25e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vijfentwintigste zondag B
(23/09/2012)

Begroeting

Welkom, jong en oud, klein en groot,
welkom wanneer u geregeld naar deze kerk komt,
of wanneer u hier vandaag toevallig in ons midden bent.
Hier mag je je thuis voelen, thuiskomen bij onze God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Voor prestatie, promotie, prestige en, niet te vergeten, een goed inkomen,
is ieder van ons gevoelig.
Allemaal maken we er, in meerdere of mindere mate, werk van.
Ook schoolgaande jeugd stimuleren we in die richting
met het oog op een waardige plaats in de samenleving van morgen.
We weten wel – maar staan er liever niet bij stil –
dat er ook een keerzijde is aan onze welvaartsmedaille.
Dat het succes van onze westerse economie
halve continenten tot armoede veroordeelt.

Vandaag herinnert God ons eraan
dat Hij het opneemt voor wie klein is en zwak.
Dat wie groot wil zijn, dienaar moet worden van allen.
Maken we ruimte in ons hart
om ons te bekeren tot zijn Boodschap.

Gebed om ontferming 1

– Heer, Gij zijt de dienaar bij uitstek.
Wanneer wij op dienstbare mensen neerkijken,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus, Gij zijt aanwezig in elke mens,
maar vooral in zwakken en kansarmen.
Wanneer wij hen voorbij lopen,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Heer, Gij hebt ons een kind tot voorbeeld gesteld.
Als volwassenen ontbreekt het ons vaak
aan de spontaneïteit en de authenticiteit van een kind.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

– Er zijn zoveel goden die aanbeden worden:
de god van het geld,
die van de macht en het aanzien,
die van de glamour en de glitter,
zelfs die van het ‘eigen volk eerst’.
Omdat wij ons zo laten meeslepen door die trends,
Heer, ontferm U over ons.

– In de eerste plaats denken aan het welzijn van onze naaste,
dichtbij of ver weg,
is mooi in theorie
maar in praktijk denken wij toch het liefst eerst aan onszelf.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

-Eenvoud,
de onbevangenheid van een kind…
Het lijkt naïef om die begrippen toe te passen op volwassenen.
En toch bedoelde Jezus dat zo
toen hij een kind als voorbeeld in het midden plaatste.
Omdat wij ons graag als belangrijk voordoen
en graag de beste plaatsjes veroveren,
Heer, ontferm U over ons

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van alle mensen,
rondtrekkend leerde uw Zoon aan zijn vrienden
een levensstijl van eenvoud en algehele dienstbaarheid.
Wij bidden U:
geef dat onze levensstijl dienstbaar is
aan het welzijn van de ander.
Dit vragen wij U
omwille van Jezus, onze Broeder. Amen.
naar André Janssen


Openingsgebed 2

God, zie op ons neer.
Maak ons stil en aandachtig
voor uw wijsheid
die wij nooit ten volle zullen begrijpen.
Leer ons, in het woelige water van ons dagelijks bestaan,
de weg vinden die leidt naar uw vrede,
in het voetspoor van Hem
die vastberaden uw weg is gegaan
tot in het lijden, tot over de dood. Amen.

Lezingen

Wie klein en weerloos wordt aangevallen,
mag ten volle rekenen op Gods liefde – lezen wij in het oude boek Wijsheid.
Laat je inspireren door de onschuld van een kind – zegt Jezus –
dan reikt de Vader jou de hand.
Schriftwoorden die tot nadenken stemmen.

Eerste lezing (Wijsheid 2,12.17-20)

Uit het boek Wijsheid

12
     Laten wij de rechtschapene belagen,
want hij is ons tot last
en hij verzet zich tegen wat wij doen.
Hij verwijt ons overtredingen van de Wet
en hij beschuldigt ons ervan
dat wij afwijken van wat wij geleerd hebben.
17      Wij willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons overtuigen
van wat er bij zijn heengaan gebeurt.
18      Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
dan zal die het voor hem opnemen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.
19      Laten wij hem maar eens op de proef stellen
met niets ontziende folteringen,
om zijn zachtmoedigheid te leren kennen
en zijn geduld te toetsen.
20      Laten wij hem veroordelen
tot een vernederende dood:
er wordt toch over hem gewaakt,
zoals hij beweert.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Jacobus 3,16-4,3)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
16      Waar jaloezie en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan.
17      De wijsheid van boven is vóór alles zuiver,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid
en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht.
18      De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid
voor hen die vrede stichten.
1       Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort?
Toch alleen uit uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?
2       U begeert wat u niet hebt.
U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen.
Dan gaat u vechten en strijden.
U hebt niets, omdat u niet bidt.
3       En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk om wat u krijgt,
uit te geven voor uw eigen hartstochten.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 9,30-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

30      In die tijd  trokken Jezus en zijn leerlingen door Galilea.
Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
31      want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen.
Hij zei tegen hen:
`De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen.
Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’
32      Ze begrepen dat woord niet,
maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen.
33      Ze kwamen in Kafarnaüm.
Thuis vroeg Hij hun:
`Waar hadden jullie het onderweg toch over?’
34      Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad
over de vraag wie de grootste was.
35      Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun:
`Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.’
36      Hij haalde er een kind bij,
zette het in hun midden,
sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen:
37      `Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam,
ontvangt Mij.
En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij,
maar Hem die Mij gezonden heeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we samen uit dat wij zichtbaarheid willen geven
aan ons geloof in God, de Levende in ons midden.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

Zoals kinderen zich veilig voelen aan de hand van vader,
zo mogen ook wij ons toevertrouwen aan God
die zorg draagt voor ieder van ons.

– Bidden wij voor onze gezinnen,
dat zij als ouder of kind,
gelukkige mensen mogen zijn.
Dat zij zich als gelovige mensen verenigd weten
en dat zij elkaar dragen en bemoedigen elke dag opnieuw….
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die leiding geven in Kerk en wereld.
Dat zij zich niet zomaar verheffen boven de anderen,
maar hun verantwoordelijkheid beleven als een dienst aan de gemeenschap.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om een ommekeer in ons denken en doen.
Dat wij het anders-zijn van anderen
niet langer zien als een bedreiging,
maar eerder als een aanvulling en een verrijking.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen in onze samenleving
die een dienend beroep uitoefenen.
Dat hun werk gewaardeerd mag worden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de kinderen
die moeten opgroeien in een sfeer van geweld en oorlog.
Dat zij zoveel liefde mogen ontmoeten
dat zij opbloeien tot volwassen dienaars van de vrede.
Laten wij bidden…

Bidden wij voor onszelf.
Dat God onze werken en plannen zegent,
dat zijn zorgende nabijheid ons geloof en ons vertrouwen verdiept.
Laten wij bidden…

Heer God, laat uw wil geschieden,
laat onder ons de vruchten gedijen
van vrede, gerechtigheid en liefde,
door Christus onze Heer. Amen

Voorbeden 2

– Bidden we voor wie zwak en weerloos is.
Dat hun kwetsbaarheid geëerbiedigd mag worden
en dat zij de eersten zouden zijn
naar wie onze bekommernis mag uitgaan,
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
Laten wij bidden…

– Bidden we om profeten in deze tijd,
die, in het spoor van Jezus,
ons blijven attent maken op de onderdrukten en de zwakken
door hun levensverhaal te verwoorden en het zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die leven volgens het ‘recht van de sterksten’,
mensen die enkel oog hebben voor hun eigen rechten en voordelen.
Dat zij tot bezinning komen en gewaarworden
dat dienstbaar zijn aan anderen
ten diepste gelukkig kan maken.
Laten wij bidden…
vrij naar Levensecht

Gebed over de gaven 1

Goede mensen zijn kwetsbaar in deze wereld.
Daarom hebben wij elkander broodnodig.
Daarom hebben wij U nodig, God.
Maak ons sterk en weerbaar genoeg
om de weg te gaan van eerlijke goedheid,
de weg die Jezus ons voorging. Amen.


Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
zoals vele graankorrels dit ene brood werden,
zoals vele druiven samen deze ene beker vullen,
breng ook ons zó bijeen uit veelheid en verscheidenheid,
en hecht ons aan elkaar.
Maak ons tot uw ene volk,
waar ieder uitgenodigd en welkom is
in de naam van Jezus,
die een hart had voor allen
en zo Beeld was van U. Amen.

Tafelgebed

Gij die weet, God,
wat in mensen omgaat aan hoop en twijfel,
aan domheid en drift,
aan plezier en onzekerheid,

Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat,
Gij, die verstaat wat voor ons onzegbaar is,
Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.

En niemand of hij heeft een naam bij U.
En niemand valt of hij valt in uw handen.
En niemand leeft, of hij leeft naar U toe.

Daarom danken wij U met heel ons hart,
omdat wij ons aan U mogen toevertrouwen
met heel ons doen en laten,
met ons slagen en met ons falen,
met al onze goede wil.

Aan U zijn wij gehecht,
U die wij samen noemen:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”
Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

“Wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.”
Met Jezus mogen we meebidden tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons een Vader wil zijn:
Onze Vader,…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen
dit gebed daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….


Vredewens

Een nieuwe cultuur is er nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u
En wensen wij die Godsvrede aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Jezus heeft zich niet laten voorstaan op macht of geweld.
Zonder aanzien des persoons
is Hij opgekomen voor al wie klein of machteloos is.
Om niet te vergeten,
om sterk te staan,
mogen wij delen in de tekenen van zijn kracht.
Zie het Lam Gods dat wegdraagt de zonden der wereld….
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Nog altijd hebben mensen ruzie over de vraag
wie de eerste is,
wie de belangrijkste.
Ik wil de grootste zijn…
En nog altijd klinkt het Jezuswoord:
als je de eerste wil zijn,
als je echt belangrijk wil zijn,
dan moet je dienaar worden
en de andere laten voorgaan.
Spiegel je aan een kind:
in alles afhankelijk,
in alles ontvankelijk
en beleef je leven als een dagelijks geschenk.
Zo moet je zijn
om de toekomst van God te kunnen ervaren.
De toekomst van God
dat is de wereld op zijn kop.
Daarom klinkt dit Jezuswoord
zo vaak
in dovemansoren.
Ward Vanoverbeke

Bezinning 2

Een wens voor jou en voor mij
is dat we elke dag minstens één mens ontmoeten
bij wie we geborgen mogen zijn
en op wie we vertrouwen kunnen.

Een wens voor jou en voor mij
is dat we elke dag minstens één moment beleven
dat ons aanmoedigt en danken doet.

Een wens voor jou en voor mij
is dat we elke dag minstens één mens helpen
door ons luisteren,
door ons zwijgen of ons spreken.

Zo stappen we in uw voetsporen, Heer.

Slotgebed 1

Wellicht begrijp je mijn boodschap niet altijd – zegt God –
of heb je soms moeite
om die boodschap naar je eigen leven te vertalen.
Maar durf je dan de confrontatie wel aan
met je eigen kleine kanten?
‘Grote mensen’ lopen er genoeg rond op deze aarde:
mensen die alleen met zichzelf bezig zijn.
Maar wat Ik nodig heb zijn ‘kleine mensen’
die kwetsbaar durven zijn.
Daarom dat Ik in het midden van jouw leven
een Kind wil plaatsen, Jezus.
Leer van Hem hoe je kunt liefhebben.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
waar we ook gaan of staan,
laat ons getuigen van uw liefde.
Geef ons uw Geest, uw kracht
om metterdaad in te gaan op het appél van mensen
die een beroep op ons doen.
Sterk ook hen die ver weg trekken
om met mensen zonder naam
uw evangelie van liefde te beleven. Amen.

Zending en zegen

De Heer zendt ons om te dienen en te delen,
om vreugde, vriendschap en vrede uit te zaaien om ons heen.
Hij geeft ons zijn zegen mee:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.