25e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
vijfentwintigste zondag A (18/09/2011)


Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In de viering van vandaag laten we ons inspireren
door een weerbarstige, moeilijk te verteren parabel,
die van de werkers van het elfde uur.
Zij die vlak voor zonsondergang maar één uurtje hebben gewerkt
krijgen hetzelfde loon als zij
die de ganse dag in de hitte hebben gezwoegd.
God hanteert blijkbaar andere normen dan wij.
Zijn oordeel staat soms haaks op het onze.

Openingswoord 2

Van harte welkom in dit huis van God en mensen,
want zo mogen we deze ruimte wel noemen.
We gaan hier immers heel huiselijk met God om.
we zingen over Hem en tot Hem.
We luisteren naar zijn woord.
We spreken Hem aan in ons gebed.
En straks zitten we met Hem aan dezelfde tafel.
Allemaal heel familiair.
Maar tegelijk zijn we ons ervan bewust
dat God de Gans Andere is.
Zijn wegen zijn niet de onze,
zijn gedachten zijn niet onze gedachten, –
zo horen we in de eerste lezing.
En in het evangelie zal Jezus dat nog eens onderstrepen
met een pittige parabel.
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

– Als iets niet loopt zoals we het wensen
voelen we ons al gauw benadeeld,
oneerlijk behandeld.
Heer, ontferm U over ons.

– Soms zijn we zelfs jaloers op onze vrienden
als het hen wat te veel voor de wind gaat.
Christus, ontferm U over ons.

– We vinden onszelf eerlijk en rechtvaardig
en toch handelen wij niet altijd in de Geest van het evangelie.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

– Heer, Gij gaat ons voor op de weg naar God,
maar wij bewandelen niet altijd uw wegen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij geeft uw leven voor ons,
maar wij laten ons te weinig inspireren door uw voorbeeld.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij hebt U klein gemaakt om ons te dienen,
maar wij vechten zo dikwijls om de eerste plaatsen.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze fouten vergeven en ons barmhartig zijn.
Moge Hij ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1


God,
in ons hart voelen wij
dat Gij elke dag voor ons zorgt
en voor alle mensen rondom ons.
Maar uw Rijk hier op aarde
kan pas realiteit worden als wij blij zijn
met het geluk van een ander
en als wijzelf tevreden zijn met wat we hebben en kunnen.
Werk aan ons hart, God. Amen.
Ekeren


Openingsgebed 2

Barmhartige God,
iedereen is bij U welkom,
uw liefde en trouw gaan uit naar alle mensen.
God, wij danken U daarvoor en bidden:
breek ons open en stem ons af op een nieuwe samenleving
waarin mensen gerespecteerd worden om wie zij zijn,
waar wij dragers zijn van uw vrede,
uit kracht van Jezus, Messias,
die met U en de H. Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.
Wilrijk


Lezingen

Laten wij nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,6-9)
Uit de profeet Jesaja


6        Zoek de Heer, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
7        De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten,
en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
8        Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
– godsspraak van de Heer.
9        Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Filippenzen 1,20c-24.27a)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
20         Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,
of ik nu levend ben of dood.
24
       Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.
25       En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik dat ik zal blijven leven
en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.
26       Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.
27
      Maar u moet wel een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 20,1-16a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus vertelde eens volgende gelijkenis:
1        Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar
die ’s morgens heel vroeg eropuit ging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2        Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag
en stuurde hen naar zijn wijngaard.
3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.
4        Hij zei tegen hen:
`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.”
5        En ze gingen.
Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.
6        Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”
7        Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.”
Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.”
8        Toen het avond was geworden,
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.”
9        De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.
10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder een denarie.
11       Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:
12       `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
en u stelt hen gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.”
13       Maar hij gaf een van hen ten antwoord:
`Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie?
14       Pak je geld maar aan, en ga.
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.
15       Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?”
16       Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God die liefde is.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

God heeft mensen alleen maar ten volle lief.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Bij Hem kunnen we dus veilig ons hart uitstorten.

– Bidden we voor alle mensen zonder werk.
Dat hun het levensgeluk niet wordt misgund
en dat hun belangen niet opgeofferd worden
aan de welvaart van enkelen.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de ontwikkelingslanden.
Dat zij zich, ondanks hun schuldenlast,
weten te bevrijden uit de spiraal van honger, ziekte en dood.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij iets mag weerspiegelen van Gods grenzeloze goedheid voor iedere mens,
zodat haar geloofwaardigheid in de wereld mag groeien.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zowel de pioniers van het eerste uur
als de laatkomers van het elfde uur er zich welkom voelen.
Laten wij bidden…
naar Levensecht

Voorbeden 2

– Bidden we voor de werkers van het eerste uur,
voor de mensen die de last van een hele dag dragen,
voor de sterken, de slimmen en de mensen vol ijver.
Dat zij de zwakken, de kwetsbaren en wie steun behoeven
niet onder de voet lopen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de werkers van het laatste uur,
voor de mensen die op het laatste nippertje of misschien nooit aansluiting vinden:
de twijfelaars, de onzekeren, de verbitterden.
Dat zij mensen ontmoeten die hen respecteren en optillen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die zich gedragen als de landeigenaar,
die opkomen voor de pechvogels
en de rechten van de zwakken verdedigen.
Dat zij zich bevestigd en gesteund voelen door U, God, en door ons.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die overheersing ontmaskeren
en voor de vredestichters.
Dat zij ons voorgaan en meetrekken.
Laten wij bidden…
naar Levensecht


Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, Heer van de wijngaard,
omdat Gij goed zijt,
durven wij U onze vragen voor te leggen.
Eigenlijk maar één wens:
geef ieder van uw mensen,
of ze nu eersten of laatsten zijn,
een dagloon,
brood om van te leven,
een plaats in uw Koninkrijk
dat Gij ons belooft voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
moge dit brood en deze wijn een teken zijn van onze bereidheid
om onze waardeschaal af te stemmen op de uwe,
zoals Gij ons die in het evangelie voorhoudt. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig …

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Tot God, die oordeelt zonder onderscheid,
zonder aanzien des persoons,
mogen wij vrijmoedig bidden:
Onze Vader,…

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen,
niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus,
dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens 1

Meer dan ooit zien wij uit naar vrede.
Wat kunnen wijzelf daartoe bijdragen?
Om ommekeer van ons hart bidden wij,
om vrede in ons spreken en handelen.
Heer, Jezus Christus,
Gij gaat ons voor op die weg,
Gij leert ons vrede te doen.
Blijf ons uitdagen om U te volgen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede aan elkaar door.
Wilrijk


Vredewens 2

Heer, onze God,
in woord en teken
hebt Gij ons wegen naar vrede getoond:
een nieuwe samenleving,
waar respect, trouw en hartelijkheid
hoog in het vaandel geschreven staan.
Maak dat wij uw wegen gaan
in het spoor van Jezus, de Christus,
die wilde dat wij in vrede leven,
waarachtig en duurzaam tot in eeuwigheid.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven wij die vredesboodschap met een hartelijk teken aan elkaar door.
naar Wilrijk

Lam Gods

Communie

Aan de tafel van de Heer
zijn geen eersten of  laatsten,
maar is er plaats voor iedereen
en is er voldoende voor iedereen.
Gelukkig wij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, …

Grimbergen

Bezinning

Sta eens stil

Voor de opbouw van zijn wereld
heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur
als die van het laatste,
zowel de mensen met ervaring en vorming
als de pas aangekomenen
die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd
als mensen met een druk gevuld leven.
Hij heeft voorgangers nodig en leiders
maar ook stille werkers,
en bidders.
Allemaal zijn ze nodig
voor de opbouw van Gods wereld.

Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent,
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.

Want het gaat niet
om wat je organiseert of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard
waar alles spreekt van
‘Ik zal er zijn voor u’,
waar goedheid
veel verder gaat dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn:
oneindig veel.
naar André Callewaert

Slotgebed 1

Of je nu al lang meewerkt aan de verwezenlijking van mijn droom,
dan wel of dat je dat pas sinds kort doet,
is voor Mij niet belangrijk – zegt God.
Wat voor Mij telt is
dat je uiteindelijk een keuze durft te maken,
vroeg of laat.
Want zowel aan de eersten als aan de laatsten
wil Ik evenveel geven van mijn liefde.
Liefde kan je trouwens niet opsplitsen.
Als je liefhebt, dan kan dat alleen met héél je hart.
En het gekke aan liefde is:
als je ze deelt wordt ze alleen maar groter.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God, onze Vader,
Gij zegt ons dat we aan de laatste evenveel kansen moeten geven
als aan de eerste.
Gij stuurt ons op weg, de wereld in,
om anders te leven dan volgens de harde wetten van deze wereld.
Help ons het egoïsme in de mens te bestrijden,
opdat wij elkaar weer zorgzaam nabij zouden zijn
zoals ons voorgeleefd door Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Bij God staat het leven en het welzijn van mensen voorop,
niet wat zij kunnen of presteren.
Die maatstaf zou ook de onze moeten zijn.
De algoede en barmhartige God zegene ons daartoe:
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.