27e zondag door het jaar C 2013

(6 10 2013)

Begroeting

Gedragen en geborgen in Gods grote liefde
zijn wij hier samen, gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Geloven in een God
die hier en nu begaan is met ons leven,
is nooit vanzelfsprekend geweest.
Zoals eens de apostelen,
moeten ook wij blijven zeggen:
‘Heer, geef ons meer vertrouwen’.
Dat vertrouwen kan maar openbloeien als we ons voelen
als doodgewone mensen tegenover elkaar en tegenover God.
Levensecht

Openingswoord 2

Een wereld in wording zijn we,
op weg naar morgen.
Wie vertrouwt op morgen,
ziet vandaag mogelijkheden.
Wie gelooft,
schept ruimte voor licht waar duisternis heerste.
‘Wie gelooft’ zegt de Heer, ‘kan bergen verzetten.’
Voor dat bemoedigend Woord
mogen wij, op weg naar de toekomst,
dankbaar ruimte scheppen.
Jacques Verhees

Openingswoord 3

Waarom gaan we naar de kerk?
Een vraag waarop de antwoorden erg verschillend zijn.
Maar we beseffen allemaal dat onze kerkgang te maken heeft
met geloven, met vertrouwen.
In het evangelie van vandaag worden we daarover speciaal aangesproken.
En dan blijkt dat ons vertrouwen niet zo kolossaal hoeft te zijn.
Een vertrouwen als een mosterdzaadje is voldoende.
vrij naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment

Bidden wij tot God, onze Vader, met een berouwvol hart.

-Het spijt ons, Heer,
dat wij vaak zo hooghartig zijn
en denken beter te zijn dan een ander.
Zo hebben wij geen oog meer voor wat de anderen voor ons doen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het spijt ons, Heer,
dat wij zo weinig nadenken
over wat Jezus voor ons heeft gedaan.
Zo leren wij onvoldoende hoe wij voor elkaar kunnen zorgen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het spijt ons, Heer,
dat wij de anderen zo zelden zeggen
hoeveel hij of zij voor ons betekenen.
Dat zou hun zelfvertrouwen kunnen versterken
en hen motiveren om nog meer liefde uit te dragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God,
wij hebben wel weet van uw eindeloze liefde,
maar laten ze zo zelden tot ons doordringen.
We hebben wel weet van uw Boodschap van vrede en verzoening,
maar maken er zo zelden werk van.
Maak ons wakker,
doe ons doen wat wij geloven,
zodat anderen aan ons merken
dat Gij een God van Liefde zijt. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
vaak tasten wij in het duister
als we onze levensweg zoeken.
En al proberen we het goede te doen,
toch handelen we vaak doelloos en dwaas.
Wij vragen U:
wees ons licht in onze duisternis
en open onze ogen voor het Licht
dat alle mensen redding brengt:
Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
naar Pastonet

Openingsgebed 3

Spreek tot ons hart, God,
en stimuleer ons
om wonderen van gemeenschap te verrichten,
om wegen aan te leggen van de ene mens naar de andere,
om de taal van het hart te spreken,
verstaan door vriend en vreemde,
om elkaars  bondgenoten te worden
aan tafels van vrede. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing(Hab., 1, 2-3; 2, 2-4)

Uit de Profeet Habakuk

2           Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl U maar niet luistert?
Hoelang moet ik nog `Geweld!’ tegen U schreeuwen,
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
3           Waarom laat U mij onrecht zien
en ziet U die ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten?
2
          De Heer antwoordde:
`Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
3           Want het visioen,
al wacht het zijn toegewezen tijd nog af,
smacht naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
Al blijft het uit,
geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist en het komt niet te laat.
4           Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,
maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2Tim., 1, 6-8. 13-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6           Ik bind u op het hart
om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,
die in u is door de oplegging van mijn handen.
7           Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
8           Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
13
         Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
14         Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 17. 5-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5           De apostelen zeiden tegen de Heer:
`Versterk ons vertrouwen.’
6           De Heer zei:
`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,
als je tegen die moerbeiboom daar zegt:
`Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”,
dan zou hij je gehoorzamen.
7           Stel, iemand van jullie heeft een slaaf
die ploegt of het vee hoedt.
Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen:
`Kom meteen aan tafel”?
8           Nee, hij zal hem veeleer zeggen:
`Maak het eten voor mij klaar,
omgord je en bedien me,
en als ik klaar ben met eten en drinken,
dan kun jij gaan eten en drinken.”
9           Hij bedankt de slaaf toch niet
omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?
10 Zo moeten ook jullie zeggen,
als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen:
`Wij zijn maar slaven;
we hebben gedaan wat we moesten doen.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die concreet gebeurt
in het dagelijks leven.

Het is bouwen aan een groep
waar mensen met elkaar verbonden zijn
als ranken aan de wijnstok,
waar de kleinen worden groot gemaakt
en de armen zalig worden geprezen,
waar zachte moed wordt geleerd,
waar honger naar gerechtigheid levenskracht is
en waar in stilte aan vrede wordt gebouwd.

Geloven is bouwen aan een groep
waar het geknakte riet niet gebroken wordt,
waar wie verlamd was weer kan opstaan,
nieuwe kracht opdoet in handen en voeten
om te leven voor de anderen.

Geloven is oog krijgen
voor mensen langs de weg
en gaandeweg ontdekken
dat wat voor de minsten is gedaan,
aan Hem is gedaan.

Geloven is bouwen aan een groep
die zout is in de wereld,
licht in het donker,
gist in het deeg.

Geloven is een doe-woord,
een opdracht die nooit af is.
Het is doorgaan en volhouden,
soms met velen,
vaak ook alleen, tegen de hele wereld in,
alleen met de zekerheid
dat Iemand ons is voorgegaan
en ook nu met ons blijft meegaan. Amen.

Voorbeden 1

De profeet Habakuk riep ons op
het wachten op God nooit op te geven.

-Bidden we voor uw wereld, Heer,
waarin mensen slachtoffer worden van geweld en onrecht.
Dat er uitkomst daagt
en zicht komt op vrede en gerechtigheid.
Laten we bidden…

-Bidden we voor uw mensen, Heer,
die gebukt gaan onder ziekte of verdriet.
Dat het niet blijft duren,
dat troost en geluk sterker mogen blijken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor uw Kerk, Heer,
die haar enthousiasme wel eens kwijtgeraakt.
Dat zij niet bij de pakken blijft zitten
en zoekt naar nieuwe wegen om U te verkondigen.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf, Heer,
wij die willen leven in het spoor van Christus.
Dat wij van Hem durven getuigen
in ons omzien naar elkaar.
Laten wij bidden…

Genadige God,
ons bidden tot U laat U nooit onberoerd.
Wil ons verhoren
en wek in ons het vertrouwen dat soms wonderen doet.
Wij vragen U dit, in Jezus’ naam. Amen.
naar ‘Tot uw Dienst’

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen die in de kerkgemeenschap voorgaan in geloof:
voor de priesters, diakens, leerkrachten en catechisten.
Dat zij getuigen van hun geloof en hun vertrouwen
dat God zijn Kerk nabij blijft
en ook vandaag zijn liefde op vele wijzen zichtbaar maakt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat ons geloof en vertrouwen in God
die Vader wil zijn van alle mensen,
mag groeien,
dat we elkaar zouden steunen in ons geloof,
ook als het door anderen wordt afgewezen
of belachelijk gemaakt.
Laten wij bidden…
Federatie Kana


Gebed over de gaven

Dit brood en deze wijn
vertellen ons wie Gij voor ons wilt zijn, God.
Laten we deze gaven in vriendschap met elkaar delen
en moge wij daarin een oproep horen
om ons eigen leven te breken en te delen met anderen,
nu en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer, onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad,
tot de onze maken en bidden:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart
dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,….

Vredeswens

Wie mensen wil blij maken,
moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil,
moet zachte handen hebben die niet kwetsen.
Wie vrede wil uitdragen
moet in eigen hart vrede koesteren.
Moge God ons helpen
vrede te vinden en die aan elkaar door te geven.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven we die aan elkaar door met een hartelijk gebaar.

Lam Gods

Communie

Onze God nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij breekt zichzelf tot voedsel,
omdat Hij groeikracht wil geven
aan ons geloof ter grootte van een mosterdzaadje.
Dit is het Lam Gods….

Bezinning 1

De kracht van het geloven

Geloven is als een mosterdzaadje:
onooglijk,  maar met een enorme kracht.
Het zet zich in ons vast
en doortrekt ons hele leven.
Het geeft ons een vertrouwen
in mensen en in God.
Het is als een vaste kern in ons,
het wortelt ons in het leven.

Geloven is leven vanuit het visioen,
dat onze wereld een paradijs kan worden,
dat vrede mogelijk moet zijn
misschien wel tegen beter weten in.
Maar het is ook metterdaad
daaraan werken vanuit het beste dat er in ons is.
Het is de handen ineenslaan,
wetend dat het eens waar zal worden:
Gods droom met mens en wereld.

Geloven is vertrouwen:
trouw zijn aan jezelf,
trouw aan Gods bedoelingen met je leven.
Het is het goede in je
alle kansen geven
en delen met anderen.
Het is de diepste bronnen in jezelf
aanboren en laten opwellen
voor het geluk van iedereen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Gelovig vertrouwen

Mensen zoeken naar houvast in hun leven.
Je hebt dat nodig om staande te kunnen blijven.
Je wordt zo vaak in je eer aangetast.
Het leven kan keihard zijn.
En soms lijkt het alsof mensen
elkaar het goede niet gunnen.
Juist wanneer het leven onrechtvaardig lijkt,
als we getroffen worden door tegenslagen,
hebben we mensen nodig die ons vasthouden.
Mensen die solidair zijn en ons niet laten vallen.
Trouwe mensen zijn gouden mensen.
We hebben ze broodnodig in ons leven.

De leerlingen vragen om een gelovig vertrouwen.
Ook hun leven was zwaar en moeilijk.
Ze kenden grote tegenvallers
en zagen het soms helemaal niet meer zitten.
Hun gebed wordt niet zomaar verhoord.
Vertrouwen, ook gelovig vertrouwen, moet groeien.
Het kan op een laag pitje staan.
Maar ook dan mogen we het blijven koesteren.
Waar gelovig vertrouwen wortel heeft geschoten,
daar zijn mensen niet meer klein te krijgen.
Je krijgt het niet kant en klaar aangeboden.
Het is eerder een uitnodiging
om, wat in je gezaaid is, groeikansen te geven.
Gelovig vertrouwen:
het is een krachtbron voor je leven.
Het geeft er uithoudingsvermogen aan
en het houdt mensen gaande.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Blijf vertrouwen

Leven kan hard zijn.
Mensen leven in oorlog.
Ziekte en dood liggen op de loer.
Honger en armoede:
we kunnen ze nog niet uitbannen.
En voor ons blijft die eeuwige vraag
naar het waarom van dit alles.
Waarom al die ellende?
Waarom de pijn van de dood
en van het alleen verder moeten?
In onze onmacht geven we
de schuld hiervan aan God.
Waarom heeft Hij de wereld zó
en niet anders gemaakt?
Het is een vraag van alle mensen,
van alle tijden.
Pijn en lijden maken ons opstandig.
Eigenlijk maar goed ook,
want ze moeten uitgebannen!
Dat hoeft ons geloven in God
niet onder druk te zetten.
Gelovig vertrouwen, dat het
anders kan en anders moét,
dat is de motor tot verandering.
Als het ideaal van recht en vrede,
van geluk en liefde, verdwijnt,
dan zinken we diep.
Ons gelovig vertrouwen is
als een piepklein mosterdzaadje.
Het verwijst naar onze innerlijke kracht.
Als goedheid en vertrouwen openbreken
dan verandert onze wereld, ons leven.
Vandaar de profetische uitnodiging
om te blijven vertrouwen.
Het goede zal overwinnen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

God, onze Vader,
geloof dat geworteld is in de liefde van uw Zoon
maakt harde vuisten tot zachte handen
en helpt mensen zalvend te spreken
in plaats van harde woorden te roepen.
In onopvallende dingen is het te zien
dat mensen leven vanuit geloof.
Sta ons bij in het leven van elke dag
en help ons zulke mensen te worden.
Dit vragen wij U omdat wij verlangen
naar de nieuwe gelukkige wereld
waarover Jezus ons heeft gesproken. Amen.
Pastonet

Zending en zegen

Bij alle problemen die zich voordoen in ons leven en in de samenleving,
mogen wij blijven vertrouwen op God.
Jezus roept ons op met woord en daad over dit vertrouwen te getuigen.
Moge de goede God ons daartoe sterken en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Schiplaken

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.