22e zondag door het jaar C 2013

Begroeting

De genade van onze Heer, Jezus Christus,
de liefde van God,
en de verbondenheid van eenzelfde heilige Geest
moge ons doordringen,
nu wij hier samengeroepen worden
in de naam van + de Vader, de Zoon en zijn H. Geest. Amen.
Puurs

Openingswoord 1

De lezingen van vandaag reiken ons diepe levenswijsheid aan.
Het gaat over nederig, bescheiden en dienstbaar zijn
als de enige weg tot waarachtig leven.
Maar dat is lang geen probleemloze weg.
Echte dienstbaarheid vereist durf:
om mensen te dienen die niets terug kunnen doen,
daarvoor is moed nodig.
Om die moed te vinden bij God en bij elkaar
zijn wij hier samen.

Openingswoord 2

Allemaal nodigen wij wel eens gasten uit voor een feestje.
Meestal zijn dat degenen die ook ons uitnodigen
of bij wie wij wel eens uitgenodigd willen worden.
Maar Jezus wil ons vandaag in het evangelie een andere levenshouding meegeven.
Hij vraagt ons om gastvrij te zijn voor de minsten,
voor hen die niets kunnen terug doen.
naar Beveren
Openingswoord 3

In de lezingen van vandaag
wordt ons als ideaal een mensbeeld voorgehouden
dat hemelsbreed verschilt van het mensbeeld
dat ons op allerlei manieren
dag in dag uit wordt opgedrongen
en  dat vooral te maken heeft
met de buitenkant van ons bestaan:
uiterlijk, de manier van kleden, aanzien, carrière en rijkdom.
In het mensbeeld van de Schrift
wordt het accent gelegd op de binnenkant:
op zachtheid en zachtmoedigheid,
op bescheidenheid en nederigheid,
op omzien naar de ander en belangloze solidariteit.
Ben Velthuis

Voor zover we ons laten verleiden door het ‘wereldse’ model,
vragen wij God om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Het is goed dat wij,
telkens wanneer wij hier als broers en zussen samenkomen,
ons verzoenen met God en met elkaar.
Wij vragen om vergeving
voor de fouten die we hebben gemaakt
en voor de kansen tot goedheid die wij hebben gemist.

-Er is de weg
van de kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij al te dikwijls niet gaan
en daardoor waren er mensen minder gelukkig.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er is de weg
van de dagelijkse taak:
doen wat moet worden gedaan,
eerlijkheid en fair-play in alles.
Die weg bewandelen wij niet altijd
en daardoor is er wat minder gerealiseerd,
want er werd daarvoor toch op ons gerekend.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er is de weg
naar de grote wereld,
de weg van inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mens veraf of dichtbij.
Die weg houden wij niet altijd vol
en zo komt het dat anderen zich dubbel moeten inzetten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen
onze fouten vergeven
en ons geleiden naar het blijvende leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Luister, God, naar wat leeft in ons hart,
en wees ons dit uur nabij
met de warmte van uw menslievendheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij die ons pogen en ons falen kent,
aanvaard ons zoals wij zijn
en help ons medemensen in hun anders-zijn te respecteren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, die in een Mensenzoon
God-met-ons geworden zijt,
houd zijn Woorden onder ons levend
en zeg ons daarin dat wij U ter harte gaan
met ons goed en kwaad,
met alles wat menselijk in ons is.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn,
opdat wij in woorden en brood van leven
Hem ontmoeten zullen
die uit God vandaan
ons zijn vriendschap en vrede toezegt. Amen.
vrij naar J. Verhees
Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer,
geef ons een aandachtig oor dat luistert
naar de vaak onuitgesproken woorden en verlangens van zwijgende mensen.
Geef ons ogen die meer zien dan er op het eerste gezicht te zien is,
die dieper kijken dan de schone schijn die vaak bedriegt.
Zo kunnen we luisteren en kijken
zoals Jezus mensen aankeek en naar hen luisterde. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
Gij kent ons door en door,
Gij kent onze goede en minder goede kanten,
maar ook ons oprecht verlangen
naar diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Maak ons hart ontvankelijk voor uw bevrijdend Woord,
ons door Jezus verkondigd en voorgeleefd,
en help ons Hem te herkennen
in alle mensen om ons heen. Amen.
naar Puurs

Openingsgebed 3

Heer, onze God,
vervul ons met uw wijsheid
opdat wij een scherp inzicht krijgen
in de wijze waarop aan mensen kan worden recht gedaan
en zij met respect worden bejegend.
Leer ons onze verantwoordelijkheid niet te ontlopen
waar we vaststellen dat mensen worden opgeofferd
aan de machten en de belangen van deze wereld.
Moge het leven dat uw Zoon ons voorleefde,
ons daarbij tot voorbeeld zijn. Amen.
naar Ben Velthuis
Lezingen

In onze eerste lezing is een wijze man aan het woord.
Hij roept op tot bescheidenheid.
Niet te verstaan als ‘maak je kleiner dan je bent’ maar:
‘Ken je grenzen.
Schat je relatie tot anderen juist in.
Besef de implicaties van je gedrag.
Weet waar het in het leven op aankomt.’
Ook in het evangelie spoort Jezus zijn leerlingen aan tot bescheidenheid.

Eerste lezing (Sir., 3, 17-18. 20. 28-29)

Uit het boek Ecclesiasticus

17         Wat je doet, mijn kind, doe dat met zachtheid
en je zult meer bemind worden
dan iemand die geschenken geeft.
18         Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken,
en je zult genade vinden bij de Heer.
20         Want groot is de barmhartigheid van de Heer
en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen.
28         Voor de kwaal van de hoogmoedige bestaat geen genezing,
want de plant van de slechtheid heeft wortel geschoten in hem.
29         Het hart van de verstandige mens denkt na over de spreuken;
wat de wijze voor zichzelf wenst is een oor dat luistert.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 18-19. 22-24a)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
18         U bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind,
19         waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak,
en de toehoorders smeekten
dat zij niet langer tot hen zou spreken.
22
         Nee, u bent genaderd tot de berg Sion
en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem,
tot duizenden engelen, de feestelijke
23         vergadering van de eerstgeborenen
die in de hemel zijn ingeschreven,
tot God, de rechter van allen,
tot de geesten van de rechtvaardigen
die de voleinding bereikt hebben,
24         en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 14, 1. 7-14)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1           Op een sabbat ging Jezus bij een van de leiders van de farizeeën thuis eten;
zij letten scherp op Hem.
7
          Omdat Hij zag hoe de genodigden de ereplaatsen uitzochten,
hield Hij hun een gelijkenis voor:
8           `Wanneer u op een bruiloft bent genodigd,
ga dan niet op de ereplaats zitten.
Misschien heeft de gastheer iemand uitgenodigd
die belangrijker is dan u,
9           en dan zal hij naar u toe komen en zeggen:
`Sta uw plaats aan hem af.”
Vol schaamte moet u dan achteraan gaan zitten.
10         Ga liever, als u ergens uitgenodigd bent, achteraan zitten.
Dan zal de gastheer naar u toe komen en zeggen:
`Vriend, kom meer naar voren.”
Dat zal een eer voor u zijn in het oog van al uw disgenoten.
11         Iedereen immers die zich verheft zal vernederd worden,
maar wie zich vernedert zal verheven worden.’
12         Hij zei ook nog, nu tegen zijn gastheer:
`Wanneer u ’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft,
roep dan niet uw vrienden bij elkaar,
of uw broers, of uw familie, of rijke buren.
Die zouden u op hun beurt uitnodigen, om iets terug te doen.
13         Nodig liever, als u een feest aanricht, armen uit,
gebrekkigen, kreupelen en blinden.
14         Wat een geluk voor u dat zij er niets tegenover kunnen stellen.
Want het zal u teruggegeven worden
bij de opstanding van de rechtvaardigen.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Voor Jezus van Nazareth waren alle mensen even belangrijk:
jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm.
Zij gingen Hem allemaal ter harte.
Allen zijn ze even welkom aan “de feestmaaltijd”.
Wij mogen allen toevertrouwen aan zijn grenzenloze gastvrijheid
en voor hen bidden.

-Bidden we voor allen die “gezag” dragen.
Dat zij niet “heersen” maar “dienen”,
zoals Jezus zelf, niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die
niet gezien, niet gehoord worden, niet meetellen.
Dat zij erkenning, aandacht en liefde mogen ervaren
van U, van mij, van ons.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat we als Kerk, als volk van God onderweg,
een gastvrije en laagdrempelige gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen, de zwaksten eerst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze zieken
en voor wie hen verzorgen en nabij zijn.
Bidden we voor mensen die dreigen te vereenzamen
en voor hen die worstelen met een onuitspreekbaar probleem.
Laten we bidden…

God van alle mensen, voor U zijn wij allemaal gelijk,
“eigen-aardig” maar “even-waardig”.
Moge uw gastvrijheid in ons groeien,
zodat we herbergzame mensen worden
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.
naar Puurs

Voorbeden 2

-Liefdevolle God,
velen zijn enkel nog begaan met hun eigen ik.
Laten we daarom bidden voor onszelf.
Leer ons onze blik zo naar binnen te richten
dat we in de diepte van onze ziel
de waarden mogen vinden
die voor onszelf en voor allen om ons heen
een zinvol samenleven mogelijk maken.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor elkaar.
Dat we leren werkelijk open te staan
voor wat de ander te zeggen heeft.
Help ons te leren luisteren zonder te oordelen,
zodat we in staat zijn elkaar te accepteren
om zo samen te bouwen aan een betere wereld.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor de religieuze leiders, van welke religie ook.
Dat zij zich niet laten leiden
door macht en daarmee samenhangend geweld.
Dat zij de waarden van hun geloof
niet als systemen beschouwen,
maar als ruimtescheppende voorwaarden
voor een geloofwaardig religieus leven.
Laten we bidden…

-God, we bidden voor onze politieke leiders.
Dat zij zich in het nemen van belangrijke beslissingen
laten leiden door principes van rechtvaardigheid.
Dat zij werkelijk de belangen dienen van de mensen
waarvoor zij beslissingen nemen
en zich niet laten beïnvloeden door zucht naar macht.
Laten we bidden…
naar Corry M.A. Schellekens
Voorbeden 3

-Laten wij bidden voor onze geloofsgemeenschap.
Dat we een hartelijke gemeenschap zouden zijn
waar iedereen zich kan thuis voelen,
een gemeenschap waar ook
zieke, arme of gekwetste mensen
van harte welkom zijn.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor alle mensen
die veel talenten kregen en die geluk hebben in het leven.
Dat ze altijd aandacht zouden hebben
voor de mensen met minder kansen en minder geluk
en dat ze hun talenten in dienst zouden stellen van anderen.
Laten wij bidden…

-Laten wij bidden voor allen
die terug naar school gaan:
voor kinderen, leerkrachten en directies.
Dat ze het nieuwe schooljaar
hoopvol en met vreugde tegemoet zien.
Dat elk kind, elke jongere zich echt welkom mag voelen op school.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Gastvrije God,
uit het goede van uw schepping
bieden wij U de gaven van brood en wijn aan.
Zegen deze gaven tot teken
van uw aanwezigheid in ons midden.
Aanvaard hierbij onze oprechte wil
om ons te blijven inzetten voor het goede.
Wij vragen het U in naam van Christus, onze Heer. Amen.
naar Beveren

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
Gij kent de gezindheid waarmee wij deze gaven hier op uw altaar plaatsen.
Geef nu aan ieder van ons zijn plaats en taak.
Maak onze gemeenschap tot een ‘levende offergave’,
waarin wij het offer opdragen van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Dadizele
Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Onze Vader,
Gij die in mensen leeft,
moge wij, door onze wijze van leven,
uw naam heiligen.

Moge in ons samenzijn
uw Rijk zichtbaar worden.
Moge door onze inzet
uw wil geschieden
en moge anderen zich aangesproken voelen
om ook zo te doen.

Maak ons voor elkaar en voor de wereld
tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.

Maak ons, over fouten en tekorten heen,
tot mensen van vrede en vergeving
zoals Gij dat zijt voor ons.

Bevrijd ons van angst
en van alles wat denken en doen verlamt.
En laat ons niet verzinken
in de bekoring van de middelmatigheid.

Maar wees voor ons
kracht en uitdaging om ten volle te leven
vandaag en alle dagen. Amen.

Vredeswens 1

“Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze tegenover de mensen.
Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf:
vrij, bevrijd, bevrijdend,
zoals Jezus zelf was.” (Ward Bruyninckx)
Zo’ n mensen zijn echte vrede-stichters en vrede-brengers
Wij bidden dat wij zelf zulke mensen zouden worden.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
En geven wij die vrede door aan elkaar.
Puurs
Vredeswens 2

Vrede aan allen die bescheiden te werk gaan,
die in alle eenvoud doen wat goed is.
Vrede aan allen die verstandig en wijs
anderen een richting door het leven wijzen.
Vrede aan alle arme en zieke mensen van deze wereld,
aan allen die aanzitten aan het feestmaal van het leven,
van de ereplaats tot de laatste plaats.
Vrede aan u, naar hier gekomen om ons samenzijn rond Jezus te vieren
en laten wij die vrede van onze Heer Jezus ook elkaar toewensen.
naar Schiplaken
Vredeswens 3

Heer Jezus,
geef ons woorden van vrede in de mond,
geef ons daden van vrede in de hand
en geef ons vrede in ons hart,
Gij die onze vrede zelf zijt.
Dan kunnen wij die vrede ook uitdragen
in de wereld waarin we leven.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven we die vredeswens ook aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

In elke eucharistieviering is de communie
een hoogtepunt van goddelijke gastvrijheid,
waarbij wij mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Zie dan de levende Heer, hier onder ons aanwezig,
Hij die ons uitnodigt tot gastvrijheid, om ‘maaltijd’ te houden met Hem
Zie dan het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.
Heer, ik ben niet waardig, …..
Dadizele
Bezinning 1

Bescheidenheid siert de mens.
Wat een mens ook siert,
zo hebben wij vernomen, is vrijgevigheid.
“Geef van harte”, sprak Jezus,
“en verwacht geen teruggave.
Leef onbaatzuchtig, gastvrij en vrijgevig.”
Om niet ontvingen wij.
Om niet mogen wij delen,
thuis in elkaars gastvrijheid,
levend van elkaars vrijgevigheid.
Een waarheid vol vreugde
voor wie daar oog voor heeft.
Een waarheid die van hieruit mee mag
op onze weg naar de wereld om ons heen,
op onze weg naar de wereld van morgen.

Bezinning 2

God herkennen
in de heldere oogopslag van een kind
– dat is niet zo moeilijk.

Hem aanwezig weten
in de kring van hen
die gemakkelijk vrienden maken
– dat lijkt vrij logisch.

Hem ontwaren
in de vreemde die voorbijgaat,
in het droeve zwijgen
van wie tussen de plooien valt
– dat valt ons zwaar.

Hem erkennen
in de troebele ogen
en de wankele gang
van een verslaafde
– dat lijkt godsonmogelijk.

Maar misschien
bedelt Hij juist daar,
mateloos verlaten,
om mijn aandacht.
naar Kees Pannekoek
Bezinning 3

In Gods ogen

Op het bruiloftsmaal
van het Rijk Gods,
daar worden laatsten eersten;
groten worden er klein.
De wereld wordt er omgedraaid.
Wat in onze ogen belangrijk is
verliest al zijn waarde.
Er is maar één richtlijn:
wie ben ik voor anderen.
Mijn plaats wordt bepaald
door de ruimte die ik geef
aan anderen, vooral aan de minsten.
De waarde van mijn leven
wordt afgemeten aan mijn waardering
voor hen die worden ondergewaardeerd.
Ik ben er belangrijk
voor zover ik belang hecht
aan hen die niet gezien worden.
In Gods ogen word ik iemand
als ik anderen zie met zijn ogen:
ogen die liefde uitstralen
en die ruimte scheppen;
ogen die anderen zien staan
en die zich niet sluiten
voor het leed van de wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Uw Woord wijst wegen, God,
naar een wereld waarin de ene mens
zich thuis mag weten bij de ander.
Houd dat Woord in ons levendig
opdat wij elkaar gaan zien met uw ogen:
mensen,
aangewezen op elkaars genade,
bestemd tot elkaars vrede,
door U bezield tot elkaars levensvreugde. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader van alle mensen,
in uw naam waren wij hier samen
om uw Woord te beluisteren,
uw brood te breken
en uw Geest van verbondenheid te ervaren.
Gij nodigt ons uit
om wat we hebben en wat we zijn
te delen met elkaar.
Maak ons gastvrij en mededeelzaam van hart
zodat we nu metterdaad gaan doen
wat we hier met de mond hebben beleden. Amen.
Puurs
Zending en zegen

God roept kleine mensen om grote dingen tot stand te brengen.
Hij schenkt ons als broers en zussen aan elkaar
en schenkt ons zijn kracht en zijn zegen,
zodat ook wij voor elkaar een zegen kunnen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Puurs

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.