22e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
22ste zondag B (30 08 2009)

Begroeting

Moge God ons zegenen tot een hechte gemeenschap van geloof en liefde:
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Op het eerste gezicht lijken de drie lezingen van vandaag zeer uiteenlopend,
maar als je goed oplet dan ontdek je in alle drie dezelfde boodschap:
houd je aan Gods geboden.
Vooral de eerste lezing legt daarop de klemtoon.
In de tweede lezing vult de apostel Jacobus dat aan:
Gods gebod houdt ook het doen van goede werken in.
En in de evangelielezing voegt Jezus nog daaraan toe:
Gods gebod gaat boven menselijke regels en wetten.

De theorie is duidelijk, maar …
Wat is Gods Woord en wet?
En wanneer gaat het om woorden en wetten van mensen?
Dat onderscheid is niet altijd evident. Meningsverschillen hierover worden soms opgeblazen tot ‘elkaar veroordelen’:
‘progressief’ verkettert ‘conservatief’,
en omgekeerd.
Waar liefde en vrede sneuvelen in de strijd om de waarheid,
daar komt van Gods Blijde Boodschap niet veel in huis.
Vragen wij voor onze hardheid God en elkaar om vergeving.

Vergevingsmoment 1

In een wereld van uiterlijkheden en schone schijn
bidden wij om Gods barmhartigheid
die ons wil omvormen tot mensen met een oprecht hart.

-Heer, leer ons onbevooroordeeld luisteren naar uw Woord.
Te vaak luisteren we selectief
en willen we enkel horen wat ons goed uitkomt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, geef ons een hart op de rechte plaats.
Te vaak bewandelen wij slinkse paden.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, zuiver ons hart met uw louterend vuur
zodat onze liefde voor anderen authentiek is,
vrij van verkapt eigenbelang.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons, Heer, en geef ons een oprecht hart,
sterk genoeg om, in woord en daad,
uw liefde te belichamen. Amen.

Vergevingsmoment 2

Christen zijn is Jezus volgen.
Omdat wij wel eens andere wegen gaan
vragen wij Hem om vergeving.

-Heer,
als wij ontrouw zijn aan uw Woorden
die ons de juiste richting wijzen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als wij slordig omgaan met alles wat Gij ons hebt gegeven of toevertrouwd,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als wij te lauwe christenen zijn
en uw Boodschap te weinig gestalte geven,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Brasschaat

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij wilt dat wij ons aan U toevertrouwen,
maar vaak durven wij onze zekerheden niet loslaten.
Schenk ons uw licht,
en doe ons ervaren hoe bevrijdend het is
als wij ingaan op uw uitnodiging
om, in naam van de liefde, onszelf los te laten.
Dan mogen wij onszelf terugvinden
in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Liefdevolle God,
uit het leven en de Woorden van uw Zoon
blijkt hoe Gij van mensen houdt.
Wij bidden U:
beziel ons met uw Geest,
opdat Gij iets van uw liefde zoudt mogen herkennen
in wat er leeft in ons hart,
en in de manier waarop wij oog hebben voor wat anderen deugd doet.
Zo kunnen wij meewerken
aan uw verrijzen in onze mensenwereld. Amen.

Lezingen

Laten we nu met de oren van hart luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Deuteronomium 4,1-2.6-8)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
1           Luister nu, Israël, naar de voorschriften en bepalingen
die ik u leer, en handel daarnaar.
Dan zult u leven in, en bezit gaan nemen van, het land dat de Heer,
de God van uw vaderen, u schenkt.
2           Aan wat ik u voorschrijf, mag u niets toevoegen en niets afdoen;
u moet de geboden van de Heer uw God, die ik u geef, onderhouden.
6              Handel ernaar in het land dat u in bezit gaat nemen
en breng ze stipt ten uitvoer,
want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken.
Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.”
7           Is er soms een andere grote natie
bij wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is,
zo vaak als wij Hem aanroepen?
8           Of is er een andere grote natie
die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft
als de Wet die ik u heden geef?
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Jakobus 1, 17-18.21b-22.27)

Uit de brief van de apostel Jacobus

Broeders en zusters,
17         Elke goede gave, elk volmaakt geschenk daalt neer van boven,
van de Vader van de hemellichten,
bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling.
18         Uit vrije wil heeft Hij ons het leven geschonken
door het woord dat waarheid is,
zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn.
21
         Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte,
dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden.
22         Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar;
anders bedriegt u uzelf.
27         Zuivere en onbevlekte vroomheid
in de ogen van onze God en Vader is dit:
weduwen en wezen opzoeken in hun nood,
en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Marcus 7,1-8.14-15.21-23)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

1           De farizeeën en enkele schriftgeleerden uit Jeruzalem kwamen bij Jezus.
2           Ze zagen dat sommige van zijn leerlingen hun brood aten met onreine,
dat wil zeggen met ongewassen handen.
3           Want als de farizeeën en alle Joden niet met een beetje water
hun handen gewassen hebben, eten ze niet,
omdat ze vasthouden aan de traditie van de oudsten;
4           en wat van de markt komt, eten ze niet zonder het te wassen.
Zo zijn er vele andere dingen waar ze uit traditie aan vasthouden:
het spoelen van bekers, kruiken en koperen vaatwerk.
5           De farizeeën en de schriftgeleerden vroegen Hem:
`Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten, maar eten ze hun brood met onreine handen?’
6           Hij zei tegen hen:
`Treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd, huichelaars,
zoals geschreven staat:
Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.
7           Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen,
zijn voorschriften van mensen.
8           U laat het gebod van God los en houdt vast aan de traditie van mensen.’
14         Weer riep Hij de mensen bij zich en zei tegen hen:
`Luister allemaal naar Mij en begrijp Me toch.
15         Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken.
Maar wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein.’
21         Want van binnenuit, uit het hart van de mensen,
komen de kwade gedachten, ontucht, diefstal, moord,
22         overspel, hebzucht, gemeenheid, bedrog, bandeloosheid,
jaloezie, laster, hoogmoed, lichtzinnigheid.
23         Al deze slechte dingen komen van binnenuit
en maken de mens onrein.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit
in de Bron van alle liefde.

Ik geloof in God,
die ons de kracht geeft om elkaar te dragen.

Ik geloof in de mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht en dood,
niet voor angst en geweld –
maar voor geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene mens Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood,
die Hem in leven houdt tot op vandaag.

Daarom wil ik geloven in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen in het zoeken naar licht,
in het dienen van mensen, met zijn Geest,
tot alles is voltooid en wij leven in vrede. Amen.

Voorbeden  1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor onze Kerk
opdat zij, ook in haar beleid,
de blijheid van Jezus’ Boodschap mag uitstralen
en gelovigen kan motiveren
tot woorden en daden van hoop en bevrijding.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de burgerlijke overheden.
Dat zij met wetgevingen en maatregelen
een samenleving proberen op te bouwen
die bedacht is op solidariteit,
onderlinge verbon­denheid en rechtvaardigheid voor allen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de profeten onder ons
die, gedreven door liefde en trouw,
het wantrouwen willen uitbannen
tegenover de ontheem­den in ons midden,
tegenover de stemlo­zen, de onteer­den en gesla­genen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie vol enthousiasme
aan het nieuwe schooljaar zijn begonnen.
Dat zij niet alleen boekenwijsheid zouden leren
maar ook oog mogen krijgen voor de opbouw van een liefdevolle samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen die vlug met een oordeel klaar staan.
Dat zij zichzelf en de anderen de tijd en de ruimte gunnen
om te groeien in aandacht en liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen
die energiek en met fantasie in het leven staan,
de levenskunstenaars in ons midden.
Dat zij zich laten leiden door Gods woord
en anderen weten te inspireren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die aan zichzelf twijfelen
en menen dat ze altijd tekort schieten.
Bidden we voor hen
die door verdachtmakingen zijn kapot gemaakt
en hun zelfrespect hebben verloren.
Dat zij zich laten leiden door Gods levenwekkend woord
en zo moed vatten en zichzelf hervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf,
die wellicht te veel afgaan op uiterlijkheden
en te weinig kijken naar het hart.
Dat wij ons in ons oordeel laten leiden
door Gods vrijmakend woord
en zo zelf bevrijdende mensen worden.
Laten wij bidden…

God,
maak ons tot mensen naar uw hart,
die uw woord horen en doen,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
vol vertrouwen breken wij dit brood en schenken wij deze wijn.
Leer ons geloven, dat er maar één weg is naar het volle leven:
de weg die Jezus is gegaan,
de weg van het zaad dat sterft,
om, over de dood heen, nieuw leven te krijgen en rijke vrucht te dragen. Amen.
Brasschaat

Gebed over de gaven 2

God van leven,
dank U voor uw geboden die ons helpen
om aan ons leven richting te geven.
De tekens van brood en wijn herinneren ons eraan
dat Jezus ons oproept
deze leefregels na te leven met ons hart.
Geef ons inzicht in onze diepste motieven,
zodat we van harte kunnen meebouwen aan uw Rijk van vrede,
vandaag, morgen en elke dag opnieuw. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig…

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon dreef.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar een nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Laat uw aangezicht over ons lichten, God,
en keer U tot ons
opdat wij mogen worden zoals Gij ons hebt gedroomd.
Wek Jezus op in ons hart,
wek in ons zijn liefde en wijsheid,
zijn vergevingsgezindheid en geduld
zodat we weer hoopvol kunnen wachten op Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Mensen, broos en kwetsbaar,
onrustig in hun hart,
onzeker in hun denken.
Leer ons, Heer, het diepe geheim doorgronden dat liefde ook lijden is,
dat niemand leeft voor zichzelf alleen,
dat niemand sterft voor zichzelf alleen,
en dat geven doet leven.
Maak ons geduldig, meer verdraagzaam.
Leer ons vrede maken en doorgeven aan mekaar.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van vrede, liefde en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Heer, Gij strekt uw hand naar ons uit en richt ons telkens op tot nieuw leven.
Voed ons met uw brood van geloof, hoop en vooral van liefde,
opdat wij elkaar blijven vasthouden, wereldwijd,
als één volk van geloof,
úw volk rondom uw Zoon, die voor ons wil zijn:
het Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg­neemt.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Dat gedaan wordt wat moet worden gedaan,
daarover waakt wet en recht;
Liefde daarentegen wenst
dat ik me geef, geheel en al.

Wat er van mij gevraagd wordt, bepaalt wet en recht;
Liefde vraagt: wat kan ik doen?

Wat ik moét afstaan, bepaalt wet en recht;
Liefde vraagt: wat kan ik geven?

Elk het zijne, zegt wet en recht;
Liefde zegt: het mijne is het jouwe.

Je recht opeisen, zegt wet en recht;
Liefde verkondigt:
je kan liefde schenken, ongeremd.

Dat is niet verplicht, zegt wet en recht;
Liefde zegt: Ik doe het graag.

Straffen wat fout is, zegt wet en recht;
Vergeven wat fout is, zegt de liefde.

Tel ik misschien niet mee? vraagt wet en recht;
Zijn we niemand vergeten? vraagt de liefde.
Monique Suys


Slotgebed 1

Vader van alle mensen,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden.
Vervul ons met uw Geest van liefde en vrede,
zodat er iets van uw vrede
zichtbaar wordt in onze gemeenschap.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed  2

Niemand kan je verplichten om in Mij te geloven – zegt God.
Het blijft altijd een vrije keuze.
Maar als je voor Mij kiest
dan hoop Ik dat je dat met heel je hart doet
en dat Ik je leven mag inkleuren
van kop tot teen, tot in de kleinste vezels.
Staar je niet blind op het uitwendige van je geloof,
maar probeer in de diepte van je hart
mijn stem te horen die je toefluistert
dat Ik van je hou en dat je mijn kind bent.
En laat heel je leven getuigen van mijn warmhartigheid – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij worden gezonden
als mensen die kijken met de ogen van hun hart,
aandachtig voor de noden van deze tijd
en bezield met de liefde die ons geschonken werd.
Daartoe zegene ons de barmhartige God,
+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Brasschaat

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.