23e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
drie-entwintigste zondag A
(4/09/2011)

Begroeting

Waar mensen in mijn naam samenkomen, zegt de Heer,
daar ben Ik in hun midden.
Moge Hij hier met ons zijn als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Het is goed hier als geloofsgemeenschap samen te komen
om te bidden en na te denken.
Want Jezus doet ons inderdaad steeds opnieuw nadenken over ons leven.
Jezus vraagt ons eerlijk, open, spontaan en echt te zijn.
En dat is vaak heel wat anders dan wat wij rondom ons zien gebeuren:
in ’t groot zien wij corruptie, schriftvervalsing, …
In ’t klein zien wij fouten en gebreken.
Vandaag wordt ons gevraagd elkaar op het juiste pad te houden.
Omdat wijzelf nogal eens in gebreke blijven
vragen we eerst God en elkaar om vergeving.

Vergevingsmoment

– Mensen in nood helpen
vinden we allemaal – evident – een echte christelijke waarde
die we graag aan de jeugd willen doorgeven.
Maar als een ander, op een moment dat ons ongelegen komt,
aan onze deur klopt,
dan geven we al te gemakkelijk niet thuis.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
we staan zo vlug klaar met een oordeel over iemand die ons niet ligt.
Even op de rem trappen
en er eventueel een ander bijhalen om objectief te kunnen zijn,
daaraan denken we zelfs in de verste verte niet.
Liever korte metten met zo iemand maken
is onze tactiek.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
met anderen samenkomen doen we dagelijks.
Maar het is zelden in uw naam.
Wij vergeten al te dikwijls uw woord
dat, als we met twee of drie in uw naam samenkomen,
Gij er dan bij zijt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

God,
kom in ons midden
en help ons meer te leven zoals Gij ons hebt voorgedaan. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, wij danken U voor de mensen
die Gij ons gegeven hebt
en waarvoor wij ons medeverantwoordelijk weten.
Doordring ons met de geest van Christus,
zodat wij samen het doel bereiken
waar Gij ons opwacht vanaf het begin. Amen.

Openingsgebed 2

Goede God,
wij zijn hier bijeen in uw naam
om te bidden en te luisteren.
Wij danken U voor het licht van deze dag
en voor de mensen om ons heen.
Wij danken U
omdat Gij ons kent bij onze naam,
ons zoekt als wij verloren lopen,
ons vergeeft als wij spijt hebben.
Wij bidden U:
help ons om te doen zoals Gij.
Dat wij elkaar niet in de steek laten.
Dat wij elkaar vergeven en het weer goedmaken.
Dan zal er vrede zijn tussen U en ons en tussen mensen.
Moge het zo zijn
om te beginnen vandaag, dit uur, met deze mensen, met ons allen. Amen.

Lezingen

Luisteren we naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Ezechiël 33,7-9)
Uit de profeet Ezechiël


Zo spreekt de Heer:
7          Mensenkind,
Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld.
Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.
8        Als Ik tegen de boosdoener zeg:
`Boosdoener, u zult zeker sterven”,
en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren,
dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld,
maar van u eis Ik zijn bloed op.
9        Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt
dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet,
dan zal hij door zijn eigen schuld sterven,
maar u blijft in leven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 13,8-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8        Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.
9        Want de geboden:
Geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 18,15-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus zei tot zijn leerlingen:
15       Als je broeder je iets misdaan heeft,
moet je hem dat onder vier ogen zeggen.
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
16       Maar als hij niet naar je luistert,
neem dan nog een of twee getuigen mee,
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd.
17       Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente.
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.
18       Ik
verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
19       Ook verzeker Ik jullie:
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde,
om het even wat,
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.
20       Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

Goede God,
wij hebben weet van uw vergevingsgezindheid
en daarom durven wij vol vertrouwen bidden.

– Bidden we voor allen die in ruzie of oorlog leven.
Dat zij de kracht krijgen om elkaar in vrede te vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die leven met de schuld
over wat zij anderen aandeden.
Dat zij vergeving vinden
en kunnen vergeven wat hen werd aangedaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat we in ons leven van elke dag
leren vergeven.
Laten wij bidden…
naar Jan Besemer


Voorbeden 2

– Bidden we voor hen die leiding geven
in Kerk en samenleving.
Dat zij positief ingesteld zijn,
zich niet blind staren op het falen van mensen,
maar juist erop uit zijn
het goede in hen te stimuleren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor ouders en opvoeders.
Dat zij hun taak serieus nemen
en de kinderen die hun zijn toevertrouwd, eerbied leren voor de ander.
Dat volwassenen beseffen dat woorden wekken,
maar voorbeelden trekken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat onze zorg om elkaars welzijn oprecht mag zijn
en dat dit zichtbaar mag worden in onze daden.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we anderen de levensruimte gunnen
die wij ook voor onszelf opeisen
en dat wij het goede zien in onszelf en in de ander
en elkaar daarin weten te bevestigen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Barmhartige en liefdevolle God,
rond dit brood en deze wijn plaatsen wij ons bestaan in het perspectief
van delen in liefde met elkaar.
Door het breken en delen ter gedachtenis aan Jezus,
gedenken wij zijn liefde voor ons
en zijn vergevingsgezindheid. Amen.
naar Levensecht


Gebed over de gaven 2

God,
in brood en wijn willen wij dankbaar en gelovig uitspreken
dat wij hier samen aanzitten aan uw tafel
als mensen die geroepen zijn tot vriendschap en goedheid.
Want wij mensen horen welkom te zijn bij elkaar
en horen elkaars lief en leed te delen.
Dan zult Gij onder ons wonen als een Metgezel,
als de Ziel van uw Godsvolk. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.
Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.
Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Door zijn geloof in mensen
heeft Jezus ons willen bekeren tot kinderen van dezelfde Vader.
Tot Hem mogen wij bidden:
Onze Vader,…

Wanneer wij biddend en zegenend omgaan met elkaar,
elkaars lasten dragen, elkaars vreugden delen,
en geloven dat God het zo heeft bedoeld
toen Hij destijds de mensenwereld schiep,
zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Open deuren die ‘welkom’ roepen
brengen mensen bij elkaar,
brengen mensen dichter bij God.
Als wij aandacht hebben voor wat ons met elkaar verbindt
in plaats van ons blind te staren op wat ons scheidt,
kan Gods vrede in ons midden groeien,
Gods vrede die geen grenzen verdraagt en scheidsmuren sloopt.
Die vrede zij altijd met u
Geven wij elkaar een teken van die Godsvrede.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden verzameld tot dit ene brood,
zo vormen wij samen één gemeenschap.
Laten wij ons voeden aan het brood van liefde en van vrede,
dat de Heer ons aanreikt in Jezus,
die door zijn dood de zonden der wereld heeft weggenomen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde.

Laat mij zijn als een fijn geslepen potlood:
klaar om woorden van bemoediging te formuleren.

Laat mij zijn als een meetlat:
recht en eerlijk in mijn spreken en handelen.

Laat mij zijn als een zachte gom:
bereid om fouten uit te vlakken.
Schenk mij een hart vol erbarmen en vergeving.

Heer, maak mij bij de start van dit nieuwe werkjaar
tot een bruikbaar instrument van uw Liefde.
Chris Blanckaert

Bezinning 2

Het kan beginnen
waar twee of drie mensen
mogen thuiskomen bij elkaar;
zich veilig voelen en geborgen
in de ruimte van begrip en verbondenheid.

Waar twee of drie
klankbord willen zijn
van elkaars onmacht en ontmoediging,
waar ze mogen uitspreken
wat ze nergens kwijt kunnen.

Waar twee of drie
elkaar gaan dragen in het leven,
wetend van de broosheid en de
gebrokenheid
die bij de ene net zo leeft als
bij de andere.

Waar twee of drie
dan samenkomen in dezelfde geest
en bij mekaar dezelfde droom gaan
wakker houden,
ligt de toekomst open.
Gedragen,
wordt men uitgedaagd
en bekwaam gemaakt om weer
op weg te gaan
naar een nieuwe morgen.

Waar twee of drie
zo samenzijn,
is het Leven
niet meer tegen te houden!

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U omdat Gij ons mensen zendt
die ons helpen nieuwe mensen te worden.
Wij bidden U:
doe de wereld de genezende kracht ondervinden van uw liefde,
ons geschonken in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

Barmhartige God,
uw vergevingsgezindheid kent geen grenzen,
uw genade is onuitputtelijk.
Geef dat wij steeds meer op U gelijken
waar wij ons leven richten naar uw beeld en gelijkenis
en zoeken naar verzoening en vrede,
hier en nu, alle dagen. Amen.

Zending en zegen

We waren hier bijeen
om God te danken voor zijn goedheid en zijn mildheid.
Op onze beurt worden wij gezonden
om goed en mild te zijn voor allen die wij ontmoeten.
Daartoe wil God ons van harte zegenen:
in de naam van +de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.