedereen wordt uitgenodigd.
De mensen moeten er alleen maar voor zorgen
dat ze het bruiloftskleed aan hebben, het kleed van de liefde.
Leven als gedoopten
is nog wat anders dan alleen maar gedoopt zijn.
Het komt erop aan vrede te brengen,
zich te bekleden met de nieuwe mens.
Pas dan zullen wij binnengaan in het Rijk van God.
Heer, voor al die keren dat we uw uitnodiging niet hebben verstaan,
vragen wij om vergeving


Openingswoord 2

Zowel in de eerste als in de tweede lezing
wordt ons voorgehouden
dat heel de heilsgeschiedenis van God-met-ons-mensen
zal uitlopen op een feestmaal
waaraan iedereen mag aanzitten.

Dit zal gebeuren, dank zij God,
die trouw blijft
aan wat Hij met ons begonnen is.
Het initiatief ligt duidelijk in Gods hand.
Maar zonder onze medewerking
zal het niet doorgaan.
Dat leert ons de gelijkenis van de man zonder bruiloftskleed.

Het feest waarop wij uitgenodigd worden,
en waarvan deze bijeenkomst
een voorsmaakje is,
is een onverdiende gave,
maar tegelijk een menselijke opgave.

En omdat wij dat laatste vaak te weinig ernstig nemen,
bidden wij om vergeving.


Vergevingsmoment 1

Heer, wij bidden om vergeving
omdat wij zo moeilijk onze eigen opvattingen
onder de kritiek van het evangelie durven plaatsen.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij bidden om vergeving
omdat wij soms weinig consequent zijn
in het omzetten van ons geloof in daden.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij bidden om vergeving
omdat wij nogal eens lui zijn
bij het beleven van ons geloof.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Heer, op uw bruiloftsmaal is iedereen uitgenodigd.
Er zijn geen uitzonderingen.
Maar mensen die een ander geloof belijden
of hun geloof op een andere manier belijden,
worden door ons vaak verketterd.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zijn zo rap tevreden over onszelf
en wij vermijden al te gemakkelijk
wat onze rust in gevaar zou kunnen brengen.
Dus ook de radicaliteit van uw boodschap.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, de eucharistie ervaren wij vaak niet meer als een feestmaaltijd.
Ze valt soms tussen de plooien.
Er zijn toch zoveel dingen die we te doen hebben.
Aan een innerlijk bruiloftskleed voor U aantrekken,
denken we helemaal niet meer.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.


Openingsgebed 1

Heer onze God,
Gij roept ons bij elkaar
en nodigt ons uit op uw feestmaal.
Maar vaak komen wij niet eens,
ofwel zijn we het niet waardig.
Want kwaad vergelden we met kwaad,
onze ‘ja’ betekent vaak ‘neen’,
en onze ‘neen’ een ‘ja’.

Daarom bidden wij U:
vergeef ons en vernieuw ons,
sla uw mantel van vrede om ons heen,
bekleed ons met de nieuwe mens,
Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

God, Gastheer voor ons allen,
Gij nodigt ons uit voor uw koninkrijk.
Open ons hart voor uw waarheid
en maak ons gevoelig voor wat het is
om als christen bekleed te zijn met de naam van uw Zoon.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
die met U en de H. Geest leeft
en leven geeft tot in de eeuwen der eeuwen.  Amen.


Lezingen
In de lezingen van vandaag gaat het telkens over een feest.
Het gaat om een ontmoeting van mensen met elkaar,
om de ontmoeting tussen God en de mens.
Daarom – en dat maken beide lezingen onmiddellijk duidelijk –
is het een feest dat bestemd is voor alle volkeren.
Ik nodig u nu uit om te luisteren naar de Blijde Boodschap:

Eerste lezing (Jesaja 25, 6-10a)
Uit de profeet Jesaja
6        De Heer van de machten
richt op deze berg voor alle volken
een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
een feestmaal met belegen wijnen,
verrukkelijke, uitgelezen gerechten,
belegen, gelouterde wijnen.
7        Op deze berg verscheurt Hij de bedekking
die over alle volken ligt,
de sluier die alle naties bedekt.
8        De Heer God vernietigt de dood,
en veegt de tranen van alle gezichten,
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
de Heer heeft het gezegd!
9        Op die dag zal men zeggen: `Dat is onze God.’
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dat is de Heer, op wie wij hoopten;
laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.
10       Want op deze berg rust de hand van de Heer.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Filippenzen 4, 12-14. 19-20)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Fillipi

12       Ik weet wat het is om armoede te lijden,
ik weet ook wat het is om in overvloed te leven.
Ik ben volledig ingewijd.
Ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik kan in overvloed leven en ik kan armoede lijden.
13       Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.
14       Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden.
19
       En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.
20       Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Mattteüs 22,1-14)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Opnieuw sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk
in gelijkenissen:
2        `Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning
die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3        Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen
die voor de bruiloft genodigd waren,
maar ze wilden niet komen.
4        Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht:
`Zeg tegen de genodigden:
Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid,
mijn ossen en het mestvee zijn geslacht,
en alles staat gereed. Kom naar de bruiloft.”
5        Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg,
de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6        De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoordden hen.
7        De koning werd woedend.
Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen
en hun stad in brand steken.
8        Toen zei hij tegen zijn slaven:
`Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard.
9        Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen,
en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.”
10       Die slaven gingen naar de wegen
en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen,
slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
11       Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag,
merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had.
12       Hij zei tegen hem:
`Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding?”
Hij wist niets te zeggen.
13       Toen zei de koning tegen de dienaren:
`Bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis.”
Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.
14       Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste vertrouwen
dat Gij onze Gastheer zijt van uw Feest.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

God wil onze gastheer zijn.
Hij nodigt ons uit naar Hem toe te komen.
Ook nu staat Hij te wachten en mogen wij
de gebedsintenties van onze geloofsgemeenschap
aan Hem toevertrouwen.

– Bidden we voor elkaar en voor onszelf.
Dat we gaan zien en verstaan wat er al zo lang is,
de uitnodiging tot het feest van het leven,
waartoe wij geroepen zijn vanaf de eerste dag van ons bestaan.
Dat we de stem horen die ons vraagt
lief en hartelijk te zijn, waardige gasten en gastvrije mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die zich niet welkom voelen,
die zich buitengesloten voelen op het feest van het leven,
die eenzaam zijn en niet meetellen in onze maatschappij.
Dat zij een plek vinden waar ze welkom zijn,
dat wij hen die plek mogen bieden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor leiders in de wereld en de Kerk.
Dat ook zij hun plaats vinden aan de tafel van het leven
en weten wie de ware Gastheer is.
Dat zij op kruispunten van wegen de goede richting wijzen
en zo bijdragen aan vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen die samen ‘Kerk’ vormen.
Dat ze in deze drukke en zakelijke tijd
trouw blijven aan de levensstijl van Jezus,
trouw blijven aan zijn voorkeur voor de armen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Gaven van mensen en Gods gaven zijn de ingrediënten voor het feestmaal
waartoe wij worden uitgenodigd.
Ook al wat ons bezwaart, mogen wij aan onze Gastheer toevertrouwen.

– Bidden we voor groot en klein,
voor oud en jong,
zwart en wit,
christen en moslim.
Mogen wij als één gemeenschap van vrede samen aanzitten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we mogen inzien
wat echte gastvrijheid is.
Heer, leer ons plaats maken voor elkaar
opdat wij niet als vreemden langs elkaar zouden leven.
Bidden we ook voor hen die elders hun huis en hun land zijn ontvlucht
in de hoop onder ons opnieuw een thuis te vinden.
Mogen wij als één gemeenschap in solida­riteit samen aanzitten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor vrede en gerechtig­heid.
Mogen wij leren dat wij die slechts kunnen vinden
door te proberen in onze omgeving vrede en gerechtigheid uit te dragen.
Zo worden wij waardige disgenoten aan uw tafel, Heer.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Goede God,
uw overvloedige genade doet alles wat leeft en ademhaalt
het ware leven proeven.
Wij bidden U, neem deze eenvoudige gaven van ons aan
en vervul onze hoop op de komst van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer.  Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
zie naar de gaven die wij U aanbieden.
Gij hebt ze ons toevertrouwd
opdat wij daarvan op een goede manier
zouden gebruik maken,
en ze rechtvaardig zouden verdelen.

Neem dit brood en deze wijn aan
en vorm ze om tot uw voedsel voor ons,
in naam van Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…
Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Verenigd aan het bruiloftsfeest van zijn Zoon,
mogen we bidden tot God die ook ons de hand boven het hoofd houdt:
Onze Vader…

Alles is met alles verbonden:
geloof in God, geloof in de mens, geloof in het leven.
Ook beminnen en bemind worden, horen daar bij.
Voor iemand die nooit liefde ervaren heeft, is het moeilijk
om te geloven in een God die liefde is.
Want alleen in liefde
wordt God voelbaar, ervaarbaar
en kunnen mensen tot geloof komen.
Als we dat geloof en die liefde van God zichtbaar maken voor elkaar
mogen we vol vertrouwen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen
naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen zussen en broers zijn,
dan zal de wereld vol vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede, de vrede van Christus, van harte toe.

Lam Gods

Communie

Als gegeven en gebroken brood heeft de Heer zich aan ons toevertrouwd.
Als bloedwijn heeft Hij zich leeggegoten om voor ons vreugde te zijn.
Ontvang dan dit Lichaam dat ons tot leven wil zijn.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Het verhaal gaat dat God feest wilde vieren.
En de vraag kwam aan de orde:
wie zouden uitverkoren worden om aan zijn tafel aan te zitten.
Geleerden bogen zich over deze moeilijke kwestie.
Eén voor één kwamen ze vertellen,
hoe het naar hun mening moest volgens het protocol.
Uw eigen volk, sprak de eerste, en niet de heidenen.
De Kerk, sprak de volgende, buiten de Kerk geen zaligheid.
De derde kwam met twee lijsten: een witte en een zwarte lijst…

Dus dat verstaan ze onder kiezen, dacht God,
er moeten afvallers zijn, verworpenen!

Als Ik nu eens op mijn eigen manier aan uitverkiezing doe.
Hij riep zijn dienaren en zei:
Ik kies voor een open club,
Ik kies voor alle mensen!
Wie maar komen wil, is uitgenodigd.
Ga dus maar naar de straten en de pleinen
en zeg tegen de mensen,
tegen armen en rijken, machtigen en zwakken,
je bent gekozen door God
om te vieren met elkaar,
te delen met de ander, te leven in vrede!
De dienaren deden zoals God hun zei.

Nog altijd is het huis niet vol…

Slotgebed 1

Heer, onze God,
van alle kruispunten van onze levenswegen
zijn wij hier gekomen
in verbondenheid met elkaar en met U.
Geef dat wij, doorlopend,
samen kunnen reizen en rusten,
werken en feesten
als voorproef op uw hemels maal. Amen.

Slotgebed 2

Ik hoop dat ik U hoor, God,
wanneer Gij mij uitnodigt om feest te vieren
en te delen in uw vreugde.
Ik weet dat Gij alleen het beste met me voorhebt,
maar toch twijfel ik soms aan U.
Wil dan vrienden sturen
die me op de kruispunten van mijn leven komen afhalen
en me tot bij U brengen.
En help me bij elke ontmoeting
het feestkleed van de vriendschap en de liefde te dragen,
ook wanneer ik zal sterven
en wanneer Gij mij vragen zult
of ik met heel mijn leven heb liefgehad. Amen.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Laten we van hier weggaan
met in ons hart Gods uitnodiging
om te mogen delen in zijn overvloed aan gaven;
gaven die we gastvrij
verder mogen uitdelen aan anderen.
Daartoe geruggensteund
moge God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.