26e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zesentwintigste zondag B (30/09/2012)

Begroeting

Ik wens u van harte de genade toe
+ van God, onze Vader,
van Jezus, de Messias
en van de Geest die bezit van ons wil nemen. Amen.

Openingswoord 1

Het evangelie van vandaag pleit voor ruimdenkendheid.
Iedereen mag meewerken aan de bevrijding,
meebouwen aan een betere wereld
kerkelijk of niet kerkelijk,
gelovig of niet-gelovig,
van welke denkrichting ook.
Laten wij in deze viering bidden
dat wij bereid zouden zijn tot samenwerking
met elkeen die zich wil inzetten voor een betere wereld.

Openingswoord 2

Vorige week hoorden we hoe Jezus’ leerlingen
onder elkaar ruzie maakten over wie van hen de belangrijkste was.
Vandaag zien we dat ze jaloers worden op mensen buiten hun kring
die ook goede dingen doen.
Maar ook nu krijgen ze van Jezus te horen
dat ze niet op zijn golflengte zitten.
Hebben wij, net als de apostelen,
soms niet de neiging om het goede van anderen te minimaliseren?
Als dat zo is,
laten we dan God en elkaar oprecht om vergeving vragen.
naar Levensecht


Vergevingmoment 1

Heer God, het is niet altijd eenvoudig
om met ons hart uw weg van liefde
open te houden voor elk-ander.
Daarom willen wij bidden om vergeving.

– Heer, soms hebben we het moeilijk
om de mening van anderen te aanvaarden.
Vaak vinden we onze eigen mening de enige juiste.
We vragen uw kracht
om te proberen steeds met anderen samen te werken.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, wij leven in een moeilijke tijd.
Dikwijls geven wij toe aan eigenbelang.
We vragen uw kracht
om in alle nederigheid
de andere minstens zo belangrijk te vinden als onszelf.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, soms durven we zo weinig
anderen te vertrouwen,
anderen lief te hebben,
omdat zij anders denken dan wijzelf.
We vragen uw kracht
om elk-ander te beminnen.
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
laat uw vergevende liefde
voor ons vandaag werkelijkheid worden,
opdat wij er zouden zijn voor elk-ander.
Dat vragen wij U vandaag en morgen,
en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

Mensen gedragen zich niet altijd als dragers van Gods goedheid.
Bidden wij daarom om vergeving.

– Heer, maak ons wijs door uw Woord
en sterk onze onzekere geest.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, bescherm ons tegen hoogmoed,
geef die geen macht over ons.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, we laten ons niet altijd begeesteren door uw Geest.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons zijn barmhartigheid tonen,
ons alle lauwheid en zonde vergeven
en ons geleiden tot een nieuw en een eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis
en uw Geest gelegd in elke mens.
Wij bidden U:
blijf ons voor ogen houden dat echte liefde
altijd rechtvaardigheid veronderstelt.
Geef dat wij ons niet beter wanen dan de andere,
en leer ons het goede erkennen dat buiten ons geschiedt.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 2

Hoe verschillend mensen ook zijn,
toch schenkt Gij uw Geest
aan elkeen die zich ervoor openstelt.
Maak ook ons ruimhartig, God,
steun ons als wij muren willen afbreken
en bruggen willen slaan over alle verscheidenheid heen.
Zo bouwen we mee aan een wereld naar uw hart,
aan één volk over alle grenzen heen. Amen.

Lezingen

De werking van Gods Geest willen vasthouden binnen eigen kleine kring
– ‘wij hebben de waarheid en zij zijn fout, of erger nog het zijn ketters’-
is iets van alle tijden en van alle sociale fenomenen.
Denk maar aan de politiek:
hoe meerderheid en oppositie elkaar bij de strot grijpen.
In de Schrift wordt die bekrompen mentaliteit afgewezen.
We horen het zowel uit de mond van Mozes als uit die van  Jezus.

Eerste lezing (Numeri 11,25-29)

Uit het boek Numeri

25
       In die dagen daalde de Heer neer in een wolk,
sprak tot hen en legde een deel van de geest die op Mozes rustte,
op die zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij dat niet meer gedaan.
26       En twee van de mannen waren in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest,
zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan,
en zij profeteerden in het kamp.
27       Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
`Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!’
28       Jozua, de zoon van Nun,
die al als jongeman in Mozes’ dienst gekomen was,
zei daarop tegen Mozes:
`Mijn heer, dat moet u hun verbieden.’
29       Mozes zei hem:
`Waarom kom je voor mij op?
Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op hen legde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jak. 5,1-6)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
1        En nu u die rijk bent: huil en jammer om de rampen die over u komen.
2        Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd,
3        uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren.
Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn.
4        Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders
die uw velden hebben gemaaid, roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer der heerscharen.
5        U hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
u hebt uzelf vetgemest voor de dag van de slachting.
6        U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 9,38-43.45.47-48)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

38       Johannes zei eens tegen Jezus:
`Meester, we hebben iemand in uw naam demonen zien uitdrijven,
en wij hebben hem tegengehouden,
omdat hij geen volgeling van ons was.’
39       Maar Jezus zei:
`Houd hem niet tegen,
want iemand die in mijn naam een machtige daad verricht,
zal niet gauw kwaad van Me spreken.
40       Immers, wie niet tegen ons is, is vóór ons.
41       Want als iemand je een beker water geeft
omdat jullie van Christus zijn,
Ik verzeker jullie,
zijn loon zal hem niet ontgaan.
42       Wie één van deze kleinen die op Mij vertrouwen
ten val brengt,
kan beter met een molensteen om zijn nek
in zee geworpen worden.
43       Als je hand je ten val brengt, hak haar dan af;
je kunt beter verminkt het leven ingaan
dan met twee handen in de hel verdwijnen,
in het onblusbaar vuur.
45       Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af;
je kunt beter kreupel het leven ingaan
dan met twee voeten in de hel gegooid worden.
47       Als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit;
je kunt beter met één oog het koninkrijk van God ingaan
dan met twee ogen in de hel gegooid worden,
48       waar hun worm niet van ophouden weet en het vuur niet dooft.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader

die zijn zegende hand
boven alle landen en volkeren houdt,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in Jezus, zijn Zoon

die zichzelf weggaf
omwille van de mensen,
om hen te bevrijden van pijn en verdriet,
van veroordeling en vereenzaming.
Ik geloof in Jezus,
die eenieder welkom heet
en niemand verstoot.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons aanmoedigt om elkaar
gelijkwaardig en gastvrij te verwelkomen. Amen.

Voorbeden 1

God biedt ruimte aan velen,
zijn liefde beperkt zich niet tot enkele uitverkorenen.
Van God komt ieder aandachtig gebaar,
elk liefdevol woord.
Tot Hem richten wij ons als wij bidden.

– Bidden we om bescheidenheid.
Dat wij, christenen,
ons niet beter zouden voelen dan anderen,
maar gewoon proberen het goede te doen.
Laten we bidden…

– Bidden we om openheid
tegenover wie anders denken en leven dan wij.
Dat we luisterend en respectvol met hen zouden omgaan.
Laten we bidden…

– Bidden we om ruimhartigheid bij kerkleiders.
Dat zij oog blijven hebben
voor talenten binnen en buiten de eigen kring.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor hen die niet kunnen loskomen
van de Kerk uit het verleden.
Dat zij oog krijgen
voor al het positieve in de Kerk van vandaag.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de voortrekkers in de kerkvernieuwing.
Dat zij rekening houden met mensen die moeilijk meekunnen,
dat zij hun de hand reiken
en hun hun eigen tempo gunnen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de Kerk,
uitgezonden over heel de wereld.
Dat zij mag groeien in de taak waartoe zij geroepen is:
dienen en op aarde vrede stichten in Jezus’ naam.
Laten wij bidden…
naar Johan Las

Voorbeden 3

Er is werk aan de wereld.
Bidden wij dat velen bereid zouden zijn
tot samenwerking met velen.


– Bidden we voor alle ontwerpers van een nieuwe wereld,
voor alle beleidsmakers en voor de uitvoerders ervan.
Dat zij bereid zijn tot overleg en samenwerking.
Laten we bidden…

– Bidden we voor alle harde werkers.
Dat zij openstaan voor de aanpak en de werkwijze van anderen.
Dat zij bereid zijn tot overleg en samenwerking.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die overtuigd zijn van eigen gelijk.
Dat zij de overtuiging van anderen leren respecteren,
ervoor openstaan,
en met die anderen willen samenwerken aan de wereld van morgen.

Ruimhartige God,
maak ons ruimhartig jegens anderen in denken en doen,
in overleg en uitvoering,
in erkentelijkheid en waardering. Amen.
Jacques Verhees

Gebed over de gaven 1

Goede God,
samen vierend gedenken wij uw Zoon.
Hij creëert ruimte voor allen die van goede wil zijn
en zich voor anderen inzetten.
Help ons zijn mentaliteit tot de onze te maken
en ons niet in te kapselen in ons ‘eigen gelijk’.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.


Gebed over de gaven 2

Goede God,
brekend en delend
biedt uw Zoon zichzelf aan.
Geef ons de nodige sterkte
opdat wij ons zouden kunnen herkennen
in dit teken van zijn zelfgave.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon,
Voorbeeld van gerechtigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘Mensenzoon’ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Als kinderen van eenzelfde Vader
mogen we samen bidden zoals zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,…

Beweeg ons hart door uw Geest, God,
zodat we U loven en danken voor wat Gij ons hebt gegeven,
zodat we rondom ons uw Boodschap uitdragen,
zodat we daden stellen
die mensen bevrijden uit de kluisters van angst, verdriet en onmacht.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…


Vredewens

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis waar mensen zwak zijn.
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt.
Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Sjaloom, Gods vrede kome over u.
Sjaloom, Gods vrede bij de mensen om je heen.
Sjaloom, dan rust Gods vrede over u.
En geven wij die vrede aan elkaar door.
Levensecht

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
Dit is mijn lichaam. Ik wil er zijn voor u.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden en beelden zijn machtige wapens
en kunnen veel onheil stichten.

Zet mensen niet in hun hemd,
maak ze niet klein.
Harde woorden en bittere beelden laten littekens na
en littekens zijn niet soepel meer.

Verdraag dat anderen anders zijn, anders denken,
anders voelen en spreken.
Belicht ook hun goede kanten.

Wees mild in je oordeel.
Betreur wat niet goed te keuren is,
maar hak geen mens ooit in de pan.
Jouw woorden moeten verzoenen,
mensen bij elkaar brengen, vrede stichten.

Waar woorden wapens zijn
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort
en de wereld te klein
om er een slagveld van te maken.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Soms vraag Ik me af
of het niet beter zou zijn
dat Ik Jezus opnieuw zou zenden – zegt God –
zodat je Hem kunt zien met je eigen ogen.
Maar dan bedenk Ik
dat er toch genoeg mensen zijn
die in hun leven iets van mijn droom zichtbaar maken
en mijn vriendschap voor de mensen laten voelen en ervaren.
Het zijn mensen
die aan Mij een plaats hebben gegeven in hun leven
en die voor Mij willen openstaan.
Misschien kan je in hun ogen
mijn licht zien weerkaatsen,
ook al is het maar soms,
en heel even.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Goede God,
bezield door uw Woord
en gesterkt door het voorbeeld van uw Zoon,
leert Gij ons het goede te zien in mensen.
Wij bidden U:
geef dat wij, zoals Jezus, niemand afwijzen
en altijd kiezen voor het leven.
Dit vragen we U, vandaag en alle dagen. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

Wij hebben gehoord dat Jezus ruimte geeft
aan ieder die optreedt in zijn naam.
Als zijn werk maar gedaan wordt.
Ook wij zijn daartoe geroepen.
Moge Gods zegen ons daarbij begeleiden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.