24e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
vierentwintigste zondag A (11/09/2011)


Begroeting


Vergevensgezind en met open armen
wil de Heer ons ontvangen.
Hij verwelkomt ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Je moet je medemens krediet kunnen geven,
altijd weer opnieuw,
tot zeventig maal zeven keer – zegt Jezus.
Gelukkig maar dat dit ook geldt in omgekeerde richting:
want zelf sta je ook wel eens geregeld in het krijt
bij een medemens,
bij God.
Waar zou je staan als je niet steeds opnieuw aanvaard werd
door anderen,
door God?
Vergeven,
steeds opnieuw kansen geven,
het is de enige manier
om de fatale kringloop van kwaad naar erger
te doorbreken.

Openingswoord 2

Als een enquêteur aan iedereen die de kerk binnenkomt
zou vragen:
“Waarom komt u naar de kerk?”,
dan zou hij waarschijnlijk veel verschillende antwoorden te horen krijgen.
Maar vele daarvan zouden hierop neerkomen:
“Ik wil God ontmoeten.”
In de viering van vandaag
laat God zich ontmoeten als een vergevende God,
die mensen, als het moet,
tot zeventig maal zeven keer vergeving schenkt.
Bij monde van Jezus zal Hij ons vragen
hetzelfde te doen ten aanzien van onze medemensen.
Daartoe zullen we maar in staat zijn
als we zelf geloven in God die ons steeds vergevend wil nabij zijn.
naar Kees Pannekoek

Vergevingsmoment 1

– Vergevingsgezindheid staat in het leven van Jezus
met een sterretje genoteerd.
Wij doen er goed aan dat voorbeeld te volgen
omdat ons leven anders nauwelijks leefbaar is.
En hoe vaak dan? vroeg Petrus.
“Niet zeven keer, maar zeventig maal zeven keer.”
Daarom vragen ook wij:
Heer, ontferm U over ons.

– De kracht om vergeving te kunnen schenken
halen we niet uit onszelf.
Die komt van God,
die ons als eerste heeft liefgehad.
Wij kunnen slechts proberen
iets van die liefde van God te weerspiegelen
in onze vergeving aan anderen.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Als een goede herder
keert God zich nooit af van een verdoold schaap.
Zijn vergeving sluit niemand uit,
tenzij die ene die weigert anderen te vergeven.
Vergiffenis weigeren
is verraad plegen tegenover Gods barmhartigheid.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

– God,
wij vragen U en elkaar om vergeving
voor die keren dat we hebben gezegd:
‘Nu is het mooi geweest
je kunt niet blijven zeggen: ‘zand erover’.’
Dat Jezus ons mag leren
zeventig maal zeven maal te vergeven.
Heer, ontferm U over ons.

– God,
wij vragen U en elkaar om vergeving
voor die keren dat we hebben gezegd:
‘Ik kan veel door de vingers zien
maar dit gaat te ver.’
Dat Jezus ons leren mag
zeventig maal zeven maal te vergeven.
Christus, ontferm U over ons.

– God,
wij bidden voor alle mensen die vergeving nodig hebben
en die niet krijgen:
verstoten door familie en vrienden,
niemand meer over de vloer,
voor altijd afgeschreven.
Dat zij mogen weten dat Gij eindeloos vergeeft
tot zeventig maal zeven maal toe.
Heer, ontferm U over ons.

God,
kom ons tegemoet met uw vergevingsgezindheid
en leer ons, naar uw voorbeeld, mild te zijn voor anderen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Voor elkaar geschapen,
zo hebt Gij ons gedroomd, God,
toen Gij ons hebt geboetseerd naar uw beeld en gelijkenis.
Help ons te worden wie we zijn:
barmhartig en trouw,
begripvol en bemoedigend,
met de liefde als het wapen dat mensen tot eenheid brengt.
Moge het voorbeeld van Jezus
ons tot inspiratie zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
uw vanzelfsprekende barmhartigheid
doet ons vaak vergeten
hoe hardnekkig wij soms zijn,
hoe weinig geneigd tot verzoening.
Leer ons het voorbeeld van de zachtmoedige Jezus
voor ogen te houden:
zijn vergevende houding
tegen alles en allen in. Amen.

Lezingen

De lezingen van deze viering roepen ons op tot vergeving en barmhartigheid. Zoals God geduld met ons heeft
en altijd bereid is om ons een nieuwe kans te geven,
zo moeten ook wij voor elkaar zijn:
zo liefdevol en barmhartig als God zelf.

Lummen

Eerste lezing (Sirach 27,30-28,7)
Uit het boek Ecclesiasticus


30       Wrok en woede zijn iets afschuwelijks:
alleen een zondaar blijft ermee lopen.
1        Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen:
Hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
2          Vergeef je naaste zijn onrecht:
dan worden, wanneer je erom bidt,
jouw eigen zonden kwijtgescholden.
3        Kan een mens die tegenover een medemens in zijn woede volhardt,
bij de Heer zijn heil komen zoeken?
4        Kan hij die onverbiddelijk is voor zijn medemens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
5        Als iemand die zelf maar een mens is,
in zijn wrok volhardt,
wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?
6        Denk aan het einde en houd op met haten;
denk aan de ondergang en de dood
en houd je aan de geboden.
7        Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen je naaste;
denk aan het verbond met de Allerhoogste
en zie door de vingers wat maar onwetendheid is.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 14,7-9)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
7        Niemand van ons leeft immers voor zichzelf alleen,
en niemand sterft voor zichzelf alleen.
8        Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.
9        Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden:
om Heer te zijn over doden en levenden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 18,21-35)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21       In die tijd kwam Petrus bij Jezus en zei:
`Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij mij iets misdoet?
Tot zeven keer toe?’
22       Jezus zei hem:
`Niet tot zeven keer toe, zeg Ik je,
maar tot zeventig maal zeven keer toe.
23       In dit opzicht gaat het met het koninkrijk der hemelen
als met een koning die met zijn dienaren afrekening wilde houden.
24       Toen hij begonnen was met afrekenen,
werd er iemand bij hem gebracht
die een schuld had van tienduizend talenten.
25       Omdat hij niet kon betalen,
gaf de heer het bevel om hem met vrouw en kinderen
en alles wat hij had te verkopen, zodat hij zou kunnen betalen.
26       Daarop viel de dienaar voor hem neer en vroeg:
`Heb geduld met mij, en ik zal u alles betalen.”
27       De heer kreeg met die dienaar te doen en liet hem vrij,
en hij schold hem het geleende geld kwijt.
28       Toen die dienaar buiten kwam, trof hij een van zijn mededienaren,
die hem honderd denariën schuldig was;
hij greep hem bij de keel en zei: `Betaal wat je me schuldig bent.”
29       Daarop viel zijn mededienaar voor hem neer en smeekte hem:
`Heb geduld met mij, en ik zal je betalen.”
30       Dat wilde hij niet, integendeel, hij liet hem zelfs gevangenzetten
tot hij het verschuldigde bedrag betaald zou hebben.
31       Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was,
waren zij buitengewoon ontstemd
en gingen alles wat er gebeurd was aan hun heer vertellen.
32       Toen riep zijn heer hem bij zich en zei:
`Jij slechte dienaar, ik heb je heel die schuld kwijtgescholden,
toen je mij daarom smeekte.
33       Had juist jij geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik medelijden heb gehad met jou?”
34       En zijn heer werd zo kwaad, dat hij hem overleverde aan de beulen,
totdat hij heel zijn schuld zou hebben terugbetaald.
35       Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen,
als niet ieder van jullie zijn broeder van ganser harte vergeeft.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, die Vader is van alle mensen.
Hij heeft ons geschapen
om te leven in liefde met elkaar.

Ik geloof in Jezus Christus.
Hij is door God gezonden
om ons met elkaar te verzoenen.

Ik geloof in de H. Geest,
die samenbrengt wat verdeeld is,
die sterkte geeft waar de mens zwak is,
die onze toekomst is en onze hoop.

Ik geloof dat wij samen,
biddend moeten zoeken
naar liefde, waarheid en gerechtigheid,
zodat de droom van Jezus waarheid wordt:
“Opdat wij allen één zijn, in Gods naam”. Amen.
Doorheen het jaar vieren

Voorbeden 1

Gods mededogen is groter dan ons hart kan bevatten.
Laten wij dan vol vertrouwen tot Hem bidden.

– Bidden we om troost en genezing
voor alle zere plekken die wij opliepen
door eigen schuld of door die van anderen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om een uitweg uit de dodelijke cirkel
van wrok, haat en verbittering,
die ons leven verziekt en het kwaad in stand houdt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die niet kunnen vergeven
wat hun is aangedaan.
Dat Gods goede Geest
hen nabij mag zijn in hun donkere tijden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen
die hebben gedaan wat onvergeeflijk is.
Dat er mensen mogen zijn
die hen in hun eenzaamheid niet alleen laten.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 2

Alles wat ons ter harte gaat,
willen wij nu uitspreken voor het aangezicht van God.
Hij zal luisteren naar onze stem,
want onze zorgen zijn ook zijn zorgen.

– Bidden we voor mensen
die zich hebben verschanst in haat en wrok
en zich schuldig maken
aan daden van verschrikking
die anderen soms het leven kosten.
God, verzacht hun gemoed en verlicht hun geest
zodat zij zich inzetten voor verzoening.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen elk houvast verloren zijn
en uit angst enkel nog om vergelding roepen.
God, verzacht hun gemoed en verlicht hun geest
zodat zij zich inzetten voor verzoening.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor zieken, eenzamen
en mensen die gebroken zijn van verdriet.
Dat zij getroost mogen worden
dankzij mensen die het geluk van anderen
laten voorgaan op streven naar persoonlijk geluk.
Laten wij bidden…
naar Veltem

– God van vergeving,
wij bidden voor wie verdriet en pijn onderdrukken.
Breng hen op het spoor van uw barmhartigheid.
Laten wij bidden…

– God van vergeving,
wij bidden voor wie vol wrok en woede zitten,
voor wie verhard en verbitterd zijn.
Kom bij hen met uw zachtheid.
Laten wij bidden…

– God van vergeving,
wij bidden voor wie zich niet kunnen wapenen tegen onzekerheid en angst.
Geef hen de troost van uw nabijheid.
Laten wij bidden…

– God van vergeving,
wij bidden voor hen die alleen vergelding zoeken
en niet kunnen vergeven.
Omarm hen met uw mildheid.
Laten wij bidden…

– God van vergeving,
wij bidden voor wie lijden onder het geweld van haat, onrecht en oorlog.
Ondersteun hen met uw liefde.
Laten wij bidden…

Barmhartige God,
blijf ons nabij en maak ons bereid tot verzoening.
Gij zijt ons behoud, vandaag en alle dagen. Amen.

Voor al deze intenties, voor alles en iedereen die ons per­soonlijk ter harte gaan, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
laat uw Zoon onder ons vertoeven.
Spreek ons vrij,
zodat ook wij
een gebaar van vergeving,
het brood van gastvrijheid
en de beker van verzoening
aan elkaar kunnen doorgeven.
Zo mogen wij rond deze tafel
onze dankbaarheid uitspreken
omdat Gij het mogelijk maakt
dat wij – met vallen en opstaan –
elkaar opbouwen en helen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
vanuit ons dagelijks bestaan
hebt Gij ons hier samengebracht
om te delen van het brood
waarin Gij Uzelf aan ons geeft.
Moge wij – in ons leven van elke dag –
aan elkaar doen wat Gij aan ons doet,
zodat wij steeds beter erin slagen,
in uw naam,
voor elkaar zo goed als God te zijn. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens 1

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredewens 2

Heer Jezus Christus, tot Petrus hebt Gij gezegd
dat wij onze naaste moeten vergeven
tot zeventig maal zeven maal.
Wij bidden U:
leer ons de onderlinge vrede te herstellen
door liefde die zichzelf kan vergeten,
telkens weer opnieuw.
Dan zal uw vrede groeien hier op aarde
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Lummen

Lam Gods

Communie

Allen herkennen we in onszelf de strijd tussen goed en kwaad.
We verlangen naar het goede, maar doen te vaak het kwade.
Danken wij God omwille van Jezus,
die ons rond deze tafel samenbrengt
om het goede in ons te versterken.
Kom dan en eet van de gaven die de Heer u aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Onberekenbare God

God is onberekenbaar groot
in zijn kosmisch gewaad
met sterren onnoembaar, ontelbaar,
bezaaid.

God is onberekenbaar diep
in de eeuwen van het mensenverhaal:
in hun pogen en falen,
hun liefde en haat.

God is onberekenbaar ver
als hun hart zich sluit
en Kaïn nogmaals
zijn broeder vermoordt.

God is onberekenbaar klein
als in waanzin de mens zichzelf vergroot
tot meester van goed en van kwaad.

God is onberekenbaar mild
als morgen het hart zich bekeert
en vanzelf een nieuwe toekomst begint.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
met mijn woorden zo beledigde,
terwijl hij juist het tegendeel verdiende.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
door mijn gebaar met stomheid sloeg,
terwijl hij juist had willen spreken.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik die ander
door mijn ogen zo kleineerde,
terwijl ik juist de uwe moest weerspiegelen.

Ik vraag me wel eens af, Heer,
waarom ik,
na al die verkeerd gedane dingen,
toch weer uw genade vind,
terwijl ook ik het tegendeel verdiende.
Marijke van Straalen


Bezinning 3

Gij rekent erop, God, dat wij bereid zijn
elkaar van harte te vergeven.
Wij danken U voor de ruimhartigheid
waarmee Gij ons tijd en ruimte gunt,
tot zeventig maal zeven maal.

Vergevingsgezindheid, God,
is in uw ogen een groot goed.
Wij danken U voor allen die, daarvan overtuigd,
ons falen tegenover hen met mildheid willen beantwoorden.

Gemeenschapszin, God,
is in uw ogen een groot goed.
Wij danken U voor allen, die, geraakt door Jezus’ woorden,
Hem willen navolgen in daden van gemeenschap.

Wij danken U, God, voor alle mildheid
die wij ooit mochten ervaren
van U en van de mensen om ons heen.
Inspireer ons daardoor om met Jezus’ ruimhartigheid
elkaar bemoedigend tegemoet te blijven treden.
naar J.Verhees

Slotgebed 1

Lieve God,
ik hoop dat Gij begrijpt
dat het niet altijd gemakkelijk is
om vergeving te schenken
en nieuwe kansen aan te reiken.
Toch wil ik U vragen
dat Gij me helpt
om het telkens opnieuw te proberen,
tot zeventig maal zeven maal
als het moet.
Laat me niet wachten
tot de andere de eerste stap zet
of tot de situatie zo muurvast zit
dat er geen uitweg meer is.
Maar geef me de durf
zelf het initiatief te nemen
en met een warm hart
naar medemensen toe te gaan,
zoals Gij naar mij toekomt.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

God van leven, God van woorden,
laat ons ontdekken dat uw taal ons roept en oproept.
Laat ons zien dat uw tekens mooi zijn en eenvoudig.
Leg woorden in onze mond en in ons hart
zodat wij, zoals Jezus, vertellers worden van uw Boodschap,
zangers van uw vrede, dichters van uw toekomst.
Moge zo uw toekomst dichter bij ons komen
zoals die is aangezegd door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Geert Faseur

Zending en zegen

Mensen die pogen en falen,
zijn aangewezen op elkaars genade,
niet éénmaal, niet andermaal,
maar zeventig maal zeven maal.
Door Jezus daartoe uitgenodigd
mogen wij vergevensgezind op weg gaan.
Moge Gods milde zegen met ons meegaan
opdat wij in goede en kwade dagen
elkaar tot vrede en zegen zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.