22e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
twee-entwintigste zondag B (2/09/2012)

Begroeting

Moge God ons zegenen tot een hechte gemeenschap van geloof en liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

In beide lezingen worden we aangemaand
Gods geboden te onderhouden.
In de evangelielezing wordt dat standpunt
onderschreven zowel door de Farizeeën als door Jezus.
En toch zijn zij het onderling grondig oneens.
De joodse religieuze leiders zijn ervan overtuigd
dat de letter van de wet
de zekere weg is die naar God voert.
Jezus echter kiest voor de weg van het hart.
Bij God draait het daarom.

Omdat wij ons te vaak verschuilen
achter de duidelijkheid en de zekerheid
die regels en voorschriften schijnen te bieden
en vergeten ons hart te openen voor God,
vragen wij Hem en elkaar om vergeving.

Openingswoord 2

Gewoontes, gebruiken, tradities zijn belangrijk.
Ze helpen ons om samen te leven
geven structuur.
Maar hoe be­langrijk ze ook zijn, ze mogen ons leven niet overheersen. Ze mogen ons niet wegtrekken van de dingen waar het eigenlijk om gaat. Iets blijven doen omdat het altijd al zo geweest is, is niet zo zinvol.
Wat we doen, moeten we proberen te doen met een zuiver hart.
Hiertoe wil Jezus’ Woord ons vandaag helpen.

Vergevingsmoment

– Denken wij echt na bij wat we doen,
of doen wij maar wat anderen ook doen
zonder erbij na te denken.
Zonder ons af te vragen of wat we doen
wel goed en rechtvaardig is?
Voor al die keren dat wij ons gewoon lieten meedrijven
vragen wij vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

– Van elkaar houden betekent ook
dat we elkaar moeten vergeven.
Doen wij dat ook wel echt,
of blijven wij oude koeien uit de gracht halen
en kwade roddels over mekaar rondstrooien?
Laten wij vergeving vragen voor elke keer
dat we er niet in slaagden elkaar te vergeven.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms maken we ons er al te gemakkelijk vanaf,
ook als mensen op ons rekenen.
Voor elke keer dat we iemand in de steek lieten
vragen wij vergeving.
Heer, ontferm U over ons.

Als wij onze fouten tegenover medemensen inzien,
laten wij die dan rechtzetten.
Dan zullen wij des te meer ervaren
dat ook God ons altijd vergeeft.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
ontelbaar veel mensen hebben uw Zoon Jezus ontdekt
als lichtbaken voor hun leven.
Ze werden zijn volgelingen,
Hij werd hun levenskracht en brood ten leven.
We hopen en bidden
dat we Hem niet eren met onze lippen,
maar dat we proberen door te dringen tot de kern van zijn leven,
zodat we ons leven met hart en ziel kunnen afstemmen
op wat Hij ons heeft voorgeleefd.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Lovendegem

Openingsgebed 2

God, als we ons voor elkaar inzetten
kunnen we een beetje hemel op aarde maken.
Maar vaak is ons egocentrisme zo groot.
Blijf ons oproepen en motiveren
om toch ons steentje bij te dragen aan een warm-menselijke wereld
waar plaats is voor iedereen,
waar we het voor elkaar opnemen
en iets laten zien van uw liefde voor elke mens.
Moge we ons optrekken aan het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

Laten we nu met de oren van ons hart luisteren naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Deuteronomium 4,1-2.6-8)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
1        Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen
die ik u leer, en handel daarnaar.
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
2        Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
6          Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.”
7        Is er soms een andere grote natie
bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,
zo vaak als wij Hem aanroepen?
8        Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de Wet die ik u heden geef?
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Jacobus 1,17-18.21b-22. 27)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
17       Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
18       Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord dat waarheid is,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
21
       Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,
dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden.
22       Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;
anders bedriegt u uzelf.
27       Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit:
weduwen en wezen opzoeken in hun nood,
en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Marcus 7,1-8.14-15.21-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1        De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.
2        Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,
dat wil zeggen met ongewassen handen.
3        Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water
hun handen gewassen hebben, eten ze niet,
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;
4        en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
5        De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem:
`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’
6        Hij zei tegen hen:
`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars,
zoals geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
7        Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,
zijn voorschriften van mensen.
8        U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’
14       Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:
`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.
15       Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’
21       Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,
22       overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.
23       Al deze slechte dingen komen van binnenuit
en maken de mens onrein.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden we voor onze Kerk.
Dat zij meer en meer erin mag slagen
onze wereld op een bevrijdende manier van dienst te zijn.
Niet met knechtende wetten en regels,
maar door te doen wat Jezus deed:
dienen en nabij zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze overheden.
Dat zij in hun wetten en regels bedacht zijn
op de gelijkwaardigheid en het welzijn van alle mensen.
Dat zij oog mogen hebben voor de slachtoffers van te strenge reglementeringen
en dat zij hun roep om recht en solidariteit mogen verstaan.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat wij steeds meer mogen beseffen
dat het in ons leven niet gaat
om status, eer en macht,
maar dat wij ons, geïnspireerd door Gods Geest,
moeten blijven inzetten in dienst van de zwaksten.
Laten wij bidden…
naar John Rademakers


Gebed over de gaven 1

Barmhartige God,
opnieuw bieden wij U brood en beker aan
als teken dat wij het goede willen.
Beziel ze met uw Geest en uw kracht
die ons kan omvormen tot volgelingen van Jezus
die écht doen wat ze zeggen
en liefhebben in alle eerlijkheid.
Zo zullen wij leven vandaag en morgen,
tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk

Gebed over de gaven 2

Heer, Jezus Christus,
in de tekenen van brood en wijn
hebt Gij U aan ons gegeven
opdat wij ons zouden toewijden aan elkaar.
Leer ons dat het met elkaar delen van ons bezit, onze tijd en ons werk,
onze opwekkende woorden en vruchtbare daden,
ons en mekaar gelukkig maken.
Blijf ons nabij, levende Heer,
blijf ons bezielen met uw zachtmoedigheid. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:
Heilig, heilig, heilig …
God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.
Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”
Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.
Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.
Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus,
in uw land van vrede telt niet de uiterlijke schijn.
Gij hebt oog voor de goede bedoelingen in elk mensenhart.
Leer ons die blikrichting te volgen
en ons hart te vullen met uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede, liefde en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw handen naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd,
als één volk van geloof,
úw volk rondom uw Zoon, die voor ons wil zijn:
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg­neemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

I have a dream

Ik heb een droom…
Eens zullen mensen opstaan
die zullen inzien
dat ze geschapen werden
om als broers en zussen
te leven met elkaar.

Ik heb een droom…
Eens valt rechtvaardigheid neer als regen
en stroomt gerechtigheid in de bedding van de rivier.

Ik heb een droom…
Eens zullen in parlement en gemeenteraden
mensen worden gekozen
die rechtvaardigheid beogen,
die barmhartigheid liefhebben,
die Gods wegen gaan.

Ik heb een droom…
Op een dag zijn alle oorlogen voorbij,
smeden mensen hun zwaarden om tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Op een dag zal het ene volk niet meer opstaan tegen het ander
en zal niemand nog oorlogsplannen maken.

Ik heb een droom…
dat wie dit gelooft
wanhoop verdraagt,
nieuw licht zal brengen
in de duisternis van het pessimisme.

Ik heb een droom…
dat we de dag naderbij kunnen brengen
waarop er vrede zal heersen op aarde
en goede wil in alle mensen.

Die dag zal een dag van glorie zijn,
en de kinderen Gods zullen dansen van vreugde.
naar Martin Luther King

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor de liefde die Gij ons altijd geeft.
Blijf in ons wonen.
Help ons in de komende dagen en weken te kiezen voor een manier van leven die past bij U en bij ons – die uw naam dragen.
Help ons om samen te werken aan een wereld
waarin uw geboden in praktijk worden gebracht
en zo mensen gelukkig kunnen maken.
Dat vragen wij U
omdat wij de weg willen volgen van Jezus, uw mensgeworden liefde. Amen.

Slotgebed 2

Als Jezus die woorden van Jesaja ook tot mij zou spreken,
zou Hij op heel wat momenten gelijk hebben, God.
Want vaak eer ik Je wel met mijn lippen,
maar is mijn hart heel ver van Jou.
Vaak spreek ik over jouw droom,
maar zijn het holle woorden
die geen invulling krijgen in mijn dagelijks leven.
Blijf mij daarom uitdagen
om met heel mijn hart voor Jou te kiezen.
En laat mij geloven
dat Jij alleen maar
het beste met mij voor hebt. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Zalig de zachtmoedigen, want aan hen behoort Gods Rijk van liefde en vrede.
Aan hen schenkt God zijn zachte zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.