26e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
zesentwintigste zondag A (25/09/2011)


Begroeting

Moge onze God
die bij mensen zachtmoedig en bescheiden aanwezig wil zijn,
hier in ons midden zijn, in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de Bijbellezingen van vandaag wordt God voorgesteld
als iemand die tot in onze ziel kijkt,
dit duidelijk in tegenstelling met de manier waarop wij naar anderen kijken.
Natuurlijk brengen wij daarbij onze eigen invalshoek mee.
Daar is niets mis mee.
Maar we  mogen onze eigen invalshoek niet als absolute norm hanteren.
We kunnen best wel eens raar opkijken van iemand.
Staan we voldoende open voor mogelijk andere visies?
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Openingswoord 2

Jezus heeft het vandaag over een vader met zijn twee zonen.
De ene lijkt een brave Hendrik, beleefd en voorbeeldig;
de ander een dwarsligger eerste klas.
Maar schijn bedriegt.
Bij nader inzien blijkt de eerste een mooiprater te zijn:
veel beloven, maar weinig doen.
De ander valt al bij al best mee.
Hij zegt wel ‘nee’, maar doet uiteindelijk wel wat hij moet doen.
Zo zie je maar:
je kan mensen gemakkelijk verkeerd inschatten.
Alleen God doorziet een mens in hart en nieren,
wat leidt tot dat wat wrang klinkend Jezuswoord
dat hoeren en tollenaars het Rijk Gods eerder zullen binnengaan
dan netjes afgeborstelde dames en heren.
En wat ons betreft:
laten we vooral voorzichtig zijn met ons oordeel over mensen.

Vergevingsmoment 1

– Soms zeggen we wel ja, Heer,
maar draait ons handelen uit op een neen.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms durven we onze fouten wel inzien,
maar op onze stappen terugkeren, –
dat is teveel gevraagd.
Christus, ontferm U over ons.

-We geloven in uw liefde, Heer, maar bij serieuze tegenslag beginnen we toch snel te twijfelen aan uw liefde.
Heer, ontferm U over ons.


Vergevingsmoment 2

– Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, Heer,
maar om te zoeken wat verloren is,
om mensen te bevrijden die door schuld en angst bevangen zijn,
om ons nabij te zijn als ons hart ons aanklaagt.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, Gij zijt groter dan ons hart.
Gij zijt de Schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, omdat Gij ons niet veroordeelt,
kunnen we verder.
Omdat Gij ons aanvaardt zoals we zijn,
kunnen wij opnieuw beginnen.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

God en Vader,
wij zijn hier bij elkaar
omdat wij ons willen oriënteren op Jezus’ manier van leven.
Doordring ons van zijn goede Geest.
Laat ons zien en horen wat ons te doen staat.
Dan zal Jezus, de Christus, zichtbaar worden
in wat we zeggen en doen. Amen.

Lezingen

Niet op woorden, maar op daden komt het aan.
Voor een zondaar die zich bekeert, is er uitzicht op leven
– horen we de profeet Ezechiël zeggen.
En wie ‘nee’ zegt, maar ‘ja’ doet, is bij de Vader welkom, leert Jezus ons.
Openen wij onze oren en ons hart voor de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ezechiël 18,25-28)
Uit de profeet Ezechiël


Dit zegt de Heer:
25       `De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël:
Zou mijn weg niet recht zijn?
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?
26       Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid
en kwaad gaat doen,
zal hij om die reden sterven;
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
27       En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
28       Hij is tot beter inzicht gekomen
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Fililppenzen 2,1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

1        Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest,
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
2        maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
3        Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
4        Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen.
5        Die gezindheid moet onder u heersen
die ook in Christus Jezus was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 21, 28-32)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
28       Wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
29       Hij antwoordde:
`Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
30       Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
`Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
31       Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’
Ze zeiden: `De eerste.’
Jezus zei hun:
`Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.
32       Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in onze God die de taal van het hart verstaat.

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer,
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor onze vaak zo verdeelde wereld,
waar volkeren en groepen met tegengestelde belangen
elkaar naar het leven staan.
Dat – gaandeweg – de dialoog
het wint van het geweld
en dat er onderlinge vrede mag groeien.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle Kerken,
die vaak zo angstvallig vasthouden
aan eigen traditie en eigen gelijk.
Dat zij – gaandeweg – steeds meer bij elkaar in de leer gaan
en dat Jezus’ mentaliteit in hen mag groeien.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
soms vastberaden en sterk,
dan weer aarzelend en zwak.
Dat wij – gaandeweg – mensen worden uit één stuk,
wier ‘ ja’ ja is en wier ‘neen’ neen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden we voor hen die mooi praten en veel beloven,
maar weinig waar maken.
Dat ze leren oprecht zijn.
Laten we bidden…

– Bidden we voor hen die moeilijk doen en soms dwarsliggen,
maar beter zijn dan ze lijken.
Dat we hen leren waarderen.
Laten we bidden…

– Bidden we voor hen die slachtoffer zijn van onze vooroordelen
en in onze ogen geen goed kunnen doen.
Dat we voorzichtiger worden in ons oordelen.
Laten we bidden…

– Bidden we ook voor onszelf.
Dat we meer leren kijken met Gods ogen,
mild en vol mededogen.
Laten we bidden…
naar Cees Remmers

Voor al deze intenties en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Heer God,
wij bieden U brood en wijn aan.
Aanvaard deze gaven als teken van onze bereidheid
om te werken in uw wijngaard.
Wij willen ons inzetten,
toekomstgericht,
tot welzijn van elkaar,
in dienst van U, God,
die leeft in eeuwigheid. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
wij nemen brood en wijn zoals ook Jezus deed.
Deze tekenen symboliseren
onze verbondenheid met Hem en met elkaar.
Laat onze woorden en daden aan deze tafel niet hol en leeg zijn,
maar moge ze ons inspireren tot daadwerkelijke solidariteit
met mensen ver weg en dichtbij.
Dat vragen wij U door Jezus Christus
die met ons is en blijft. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn
in goede en kwade dagen.
Onze Vader…

Als wij oog hebben voor een ander,
zoeken naar wat het geluk van allen dient,
als we niet uit zijn op macht en status
maar het belang van de ander voorop stellen,
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Aanhoudend blijven wij tot U bidden, God:
maak uw vrede waar in deze wereld,
breng volken en hun leiders dichter bij elkaar
en beweeg hen tot eenheid en samenwerking.
Vorm ons om tot vredebrengers in het klein,
tot zout waardoor de smaak van de liefde niet verflauwt.
Blijf ons inspireren,
wees onze kracht.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Als wij bereid zijn de muren af te breken
die mensen van elkaar gescheiden houden,
kunnen wij ingaan op Gods uitnodiging.
Hij wil onze Gastheer zijn,
en ons als één volk, zíjn volk, zien aanzitten aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

De ogenschijnlijk gehoorzame zoon gaat niet werken
in de wijngaard van zijn vader.
Onze kinderen die we,
toen ze klein waren,
geregeld meenamen naar de kerk,
haakten af, eenmaal groter geworden.
Hoe komt dat?
Misschien wel omdat er teveel nadruk werd gelegd
op het naar de kerk gaan
en het christen zijn vooral geassocieerd werd
met het naleven van geboden en dan nog voornamelijk verboden.

Dat Gods aanwezigheid in deze wereld ons zomaar als gul geschenk,
als gratuite ervaring overkomen mag,
dat hebben we in het verleden veel te weinig mogen vernemen.
Ook aan christenen vandaag is het vaak nauwelijks te merken
dat Gods aanwezigheid hen blij en dankbaar stemt
en hen ook wel een beetje trots maakt.

Niet meer tobben of morren over jeugd die wegblijft uit onze kerken,
maar zelf meer de Jezusvreugde uitstralen.
Misschien zullen onze jongeren dan als vanzelf geboeid raken.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Ik verplicht je niet om in Mij te geloven – zegt God.
Ik kan dat zelfs niet.
Maar wat Ik wel van je vraag is dat je consequent blijft in je keuze
en dat je je leven ook op die keuze afstemt.
Ik zou wel graag hebben dat je wil meebouwen
aan een betere wereld, aan mijn hemel op aarde,
maar het moet je eigen vrije beslissing zijn.
En als je voor Mij durft te kiezen,
weet dan dat Ik je niet alleen zal laten.
Ik wil jouw God zijn! En jij…?
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U voor uw geloof in ons.
Gij geeft ons steeds weer kansen,
als wij proberen goed te zijn.
Gij zijt mild en vergevingsgezind.
Gij verdraagt ons met onze zwakheden
en helpt ons op te staan als wij ons klein voelen
of door verdriet overmand.
Schenk ons de moed en het vertrouwen
om zelf ook kansen te blijven geven aan anderen, steeds weer.
Maak ons medeverantwoordelijk voor die wereld
die Gij wilt opbouwen door Jezus uw Zoon, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Ga nu allen heen in vrede,
en wees, in woord en daad, elkaar tot zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.