26e zondag door het jaar A 2008

(28 09 2008 )


Begroeting

Laten wij deze samenkomst plaatsen onder het teken van het kruis:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord 1

In de lezingen van vandaag ligt de klemtoon
op het blijde en bevrijdende karakter van de evangelische boodschap.

Slecht volk dat door Jan en alleman
met de rug wordt aangekeken
wordt door Jezus serieus genomen.
Hij spijkert mensen niet vast op hun daden.
Een verkeerde levenswandel keurt Hij uiteraard af
maar dat belet Hem niet
om de mens-achter-zijn-daden barmhartig tegemoet te treden.
Zo bevrijdt Hij hem uit zijn isolement
en schenkt hem het blije gevoel
er te mogen zijn, ondanks alles.

Die benadering is een stil verwijt
aan het adres van de weldenkende gemeenschap
die zich al te snel een oordeel
– of beter: een veroordeling – aanmatigt.

Bidden wij dat Jezus ook ons
tegemoet mag treden met zijn vergevende goedheid.

Openingswoord 2

Soms lijkt het alsof mensen geen gebreken meer mogen hebben.
Kinderen moeten ideale kinderen zijn.
Zij moeten de besten van de klas zijn,
en uitblinken in één of andere hobby.
Volwassenen moeten specialisten zijn in hun vak,
en de concurrentie mag hen niet uit hun lood slaan.
Ze moeten hard zijn en sterk.
Mogen mensen in deze tijd nog wel gewoon mens zijn?
Mogen kinderen nog kind zijn,
spelen zoals ze zelf graag willen,
geen uitblinker zijn?
We vergeven elkaar vaak de kleinste tekortkomingen niet meer.
Voor God mogen wij gebreken hebben, horen we vandaag.
Wij krijgen zelfs een tweede kans.

Vergevingsmoment

Heer,
wij beoordelen vreemdelingen,
mensen zonder werk,
zelfs mensen in onze onmiddellijke omgeving
vaak negatief.
Meestal ligt dit aan onszelf:
wij zijn soms zo weinig bereid om echt naar hen te luisteren
en objectief te blijven.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Bevriend zijn met mensen met veel geld of glitter
is voor velen aanlokkelijk.
Populair zijn was nooit uw doel, Jezus,
integendeel.
Heel uw leven lang hebt Gij het steeds consequent opgenomen
voor de zwaksten.
Onze goede bedoelingen zijn vaak een kort leven beschoren.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Wij leven in een maatschappij van zoveel mogelijk genieten
van alle goeie en mooie dingen.
Prima,
maar tegelijkertijd duwen wij ook de minder aangename dingen opzij.
Zo ontstaan er steeds meer conflicten,
meer verdriet en pijn in stilte,
meer eenzaamheid.
Om ons tekort aan naastenliefde vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

Heer, schenk ons steeds opnieuw bezieling en goede moed.
Wij willen wel het goede,
maar missen zo vaak de kracht
om ons af te wenden van wat kwaad is.
Roep ons op,
breng ons tot inkeer
zodat wij van harte uw woord beamen
en het volbrengen.
Dat vragen wij U
door de mens naar uw hart,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Lezingen
Openen wij onze oren en ons hart voor de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ezechiël 18, 25-28)
Uit de profeet Ezechiël

Dit zegt de Heer:
25          `De weg van de Heer is niet recht!”
Luister toch, volk van Israël:
Zou mijn weg niet recht zijn?
Zijn het niet eerder uw wegen die niet recht zijn?
26          Als een rechtvaardige afwijkt van de weg van gerechtigheid
en kwaad gaat doen,
zal hij om die reden sterven;
vanwege het kwaad dat hij gedaan heeft zal hij sterven.
27          En als de goddeloze zich bekeert van de zonden die hij gedaan heeft
en naar recht en wet handelt, dan blijft hij in leven.
28          Hij is tot beter inzicht gekomen
en heeft gebroken met zijn wangedrag;
hij zal in leven blijven en niet sterven.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Filippenzen 2, 1-5)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

1           Als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging,
gemeenschap van Geest,
hartelijkheid en mededogen u iets zeggen,
2           maak mijn vreugde dan volledig door uw eenheid van denken,
uw eenheid in de liefde,
uw saamhorigheid en eensgezindheid.
3           Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid,
maar beschouw in alle nederigheid de ander als hoger dan uzelf.
4           Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen,
maar ook die van de anderen.
5           Die gezindheid moet onder u heersen
die ook in Christus Jezus was.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 21,28-32)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk:
28          Wat denkt u hiervan?
Iemand had twee zonen.
En hij ging naar de eerste en zei:
`Jongen, ga vandaag in de wijngaard werken.”
29          Hij antwoordde:
`Nee, ik wil niet.”
Later bedacht hij zich en ging toch.
30          Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Die antwoordde:
`Goed, heer.”
Maar hij ging niet.
31          Wie van de twee heeft de wil van de vader gedaan?’
Ze zeiden: `De eerste.’
Jezus zei hun:
`Ik verzeker u,
tollenaars en hoeren gaan u voor naar het koninkrijk van God.
32          Toen Johannes naar u toe kwam op de weg van de gerechtigheid,
hebt u hem geen geloof geschonken.
De tollenaars en de hoeren hebben hem wel geloof geschonken.
Maar u hebt zich ook later, toen u dat zag,
niet bedacht en hem geen geloof geschonken.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Spreken wij ons geloof uit in onze God die de taal van het hart verstaat.

Ik geloof in Hem die wij noemen: Ik zal er zijn voor u.

Hij is de kern, de bron van al wat bestaat.
Op Hem wil ik mij richten
en zijn voorbeeld maken
tot de leidraad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus.

In Hem heeft onze God een menselijk gelaat gekregen.
In Hem is de belofte van de Vader werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
en niet vergeefs is gestorven,
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die zijn liefde belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt,
die hen aanzet om zijn manier van leven
tot de hunne te maken,
om de weg te gaan van breken en delen,

van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van iedereen. Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor onze samenleving.
Dat mensen niet meer worden uitgesloten en geïsoleerd
door roddel, achterklap en vooroordelen;
dat men leert inzien dat mensen niet noodzakelijk schuldig zijn
omdat zij een leven leiden waarvan ‘men’ vindt dat het zo niet hoort.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij ons niet alleen toespreekt als een strenge vader
maar dat zij, waar dat nodig is,
ook haar warm kloppend moederhart kan laten spreken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Te simplistisch situeren wij onszelf in het kamp van de goeden.
Mogen wij wakker geschud worden
en mogen onze ogen en ons hart zich openen
zodat wij elkaar wat meer zouden bemoedigen en inspireren.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:


Gebed over de gaven

Vader in de hemel,
telkens weer nodigt Gij ons aan uw tafel
om brood te breken en de beker met elkaar te delen.
Zo geeft Gij ons te verstaan,
hoe Gij ons hebt bedoeld:
zusters en broeders van elkaar, kinderen van eenzelfde Vader.
Voed ons op tot oprechte liefde voor U en voor elkaar,
naar het voorbeeld van Hem,
die uw wil volbracht ten einde toe,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, …

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Bidden wij tot God die er als een vader voor ons wil zijn
in goede en kwade dagen:
Onze Vader…

Als wij oog hebben voor een ander,
zoeken naar wat het geluk van allen dient,
als we niet uit zijn op macht en status
maar het belang van de ander voorop stellen,
dan zullen wij bemoedigd worden op de weg ten leven,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens

Bevrijd ons, Heer, van alles wat ons tegenhoudt
om uw weg te gaan.
Neem twijfel, angst en ongeloof uit ons weg.
Open ons hart voor elkaar,
laat ons ruimte maken voor elkaar
en delen.
Dan wordt in ons midden de vrede geboren
die Gij voor ons, mensen, hebt gedroomd.
Die vrede van de Heer, zij altijd met U.
En geven wij elkaar een teken van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Als wij bereid zijn de muren af te breken
die mensen van elkaar gescheiden houden,
kunnen wij ingaan op Gods uitnodiging.
Hij wil onze Gastheer zijn,
en ons als één volk, zíjn volk, zien aanzitten aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat fout lijkt in anderen,
maar als we het goede in hen leren zien
dat we door ons vertrouwen
tot leven wekken.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op fouten die anderen maken
en waaraan we ons ergeren,
maar als we ook onder ogen durven zien
hoe wij geregeld falen.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat we kleinmoedig
voor onszelf betrachten,
maar als we ook willen zien
wat anderen van ons verwachten.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat wij zelfgenoegzaam
‘onze prestaties’ noemen,
maar als we ook het goede van ande­ren zien
en ons erover verheugen.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op wat wij voor anderen kunnen doen,
maar als we ook leren zien
wat anderen ons zo graag zouden geven.

Eerst dan ontmoeten wij elkaar echt
als we ons niet langer blind staren
op onze kleine problemen
waaraan we zo zwaar tillen,
maar als we ook de grote zorgen zien
die anderen met zich meedragen.

Slotgebed 1

Vader in de hemel,
laat uw vergevende goedheid ook het kenmerk zijn van onze geloofsgemeenschap,
zodat niemand zich nog uitgesloten voelt.
Geef ons de moed om onze nek uit te steken
bij het zoeken naar een eigentijdse vertolking van uw blijde boodschap,
die mensen bevrijdt en hen opnieuw ademruimte geeft.
Zo hebt Gij het ons geleerd in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Ik weet, God,
dat Gij ook mij uitnodigt
om mee te bouwen
aan een betere wereld
en aan uw hemel op aarde.
Maar ik voel ook
dat Gij me daarin vrij laat.
En ook al besef ik maar al te goed
dat mijn ‘ja’ aan U
vaak veel te snel
een ‘ja, maar’ wordt,
toch wil ik U vragen
dat Gij mij blijft uitdagen
het beste van mezelf te geven
in dienst van mijn medemensen.
Het is immers nooit te laat
om me te bekeren
en met heel mijn hart
van U te houden!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Ga nu allen heen in vrede,
en wees, in woord en daad, elkaar tot zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.