23e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
drie-entwintigste zondag B (9/09/2012)


Begroeting

Waar mensen samenzijn om zijn Woord te beluisteren met de oren van hun hart, schenkt God zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus was een inspirerende persoonlijkheid
voor wie veel mensen op de been kwamen.
Ze brachten hun zieken naar Hem toe
en Hij gaf hun nieuwe moed
om hun leven weer aan te kunnen.
Vandaag raakt Jezus een dove aan
en zegt tot hem : “Ga open”
En de dove antwoordt: “Ik luister”.
En de man die eerst doof was, hoorde
en hoorde er zo weer helemaal bij.

Ook tegen ons zegt Jezus:
“Ga open en luister met je hart
naar het woord van Gods Boodschap.”
Laten wij het hier en nu proberen: stil worden
en opengaan voor het Woord van Gods liefde.
naar Lovendegem


Openingswoord 2

Een ontmoeting met Jezus deed mensen open komen:
niet alleen hun ogen of oren
– zoals bij de dove in het evangelieverhaal van vandaag -,
maar ook hun hart.
Als wij hier tot God bidden om zijn Geest,
dan kan het ook ons overkomen.
Door te luisteren naar zijn Woord,
kunnen ons hart, onze ogen en oren opengaan
voor onze medemensen.
Dat wij onrecht zien
en daaraan iets proberen te veranderen.
Dat wij de klacht van kansarmen horen
en hun stem geven.
Dat we de pijn en eenzaamheid van onze naasten voelen
en hen liefdevol nabij zijn.

Vergevingsmoment 1

– Heer, open ons hart.
Dat wij niet langer op onszelf zijn gericht,
maar ook gehoor geven aan U en aan onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, open ons hart.
Wij luisteren niet altijd naar wat er gezegd wordt.
Dikwijls blijven wij stom voor onze naaste
die nood heeft aan begrip en liefde.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, open ons hart voor uw Woord en uw Boodschap.
Wij krijgen zo vaak de kans om uw Woord te beluisteren,
maar zijn soms zo weinig bereid om ernaar te leven.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg.
Het is achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die we gingen.
Het is in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

– Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, op onze weg ontmoeten we veel mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van onszelf.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardiger wereld.
Wij willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te vlug opgeven
of onze ogen sluiten en verder veilig niets doen.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en oprecht
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, Gij die op ons wacht,
open onze ogen,
open onze oren,
maar, vooral: open ons hart voor U.
Schenk allen die zich aan U hebben toevertrouwd
uw liefdevolle aandacht.
Maak ons ontvankelijk en doe ons ervaren
dat Gij altijd naar ons luistert
dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God,
bijna elke dag ervaren we
hoe moeilijk het is open te staan voor een ander,
de ander werkelijk te verstaan.
Hoe moeilijk het ook is voor onszelf
om uit te spreken wat ons bezig houdt, ons beroert en beweegt.
Daarom bidden wij U:
bevrijd ons van die dovemansoren, van die dovemansgesprekken,
van die beelden zonder klank…
Leer ons onze oren en ogen te openen
en te kijken en te luisteren met een liefdevol hart.
Dat vragen wij U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Levensecht


Lezingen

In de eerste lezing verzekert God ons:
hoe moeilijk het verleden ook moge geweest zijn,
er is hoop op een nieuw begin!
Jezus schept nieuwe toekomst
wanneer Hij de oren en de mond opent van een doofstomme.

Eerste lezing (Jesaja 35,4-7a)

Uit de Profeet Jesaja

4
       Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5        Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6        Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
7        Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein.
KBS Willibrordus 1995


Tweede lezing
(Jacobus 2,1-5)

Uit de brief van de apostel Jacobus

1        Broeders en zusters,
u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
en u toch partijdig gedragen!
2        Ik bedoel dit: veronderstel,
er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring
en in schitterende kleding,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren;
3        als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt:
`Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’,
terwijl u tegen de arme zegt:
`Blijf jij daar maar staan’, of:
`Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’,
4        doet u dan niet aan discriminatie
en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten?
5        Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn,
niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof
en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
KBS Willibrordus 1995

Evangelie (Marcus 7,31-37)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

31       Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de Dekapolis.
32       Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
33       Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde
en raakte zijn tong aan,
34       en Hij keek op naar de hemel,
zuchtte, en zei tegen hem:
`Effata’, wat betekent: Ga open.
35       Meteen gingen zijn oren open,
zijn tongriem ging los,
en hij sprak normaal.
36       Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed,
des te meer gingen ze het rondvertellen.
37       En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
`Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft.
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
KBS Willibrordus 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet zien,
verblind als ze zijn door luxe, in de ban van ‘steeds meer’,
die de nood van hun medemensen niet meer zien.
Dat hun ogen weer worden geopend.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet horen,
die, verdoofd door het lawaai in en rondom hen,
de klacht van hun medemensen niet meer horen.
Dat hun oren worden ontsloten.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die verlamd zijn.
Bidden we voor allen
die, geknakt door wat hen is overkomen,
alle moed verloren hebben.
Dat zij hun krachten hervinden en weer op de been komen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen zonder stem.
Bidden we voor allen
die de mond worden gesnoerd,
voor allen die geen woorden hebben
voor het leed dat hun werd aangedaan.
Dat zij tot spreken mogen komen.
Laten wij bidden…

Goede God,
genees ook ons
opdat wij met ogen, oren, hart en handen
goed mogen doen zoals Jezus Messias, uw Zoon.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben
dat er niet naar hen wordt geluisterd,
dat ze niet au sérieux worden genomen.
Dat er mensen in hun leven komen
die hun gebrekkig uitgesproken woorden verstaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben
dat ze niet in staat zijn
te zeggen wat hen bezig houdt.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen helpen bij het spreken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen
die teleurgesteld en verbitterd zijn
door de tegenslagen die ze hebben moeten incasseren.
Dat ze mensen mogen ontmoeten
die hen weer doen geloven in morgen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle mensen
die zo op zichzelf betrokken zijn
dat ze geen oor en geen oog meer hebben
voor de noodkreet van anderen.
Dat hun oren en ogen
weer mogen opengaan.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
wij zijn ons ervan bewust
dat we anderen vaak meer pijn doen dan dat we hen helen.
Doe ons daarom vlugger inzien
dat ons leven pas echt zinvol wordt
naarmate we er steeds meer zijn voor de anderen.
Dat vragen wij U in naam van Jezus,
die ons daarin op een schitterende manier voorging.
naar Seef Konijn

Gebed over de gaven 1

God, zoals het brood waarmee we deze tafel hebben gedekt
gemaakt is uit graan, verspreid over vele velden,
en zoals de wijn die we hebben uitgeschonken
in de beker van het verbond
geperst is uit druiven,
verspreid over vele druivelaars,
zo moge heel de mensheid één worden.
Dat zal gebeuren
als we elkaar niet stom voorbijlopen,
maar elkaar helpen om uw Woord te spreken en ernaar te luisteren.
Dan worden de mensenrechten erkend,
wordt geweld verworpen
en ontmoeten we elkaar
in dankbaarheid om alle verscheidenheid,
in verzoening over tegenstellingen heen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met het teken van brood en wijn
gedenken we de levensweg van Jezus.
Hij is de mens in zijn gebrokenheid nabij.
Geef ons hernieuwde kracht om met uw Zoon
de levensweg naar U te gaan.
Dit vragen we U door Hem
die ons verlossing aanzegt. Amen.
naar André Janssen

Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
– samen –
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader,
het gebed dat ons als christenen over de hele wereld
met elkaar verbindt.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredewens

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Door samen te eten van het brood
waarin de Heer zich voor ons breekt en deelt,
kan in ons het besef groeien
dat wij, over alle verschillen heen,
één familie vormen, elkaars broers en zussen zijn,
die elkaar dienen vast te houden,
die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Daarom brak Hij zich voor ons in dit Brood.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Hoe weet je in godsnaam
dat je nog lief bent in Gods ogen,
tenzij een mens je naam noemt
en je wakker roept
uit ’t sluimerend besef
dat je vandaag als gisteren en morgen weer,
in staat bent tot liefhebben en geliefd worden?

Een bloem blijft in haar knop verborgen
tot enig zonlicht haar wegroept
en bevrijdt uit haar onvoltooide staat.

Een mens vergaat het evenzo.

Als niemand hem beademt
met een woord dat ja zegt op zijn diepe dromen,
als niemand hem bedankt voor wat hij met zijn hart probeerde,
– al bleef het stukwerk wat hij deed –
als niemand hem feliciteert voor kleine goede dingen,
maar liever de lippen stuk bijt
dan iets liefs van hem te zeggen,
dan gaat hij dood
voordat hij het besterft aan pijn van eenzaamheid.

Nooit gaat een mens bij wonder helemaal open
omdat hij door God uit het alleen-zijn wordt bevrijd.
Een mens bloeit open aan een ander
die hem wil zien
en gaarne ziet boven de maat die hij kan verdienen.

Hoe weet ik in godsnaam
dat ik nog lief ben in Gods ogen,
tenzij een mens mijn naam noemt
en mij wakker roept?
Marcel Weemaes

Slotgebed 1

Heer, onze God,
het is uw droom en hartenwens
dat alle mensen gelukkig zijn.
Doven moeten kunnen horen,
stommen moeten kunnen spreken,
anders vereenzamen zij harteloos in een woestijn van achterdocht.
Als geen ander zette Jezus van Nazareth, uw Zoon,
zich in om uw droom te realiseren.
Hij raakte de zieken aan en genas hen met kracht.
Hij sprak tot hen: ‘Effata- Ga open’,
word vrij en gelukkig samen met al je medemensen
want elk-ander is de moeite waard.
Geef ons uw Geest en uw kracht
om voort te zetten wat Jezus deed:
zich wegschenken aan anderen,
meedelen, genezen, toekomst schenken,
ogen en oren openen tot horen en zien vergaat. Amen.
Sylvester Lamberigts

Slotgebed 2

Heer, onze God,
de Goede Boodschap van uw Zoon
wil een bemoediging zijn voor wie het leven zwaar valt.
Wij bidden U:
versterk in ons de overtuiging
dat wij, verbonden met uw Zoon,
elke vorm van tegenslag te boven zullen komen.
Dit vragen wij U door Hem
die ons verlossing aanzegt. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

‘Effata’:
open je ogen, open je oren, open je mond,
maar vooral,
open je hart voor de Heer.
Hij die ons zendt en zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.