27e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
zevenentwintigste zondag C-jaar (07 10 2007)

Begroeting

Van harte welkom op dit samen-zijn rond het altaar van de Heer,
Hij die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.


Openingswoord

De profeet Habakuk uit het Oude Testament en de apostelen van Jezus
zitten met hetzelfde probleem.
Een probleem dat vaak ook het onze is.
Als ons gezegd wordt: ‘God zal uiteindelijk alles ten goede keren’
klinkt dat wel mooi,
maar in de praktijk zien we daar zo weinig van.
Is God wel echt te vertrouwen?

De lezingen van vandaag nemen onze aarzeling en onze twijfel serieus.
Habakuk krijgt te horen:
“Geef het wachten niet op, want komen doet het beslist;
uiteindelijk blijft de rechtvaardige leven door zijn geloof.”
Ook Jezus roept op tot blijvend vertrouwen in God,
ook al is dat vertrouwen niet groter dan een mosterdzaadje.

Maar vertrouwen is niet hetzelfde als passief afwachten.
God vraagt van ons geëngageerde inzet
– inzet die zich niet laat ontmoedigen door tegenkanting.
Pas dan kan het onmogelijke mogelijk worden.
Omdat wij lang niet altijd bereid zijn
onze nek zo ver uit te steken,
bidden wij God om ontferming.

Vergevingsmoment

Heer, wij hebben de mond vol over ‘goed zijn’
maar ons ‘doen’ is heel anders:
zelf voelen wij ons zo snel geraakt en gekwetst,
maar wij zijn veel minder bedacht
op de pijn die wij anderen aandoen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wat wij beloven, lossen wij vaak niet in,
onze inzet voor anderen is lang geen ‘totale’ overgave.
Vergeef ons, en help ons ons woord te geven
én het ook te houden.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, teveel eigenliefde zet een rem op onze liefde voor de anderen,
we maken fout na fout,
we zijn veel te vlug tevreden over onszelf.
Als het op geven aankomt
hanteren wij vaak een veel te kleine maat.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons barmhartig zijn,
ons opnemen in zijn alles vergevende liefde,
en ons verder begeleiden naar nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
vaak worden wij door twijfel overmand.
Ons geloof gaat wankelen.
Wij hebben niet voldoende geduld en vertrouwen.
Soms zelfs geven wij God van alles de schuld.
Wij bidden U:
stimuleer onze inzet om de droom van Jezus levendig te houden:
de belofte van uw koninkrijk,
gevestigd op aarde,
voor eens en voorgoed tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezingen
Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Habakuk 1, 2-3.2,2-4)
Uit de profeet Habakuk

2        Hoelang moet ik nog roepen, Heer,
terwijl U maar niet luistert?
Hoelang moet ik nog `Geweld!’ tegen U schreeuwen,
terwijl U maar geen uitkomst brengt?
3        Waarom laat U mij onrecht zien
en ziet U die ellende maar aan?
Waarom sta ik tegenover geweld en onderdrukking,
waarom is er ruzie en moet men lijden onder conflicten?
2
       De Heer antwoordde:
`Schrijf het visioen op,
zet het duidelijk op schrift,
zodat men het vlot kan lezen.
3        Want het visioen,
al wacht het zijn toegewezen tijd nog af,
smacht naar zijn vervulling:
het vertelt geen leugen.
Al blijft het uit,
geef het wachten niet op,
want komen doet het beslist en het komt niet te laat.
4        Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg,
maar de rechtvaardige blijft leven door zijn geloof.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2Timoteüs 1,6-8.13-14)
Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
6        Ik bind u op het hart
om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave,
die in u is door de oplegging van mijn handen.
7        Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
8        Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer
en evenmin voor mij, zijn gevangene,
maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie,
door de kracht van God,
13
       Neem als richtsnoer de gezonde beginselen
die u van mij hebt overgenomen,
en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus.
14       Bewaar de u toevertrouwde schat
met de hulp van de heilige Geest die in ons woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lucas 17.,5-10)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

5        De apostelen zeiden tegen de Heer:
`Versterk ons vertrouwen.’
6        De Heer zei:
`Al heb je maar een vertrouwen als een mosterdzaadje,
als je tegen die moerbeiboom daar zegt:
`Kom met wortel en al uit de grond en verplant je naar zee”,
dan zou hij je gehoorzamen.
7        Stel, iemand van jullie heeft een slaaf
die ploegt of het vee hoedt.
Zal hij hem, als hij thuiskomt van het land, zeggen:
`Kom meteen aan tafel”?
8        Nee, hij zal hem veeleer zeggen:
`Maak het eten voor mij klaar,
omgord je en bedien me,
en als ik klaar ben met eten en drinken,
dan kun jij gaan eten en drinken.”
9        Hij bedankt de slaaf toch niet
omdat hij heeft gedaan wat hem werd opgedragen?
10 Zo moeten ook jullie zeggen,
als je alles hebt gedaan wat je werd opgedragen:
`Wij zijn maar slaven;
we hebben gedaan wat we moesten doen.” ‘
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Geloven is vooral geloven in de groeikracht van het geloof.
Laten we hiervan getuigenis afleggen.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij, bij het begin van deze tafeldienst,
onze gebedsinten­ties op het altaar van de Heer,
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven,
aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor hen die moeten leven
door onrecht omringd,
wier rechten met voeten worden getreden,
die uitzien naar betere tijden.
Mogen zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen onder ons
die het voortouw nemen,
die in hun geestdrift
anderen op sleeptouw nemen op de weg die Jezus ons is voorgegaan.
Mogen zij het beleven dat hun droom ooit werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerk,
die haar enthousiasme soms kwijt is
en niet meer zoekt naar nieuwe wegen om uit God te leven.
Mogen wij het nog beleven dat zij Jezus’ droom tot werkelijkheid maakt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
om geloof dat bergen verzet,
om levenskracht zoals een mosterdzaadje,
om trouw en creativiteit in dienst van elkaars welzijn.
Mogen wij het nog beleven dat Jezus’ droom werkelijkheid wordt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor hen die,
getroffen door kwaad en lijden,
worstelen met het beeld van een nabije God.
Dat zij gehoord en begrepen worden
en via ons Gods liefde terug op het spoor mogen komen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die zich
onzeker, onmachtig of minderwaardig voelen.
Dat zij mensen ontmoeten die hen leren te geloven in zichzelf.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die te zeker zijn van zichzelf
en daardoor neerzien op anderen.
Dat ze bescheidenheid leren en diep respect voor elke andere mens.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerk
en alle plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Dat zij in woord en daad getuigenis afleggen
van het bevrijdende en hoopvolle van het evangelie.
Laten wij bidden…

– Bidden wij tenslotte voor onszelf.
Dat wij mogen uitgroeien tot mensen met geloof en vertrouwen,
die onwil en moedeloosheid doorbreken
en doemdenkers het zwijgen opleggen.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven 1

Heer onze God,
geschaard rondom uw tafel
weten wij ons verbonden met Jezus, uw Zoon.
Mogen wij dit brood breken tot zijn gedachtenis.
Mogen wij uit deze beker drinken
tot heil van deze wereld,
opdat, mede door ons, uw koninkrijk kome
voor eens en voorgoed,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God, als uw dienaars hebben wij deze tafel klaargemaakt.
Nu nodigt Gij ons uit om aan tafel te gaan
en zijt Gij het die ons bedient.
Neem van ons dit brood en deze wijn aan,
en laat ze worden tot uw gaven aan ons.
Zo kan ons godsvertrouwen groeien
en misschien wel… moerbeibomen verplanten. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij de woorden, waarmee Jezus tot zijn Vader bad,
tot de onze maken en bidden:
Onze Vader,…

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen
die de oude vertrouwde dingen
verstaan met een nieuw hart,
een hart dat in elk goed woord, in elke goede daad,
het wonder erkent dat leven heet.
Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk,….


Vredeswens

Vrede en alle goeds is jullie toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Onze God nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij breekt zichzelf tot voedsel
omdat Hij groeikracht wil geven
aan ons geloof ter grootte van een mosterdzaadje.
Dit is het Lam Gods dat….

Bezinning 1

Doen wat je moet doen,
telkens weer,
en netjes nagaan
of alle puntjes op de i staan
en of je plichtenlijstje is afgewerkt…
Neen, zo werkt ‘geloven’ niet;
zo werkt ook ‘beminnen’ niet.

Wie gelooft en wie bemint
handelt niet uit plichtsgevoel,
omdat ‘het moet’.
Die doet
omdat hij het graag doet,
zomaar,
vrijwillig,
omwille van de liefde,
of uit puur geloof.

Geloven en beminnen zijn werkwoorden,
uit vrijheid,
uit blijheid,
uit het hart geboren.
Het zijn krachtbronnen
waarmee je bergen kunt verzetten
en bomen verplanten.

Heer,
leer mij die werkwoorden vervoegen
met heel mijn hart,
en met een glimlach.
naar Ida Guetens

Bezinning 2

Mensen gaarne zien
dat is
je glimlach geven,
je vriendelijk gezicht,
in dagen van vreugde…
dat is
je hand geven, en je hart
in uren van nood…
je steun en je troost
in momenten van eenzaamheid…

Mensen gaarne zien
dat is
je zelfgenoegzaamheid
– genoeg hebben aan jezelf –
opzijzetten
en in je hart ruimte scheppen.

Mensen gaarne zien
dat is
een groot hart hebben
dat veel kan vergeven…
grote handen hebben
waar de ander de zijne kan inleggen…
grote voeten hebben
om naar anderen toe te gaan,
en een brede rug
om anderen te dragen,
en veel door de vingers zien
gewoon
omdat je die ander gaarne ziet.
Denie Van Berendoncks

Slotgebed 1

Heer onze God,
Gij alleen zijt licht zonder duisternis.
Wij zijn verdeeld tussen goed en kwaad,
tussen ja en neen.
Geef dat Gij aanwezig zijt
in de woorden die wij spreken,
en dat wij ons laten vinden
door allen die ons nodig hebben.
Verdrijf de twijfel uit ons geloof,
verdrijf de duisternis uit ons hart,
zodat wij in ons leven
uw licht weerkaatsen:
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Versterk ook mijn vertrouwen, God,
en maak mijn geloof in uw liefde groter en standvastiger.
Geef me de durf met wortel en al
uit de grond van mijn zelfgenoegzaamheid te komen,
om me helemaal toe te vertrouwen
aan de zachte golven van uw tederheid.
En laat me vooral dankbaar zijn
om het geschenk van uw vriendschap
waardoor mijn leven een bron van vreugde wordt. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wie vertrouwt op de groeikracht van zijn geloof
zal mogen ervaren
dat bij God niets onmogelijk is.
Moge Hij ons zegenen en bewaren:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.