23e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
drie-entwinitgste zondag B ( 06 09 2009)


Begroeting

Waar mensen samenzijn om zijn Woord te beluisteren met de oren van hun hart, schenkt God zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilge Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘Effata – Ga open’ horen we Jezus straks zeggen tegen een dove man.
En daarmee gingen niet alleen diens oren open
maar een heel nieuwe wereld opende zich voor die man.
Het maakte van hem een ander mens.
‘Effata – Ga open’ zegt Jezus ook tot ons.

Zijn wij bereid ons door Hem te laten openen?
Of houden wij ons hart op slot,
de deuren van ons ego gesloten,
bang dat Hij ons openbreekt naar anderen toe?

Openingswoord 2

De ‘Effata’-uitspraak van Jezus in het evangelie,
waardoor Hij een doofstomme opnieuw laat horen en spreken,
staat haaks op wat doorgaans in de samenleving rondom ons gebeurt.
Want in plaats van te zwijgen
over onrecht dat ons of anderen wordt aangedaan
en doof te blijven voor de zorgen en vragen van mensen om ons heen,
nodigt Jezus ons uit om vrijuit te spreken én te luisteren.
“Ga open!” zegt Hij tegen ieder van ons.
“Durf jezelf te zijn! Want ook jij bent een kind van God!”

Vergevingsmoment

Erkennen we eerst onze tekortkomingen
zodat we met een zuiver hart
de Heer kunnen ontmoeten.

– Heer, geef ons een ruim hart,
dat niet langer op zichzelf gericht is
maar naar anderen toe wil leven …
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, geef ons een eenvoudig hart.
Dat wij ons niet hoger achten dan de anderen …
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, geef ons een zuiver hart.
Dat wij U boven alles beminnen, maar ook elkander liefhebben …
Heer, ontferm U over ons.


Moge God in zijn liefde zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en vergeten
en ons zo begeleiden naar het eeuwige leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
graaf in de diepte van ons hart
en breng aan het licht
wie wij voor U en voor elkaar kunnen zijn.
Laat uw ‘Effata’-woord voor ons werkelijkheid worden.
Open onze dovenmansoren,
leg dovemansgesprekken het zwijgen op
en geef klank aan koppig toegeknepen lippen
zodat wij in elkaars ogen weer licht zien
en door elkaars monden
opnieuw uw stem kunnen horen.
Maak ons steeds opnieuw tot mensen naar uw hart. Amen.


Openingsgebed 2

Vandaag willen wij U danken, God,
omdat Gij ons hier in uw naam hebt samengebracht
om ons met uw liefde aan te raken.
Laat ons luisteren naar uw roepstem
en ingaan op uw uitnodiging
om mensen zorgzaam nabij te zijn,
alle dagen van ons leven,
tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu met oor en hart naar Gods woord.


Eerste lezing (Jesaja 35,4-7a)
Uit de Profeet Jesaja

4
          Zeg tegen iedereen die radeloos is:
`Houd moed, wees niet bang, hier is uw God,
Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding,
Hij komt u redden.’
5           Dan worden de ogen van de blinden geopend
en de oren van de doven geopend.
6           Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.
7           Het verschroeide land wordt een meer,
de dorstige grond een waterrijke fontein.
KBS Willibrordus 1995


Tweede lezing
(Jakobus 2,1-5)
Uit de brief van de apostel Jacobus

1           Broeders en zusters,
u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus,
de Heer der heerlijkheid,
en u toch partijdig gedragen!
2           Ik bedoel dit: veronderstel,
er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring
en in schitterende kleding,
en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren;
3           als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt:
`Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’,
terwijl u tegen de arme zegt:
`Blijf jij daar maar staan’, of:
`Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’,
4           doet u dan niet aan discriminatie
en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten?
5           Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn,
niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof
en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk
dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
KBS Willibrordus 1995

Evangelie (Marcus 7,31-37)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

31          Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus
en ging via Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de Dekapolis.
32          Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak,
en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen.
33          Hij nam hem uit de menigte apart,
stak zijn vingers in zijn oren en spuwde
en raakte zijn tong aan,
34          en Hij keek op naar de hemel,
zuchtte, en zei tegen hem:
`Effata’, wat betekent: Ga open.
35          Meteen gingen zijn oren open,
zijn tongriem ging los,
en hij sprak normaal.
36          Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen.
Maar hoe meer Hij dat deed,
des te meer gingen ze het rondvertellen.
37          En ze werden steeds geestdriftiger en zeiden:
`Geweldig wat Hij allemaal gedaan heeft.
Doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
KBS Willibrordus 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden we ons geloof in God
die ons de wereld heeft toevertrouwd
om hem leefbaar te maken voor alle mensen.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

God die zijn mensen weldoende nabij wil zijn,
rekent daarvoor op de medewerking van velen.
Laten we, in het spoor van Jezus,
dit vertrouwen niet beschamen.

– Bidden we voor mensen
die elkaar niet meer kunnen vinden,
verwikkeld in een muurvast  conflict.
Dat zij opnieuw met elkaar leren spreken
zonder dat de hatelijkheden over en weer vliegen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen
die in de logica van het economische denken niet meetellen
en daardoor afhankelijk zijn van de welwillendheid van anderen:
gehandicapten, zieken, ouderen,
mensen die door de mazen van het sociale vangnet vallen,
daklozen, vluchtelingen in de illegaliteit,
slachtoffers van mensenhandel.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen wie het voor de wind gaat.
Dat zij oog hebben voor wat zin en diepgang geeft aan het leven.
Dat zij beseffen hoe bevoorrecht ze zijn
als ze aan mensen met beperkte levenskansen
nieuwe perspectieven mogen aanreiken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf, voor elkaar, voor onze gezinnen,
voor onze parochiële werkgroepen.
Dat we met open oog, oor en hart in het leven zouden staan.
Dat we ons creatief durven inzetten
voor een samenleving
zoals God die voor zijn mensen gedroomd heeft.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Bidden wij in vertrouwen tot God,
die ook ons wil aanraken en genezen.

– Heer, zegen mensen die uw naam verkondigen.
Leg goede woorden in hun mond.
Dat zij velen bemoedigen
en boden zijn van uw Blijde Boodschap.
Zegen hen, Heer, als zij over U spreken …

– Heer, zegen uw mensen,
kinderen en jongeren, mannen en vrouwen,
mensen in volle activiteit
maar ook de mensen op rust.
Zegen hen, Heer, als zij tot U bidden …

– Heer, zegen allen die zich inzetten voor een betere wereld,
zegen hun geloven en liefhebben,
hun zwijgen en zingen,
hun scheppen en bevrijden.
Zegen hen, Heer, als zij opkomen voor vrede en recht …

– Heer, zegen mensen die hulpbehoevend zijn,
die ziek of eenzaam zijn,
die door het noodlot geslagen zijn.
Spreek tot hen met woorden van leven….
Zegen hen, Heer, als zij zich tot U richten …

Voorbeden 3

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet zien,
verblind als ze zijn
door luxe en in de ban van ‘steeds meer’,
die de nood van hun medemensen niet meer zien.
Dat hun ogen weer worden geopend.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die niet horen,
die, verdoofd door het lawaai in en rondom hen,
de klacht van hun medemensen niet meer horen.
Dat hun oren worden ontsloten.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen die verlamd zijn.
Bidden we voor allen
die, geknakt door wat hen is overkomen,
alle moed verloren hebben.
Dat zij hun kracht hervinden en op de been komen.
Laten wij bidden…

– Bidden we om heil en genezing
voor mensen zonder stem.
Bidden we voor allen
die de mond worden gesnoerd,
voor allen die geen woorden hebben
voor het leed dat hun werd aangedaan.
Dat zij tot spreken mogen komen.
Laten wij bidden…

Goede God,
genees ook ons
opdat wij met ogen, oren, hart en handen
goed mogen doen zoals Jezus Messias, uw Zoon.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God van mensen,
Gij nodigt ons uit als gasten aan uw tafel.
Meer nog:
voor U zijn wij als uw bloedeigen kinderen.
Want in Jezus, uw Zoon, deelt Gij uw leven met ons.
Adem ons open met uw Geest
opdat wij – als herboren – kunnen opstaan
en op weg gaan naar morgen,
meebouwend aan een mensenwereld
zoals Gij die scheppend voor ons hebt gedroomd. Amen.


Gebed over de gaven 2

In zijn binnenste voelde Jezus
dat het zijn roeping was
om mensen in uw naam te bevrijden
uit eenzaamheid en angst, God.
Daarom genas Hij zoveel zieken
en geeft Hij zich nu aan ons in dit brood en deze wijn.
Laat ons dan in vreugde samenzijn
rond deze tafel van de vriendschap,
door Christus, onze Heer. Amen.


Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij niet vergeten
hen die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij niet vergeten
hen die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin vergeten hen die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
-samen-
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.


Onze Vader

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader,
het gebed dat ons als christenen over de hele wereld
met elkaar verbindt.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredewens

Onze verwachting is hoog gespannen, Heer:
liefde die sterker is dan de dood,
recht en toekomst voor de kleinen,
vrede en vrijheid voor wie geknecht wordt.
Dat wij daarvan mogen dromen,
daaraan kunnen meebouwen
heeft Jezus, uw Zoon en mens zoals wij,
ons toegezegd.
Laat zijn vrede hier, rond deze tafel, een aanvang nemen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Door samen te eten van het brood
waarin de Heer zich voor ons breekt en deelt,
kan in ons het besef groeien
dat wij, over alle verschillen heen,
één familie vormen, elkaars broers en zussen zijn,
die elkaar dienen vast te houden,
die voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Daarom brak Hij zich voor ons in dit Brood.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Zie jij ook hoe mensen
in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd en onbekend is?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waarvan je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?

Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere…
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

Soms zijn ook wij doof
voor de zorgen en het verdriet
van mensen rondom ons, God.
Laat Jezus ons dan aanraken
en ons toefluisteren: ‘Effata’, ‘Ga open’,
zodat wij met meer overtuiging
echt christen durven zijn.
En geef ons dan de kracht
om op onze beurt
ook anderen in uw naam
tot leven te wekken, door Christus, onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Heel graag wil Ik ook jou aanraken – zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.
Erwin Roosen

Zending en zegen

De Heer heeft ons zijn wonderwoord toegesproken: Effata – Ga open.
Gaan wij van hier heen
met oren die kunnen luisteren,
met ogen die ook kunnen zien wat klein is,
en met een hart vol warme liefde.
Dan gaat God graag met ons mee,
Hij die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.