27e zondag door het jaar A 2014

05 10 2014

Begroeting

Hier bijeen,
uitgenodigd om onze verbondenheid met Christus
te voeden en uit te zuiveren,
wil God ons zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wij hopen dat het ons goed gaat,
en dat anderen ons goed zullen bejegenen.
Dat laatste is wel eens ijdele hoop.
Maar misschien willen we het een en ander door de vingers zien,
vergevensgezind zijn.
Tot een bepaalde grens.
Je kan wel goed zijn, maar niet gek.

Ook God hoopt dat het goed gaat met zijn volk.
En daar heeft Hij heel wat voor over.
Hij zond zijn Zoon om ons dat duidelijk te maken.
Die Zoon werd uiteindelijk vermoord.
Blijkbaar kan ook God zich misrekenen.
Waar ligt de grens van zijn goedheid en zijn inzet?
Hierover willen wij in deze viering biddend nadenken.

Omdat wij onze grenzen onvoldoende afstemmen
op de grenzeloze liefde van onze God,
willen we Hem bidden om barmhartigheid en ontferming.

Openingswoord 2

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat de wijngaard centraal.
In de bijbel wordt de wijnrank vaak gebruikt als symbool voor onze relatie met God.
En Christus noemt zichzelf de wijnstok.
Blijft de rank met de wijnstok verbonden,
dan draagt zij goede vruchten.
Voor de wijngaard – het Rijk Gods ons door de Vader toevertrouwd –
dragen de wijngaardeniers een grote verantwoordelijkheid:
zij moeten erover waken
dat de ranken optimaal met de wijnstok verbonden blijven.
In de praktijk is die verbondenheid lang niet altijd optimaal
en blijft de oogst vaak beneden de verwachtingen.
Daarom vragen wij de Heer om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-God,
zo vaak hebt Gij ons gezocht,
zo dikwijls hebt Gij naar ons gevraagd.
Maar wij hebben uw stem niet willen horen,
wij hebben U het zwijgen opgelegd.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
Gij hebt ons de weg getoond naar uw Vader.
Maar wij hebben uw stem niet willen horen,
wij hebben U het zwijgen opgelegd.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
zo dikwijls hebt Gij ons goede wijngaardeniers en sterke profeten gezonden
om ons te enten op uw droom.
Maar wij hebben uw stem niet willen horen,
wij hebben U het zwijgen opgelegd.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Zoals de landeigenaar zijn wijngaard toevertrouwt aan de wijnbouwers,
zo vraagt God ook ons
om zorg te dragen voor onze medemensen en voor de aarde.
Vragen we God om vergeving voor de vele malen
dat wij daarin tekortschieten.

-Heer, zorg dragen voor medemensen
is luisteren naar hun vragen, hun hoop en hun zorgen.
Het is dienstbaar zijn in vaak kleine en eenvoudige dingen.
Omdat wij soms zo moeilijk kunnen luisteren naar anderen,
niet altijd openstaan voor hun vragen en noden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt ons de weg voorgegaan
van aandacht en inzet voor alle mensen,
vooral voor hen die het moeilijk hebben
of met de nek worden aangekeken.
Omdat wij te dikwijls kiezen voor eigenbelang,
vragen we:
Christus,  ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, net zoals die wijnbouwers denken we al snel dat datgene
waarvoor we gewerkt hebben,
automatisch onze eigendom is,
dat het ons op die manier rechtmatig toebehoord.
We vergeten daarbij al te gemakkelijk
dat veel van wat we bezitten,
gekregen is dankzij de inzet en het werk van anderen.
Om onze drang naar bezit
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Met de Zoon Jezus voor ogen,
die door de pachters van de wijngaard wordt gedood,
bidden wij U, God:
blijf ondanks alles in ons geloven
en blijf erop vertrouwen dat wij in uw wijngaard wel goede pachters
willen en kunnen zijn.
Wij willen leven als christenen,
navolgers en naamdragers van uw Zoon, Jezus. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
heel uw liefde legt Gij in uw schepping.
De zorg voor de aarde en voor alle leven
vertrouwt Gij toe aan ons, mensen.
Wij bidden U:
help ons de vruchten voortbrengen
die Gij van ons verwacht.
Daartoe worden wij gesterkt
door onze verbondenheid met U
en met uw Zoon, Jezus Christus. Amen.

Lezingen

Zowel in de eerste lezing als in onze evangelielezing
wordt Gods volk vergeleken met een wijngaard.
God draagt zorg voor zijn wijngaard
en verwacht goede vruchten,
maar wordt in zijn verwachtingen meer dan eens teleurgesteld.
Laten wij daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Jes. 5, 1-7)

Uit de profeet Jesaya

1           Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend,
het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard.
Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling.
2           Hij spitte hem om,
verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd.
Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit.
Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen,
maar hij bracht slechts wilde bessen voort.
3           Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda,
doe uitspraak tussen Mij en mijn wijngaard.
4           Wat kon Ik nog voor mijn wijngaard doen
dat Ik niet heb gedaan?
Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort,
terwijl Ik verwachtte dat hij druiven zou dragen?
5           Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen.
Zijn omheining haal Ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten;
zijn muren verniel Ik, zodat hij wordt vertrapt.
6           Een wildernis maak Ik ervan, hij wordt niet gesnoeid en niet gewied,
distels en doorns groeien er hoog,
en de wolken verbied Ik om hem met regen te besproeien.
7           De wijngaard van de Heer van de machten is het huis van Israël,
zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda.
Hij hoopte op recht, maar Hij zag onrecht,
Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht.

KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 4, 6-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
4           Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!
5           Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
6           Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden
door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen.
7           En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
8              Tenslotte, broeders en zusters,
blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is,
rechtvaardig en rein,
beminnelijk en aantrekkelijk,
aan al wat deugd heet en lof verdient.
9           En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is,
en wat u van mij hebt gehoord en gezien.
Dan zal de God van vrede met u zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 21, 33-43)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk:
33            Luister naar een andere gelijkenis.
Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde.
Hij zette hem met een omheining af,
groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren.
Hij verpachtte hem aan wijnbouwers
en vertrok naar het buitenland.
34         Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was,
stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers
om de vruchten in ontvangst te nemen.
35         De wijnbouwers grepen zijn slaven vast;
de een gaven ze een pak slaag,
een ander doodden ze, een derde stenigden ze.
36         Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer,
en ze deden met hen hetzelfde.
37         Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte:
mijn zoon zullen ze ontzien.
38         Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar:
`Dat is de erfgenaam.
Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen.”
39         Ze grepen hem vast,
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
40         Welnu, wanneer de eigenaar van de wijngaard komt,
wat zal hij dan met die wijnbouwers doen?’
41         Ze gaven Hem ten antwoord:
`Hij zal die ellendelingen een ellendige dood bezorgen,
en de wijngaard zal hij aan andere wijnbouwers geven,
die vruchten aan hem afdragen wanneer het er de tijd voor is.’
42 Jezus zei tegen hen:
`Hebt u nooit in de Schriften gelezen:
De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden,
die is de hoeksteen geworden.
De Heer heeft dit gedaan; het is een wonder in onze ogen?
43 Daarom zeg Ik u:
Het koninkrijk van God zal u ontnomen worden
en gegeven worden aan een volk
dat de vruchten van het koninkrijk voortbrengt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons,
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.
En dat Hij daarom leeft.

Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-Bidden we voor alle harde werkers
en goede beheerders van deze aarde.
Moge zij volharden
en moge wij hen tot voorbeeld nemen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die het goede willen doen,
maar telkens weer falen.
Voor hen die met vallen en opstaan,
een nieuwe levensstijl uitproberen,
minder belastend voor ons leefmilieu.
Dat wij allemaal zouden proberen onze aarde leefbaar te houden,
zodat ze nog vruchtbaar kan zijn voor wie na ons komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de Kerk wereldwijd
en voor onze eigen geloofsgemeenschap in het bijzonder.
Moge wij het geloof dat ons verbindt
en de hoop die ons ondersteunt,
met elkaar delen in woord en daad.
Laten wij bidden…

God,
hou ons bijeen in liefde,
op weg naar U en uw Rijk. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden we tot God die bij ons wil zijn als een liefhebbende Vader:

-Barmhartige God,
wees er,
wanneer mensen omkomen van honger en dorst,
wanneer mensen vermorzeld worden door oorlogen en conflicten.
Wees uw meest verloren kinderen nabij.
Laten we bidden…

-God,
wees er,
wanneer mensen hun macht misbruiken,
wanneer zij van U en anderen profiteren
en hen onrechtvaardig behandelen.
Wees mensen voor wie het donker wordt, nabij.
Laten we bidden…

-God,
wees er,
wanneer mensen met elkaar in contact treden,
wees aanwezig in gebroken verhoudingen tussen mensen
en geef hen aan elkaar terug.
Wees ons nabij wanneer wij proberen
aan uw Rijk van vrede gestalte te geven
en beziel ons met uw Geest van liefde, tederheid en kracht.
Laten we bidden…

Barmhartige Vader,
maak van ons trouwe werkers in uw wijngaard.
Moge onze inzet, met uw hulp, rijke vruchten voortbrengen.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Gerard van Tillo

Voorbeden 3

-Bidden we voor ranken die vastlopen en niet kunnen uitbloeien,
mensen die het niet redden in deze wereld,
verstikt door de harde wetten van onze maatschappij,
mensen die, hoewel ze het gemaakt hebben,
verstikt worden door torenhoge verwachtingen en werkdruk,
mensen die overweldigd worden door verdriet, pijn of angst.
Heer van de wijngaard, geef hun licht en lucht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de pachters,
mensen die leiding geven,
mensen die het lot van velen in hun hand houden.
Dat zij anderen niet als middel zien, maar altijd als doel.
Heer van de wijngaard, geef hun wijsheid en liefde.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de wijngaard,
de mensheid, allen verwant en toch zo hopeloos verdeeld,
de schepping, zo liefdevol aangelegd
en toch zo harteloos geplunderd.
Heer van de wijngaard, geef heelheid en vrede.
Laten we bidden…
naar Hendrik-Jan Bosman

Gebed over de gaven 1

Nabije God, uw goedheid kent geen grenzen
en niemand sluit Gij uit van uw tafelgemeenschap.
Zie onze gaven,
zie ons, uw mensen.
Geef dat wij, door te breken en te delen,
mensen naar uw hart worden
die het leven voor elkaar lichter maken.
Zo bidden wij tot U die onze God zijt tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in het teken van brood en wijn
gedenken we
dat uw uitverkoren Zoon Zichzelf heeft gegeven voor alle mensen.
Moge onze inzet
in uw ogen vruchtbaar zijn.
Dit vragen we U vandaag
en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Geroepen tot volle menselijkheid,
doordrongen van Gods Geest,
mogen wij met de woorden van de Zoon bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof en hoop
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Vader van ons allen,
de wereld is uw wijngaard
en Gij wilt dat die vruchten voortbrengt,
vruchten van vrede en geluk voor alle mensen.
Geef ons daartoe uw vrede
opdat wij die aan elkaar zouden doorgeven.
Gods vrede zij altijd met u.
En geven wij die vrede aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd
werd door God omgevormd tot hoeksteen:
Jezus, de Levende, onder ons aanwezig
in de tekenen van brood en wijn.
Moge Hij ons voeden tot eeuwig leven.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

God – die ook genoemd wordt: Jahweh of Allah –
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis,
wij zijn uw kinderen.
Allen zijn wij zoekers naar waarheid,
dorsten en hongeren wij naar vrede en gerechtigheid.
Met zovelen – moslims, joden, christenen, en al die anderen –
bidden wij om verzoening,
betreuren wij de slachtoffers van haat en geweld.
Wij willen de handen ineenslaan
om een nieuwe wereld op te bouwen
volgens uw plan.
Wij smeken U:
erbarm U over slachtoffers en aanvallers.
Breek de spiraal van geweld,
stop vijanddenken en vergelding.
Laat het, vooral tot de politieke verantwoordelijken, dóórdringen
dat de weg naar volgehouden vrede
geen oorlog is,
maar geweldloosheid en rechtvaardigheid.
Moge mensen van goede wil uit Oost en West, uit Noord en Zuid,
uit alle religies,
de handen in elkaar slaan
om bergen van misverstanden te slechten,
om kloven vol haat te dichten,
om wegen te effenen naar een toekomst vol hoop.
Laat dodende wapens zwijgen, God,
laat de roep om vrede steeds luider opklinken.
God, Ene God van alle mensen,
maak ons tot werktuig van uw droom met de mensen.
Hermann Schalück

Bezinning,2

Liefde, vrede en vriendschap
zijn als een rivier
die een stroom wordt.
Als een waterdruppel
die een zee wordt
als een druifje
dat een tros wordt
als een gletsjer
die een waterval wordt,
als een ster
die een melkweg wordt
als de as
die een vulkaan wordt.
Zij hebben dezelfde verwachtingen,
hetzelfde geloof.
Waar de ander
belangrijker wordt
dan jijzelf, daar is liefde, vrede en vriendschap
Thomasvieringen

Bezinning 3

De vruchten van het Rijk

De aarde is niet ons bezit.
We hebben ons leven niet in de hand.
Als mens op deze aarde
zijn we een voorbijganger.
In de korte tijd die ons is toegemeten
hebben we de taak goede vruchten te dragen.
De waarde van ons leven wordt niet bepaald
door het bezit dat we vergaren.
Het enig belangrijke is
wie we als mens zijn.
Ons leven is goed
voor zover we bijdragen aan het geluk
en het welzijn van anderen.
Ons leven is waardevol,
als we al het mogelijke doen
om van onze aarde een paradijs te maken.
We zijn als pachters in de wijngaard.
De opbrengst komt ons niet toe,
maar aan hen die met ons leven
en die na ons de aarde bewonen.
We worden uitgenodigd
om ons steentje bij te dragen
aan het bouwwerk van het Rijk van God.
De hoeksteen hiervan is
de man van Nazareth.
Verzameld rondom Hem
en in navolging van Hem,
kan ons leven blijvend
goede vrucht dragen,
tot opbouw van mens en wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goddelijke wijngaardenier
die ons geplant hebt als uw geliefde wijngaard,
behoed ons tegen alles wat onze groei belemmert.
Geef dat wij goede vruchten mogen voortbrengen,
rijp geworden in de zon van uw genade.
Zegen ook allen die werken in uw wijngaard,
allen die zich inzetten voor hun medemensen.
Maak ons bewust van onze samenhorigheid in die ene wijngaard
die ons bescherming biedt tegen alles wat ons afhoudt van U.
En richt onze geest en ons hart op die ene wijnstok in ons midden,
die volop vruchten draagt, altijd door:
Jezus, uw bron van liefdeskracht. Amen.
Wilfried Hensen

Slotgebed 2

God,
Gij hebt uw wijngaard toevertrouwd
aan de wijnbouwers.
Aan ons hebt Gij uw wereld gegeven
om er een vredevolle plaats van te maken
waar het goed is om te wonen.
Begeester ons,
zodat wij nooit ophouden
geweldloos te strijden voor de vrede,
in navolging van Jezus,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.
Thomasvieringen

Zending en zegen

God wil ons zegenen
opdat wij vrucht zouden dragen,
opdat wij recht zouden maken wat krom is,
opdat wij anderen tot zegen zouden zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.