25e zondag door het jaar 2022

18 09 2022

Begroeting

Welkom in deze viering waarin we als christenen opgeroepen worden
om mee te werken aan een Rijk van vrede en gerechtigheid.
Vragen we dat Gods Geest ons inspireert om daartoe moedige stappen te zetten.
Moge Hij dit samenzijn zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

In de aanklacht van de profeet Amos
tegen rijke uitbuiters – onze eerste lezing –
weerklinkt Gods bekommernis om armen en misdeelden.
In onze evangelielezing sluit Jezus zich daarbij aan
wanneer Hij zegt:
“Wie zijn hart verliest aan geld en goed,
verjaagt God uit zijn hart.”
Woorden die ons vandaag ter overweging worden aangeboden
opdat wij Gods bekommernis om mensen
tot de onze zouden maken,
en zo uitgroeien tot een echte en warme gemeenschap van mensen.
geïnspireerd door Jacques Verhees

Gebed om ontferming 1

-Heer, wij zijn geroepen om in uw waarheid te leven.
Al te vaak verdoezelen wij die waarheid als die ons niet goed uitkomt.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen om betrouwbare beheerders te zijn.
Te dikwijls maken wij deze opdracht ondergeschikt aan ons eigen profijt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen tot dienende liefde,
zoals Jezus ons die heeft voorgeleefd,
maar regelmatig hanteren wij hierbij onze eigen maatstaven.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wil Heer,
uw gelaat naar ons toewenden.
Wil ons ons tekortkomen vergeven,
uw huis voor ons openen
en ons geleiden tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, heel uw liefde hebt Gij in uw schepping gelegd
en die zomaar in onze handen gegeven.
Wij realiseren ons veel te weinig
welk een enorm kapitaal Gij daarmee aan ons hebt toevertrouwd.
Omdat wij vaak zo achteloos ermee omspringen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm  U over ons.

-Christus, uw aandacht gold altijd het welzijn van de mensen,
vooral van diegenen die het zwakst waren.
Die levenshouding verwacht Gij ook van uw volgelingen.
Toch vraagt het soms creativiteit om mensen die zwak zijn
een helpende hand toe te steken
zonder hun eigenwaarde te kwetsen.
Die tact brengen wij soms niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, bezit, aanzien, luxe zijn zo verleidelijk.
We denken dat ze ons gelukkiger maken
en proberen ze daarom zo veel mogelijk voor onszelf  te vergaren,
ook al gebeurt dit niet altijd op een correcte manier.
Om onszelf te bevoordelen
ontbreekt het ons meestal niet aan inventiviteit.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
leer ons goede rentmeesters te zijn,
zodat we uw Rijk nu al kunnen laten groeien
voor alle mensen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.
Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Goede God,
Jezus schudt ons vandaag wakker
door zijn parabel van de ‘gewiekste rentmeester’.
Wij worden eraan herinnerd dat uw Koninkrijk nabij is.
Wij bidden U:
moge wij waakzaam vooruitzien
en met de nodige creativiteit ons leven inrichten
naar de geest van uw evangelie
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij neemt het op voor wie kwetsbaar is en klein,
en leert ons wat rechtvaardigheid en vrede is.
Open ons hart voor de mensen om ons heen.
Geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar,
betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid.
Zo is uw Zoon ons voorgegaan,
Hij die met U en de heilige Geest leeft en heerst,
door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

Openen wij ons hart voor Gods Woord.


Eerste lezing (Am., 8, 4-7)

Uit de Profeet Amos

4           Hoor dit, u die strikken spant voor de armen,
om de misdeelden in het land uit te roeien;
5           u die redeneert: `Wanneer is de nieuwe maan voorbij?
Dan kunnen wij ons koren verkopen!
En de sabbat?
Dan kunnen wij ons graan uitstallen!
Dan verkleinen wij de korenmaat en vergroten wij de prijs
en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.
6           Dan kopen wij de misdeelde voor geld,
de arme voor een paar schoenen,
en verhandelen wij zelfs het kaf van ons koren.’
7           De Heer heeft gezworen bij de trots van Jakob:
`Hun daden zal Ik nooit vergeten!
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Tim., 2. 1-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheüs

Dierbare,
1           Allereerst vraag ik dat men gebeden,
smekingen, voorbeden en dankzeggingen verricht voor alle mensen,
2           voor koningen en alle hooggeplaatsten,
opdat wij, ongestoord en rustig,
een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden.
3           Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder,
4           die wil dat alle mensen gered worden
en tot de kennis van de waarheid komen.
5           Want God is één;
één is ook de middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus.
6           Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor allen;
Hij heeft op de vastgestelde tijd een getuigenis afgelegd.
7           En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel
– ik spreek de waarheid, ik lieg niet –
om de volken te onderrichten in het ware geloof.
8           Ik wil dus dat de mannen op alle plaatsen
met opgeheven handen bidden,
vroom en zonder haat of ruzie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 16. 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Jezus sprak tot zijn leerlingen:
`Een rijk man had een rentmeester,
maar hij kreeg klachten dat die zijn bezit verkwistte.
2           Hij riep hem bij zich en zei:
`Wat hoor ik daar over u?
Ik wil dat u rekenschap aflegt,
want zo kunt u geen rentmeester blijven.”
3           De rentmeester zei bij zichzelf:
`Wat moet ik doen?
Mijn heer ontneemt mij het beheer.
Spitten kan ik niet, en bedelen, daar schaam ik me voor.
4           Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat ze me,
na mijn ontslag als rentmeester, in hun huis ontvangen.”
5           Een voor een liet hij de pachters van zijn heer bij zich komen.
Tot de eerste zei hij: `Hoeveel ben je mijn heer schuldig?”
6           Die antwoordde: `Honderd vaatjes olijfolie.”
Hij zei: `Hier is het contract, ga zitten en maak er vlug vijftig van.”
7           De volgende vroeg hij: `En jij, hoeveel ben jij hem schuldig?”
Die antwoordde: `Honderd zakken tarwe.”
De rentmeester zei tegen hem: `Hier is je contract, maak er tachtig van.”
8           De heer prees de gewiekste aanpak van de onrechtvaardige rentmeester.
De kinderen van deze wereld gaan onderling immers handiger te werk
dan de kinderen van het licht.
9           Ook Ik zeg jullie: maak je vrienden met behulp van de geldduivel;
als die je dan ontvalt, zullen ze je ontvangen in de eeuwige tenten.
10         Wie betrouwbaar is, is betrouwbaar in het klein en in het groot,
en wie in het klein onrecht doet, doet het ook in het groot.
11         Als jullie met de geldduivel onbetrouwbaar zijn geweest,
wie zal jullie dan het ware goed toevertrouwen?
12         En als jullie niet te vertrouwen zijn geweest met andermans goed,
wie zal jullie dan toevertrouwen wat jezelf toebehoort?
13         Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal of de een verfoeien en van de ander houden,
of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
Je kunt niet tegelijk God dienen en de geldduivel.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de barmhartige Vader,
Schepper en Voltooier van het leven.

En in Jezus Christus
die onder ons is gekomen
om ons de weg te tonen naar het ware geluk.
Daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven.

Hij werd gekruisigd en begraven
en is teruggekeerd naar de Vader.

Op de dag van de voltooiing
zal Hij onder levenden en doden
onderscheid maken tussen goed en kwaad
.

Ik geloof in de Geest van God
die onze wereld blijft bezielen.
en in de gemeenschap van christenen,
de Kerk van Jezus.

Ik geloof in de vergeving van de zonden
en in het eeuwige leven. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor kopers en verkopers.
Dat zij eerlijk en oprecht proberen handel te drijven
en niet enkel uit zijn op overdreven winstbejag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die zich inzetten om onze wereld bewoonbaarder te maken op sociaal vlak,
voor vredesbewegingen
en organisaties die ijveren voor de bescherming van mens en natuur.
Dat zij blijven geloven in een betere toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om vrede die duurzaam gegrondvest  is
op rechtvaardigheid en respect voor elke mens,
en in het bijzonder voor de zwakke mens.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Vader, wij bevelen U aan:
de armen ver weg en dichtbij,
mensen die voorgelogen worden, uitgebuit, verkocht
of gewoonweg aan de kant geschoven.
Geef hun moed om overeind te blijven,
en geef hun bondgenoten die hen hierbij helpen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
de rijken met al hun macht,
schaamteloos gefixeerd op hun carrière
terwijl ze daarbij – bewust of onbewust –
anderen onrecht aandoen.
Geef hun een nieuw hart en nieuwe ogen.
Laten wij bidden…

-Vader, wij bevelen U aan:
allen aan wie het beheer van geld en goederen is toevertrouwd.
Dat ze zich bij het vervullen van hun taak
zouden laten leiden
door Gods zorg voor elk van zijn kinderen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
Gij hebt de aarde groeikracht gegeven.
Uit die wasdom bieden wij U brood en wijn aan,
vruchten van die aarde en van het werk van mensenhanden.
Vorm ze voor ons om tot nieuwe levenskracht,
geënt op Jezus,
die als zaad in de aarde is gestorven
en levend brood werd,
gebroken tot heil van ons allen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer God,
mensen werken hard voor hun brood.
Heel wat energie gaat hierbij verloren
en veel moeite is tevergeefs.
Maar als Gij uw hand over mensen houdt
zullen ze te gepasten tijde vrucht dragen.
Neem in deze gave ook het leven van ons allen ter harte,
dat het vrucht mag dragen,
dertig-, zestig-, honderdvoudig,
vruchten die reiken tot in uw eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de Hoop en de Toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de Mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer, onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om Brood te worden voor vandaag
en Vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw Rechterhand.
Door deze Beker en door dit Brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gezonden als vormgevers van Gods menslievendheid,
willen wij bidden dat zijn droom met de mensen werkelijkheid mag worden,
dat zijn Koninkrijk mee door onze handen mag worden geboren,
dat zijn wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel:
Onze Vader,…

Al zien wij soms op tegen ons werk van elke dag,
al drukken onze plichten en verantwoordelijkheden soms zwaar,
toch willen we ze ernstig nemen,
maar ons toch geen overdreven zorgen maken.
Want wij weten, Heer, dat Gij onze ruggensteun wilt zijn,
dat Gij over ons waakt als een bezorgde vader en moeder.
Daarom mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van u is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

‘Thuis’, dat is de deur op onze privacy:
het veilig plekje om uit te blazen en onszelf te zijn.
‘Thuis’, dat is vooral het aangezicht van mensen
die in vrede bij elkaar thuis zijn,
die elkaar de ruimte geven om te zingen en te wenen,
om tegelijk zot en serieus te zijn.
Thuis is ook het dak boven onze hoofden
waaronder wij ons thuis voelen,
het geestelijk dak, waaronder wij elkaar verstaan
en met elkaar delen wat wij de moeite vinden om voor te leven.
Er is ook de thuis
die Jezus ooit het huis van zijn Vader noemde,
waar heel veel mensen ruimte krijgen
om zichzelf te zijn en met elkaar voluit te leven.
Dat blijft ons grote heimwee: dat vredeshuis met velen…
Moge dat Godshuis van vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die Godsvrede van harte toe aan elkaar.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij roept ons op
om te bouwen aan een menswaardig leven
voor de wereld van nu
en voor allen die na ons komen.
Beziel ons met uw kracht
en schenk ons uw vrede,
Gij die een en al vrede zijt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij ook elkaar die vrede toe.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Jezus deed niet anders
dan zijn hele leven delen met armen en kleinen.
In dit gebroken Brood
doet Hij dat vandaag opnieuw met ieder van ons.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt ….

Bezinning 1

Wacht niet op zorgeloze dagen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal een probleem
je zorgen baren.

Wacht niet op de waardering van iedereen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal iemand
kritiek op je hebben.

Wacht niet op een dag zonder fouten
om gelukkig te zijn,
want altijd bega je ergens
een grote of kleine blunder.

Wacht niet tot iedereen vriendelijk voor je is
om gelukkig te zijn,
want altijd zal er iemand
jaloers op je zijn.

Wacht niet tot ze je ‘genoeg’ betalen
om gelukkig te zijn,
want altijd zal je minder verdienen
dan je meent waard te zijn.

Wacht niet tot je bij iedereen gelijk haalt
om gelukkig te zijn,
want altijd zal iemand denken
intelligenter te zijn.

Bezinning 2

God, onze Vader,
naar Jezus’ Woord zijt Gij een medelijdende God.
Wees een steun voor allen die gebroken zijn
in hun vertrouwen
en uw weg dreigen kwijt te geraken.

Help ons niet te snel over alles te oordelen
en iedereen te veroordelen,
maar veeleer te zoeken naar
een helpende en vergevende houding.

Leer ons uw voorbeeld na te volgen
door mensen te helpen
die het moeilijk hebben.

Laat ons echt geloven dat uw Geest,
een liefdevolle gemeenschap
zal doen verrijzen
uit de puinen van de beproeving.
naar Leo Messinne

Bezinning 3 (vredesweek)

We leven in een wereld
van scheve verhoudingen.
Er zijn te grote tegenstellingen:
rijk tegenover arm,
sterk tegenover zwak,
noord tegenover zuid.
Onze aardbol zit
vol scheuren en barsten.
Onrecht is gewoon geworden.
Daarom hebben we nood
aan profeten en heiligen:
mensen die stem worden
voor de stom-geslagenen,
mensen die opkomen voor verdrukten
en die oog hebben voor recht.
Hun stem mag niet verstommen.
Want zijn niet alle mensen
– zonder onderscheid –
niet geroepen om te leven.
Zij mogen evengoed als wij
meedelen in de rijkdom
die ons is gegeven.
Wereld en mensen zijn niet
ons bezit, niet ons privilege.
Menszijn is niet bezitten,
maar delen met anderen.
Onze grootste rijkdom
is ons vermogen om te zijn als God:
er zijn voor elkaar
en delen zonder onderscheid.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4 (vredesweek)

Profeten van alle eeuwen
roepen mensen op tot vrede.
Ze klagen onrecht aan,
overal waar kleine mensen
het kind van de rekening worden.
Profeten van alle landen
klagen mensen aan
over hun rentmeesterschap.
Ze stellen vlijmscherpe vragen
naar ons omgaan met mensen,
met de wereld waarin wij leven.
Ze prikkelen ons,
maken ons ongemakkelijk.
Ze dagen ons uit om de cirkel
van geweld en bezit te doorbreken:
te beginnen in onze eigen kleine wereld.
Er kan alleen maar vrede zijn,
waar aan mensen recht wordt gedaan.
Waar mensen in verdrukking komen,
daar dreigt geweld.
En waar mensen onrecht wordt gedaan,
daar groeien haarden van verzet.
En zolang kapitaal en geweld
het leven van onze wereld beheersen,
zolang kan vrede niet waar zijn.
Daarom mag de stem van de profeet
niet verstommen en verwaaien.
Hij blijft ons uitdagen
tot een goed rentmeesterschap,
om te blijven werken aan vrede
al doende gerechtigheid.

Slotgebed 1

Goede God,
uw Woorden van wijsheid en bemoediging
hebben wij mogen horen,
uw levend Brood mogen ontvangen.
Wij danken U daarvoor en bidden:
laat beide, Woord en Brood, doorwerken in ons
zodat wij mogen groeien als kinderen van het licht,
en mensen worden die de vrede dienen
en die leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan,
Jezus uw Zoon, die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Berne


Slotgebed 2

God,
eens zult Gij ons ter verantwoording roepen
en rekenschap van ons vragen als kinderen van het licht.
Moge onze manier van leven dan de toets kunnen doorstaan.
Leer ons met vallen en opstaan
het goede te doen en de vrede te dienen,
in de Geest van Jezus,
onze Weg, onze Vrede tot in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Zending en zegen

Van elk stukje aarde een stukje hemel maken
door de warmte van Gods hart met elkaar te delen,
dat is de zending
die we vanuit deze viering vandaag meekrijgen.
Moge God ons daartoe dan ook zegenen,
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.