27e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zevenentwintigste zondag B (7/10/2012)

Begroeting

Mensen hebben de grootste moeite om mekaar blijvend lief te hebben.
Ook in het huwelijk is dat zo.
Na een eerste lawine liefdesverklaringen tot ter dood,
komt de nuchtere vaststelling
dat men niet elke dag in de stemming is
om voor elkaar te sterven.
En toch proberen zovelen het dag in dag uit waar te maken
onder de hoede van Hem die wij begroeten
als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Levensecht

Openingswoord 1

Leven zonder liefde is geen leven.
Plicht zonder liefde maakt verbeten.
Verantwoordelijkheid zonder liefde maakt meedogenloos.
Rechtvaardigheid zonder liefde maakt hard.
Bezit zonder liefde maakt gierig.
Soms is de liefde in ons denken en doen ver te zoeken
en daarom vragen we God en elkaar om vergeving.
naar Levensecht

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag
horen we hoe Jezus, in een discussie met farizeeën,
opkomt voor huwelijkstrouw.
En wanneer mensen hun kinderen bij Hem brengen,
omarmt Hij hen als iets kostbaars.
Wat hebben die twee verhalen met elkaar te maken?
Beide gaan over Gods Liefde
zoals die zichtbaar is geworden in de persoon van Jezus.
Want wanneer mensen van elkaar houden,
heeft dat – aldus Marcus – alles te maken met de manier
waarop God van mensen houdt.
Hopelijk zijn we in ons binnenste voldoende kind
om dat te begrijpen.

Vergevingsmoment

-Samenleven is lang niet altijd gemakkelijk,
ook niet voor mensen die van elkaar houden.
Uiteindelijk begrijp je jezelf en de ander nooit helemaal.
De ander doet dingen waarvan je zegt:
“Hoe is het moge­lijk!”
Soms ben je voor jezelf een raadsel en denk je:
“Hoe bestaat het dat ik zoiets doe!”
Voor die momenten vragen we:
Heer, ontferm U over ons.

– Eerst draag je elkaar in enthousiasme en zonder zorgen,
tenslotte moet je vechten voor je liefde na elk onbegrip.
Na elk incident is er dan dat wel-willen maar niet-kunnen,
die onmacht en die pijn,
willen spreken, en geen woord over je lippen krijgen,
willen strelen, en je hand voelen verstijven als een blok beton,
willen glimlachen, en je gezicht vertrekken tot een grimas,
willen omhelzen, en als een stuk hout naast de ander blijven zitten,
willen vergeven, en toch zeggen: “Waarom heb je dat gedaan?”.
Voor die momenten van onmacht vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Voor al die keren dat we de ander niet begrepen,
voor al die keren dat we niet konden vergeven,
vragen wij vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons bij de hand nemen,
ons in zijn liefde opnemen
en ons begeleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van tederheid en liefde,
Gij hebt het in den beginne zo geordend
dat de ene mens zich aan de andere hecht
om zo elkaar tot levend antwoord te kunnen zijn.
Geef ons dan hier en nu in deze viering
de kracht om aan uw oproep te beantwoorden.
Stem ons af op uw stem
en sterk ons tot één gemeenschap.
Dat vragen wij U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.


Openingsgebed 2

God, wij danken U voor de mensen
met wie wij onze zorg en onze vreugde mogen delen.
Wij danken U omdat Gij ons uw liefde kenbaar maakt
in mensen die van elkaar houden.
Wij hopen en bidden
dat onze ontvankelijkheid voor elkaar mag toenemen
en dat wij bereikbaar blijven voor elkeen die ons nodig heeft,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.

Lezingen

Naar aanleiding van een discussie over de wetgeving inzake echtscheiding,
herinnert Jezus ons  in het evangelie aan Gods oorspronkelijke bedoeling,
zoals die tot uiting komt in het scheppingsverhaal.

Eerste lezing

Uit het boek Genesis

18
       De Heer God sprak:
`Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.’
19       Toen boetseerde de Heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht,
en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
20       De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren
en aan alle vogels van de lucht,
en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.
21       Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep,
nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
22       En de Heer God vormde de rib
die Hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw,
en bracht haar naar de mens.
23       Toen zei de mens:
`Eindelijk, dit is been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
Mannin zal zij heten,
want uit een man is zij genomen.’
24       Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
25         Ze waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw,
maar ze voelden geen schaamte voor elkaar.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 2, 9-11)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
9        We zien wel hoe Jezus,
die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld,
met luister en eer gekroond is,
omdat Hij de dood heeft doorstaan.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.
10       Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles,
indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden,
ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht.
11       Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden
hebben allen één Oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
om hen zijn broeders te noemen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 10,2-16)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

2        In die tijd kwamen farizeeën op Jezus af met de vraag
of een man zijn vrouw mag verstoten;
ze wilden Hem op de proef stellen.
3        Hij gaf hun ten antwoord:
`Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’
4        Ze zeiden:
`Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven
en haar dan te verstoten.’
5        Daarop zei Jezus hun:
`Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.
6        Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen
mannelijk en vrouwelijk gemaakt.
7        Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
8        en die twee zullen één zijn.
Ze zijn dus niet meer twee, maar één.
9        Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’
10       Thuisgekomen vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover.
11       Hij zei hun:
`Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt,
pleegt echtbreuk tegenover haar,
12       en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt,
pleegt zij echtbreuk.’
13       Ze brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken.
Maar de leerlingen wezen hen terecht.
14       Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd:
`Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen,
want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.
15       Ik verzeker jullie,
wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind,
komt er beslist niet in.’
16       Hij omarmde hen en zegende hen,
terwijl Hij hun de handen oplegde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

– Bidden we voor jonge mannen en vrouwen
die op elkaar verliefd zijn geworden
en van plan zijn met elkaar door het leven te gaan.
Dat zij zich goed mogen voorbereiden op het huwelijk.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de gehuwden die al jarenlang samenzijn,
die soms hun onderlinge liefde zien vervlakken
en zich afvragen waar de warmte is gebleven.
Dat hun ogen opnieuw voor de andere mogen open gaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de kerkelijke leiders
die bezorgd zijn om de christelijke waarden
en het christelijk huwelijk hoog willen houden.
Dat zij gescheiden mensen niet in de kou laten staan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor niet gehuwde mensen,
die verlangen naar een levensgezel.
Dat zij niet alleen blijven en vereenzamen.
Laten wij bidden…
Gerard Broekhuijsen

Zegen ons, God,
met zorg en aandacht voor elkaar.
Sterk ons in de overtuiging
dat alleen liefde mensen tot voltooiing brengt. Amen.

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.
Hij is een God van trouw.
Wie zich tot Hem keert, vindt een luisterend oor.

– Bidden we voor allen die zich aan elkaar gegeven hebben
en in een relatie met elkaar verbonden zijn.
Dat zij uit zijn op elkaars welbevinden.
Dat zij elkaars leven mogen verrijken.
Dat hun onderling geluk
ten goede mag komen aan hun omgeving.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die het moeilijk hebben met elkaar
en wier relatie in een crisis is beland.
Dat zij het geduld en de hoop bewaren
en de kracht ontvangen om naar elkaar op zoek te blijven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die niet in staat bleken
elkaar te blijven boeien en vast te houden.
Dat zij zichzelf hervinden.
Dat zij gespaard blijven van verbittering en ontmoediging.
Dat zij begrip ondervinden, ook van de Kerk.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die nooit tot een vaste relatie kwamen.
Dat zij niet vereenzamen.
Dat zij nooit twijfelen aan de zin van hun bestaan.
Dat er ook voor hen
een plek van warmte en genegenheid mag zijn.
Laten wij bidden…

Zegen ons, God, met zorg en aandacht voor elkaar.
Sterk ons in de overtuiging
dat alleen liefde mensen tot voltooiing brengt. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, laat het brood en de wijn die we U vandaag aanbieden,
het brood van uw goedheid
en de wijn van uw vreugde worden.
Laat ze nooit ontbreken op onze tafel.
Leer ons mild en dankbaar
het brood van vrede en goedheid
te breken en te delen met medemensen,
zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. Amen.


Gebed over de gaven 2

Met dezelfde bedoeling
als waarmee mensen kinderen bij Jezus brachten,
brengen wij dit brood en deze wijn tot bij U, God.
Wil ze aanraken met uw liefde
en tot teken van uw vriendschap maken.
Dat vragen wij U, door Christus onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, Schepper van alles wat bestaat,
U loven, prijzen en aanbidden wij.
Deze boeiende wereld vindt in U haar oorsprong.
Alles wat leeft en beweegt draagt het merkteken van uw liefde
en wilt Gij bezielen met uw Geest.

Als mooiste bloem van heel uw schepping
hebt Gij de mens geschapen;
geroepen om niet alleen te zijn
maar om in verbondenheid te leven met elk-ander.
In die verbondenheid is de mens beeld van U.

Dit beeld werd voor ons heel duidelijk
in Jezus van Nazareth, uw Zoon, die wij de Christus noemen.
Hij is de grootste onder de mensen, maar ook dienaar van allen.
Hij is de eerste en de laatste, het toppunt van uw liefde.
Om Hem en heel uw schepping,
om zijn Geest die Hij ons gegeven heeft,
loven en danken wij U met deze eeuwenoude woorden:

Heilig, heilig, heilig

Goede God,
in de eindeloosheid van uw schepping
heeft uw hoogste droom gestalte gekregen: de mens.
Geschapen naar uw beeld.
Uw levenswerk hebt Gij aan zijn handen toevertrouwd.
Gij hebt gezegd:
“Onderwerp de aarde en maak haar vruchtbaar”.

Stap voor stap mag de mens ontvouwen
hetgeen Gij hebt opgeborgen in de schepping.
Zo wordt uw liefdevolle aanwezigheid openbaar
in alles wat van U het bestaan kreeg.
Dit werd ons geopenbaard door uw Zoon
die voor ons is mens geworden.

Als teken van zijn blijvende aanwezigheid bij ons
heeft Hij op de avond voor zijn lijden en dood
het brood in zijn handen genomen
en het gebroken om het aan zijn leerlingen te kunnen geven:
neem en eet hiervan, zei Hij,
dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.

Nadien nam Hij ook een beker met wijn.
Hij liet die rondgaan bij zijn vrienden terwijl Hij zei:
drink hier allen uit,
dit is mijn bloed, mijn leven,
dat Ik geef voor u en voor allen
in een nieuw en eeuwig verbond.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof…

Goede God,
wij vragen U, zend uw liefdesgeest over ons allen.
Moge die Geest ons steeds samenbrengen als één gemeenschap,
verenigd met paus en bisschoppen,
en met alle mannen en vrouwen
die werken in uw wereldkerk
en zich inzetten om uw blijde boodschap te verkondigen.
Wij voelen ons ook verenigd
met onze overledenen
aan wie we even in stilte willen denken.

Als wij dan leven in de Geest van Jezus
zullen ook wij eenmaal worden opgenomen
in U, Vader, oorsprong van alles wat bestaat.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Onze Vader

God schiep de mens naar zijn beeld,
man en vrouw schiep Hij hen.
Laten wij bidden tot die God – Schepper en Vader –
zoals Jezus het ons geleerd heeft:
Onze Vader…

Bevrijd onze wereld, Vader, van alle kwaad.
Neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten,
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vreugdevol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

God, onze Vader,
in Jezus hebt Gij ons uw vrede toegezegd.
Gij verlangt dat wij in zijn spoor
vrede en vriendschap uitdragen in onze wereld.
Maak ons – hoezeer wij ook van elkaar verschillen –
in uw Geest één van hart.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij Gods vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Onze Heer Jezus Christus gaf ons brood
als teken van zijn gevende liefde tot in de dood.
Laten wij, naar zijn voorbeeld,
het brood van onze liefde delen met elkaar, ons leven lang.
Dit is het Lam Gods

Bezinning 1

Liefde is de mens laten worden wie hij is.
Liefde is communicatie, samenspel, uitwisselen.
Liefde is bemoedigen, waarderen, bevestigen.
Liefde is de ander nemen zoals hij is.
Liefde is de ander niet veroordelen.

Liefde is zich afvragen: wat beteken ik voor jou?
Liefde is warmte en leven, goedheid en verdriet.
Liefde is de ander worden.
Liefde is van centrum veranderen.
Liefde is onderduiken in de ander.

Liefde is ruimte scheppen waarin de ander zichzelf kan zijn.
Liefde is bevestigen: zoals je bent, mag je zijn.
Liefde is de ander niet meten naar uiterlijkheden.
Liefde is ondoorgrondelijk, onuitputtelijk.
Liefde is mysterie…

Bezinning 2

Er loopt een trein het station binnen.
Kijk, tussen de pendelaars van iedere dag… een kind.
Een broos stukje blijdschap
te midden van de grijze massa.
Misschien mag het voor de eerste keer
met opa mee op de trein?
De pendelaars kennen hun plaats van elke dag.
Zij steken zich weg achter hun krant,
of slapen verder, of doen alsof.
Maar het kind staat aan het venster,
kijkt naar de drukte op het perron,
ziet de laatste huizen van de stad wegschuiven
en de velden, op en neer.
Het geniet van elk ogenblik.

Het gebeurt elke morgen…
Het gevaarte van de aarde, onze planeet,
komt als een trein, nauwkeurig op de seconde,
naar de zon toe gewenteld.
Er staan heel veel pendelaars te wachten.
Zij zijn elke dag present,
nog half slapend, maar ze zijn er.
Zij stappen op de aarde, onverschillig,
verbergen zich achter bezigheden of doen alsof…
Maar hier en daar is een kind.
Het krijgt geen gemakkelijk zitje,
vraagt er ook niet naar.
Het kijkt geboeid uit naar elk ogenblik.

Zij die worden als kinderen, zullen het Rijk Gods bezitten.
De anderen… ze hebben het niet eens bemerkt.
Manu Verhulst


Slotgebed 1

Soms hoop Ik
dat je in je hart opnieuw een beetje kind wordt – zegt God –
en dat je onbevangen in Mij durft geloven.
Kom dan naar Mij toe
en laat je door niets of niemand tegenhouden.
Strek je handen naar Mij uit
en laat Mij je omarmen
en je zegenen met overvloed aan liefde
en met een intense barmhartigheid.
Mijn liefde zal je mooi maken,
vanbinnen én vanbuiten.
Je zult een mens van vrede worden
en een zichtbaar teken van mijn tederheid.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, Gij hebt U verbonden met ieder van ons,
Gij zijt met ons getrouwd.
Wij bidden U,
dat wij in goede en kwade dagen
uw trouw mogen ervaren,
dat wij in uw naam de kracht vinden
elkaar lief te hebben en te eren,
bij te staan en trouw te blijven,
ons leven lang. Amen.

Zending en zegen

Jawoorden, vriendschap en vrede
worden echt en hecht
door onderlinge trouw.
Die trouw mogen wij elkaar van harte toewensen.
Dat God ons daartoe mogen zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.