23e zondag door het jaar A 2008

(07 09 2008 )

Begroeting

‘Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden’
horen we straks op het einde van de evangelielezing.
Laten we elkaar toewensen
dat deze woorden van toepassing zijn op ons samenzijn hier: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Kees Pannekoek


Openingswoord

Bepaalde woorden uit de Schrift bezorgen ons een slecht geweten.
Je zou er tegelijk ‘ja’ en ‘nee’ willen op zeggen,
terwijl je weet dat dit onmogelijk is.

Zo’n woord vinden we al op de eerste bladzijde van de Bijbel,
in het verhaal van Kaïn en Abel:
“Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?”.
Hierop ‘ja’-zeggen is niet gemakkelijk;
maar als we ‘nee’ zeggen zoals Kaïn,
voelen we ons in slecht gezelschap.

De vraag zelf wordt in de liturgie van vandaag niet gesteld,
maar je kan onze lezingen wel opvatten
als een antwoord op deze Kaïn-vraag.

“Ben ik de hoeder van mijn broeder?”
Wellicht is het goed bij het begin van deze samenkomst
eens na te gaan hoe wij,
in ons dagelijks doen en laten,
deze vraag concreet beantwoor­den.

Vergevingsmoment

Als wij wegen gaan die de uwe niet zijn, God,
zoekt Gij ons telkens weer op,
opdat ook wij U zouden zoeken
en elkaar terugvinden in vriendschap en vrede.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, Gij spijkert ons niet vast op ons verleden
maar geeft ons telkens weer de kans om opnieuw te beginnen,
opdat ook wij elkaar die nieuwe kansen zouden geven.

Heer, leer ons elkaar vergeven
zoals Gij ons vergeeft.

God, bij wie liefde
het eerste en laatste woord is,
geef dat wij woorden van vergeving vinden
die anderen en onszelf toegankelijk maken
voor U en voor elkaar,
in de vrede van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
Gij zijt onder ons aanwezig
telkens wij met twee of drie samen zijn in uw Naam.
Maak ons als gemeenschap
één van hart en ziel.
Dan kunnen wij met elkaar
doen geboren worden
wat Gij voor ons mensen hebt gedroomd:
uw koninkrijk op aarde
zoals in de hemel. Amen.

Lezingen
Luisteren we naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Ezechiël 33,7-9)
Uit de profeet Ezechiël

Zo spreekt de Heer:
7              Mensenkind,
Ik heb u als wachter over het volk van Israël aangesteld.
Alles wat u van Mij te weten komt moet u hun in mijn naam meedelen.
8        Als Ik tegen de boosdoener zeg:
`Boosdoener, u zult zeker sterven”,
en u waarschuwt de boosdoener niet dat hij zich moet beteren,
dan zal die boosdoener sterven door zijn eigen schuld,
maar van u eis Ik zijn bloed op.
9        Maar als u de boosdoener gewaarschuwd hebt
dat hij zijn leven moet beteren en hij betert zijn leven niet,
dan zal hij door zijn eigen schuld sterven,
maar u blijft in leven.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Romeinen 13, 8-10)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8        Zorg dat u niemand iets schuldig bent.
Laat uw enige schuld de onderlinge liefde blijven.
Wie anderen liefheeft, heeft de wet vervuld.
9        Want de geboden:
Geen echtbreuk plegen, niet doden, niet stelen, niet begeren,
en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
10 De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad.
Liefde vervult de gehele wet.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 18,15-20)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Jezus zei tot zijn leerlingen:
15       Als je broeder je iets misdaan heeft,
moet je hem dat onder vier ogen zeggen.
Als hij naar je luistert, heb je je broeder gewonnen.
16       Maar als hij niet naar je luistert,
neem dan nog een of twee getuigen mee,
opdat elke verklaring door twee of drie getuigen wordt bevestigd.
17       Maar als hij naar hen niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente.
Als hij zelfs naar de gemeente niet luistert,
beschouw hem dan als een heiden en een tollenaar.
18       Ik verzeker jullie, wat jullie op aarde binden,
zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat jullie op aarde ontbinden,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.
19       Ook verzeker Ik jullie:
als er twee van jullie eensgezind iets vragen hier op aarde,
om het even wat,
dan zullen ze het krijgen van mijn Vader in de hemel.
20       Want waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn,
daar ben Ik in hun midden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die ik ‘Vader’ mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.

Ik geloof in de verrezen Jezus;
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat Hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie
om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus;
in hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft,
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.
Doorheen het jaar samen vieren

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor de Kerk in onze dagen. Dat zij zich niet laat verlammen door onderlinge strijd om het eigen gelijk,
maar dat zij, als gemeenschap van solidariteit en liefde, laat zien
dat onze God barmhartig is en trouw.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor landen die innerlijk verscheurd worden door rassenhaat,
of door politiek of religieus fanatisme.
Mogen zij tot het inzicht komen
dat alleen open dialoog kan leiden naar verzoening en vrede.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die verkrampt zijn
door onverwerkt en onuitgesproken schuldgevoel.
Mogen zij worden geheeld en opgericht
door woorden en daden van liefde en troost, van bekering en vergeving.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die overal buiten staan en die iedereen laat vallen.
Mogen zij medemensen ontmoeten,
die hen weghalen uit hun verlatenheid en een eind met hen meegaan.
Laten wij bidden…

– Bidden wij ook voor onszelf .
Dat wij mogen groeien in onderlinge zuster- en broederschap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor de wereld waartoe wij behoren:
dat wij, bondgenoten van God,
zo beeld en gelijkenis van Hem zijn
dat door ons spreken en handelen
zijn liefde voor alle mensen zichtbaar en ervaarbaar wordt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle christenen:
dat zij bezield mogen zijn
door Jezus’ geest van vergeving, begrip en naastenliefde.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf:
dat we het aandurven ons tot de orde te laten roepen
en open te staan voor kritiek en terechtwijzing,
maar dat we tegelijkertijd begrip tonen
voor de tekortkomingen van de ander.
Laten wij bidden…
naar Ernst Marijnissen

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

Onze Vader, die in de hemel zijt, gezegend zijt Gij.
Laat brood en beker ons met elkaar verzoenen.
Maak ons tot een solidaire Kerkgemeenschap
die muren afbreekt
en zich inzet voor vrede, liefde en gelijk­waardigheid.
Zo kan de droom werkelijkheid worden
waarvoor uw Zoon geboren, geleefd heeft, gestorven en verrezen is. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.
Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.
Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bidden wij om een hart dat vergeving en vrede zoekt
en maken wij de woorden die Jezus ons voorbad tot de onze:
Onze Vader,…

Als wij oprecht bekommerd zijn voor elkaars welzijn,
als wij het kwaad aan de kaak stellen,
als wij het positieve in elkaar zien en levensruimte geven,
als wij alles doen wat in ons vermogen ligt
om onze aarde leefbaar te houden voor alle mensenkinderen,
dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van u is het koninkrijk…


Vredewens

Geïnspireerd door Jezus Christus en zijn Geest,
willen we eenheid en liefde uitstralen
in onze Kerk, in ons gezin, op ons werk.
Zo willen wij meewerken
aan een wereld die solidariteit en vrede
hoog in het vaandel draagt.
Daar zal God als vredevorst mogen heersen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

Zoals vele graankorrels werden verzameld tot dit ene brood,
zo vormen wij samen één gemeenschap.
Laten wij ons voeden aan het brood van liefde en van vrede,
dat de Heer ons aanreikt in Jezus,
die door zijn dood de zonden der wereld heeft weggenomen.
Heer, ik ben niet waardig dat…

Bezinning

Als ik mij vredig voel
dan is het stil in mij,
voel ik mij één met de natuur
en denk ik er niet aan
mijn kreukels en kronkels
aan anderen te verwijten.

Als ik mij vredig voel
dan kan ik zijn wat ik zeg,
beleven wat ik verkondig,
getuigen van wat ik geloof
zonder de ander te willen overtuigen.

Als ik mij vredig voel
kost het mij nauwelijks moeite
om samen te werken
met mensen die anders zijn,
andere accenten leggen,
andere gaven hebben.

Als ik mij vredig voel
haal ik dynamiek uit verscheidenheid,
kan ik mijn eigenheid
verbinden met de eigenheid
van de an­der,
zonder angst mezelf te verliezen.

Als ik mij vredig voel
blijf ik rustig als er wrijvingen zijn,
zal ik conflicten
eerder uitpraten
dan ze uit te vechten.

Ik voel mij slechts vredig
als ik mij
gedragen weet door anderen,
en ervaar
dat er Iemand is
die met mij begaan is,
die mij bezielt en motiveert,
die mij recht houdt
en mij ernstig neemt…
ondanks mijn armzaligheid.

Slotgebed 1

Als je in mijn naam met vrienden samenkomt,
ben Ik in jullie midden – zegt God.
Ik wil luisteren naar alles wat jullie bezighoudt:
naar jullie verdriet, maar ook naar jullie vreugde.
En Ik wil mijn licht over jullie laten schijnen
en jullie laten delen in het geheim van liefde dat alles en iedereen omvat.
Durf je daarom aan Mij toevertrouwen!
Laat Mij je herder zijn, je gids en je vriend.
En je zult merken dat Ik een droom van vrede voor je heb.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Het enige dat wij écht aan elkaar verschuldigd zijn
is de liefde
die iets weerspiegelt
van Gods nabijheid,
Gods barmhartigheid,
Gods vergevingsge­zindheid.
Op die liefderijke solidariteit rust Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.