25e zondag door het jaar A 2014

Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Waar God het voor het zeggen heeft
– ‘Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten’ –
wordt alles totaal anders.
Daar wordt de laatste de eerste,
krijgt zelfs de werker van het elfde uur
nog genoeg om van te leven.

Openingswoord 2

Een parabel is een verhaal dat ‘uit het leven gegrepen’ lijkt,
maar waar ook iets ongewoons mee aan de hand is.
Het bevat een contrast of een verrassend element,
iets dat de toehoorder raakt en aan het denken zet.
De parabel van de werkers van het elfde uur is daarvan zeker een voorbeeld.
Sommige mannen hebben een hele dag in een wijngaard gewerkt,
anderen een halve dag en nog anderen slechts één uur.
En toch krijgen ze op het eind van de dag allemaal hetzelfde loon.
Bij de eerste arbeiders, en wellicht ook bij velen van ons,
geeft dit een gevoel van onrechtvaardigheid.
Is er een soort shocktherapie nodig
om ons te laten inzien dat Bijbelse gerechtigheid
niet helemaal samenvalt met wat wij onder rechtvaardigheid verstaan?
Aanleiding genoeg om daarover eens serieus na te denken.
vrij naar Paul Kevers

Openingswoord 3

In het evangelieverhaal van vandaag over de werkers van het elfde uur,
wordt nog maar eens duidelijk
dat, als we Gods Boodschap confronteren met onze menselijke logica,
het bij ons vaak serieus begint te wringen.
De God van de Bijbel redeneert niet, rekent niet,
stelt zich niet strategisch en economisch voorzichtig op.
Hij roept ons telkens weer op
om vierkant te kiezen voor één duidelijke waardenschaal:
de waardigheid van de minsten
en dat
veel radicaler en consequenter dan wij doorgaans doen.
God wil dat wij, in de mate van onze mogelijkheden,
ons berekenend gedrag ombuigen
tot steeds grotere solidariteit en mededeelzaamheid.
naar Brugge

Vergevingsmoment 1

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprechtvergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Als iets niet loopt zoals we het wensen
voelen we ons al gauw benadeeld,
oneerlijk behandeld.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms zijn we zelfs jaloers op onze vrienden
als het hen wat te veel voor de wind gaat.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We vinden onszelf eerlijk en rechtvaardig
en toch handelen wij niet altijd in de Geest van het evangelie.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
waar of hoe we ook zijn, steeds zijt Gij ons nabij,
soms zonder dat we het vermoeden,
dan weer voelbaar in ons hart.
Laat ons niet met rust, zo bidden wij,
maar doe ons naar U verlangen,
Gij die woorden spreekt van eeuwig leven,
door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Grimbergen

Openingsgebed 2

God,
wij staan hier voor uw aangezicht
met onze mogelijkheden en beperktheden.
Samen zoeken we
wat we alleen niet kunnen vinden:
gemeenschap, zusterschap, broederschap.
Kom ons tegemoet
en help ons aan de slag te gaan in uw wijngaard
in de Geest van Jezus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 3

Liefdevolle God,
Gij ligt niet op de loer,
Gij zijt geen foutenteller.
Voor U is het nooit te laat.
Gij keurt niet alles goed:
wat zwart is, is geen wit.
Maar uw ogen zoeken ons.
We kunnen erin lezen: heb lief, heb lief!
Steeds opnieuw geeft Gij ons de kans
om opnieuw en anders te gaan leven.
Breek ons open
en leid ons naar de anderen toe.
Doe ons kijken met uw ogen
en leer het ons
blij te zijn zoals Gij
wanneer het anderen goed gaat. Amen.

Openingsgebed 4

Barmhartige God,
alle mensen gaan U ter harte,
Gij wilt allen omarmen in uw liefde en trouw.
Wij danken U daarvoor en bidden:
vernieuw ons hart en stem ons af op een nieuwe mentaliteit
waarbij mensen gerespecteerd worden om wie ze zijn,
waarbij mensen elkaar van harte het goede gunnen.
Gij hebt ons dit voorgeleefd
in de persoon van Jezus, Mens zoals wij. Amen.

Lezingen

God denkt niet zoals mensen redeneren, zegt Jesaja in de eerste lezing.
Een voorbeeld daarvan horen we in de evangelielezing:
Jezus’ goedheid gaat heel wat verder
dan wat mensen rechtvaardig vinden.
Laten wij luisteren naar die Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 55, 6-9)
Uit de profeet Jesaja

6           Zoek de Heer, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
7           De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten,
en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
8           Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
– godsspraak van de Heer.
9           Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Fil. 1,20c-24. 27a)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
20            Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,
of ik nu levend ben of dood.
24         Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.
25         En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik dat ik zal blijven leven
en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.
26         Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.
27         Maar u moet wel een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
KBS Willibord 1995

Evangelie (Mt. 20, 1-16a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus vertelde eens volgende gelijkenis:
1           Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar
die ’s morgens heel vroeg eropuit ging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2           Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag
en stuurde hen naar zijn wijngaard.
3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.
4           Hij zei tegen hen:
`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.”
5           En ze gingen.
Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.
6           Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”
7           Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.”
Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.”
8           Toen het avond was geworden,
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.”
9           De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.
10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder een denarie.
11         Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:
12         `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
en u stelt hen gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.”
13         Maar hij gaf een van hen ten antwoord:
`Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie?
14         Pak je geld maar aan, en ga.
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.
15         Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?”
16         Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God die liefde is.

Ik geloof in God,

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

in wie God zichtbaar is geworden,
mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Ik geloof in Gods Geest,

die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Ik geloof in een Kerkgemeenschap,

die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde.

Ik geloof in het leven

dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Omdat wij uitkijken naar een wereld
waarin alle mensen in vrede mogen leven,
bidden wij tot God.

-Bidden we voor allen die in God geloven.
Dat zij blijven zoeken naar wat Hij voor onze wereld kan betekenen.
Dat hun geloof de motor mag zijn
van hun inzet voor een mensengemeenschap
die mag leven in geluk en vrede.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die in oorlogsgebieden werken aan vrede en verzoening.
Dat zij over de nodige kracht en het uithoudingsvermogen mogen beschikken
om zich te blijven inzetten.
Moge ooit de vrede voor niemand meer onbereikbaar zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de mensen onder ons
die zich inzetten voor harmonie en evenwicht
binnen onze geloofsgemeenschap.
Dat hun werk gekruid mag zijn met creatieve liefde en humor.
Laten we bidden…

-Bidden we ook om vrede in ons hart,
zowel in goede als in kwade dagen.
Laten we bidden…

Voorbeden2(vredeszondag)

-Bidden we om Gods vrede
te midden van alle verscheidenheid in ras, cultuur en geloof.
Dat wij hen die anders zijn dan wij,
niet zien als een gevaar
maar als een welkome aanvulling van onszelf.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat de genade in ons het mag winnen van jaloezie.
Dat wij kleingeestigheid ontgroeien
en een ander gunnen wat wij onszelf gunnen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wij allen, hoog en laag,
in welke vorm dan ook,
blijven werken aan gerechtigheid in deze wereld.
Laten we bidden…
Bert Oosterveer

Voorbeden 3

-Bidden we voor de allerarmsten
en voor allen diezich niet kunnen handhaven in de grote concurrentieslag,
overal ter wereld.
Dat hun lot zwaar zou mogen doorwegen in de vergaderingen
van commissies, parlementen en regeringen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij, waar mogelijk, zouden opkomen
voor arme en achtergestelde mensen,
voor asielzoekers en mensen zonder papieren,
voor jongeren uit verre landen die hier een beter leven zoeken
en ons ervoor om werk vragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we ons geweten, onze ogen en oren zouden aanscherpen
voor alles wat de menselijke waardigheid bedreigt.
Dat we, gedreven door de Boodschap van het evangelie,
echt naar middelen zouden zoeken
om toestanden zoals op het eiland Lampedusa te voorkomen.
Laten wij bidden…
vrij naar Huub Oosterhuis

Gebed over de gaven 1 (vredeszondag)

God van vrede,
in deze tekens van brood en wijn
bieden wij U onszelf aan.
Aanvaard ons,
herschep ons tot mensen naar uw hart,
tot mensen die recht doen aan allen
en dienaars van vrede zijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van ver en van dichtbij,
met brood en wijn gedenken
we de levensstijl van Jezus.
Hij laat zien dat inzet van zichzelf
leven betekent voor allen.
Geef dat alles wat we doen in dienst mag staan
van het welzijn van elk van onze medemensen, ver weg of dichtbij.
Dit vragen we U, geïnspireerd door de goedheid van uw Zoon. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Barmhartige God,
vernieuw ons hart
en vul het met een nieuwe mentaliteit
waarbij mensen gerespecteerd worden om wie ze zijn,
waarbij mensen elkaar van harte het goede gunnen.
In die geest bidden wij, met alle mensen verbonden:
Onze Vader…

Vredeswens 1

De aansporing van Jezus
om ons een juister beeld te vormen van
rechtvaardigheid en billijkheid,
moet ons bevrijden van hebzucht, nijd en afgunst.
Dit bevrijdend gevoel bezorgt ons vrede
en biedt ruimte voor een hartelijke omgang met anderen.
Die vrede van Jezus zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook aan elkaar door.
Levensecht

Vredeswens 2

In het huis van de Heer is niemand meer of minder,
hier is geen hoog of laag.
Allemaal zijn wij volgelingen van de Weg,
zoekers in geloof.
Met Gods Woord in ons hoofd en in ons hart
kunnen wij elkaar tot vrede zijn.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Vredeswens 3

Heer, Jezus Christus,
Gij spreekt een woord van vrede tot iedere mens.
Schenk ons de durf en de moed
om de grenzen van ons eigen gelijk te overschrijden
en ons te openen voor de ander.
Dan kan uw vredesdroom werkelijkheid worden in ons midden.
Die vrede van Jezus zij altijd met u.
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Aan de tafel van de Heer
zijn geen eersten of  laatsten.
Daar is plaats voor iedereen
en is er voldoende voor iedereen.
Gelukkig wij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, …
Grimbergen

Bezinning 1

De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn
komt tot waardering.
Wie waardering kent,
die wordt attent.
Wie attent is,
is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit,
opent bondgenootschap en verruimt de kring
en wie de ruime kring beoogt,
sluit niemand uit.

Wie niemand wil uitsluiten,
komt op voor rechtvaardigheid.
Wie kiest voor rechtvaardigheid
gunt iedereen kansen
om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie zich beijvert om iedereen aan bod te laten komen
werkt aan het Rijk Gods.
Wie werkt aan het Rijk Gods
heeft een aanvoelen van wie God is
hoezeer Die ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God
heeft weet van liefde.
Wie weet heeft van liefde
ziet wat door mensen mogelijk is.

En wie ziet wat door mensen mogelijk is,
kan verwonderd zijn, leven en samenleven.
Luc Vandenabeele

Bezinning 2

Solidariteit begint
waar men zich laat raken
door de mens
achter de droog opgesomde feiten.

Solidariteit begint
waar het eigen leven
in vraag mag worden gesteld
in het licht van
die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
waar men opstaat
uit de spinsels van
excuses en verantwoordingen,
om gewoon te doen
wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
waar de kracht
als een vonk overslaat
van de ene  mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen.
Carlos Desoete

Bezinning 3 (vredeszondag)

Omwille van de vrede

Vrede is een ver ideaal.
We spreken erover,
we verlangen er naar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.
Handen worden vuisten,
als we bedreigd worden.
We verdedigen ons bezit
met geweld van woorden
en gekletter van wapens.
Onze rijkdom en welvaart
laten we ons niet afnemen.
Toch is de wereld,
met alles en iedereen erop,
een geschenk.
We hebben er geen recht op.
We zijn geen eersten of laatsten,
maar gelijken.
Als we eerlijk delend leven
dan is er genoeg voor ieder.
Omwille van de vrede
mogen we zoeken naar gerechtigheid.
Niemand op de eerste plaats,
niemand met een lege maag,
maar voor ieder voldoende:
dat is de droom van Jezus.
Hij pleit voor een omgekeerde wereld:
niet meer van mijn en dijn,
maar voor iedereen genoeg
omwille van de vrede.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U omdat Gij een God zijt die oordeelt zonder aanzien des persoons.
Dat klinkt vreemd in onze wereld.
Wij bidden U:
moge uw maatstaven de onze worden.
Dan worden wij hartelijke mensen naar uw hart,
tot vreugde en genoegen van allen
met wie wij in aanraking komen. Amen.
Levensecht

Slotgebed 2

God,
in uw wereld is plaats voor elke mens,
of hij die plaats nu ‘verdient’ of niet.
Toch vraagt Gij ons
te werken in uw wijngaard
volgens de maat van onze eigen mogelijkheden.
Ook al zijn die soms gering,
Gij waardeert onze inzet
en beloont ons met uw liefde, uw vrede en vreugde.
Leer ons, in uw Geest, ervoor te ijveren
dat elke mens de mogelijkheden krijgt
die hij nodig heeft om een gelukkig leven uit te bouwen. Amen.

Slotgebed 3

Goede God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin,
maar ook de werkers van het laatste uur.
Zo wonderbaar zijn uw wegen.
Help ons die Boodschap te begrijpen,
zelf ernaar te leven en ze uit te dragen naar al onze medemensen,
ver of dichtbij,
naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Brugge

Slotgebed 4

Heer van de wijngaard,
wetend dat Gij een goede God zijt,
durven wij vragen:
geef ieder van uw mensen,
of ze nu eersten of laatsten zijn,
een dagloon,
brood om van te leven,
een plaats in uw Koninkrijk
dat Gij ons belooft voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Gijs Goes o.p.

Zending en zegen

Barmhartige God,
iedereen is bij U welkom,
uw liefde en trouw gaan uit naar alle mensen.
Stimuleer onze pogingen om te werken aan een nieuwe samenleving
waarin alle mensen gerespecteerd worden om wie ze zijn
en zegen ons daartoe
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
vrij naar Brugge

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.