25e zondag door het jaar C 2013

(22 09 2013)

Begroeting

We mogen hier samen-zijn rond de tafel van de Heer,
die voor ons wil zijn
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Time is money’ wist Shakespeare al.
‘Money, money, money’ was ooit een wereldhit van Abba.
‘Het geld groeit niet op onze rug’
zeggen ouders tegen hun kinderen.
‘Wie het kleine niet begeert, is het grote niet weerd’
wordt ons van kindsbeen af ingelepeld.
Het lijkt wel of de wereld één grote supermarkt is,
waar alles voor geld te koop is.
Zelfs aan geluk hangt een prijskaartje.
Wat niet te koop is, is God.
En dus irrelevant.
Gelukkig zijn er nog mensen
die dit dominant geworden marktdenken in vraag stellen.
Amos, een Godsprofeet van lang geleden,
is in onze eerste lezing niet mals
voor het profijtdenken dat arme en misdeelde mensen uitbuit.
En ook Jezus stelt ons voor de keuze,
want “je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.”

Openingswoord 2

In de aanklacht van de profeet Amos
tegen rijke uitbuiters – onze eerste lezing –
weerklinkt Gods bekommernis om armen en misdeelden.
In onze evangelielezing sluit Jezus zich daarbij aan
wanneer Hij zegt:
“Wie zijn hart verliest aan geld en goed,
verjaagt God uit zijn hart.”
Woorden die ons vandaag ter overweging worden aangeboden
opdat wij Gods bekommernis om mensen
tot de onze zouden maken,
en zo uitgroeien tot een echte en warme gemeenschap van mensen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Vergevingsmoment 1

-Iedere keer dat we elkaar vergeven
in plaats van elkaar te lijf te gaan,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Voor alle keren dat we daaraan niet toe kwamen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Iedere keer dat we elkaars wonden verzorgen
in plaats van ze dieper te maken,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Voor alle keren dat we anderen in de kou lieten staan,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Iedere keer dat we elkaar zegenen
in plaats van te vervloeken,
maken we Gods onvoorwaardelijke liefde zichtbaar.
Voor alle keren dat we hard waren tegenover anderen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de God van verzoening
ook ons leren om ons met elkaar te verzoenen
in het voetspoor van Jezus, onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, heel uw liefde hebt Gij in uw schepping gelegd
en die zomaar in onze handen gegeven.
Wij realiseren ons veel te weinig
welk een enorm kapitaal Gij daarmee aan ons hebt toevertrouwd.
Omdat wij vaak zo achteloos ermee omspringen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm  U over ons.

-Christus, uw aandacht gold altijd het welzijn van de mensen,
vooral van diegenen die het zwakst waren.
Die levenshouding verwacht Gij ook van uw volgelingen.
Toch vraagt het soms creativiteit om mensen die zwak zijn
een helpende hand toe te steken
zonder hun eigenwaarde te kwetsen.
Die tact brengen wij soms niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, bezit, aanzien, luxe zijn zo verleidelijk.
We denken dat ze ons gelukkiger maken
en proberen ze daarom zo veel mogelijk voor onszelf  te vergaren,
ook al gebeurt dit niet altijd op een correcte manier.
Om onszelf te bevoordelen
ontbreekt het ons meestal niet aan inventiviteit.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
leer ons goede rentmeesters te zijn,
zodat we uw Rijk nu al kunnen laten groeien
voor alle mensen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
in ons leven zijn er heel wat
mensen, dingen en dromen
waaraan we sterk zijn gehecht.
We proberen ervoor te zorgen
dat zij nooit uw plaats innemen.
Helaas lukt ons dat niet altijd.
Wil ons daarom helpen steeds opnieuw,
met heel ons hart, voor U te kiezen.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.
naar Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God, uw hart gaat uit naar wie kwetsbaar en weerloos zijn.
Zo hebt Gij U aan ons kenbaar gemaakt
bij monde van uw getuigen Amos en Jezus.
Open ons hart voor hun woorden,
opdat wij mensen worden
in wie Gij uw bekommernis om kwetsbare mensenlevens herkent,
opdat wij mensen worden in wie uw liefde woont. Amen.

Lezingen

Bij monde van de profeet Amos
reageert God in de eerste lezing bijzonder boos
wanneer zijn oproep tot bekering wordt genegeerd.
Daarom maant Jezus ons aan om even creatief en vindingrijk te zijn als de onrechtvaardige rentmeester
als het gaat over ‘doen wat goed en rechtvaardig is’.
Openen wij ons hart voor Gods Woord.

Eerste lezing (Am., 8, 4-7)

Uit de Profeet Amos

4           Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5           u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6           Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7           De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tim., 2. 1-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
1           Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2           voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3           Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4           die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5           Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6           Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7           En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8           Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2           Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3           De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4           Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5           Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij:`Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6           Die antwoordde:`Honderd vaatjes olijfolie.” Hij zei:`Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7           De volgende vroeg hij:`En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde:`Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem:`Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8           De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9           Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10         Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11         Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12         En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13         Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij bij het begin van deze tafeldienst tot God, onze Vader,
aan wie wij onze vreugden en onze zorgen mogen toevertrouwen.

-Vader, wij bevelen U aan:
de armen ver weg en dichtbij,
mensen die voorgelogen worden, uitgebuit, verkocht
of gewoonweg aan de kant geschoven.
Geef hun moed om overeind te blijven,
en geef hun bondgenoten die hen hierbij helpen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
de rijken met al hun macht,
schaamteloos gefixeerd op hun carrière
terwijl ze daarbij – bewust of onbewust –
anderen onrecht aandoen.
Geef hun een nieuw hart en nieuwe ogen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
allen aan wie het beheer van geld en goederen is toevertrouwd.
Dat ze zich bij het vervullen van hun taak
zouden laten leiden
door Gods zorg voor elk van zijn kinderen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor allen
die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerkgemeenschap.
Dat zij in hun woorden en in hun concrete financiële solidariteit
initiatieven nemen en steunen
die meer kansen geven aan arme mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze politici en organisaties
die in onze samenleving en overal in de wereld moeten beslissen
over de bestemming van het geld van de gemeenschap.
Dat ze steeds het geluk en het algemeen welzijn van mensen
voor ogen houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf en alle christenen.
Dat wij samen met anderen
tegen de stroom in durven gaan
en meewerken met de vele initiatieven en organisaties
die zich inzetten voor meer kansen en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de slachtoffers van misbruik binnen of buiten de Kerk.
Dat ze een luisterend oor mogen vinden bij medemensen én instanties
om hun verhaal kwijt te kunnen.
Bidden we voor de Kerk, dat ze op vele punten
een radicale ommekeer durft te maken.
Dat zowel basis als top bekommerd zouden zijn
om de waarheid en niet om de beste plaatsen.
Laten wij bidden…
naar federatie Kana


Gebed over de gaven 1

God en Vader,
Gij hebt de aarde groeikracht gegeven.
Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn aan,
vruchten van die aarde en van het werk van mensenhanden.
Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht,
geënt op Jezus,
die als zaad in de aarde is gestorven
en levend brood werd,
gebroken tot heil van ons allen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
mensen werken hard voor hun brood.
Heel wat energie gaat hierbij verloren
en veel moeite is tevergeefs.
Maar als Gij uw hand over mensen houdt
zullen ze te gepasten tijde vrucht dragen.
Neem in deze gave ook het leven van ons allen ter harte,
dat het vrucht mag dragen,
dertig-, zestig-, honderdvoudig,
vruchten die reiken tot in uw eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer, onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader 1

Nu we samen gebeden en gedankt hebben,
en ons hebben geëngageerd tot mededogen en verantwoordelijkheid,
kunnen we ons samen richten tot God en bidden:
Onze Vader


Onze Vader 2

Samen, als broers en zussen,
als kinderen van dezelfde Vader
willen we bidden zoals Jezus ons dat heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vader, neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons,
zoals wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…

Vredeswens

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen,
maar het niet deden.
Geef ons het geloof
dat elke vraag om vergeving door U wordt beantwoord
met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Jezus deed niet anders
dan zijn hele leven delen met armen en kleinen.
In dit gebroken brood
doet Hij dat vandaag opnieuw met ieder van ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik U kan volgen,
weet ik niet.
Uw ritme van leven
is zo heel anders dan het mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik alles kan achterlaten,
weet ik niet.
Uw kijk op de dingen
is veel radicaler dan de mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik echt kan liefhebben,
weet ik niet.
Uw liefde voor mensen
is ruimer dan de mijne.

Ik wil wel komen Heer,
maar of ik trouw kan blijven,
weet ik niet.
Uw woord van trouw
is, goddank, veel sterker dan het mijne.

Bezinning 2

God, onze Vader,
naar Jezus’ Woord zijt Gij een medelijdende God.
Wees een steun voor allen die gebroken zijn
in hun vertrouwen
en uw weg dreigen kwijt te geraken.

Help ons niet te snel over alles te oordelen
en iedereen te veroordelen,
maar veeleer te zoeken naar
een helpende en vergevende houding.

Leer ons uw voorbeeld na te volgen
door mensen te helpen
die het moeilijk hebben.

Laat ons echt geloven dat uw Geest,
een liefdevolle gemeenschap
zal doen verrijzen
uit de puinen van de beproeving.
naar Leo Messinne

Bezinning 3

Wat een geluk als je leert luisteren:
je wordt er een nieuwe mens van.
Wat een geluk als je verdrietig bent:
je zult worden bemind.
Wat een geluk als je sprakeloos kunt worden:
je zult nieuwe woorden vinden.
Wat een geluk als je machteloos kunt zijn:
een ander zal je helpen.
Wat een geluk als je gelooft in een ander:
je wordt er rijker van.
Wat een geluk als je stil durft staan:
je zult een reisgezel ontmoeten.
Wat een geluk als je kunt luisteren:
je zult God ontmoeten.

Slotgebed 1

Wil ons ogen geven,
die zien waar en wanneer medemensen in nood zijn, God.
Wil ons oren geven,
die met liefde luisteren naar het verhaal van armen en kleinen.
Wil ons handen geven,
die koude harten kunnen verwarmen
en voeten, die wegen van vrede gaan.
En vooral:
wil ons een hart geven dat durft beminnen
en dat van elk stukje aarde
een stukje hemel probeert te maken.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
in Jezus hebt Gij ons getoond
wat het betekent om met heel ons hart
voor U te kiezen.
Laat ons leven dan ook steeds meer
gelijken op zijn leven.
Help ons om dienstbaar
te zijn aan het geluk van kleine en arme mensen.
En geef ons de kracht om op die manier
te getuigen van uw vreugde,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar 4-ingen

Zending en zegen

Moge het geloof waarin we staan
te horen zijn in ons spreken.
Moge de hoop die in ons leeft
op ons gezicht te zien zijn.
Moge de liefde die ons bezielt
voelbaar aanwezig zijn in ons handelen.
Daartoe zegene ons de barmhartige God
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.