25e zondag door het jaar A 2008

g door het jaarZONDAGSVIERINGEN
vijfentwintigste zondag A (21 09 2008)

Begroeting

Genade zij u en vrede van God + onze Vader,
van zijn Zoon Jezus Christus en van de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Sommige parabels zijn zeer bekend,
één enkele zelfs berucht.
De parabel over de werkers van het elfde uur, is er zo een.
Een wijnboer die zijn geld door deuren en vensters gooit,
wordt door Jezus geprezen.
Als de logica u hiervan ontsnapt
denk dan aan wat God zegt in de eerste lezing:
“Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen”.

Vooraleer ook wij kunnen meten met Gods maatstaf,
hebben wij nog een lange weg af te leggen.
Te lang wellicht
als wij alleen op eigen kracht en inzicht vertrouwen.
Laat ons daarom beginnen met God om vergeving te vragen.

Openingswoord 2

Ook vandaag wordt ons weer eens gezegd
dat God andere maatstaven aanwendt
dan die die mensen vaak hanteren in hun omgang met elkaar.
Voor God heeft ieder mens,
wie hij ook is of wat hij ook kan,
recht op leven, welzijn en geluk.
Hij vraagt ons
dat wij zijn wijze van omgaan met mensen
tot de onze zouden maken.

Openingswoord 3

Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben ?
Deze vraag wordt vandaag gesteld
aan de arbeiders van het eerste uur,
als zij vinden dat de laatkomers
minder moeten krijgen dan zijzelf.
Ze worden tot goedheid uitgedaagd.
Maar zolang mensen blijven berekenen
of anderen niet iets meer krijgen
dan ze denken dat hen toekomt,
zolang zal er geen vrede zijn.


Vergevingsmoment

Omdat wij niet durven geloven
in Gods goedheid jegens mensen die het,
in onze ogen, niet verdienen.
Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij in onze strijd voor rechtvaardigheid
dikwijls alleen onze eigen rechten veilig stellen.
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij zo zelden, naar Jezus’ voorbeeld,
onvoorwaardelijk barmhartig zijn.
Heer, ontferm U over ons.

De Heer moge ons barmhartig zijn
en geleiden tot eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 1

Barmhartige God,
uw goedheid gaat uit naar alle mensen:
de trouwe vrienden van het begin
maar ook de werkers van het laatste uur.
Zo wonderbaar zijn uw wegen.
Help ons die boodschap te begrijpen
en ze uit te dragen naar wie ver is of dichtbij,
naar het voorbeeld van Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij weten wel dat onze wegen de uwe niet zijn,
maar blijf ons nabij met uw liefde en barmhartigheid.
Wij hebben ze broodnodig voor onszelf.
Ook anderen verwachten die van ons,
zeker als wij ons uw kinderen noemen. Amen.

Openingsgebed 3

God, onze Heer,
elk uur van de dag roept Gij mensen op
om te komen werken in uw wijngaard.
Wij bidden U:
geef ons het geloof en de moed
om in te gaan op uw vraag
om ons in te zetten
voor de realisering van uw koninkrijk in deze wereld. Amen.


Lezingen
Laten wij nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 55,6-9)
Uit de profeet Jesaja

6        Zoek de Heer, nu Hij te vinden is,
roep Hem aan: Hij is dichtbij.
7        De goddeloze moet zijn weg verlaten,
de boosdoener zijn gedachten, en terugkeren naar de Heer, die zich over hem ontfermen zal;
naar onze God, want Hij vergeeft rijkelijk.
8        Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,
en mijn wegen zijn niet uw wegen
– godsspraak van de Heer.
9        Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven,
en mijn gedachten uw gedachten.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Filippenzen 1,20c-24.27a)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,
20            Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam,
of ik nu levend ben of dood.
24
       Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.
25       En omdat ik hiervan overtuigd ben,
weet ik dat ik zal blijven leven
en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.
26       Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn
op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.
27
      Maar u moet wel een leven leiden
dat het evangelie van Christus waardig is.
KBS Willibord 1995

Evangelie (Matteüs 20,1-16a)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus vertelde eens volgende gelijkenis:
1        Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar
die ’s morgens heel vroeg eropuit ging
om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.
2        Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag
en stuurde hen naar zijn wijngaard.
3 Toen hij rond het derde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.
4        Hij zei tegen hen:
`Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.”
5        En ze gingen.
Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.
6        Toen hij rond het elfde uur eropuit ging,
zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen:
`Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”
7        Ze antwoordden hem: `Omdat niemand ons gehuurd heeft.”
Waarop hij tegen hen zei: `Ga ook naar mijn wijngaard.”
8        Toen het avond was geworden,
zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter:
`Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.”
9        De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.
10 De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen.
Maar ook zij kregen ieder een denarie.
11       Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:
12       `Die laatsten daar hebben één uur gewerkt,
en u stelt hen gelijk met ons
die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.”
13       Maar hij gaf een van hen ten antwoord:
`Vriend, ik doe je geen onrecht.
We waren het toch eens geworden voor een denarie?
14       Pak je geld maar aan, en ga.
Ik wil die laatste evenveel geven als jou.
15       Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil?
Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?”
16       Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Laten wij samen ons geloof uitspreken in onze God die liefde is.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de heilige. Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

God heeft mensen alleen maar ten volle lief.
Zijn goedheid kent geen grenzen.
Bij Hem kunnen we dus veilig ons hart uitstorten.

– Bidden wij voor de werkers van het eerste uur,
dat zij zich blijven inzetten
om in de wijngaard des Heren
Gods liefde, die hen geschonken werd,
te blijven uitdragen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de werkers van het laatste uur,
die de moed opbrachten
om alsnog op de uitnodiging van de Heer van de wijngaard
in te gaan.
Dat zij dankbaar zijn
dat God hen niet met gelijke munt betaalt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf
dat wij het afleren om ons uitsluitend te laten leiden
door de heilige wet van ‘loon naar werken’;
dat wij ruimer leren denken
en iedereen een plaatsje gunnen onder Gods hemeldak.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– In onze wereld geldt vaak de wet van de sterkste.
Bidden wij dat allen die hun hoofd moeten buigen
en hun mond niet mogen opendoen
in God een bondgenoot vinden.
Laten wij bidden…

– Op vele plaatsen lopen mensen op tegen muren.
Bidden wij dat allen die niet kunnen gaan of staan waar ze willen
en in hun vrijheid worden beknot
in God een steun en toeverlaat vinden.
Laten wij bidden…

– Alhoewel we fysisch dicht bij elkaar wonen,
voelen vele mensen zich eenzaam in onze maatschappij.
Bidden wij dat allen die op zoek zijn naar warmte en vriendschap
en daarvoor onophoudelijk bij ons aankloppen,
in God en christenen die zijn naam dragen,
een helpende hand mogen ervaren.
Laten wij bidden…

– In veel gezinnen en samenlevingsverbanden heerst ruzie en onenigheid.
Bidden wij dat allen die zich tekort gedaan voelen of aan anderen tekortdoen
en zo als vreemden langs elkaar heen leven,
in God een vriend ontmoeten
die hen weer tot elkaar brengt.
Laten wij bidden…

God, uw gedachten zijn de onze niet
en uw wegen gaan hoog boven de onze uit.
Gij weet wat goed voor ons is.
Neem ons bij de hand en leid ons op uw weg van vrede.
Door Christus onze Heer. Amen.

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

Heer, onze God,
Gij kent de gezindheid
waarmee wij U deze gaven aanbieden.
Voed ons op tot verantwoordelijkheid voor deze wereld
en tot dienstbaarheid zonder aanzien des persoons.
Dan zal uw wijngaard opbloeien zoals Gij hem hebt gedroomd.
Dat vragen wij U door Jezus,
voor ons het voorbeeld van uw menslievendheid. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig…
God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met zijn beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.
Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.
Daarom bidden wij U, God:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Tot God, die oordeelt zonder onderscheid,
zonder aanzien des persoons,
mogen wij vrijmoedig bidden:
Onze Vader,…

Wees onze hoop, Vader,
zodat wij het met elkaar uithouden,
elkaar beter begrijpen,
steunen,
niet laten vallen.
Breek ons open,
maak ons ontvankelijk voor de Geest van Jezus,
dan zullen we hoopvol kunnen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens 1

Als wij ons laten inspireren door
Jezus’ invulling van wat billijk is en rechtvaardig,
dan kan dit ons bevrijden van gevoelens van
hebzucht, afgunst en nijd.
Zo groeit vrede
in ons
en in onze omgang met de anderen.
Die vrede van Jezus zij altijd met u
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe.

Vredewens 2

Heer, Jezus Christus, Gij brengt vrede
overal waar mensen openstaan voor uw blijde boodschap.
Wij bidden U:
verwijder uit ons midden
wat de vrede met uw Vader en met de mensen in de weg staat.
Maak ons één met U die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.


Communie 1

In dit brood, voor ons gebroken,
toont de Heer ons zijn nooit aflatende zorg voor ons.
Hij nodigt ons uit aan zijn tafel
en biedt zichzelf aan als voedsel.
Dit is het Lam Gods,…

Communie 2

Brood  breken is een eenvoudig gebaar.
Het kost je niets en is zo gedaan.
Maar je geluk delen met een mindere,
en niet jaloers zijn omdat hij evenveel krijgt als jij,
ingaan op Gods vraag om echt mee te werken
aan de uitbouw van zijn Rijk onder ons,
dat is niet zo eenvoudig.
Daarom bidden wij:
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning
De werkers van het elfde uur…

Herinner jij je nog dat ze zeiden:
“Niemand heeft ons aangeworven…”

Achter die woorden kan veel leed schuil gaan,
leed van mensen die altijd onderaan de ladder staan.
“Ik val weer eens buiten de prijzen,
tussen wal en schip.
Niemand ziet me staan,
niemand werft me aan…”

De werkers van het elfde uur…
“Je bent te klein, te groot,
te oud of te jong,
onhandig of onkundig…”
Altijd weer hetzelfde te horen krijgen:
ongeschikt,
je komt niet in aanmerking want…
Men verwijt mij
dat ik de boel op stelten zet,
dat ik mijn eigen ruiten ingooi…
Men zegt dat ik niet ‘rechtgelovig’ ben,
een halve heiden,
een rare vogel…
En daarom heeft niemand mij aangeworven.

Of toch nog…
– ter elfder ure,
of was het ‘vijf voor twaalf’ –
toen kwam er Iemand langs die zei:
“Kom, kom mee,
voor Mij ben je wel de moeite waard…”.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
hoogverheven zijn uw gedachten, wonderbaar uw wegen,
want de laatsten worden de eersten in uw rijk van eeuwigheid.
Leer ons gaandeweg uw wegen gaan van recht voor allen,
van vrede overal.
Dat vragen wij U door Jezus, Gids en Leidsman ten leven,
nu en al onze dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
die van uw verloren zonen en dochters
evenveel houdt als van hen die U trouw proberen te zijn,
geef dat onze woorden geen loze kreten blijven
en onze daden geen stille berekening.
Breek de muren die ons hart omringen open
zodat ook wij uw goedheid en uw liefde uitstralen. Amen.


Zending en zegen 1

Gaat nu allen heen, elk naar zijn geëigende plaats,
en maak werk van de wijngaard des Heren.
Weet dat Gods liefde geen grenzen kent
en dat daarom ook onze liefde grenzeloos moet zijn.
Moge Gods zegen u tot steun zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Alles wat we hebben, hebben we gekregen:
ons leven, elkaar, handen om te werken,
uren en dagen van vrije tijd en nog zoveel meer.
Als dankbare mensen mogen wij hier vandaan gaan
naar onze leefwereld van elke dag.
Daartoe zegene God ons,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.