25e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Vijfentwintigste zondag C-jaar (23 09 2007)

Begroeting

We mogen hier samen-zijn rond de tafel van de Heer,
die voor ons wil zijn (+) Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Bij monde van de profeet Amos in de eerste lezing,
reageert God bijzonder boos wanneer zijn oproep tot bekering wordt genegeerd.
Dat is een ernstige waarschuwing,
want uiteindelijk komt het aan Hem toe
om het laatste en beslissende woord te spreken
over wie we zijn
en wie we zullen zijn in eeuwigheid.

Daarom maant Jezus ons aan om,
net als de onrechtvaardige rentmeester,
even creatief en vindingrijk te zijn
als het gaat om ‘doen wat goed en rechtvaardig is’.

Wat dat betreft maken wij het ons
vaak wat al te gemakkelijk.
Daarom kunnen wij misschien toch beter Gods bekeringsoproep
au sérieux nemen
en Hem vergeving vragen voor al de keren dat we daarin tekort schoten.

Vergevingsmoment

Heer, wij zijn geroepen om in Uw waarheid te leven.
Al te vaak verdoezelen wij die waarheid als die ons niet goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij zijn geroepen om betrouwbare beheerders te zijn.
Te dikwijls maken wij deze opdracht ondergeschikt aan ons eigen profijt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, wij zijn geroepen tot trouwhartige dienst,
zoals Jezus ons voorleefde,
maar regelmatig leggen wij hierbij onze eigen maatstaven aan.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Wil Heer,
uw gelaat genadig naar ons toewenden.
Wil ons onze zonden vergeven,
uw huis voor ons openen
en ons geleiden tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wij leven in een wereld,
waar het “hebben” vaak domineert.
Doe ons beseffen hoe vergankelijk macht en bezit van geld en goed is.
Leer ons wat rechtvaardige verdeling van de schatten der aarde is
en open onze harten en handen
zodat wij eerlijk en rechtvaardig voor elkaar zijn,
in de geest van Jezus, ons voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
Jezus schudt ons vandaag wakker
door zijn parabel van de ‘gewiekste rentmeester’.
Wij worden er aan herinnerd dat uw koninkrijk nabij is.
Wij bidden U:
mogen wij waakzaam vooruitzien
en met de nodige intelligentie ons leven inrichten
naar de geest van uw evangelie
vandaag en al de dagen van ons leven. Amen.

Lezingen
Openen wij ons hart voor Gods woord.

Eerste lezing (Amos 8,4-7)
Uit de Profeet Amos

4        Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5        u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6        Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7        De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Timoteüs 2,1-8)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timoteüs

Dierbare,
1        Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2        voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3        Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4        die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5        Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6        Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7        En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8        Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Lucas 16,1-13)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1        Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2        Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3        De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4        Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5        Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij:`Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6        Die antwoordde:`Honderd vaatjes olijfolie.”
Hij zei:`Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7        De volgende vroeg hij:`En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde:`Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem:`Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8        De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9        Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10       Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11       Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12       En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13       Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Laten we samen getuigen van onze bereidheid
om ons in te zetten voor onze medemensen
opdat Gods liefde en rechtvaardigheid mogen zegevieren:

Ik geloof dat God ons heeft geschapen
naar zijn beeld en gelijkenis
en dat daarom elke mens recht heeft
op een menswaardig bestaan.

Ik geloof in Jezus,
die, gestorven en verrezen, in ons leeft
en ons aankijkt doorheen de ogen van elke mens.

Ik geloof in de Geest
die het vuur in ons aanwakkert
tot volgehouden inzet
voor vrede en gerechtigheid.

Ik geloof dat de schepping,
niet eindigde op de zevende dag,
maar dat zij ook in onze handen is gelegd;
dat alles wat gebeurt ons aangaat,
en dat onze bijdrage onmisbaar is.
Amen.

Voorbeden

Bidden wij, bij het begin van deze tafeldienst tot God, onze Vader,
aan wie wij onze vreugden en onze zorgen mogen toevertrouwen:

– Bidden wij om fijngevoeligheid voor wat goed en rechtvaardig is,
zodat wij ons daadwerkelijk en effectief
kunnen inzetten voor het welzijn van elke medemens.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om een consequente levenshouding,
zodat wij onverschrokken het verkeerde durven aanklagen
en in onze eigen levenswijze voorleven wat wij aan anderen verkondigen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om eerlijkheid in de omgang met geld,
zodat wij er geen slaaf van worden
en daardoor onze vrijheid verliezen.
Om rechtvaardigheid willen wij bidden
zodat wij economische macht nooit misbruiken
ten koste van arme en zwakke bevolkingsgroepen.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer onze God,
mogen brood en wijn,
gebroken, vergoten en gedeeld,
ons weer op het spoor zetten
van saamhorigheid en van eenheid,
zoals Gij het hebt bedoeld.
Dan zal ons eten en drinken met U
ons wapenen en sterken
voor de strijd van Liefde
waartoe wij opgeroepen worden
door de Boodschap van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.


Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

‘Thuis’, dat is de deur op onze privacy:
het veilig plekje om uit te blazen, en onszelf te zijn.
‘Thuis’, dat is vooral het aangezicht van mensen
die in vrede bij elkaar thuis zijn,
die elkaar de ruimte geven om te zingen en te wenen,
om tegelijk zot en serieus te zijn.
Thuis, is ook het dak hoog boven onze hoofden
waaronder wij ons thuis voelen,
het geestelijk dak, waaronder wij elkaar verstaan
en met elkaar delen wat wij de moeite vinden om voor te leven.
Er is ook de thuis
die Jezus ooit het huis van zijn Vader noemde
waar heel veel mensen ruimte krijgen
om zichzelf te zijn en met elkaar voluit te leven.
Dat blijft ons grote heimwee: dat vredeshuis met velen…
Moge dat Godshuis van vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Niemand kan twee heren dienen.
Onze God wil dat wij voor Hem kiezen;
Hij nodigt ons daarom uit aan zijn tafel.
Hij breekt zichzelf tot voedsel voor ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning

Niet winst maakt de wereld duister
maar winstbejag,
de jacht op winst.
Niet geld maakt de wereld duister
maar de honger naar geld.
Niet de macht
maar machtsmisbruik.
Wie macht, geld en winst
tot centrum maken van hun leven,
tot de as waarom alles draait,
die wandelen in het duister.

God,
zijn schepping,
de wereld,
heeft nood aan mensen van het Licht:
mensen,
met of zonder geld, winst of macht,
mensen die leven van menswaardigheid,
die te vertrouwen zijn,
geduldig zijn,
sober zijn;
mensen die de liefde maken
tot centrum van hun leven.
Ook zieke mensen
maken onze wereld minder duister.

Je moet kiezen
licht of duister,
lief-hebben of hebberigheid.
Die twee zijn niet te combineren
Ze heffen elkaar op.
De as waarrond jouw leven draait
is jouw keuze.
naar Ida Guetens

Slotgebed

Wat een geluk als je leert luisteren:
je wordt er een nieuwe mens van.
Wat een geluk als je verdrietig bent:
je zult worden bemind.
Wat een geluk als je sprakeloos kunt worden:
je zult nieuwe woorden vinden.
Wat een geluk als je machteloos kunt zijn:
een ander zal je helpen.
Wat een geluk als je gelooft in een ander:
je wordt er rijker van.
Wat een geluk als je stil durft staan:
je zult een reisgezel ontmoeten.
Wat een geluk als je kunt luisteren:
je zult God ontmoeten.

Zending en zegen

Als christenen zijn wij geroepen tot inkeer en inzet,
tot strijd tegen egoïstisch eigenbelang,
tot strijd voor meer rechtvaardigheid in onze samenleving.
Moge de Heer ons daartoe de kracht geven:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.