22e zondag door het jaar A 2014

31 08 2014

 
Begroeting

Elke zondag worden we uitgenodigd
om mee te vieren
aan de tafel van de Heer,
Hij die voor ons is
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wat zijn de uitdagingen van deze tijd?
Waar zijn christenen vandaag bijzonder nodig?
Wat is onze opdracht?
Christenen zijn geen slapers, maar aandachtige mensen.
Zij dienen, naar het voorbeeld van Jezus,
oog te hebben voor de noden van medemensen.
Zo nemen zij hun kruis op
voor het geluk van medemensen.
En zij weten: God is ons nabij.
Moge God ons steunen als wij zo ons leven willen inrichten.

Openingswoord 2

Vorige zondag hebben we gehoord
dat Jezus tot Petrus zei:
“Jij bent een stevige rots waarop je kan bouwen,
daarom geef Ik jou de sleutels van mijn Rijk.”
Vandaag zal blijken dat diezelfde Petrus
zich laat leiden door menselijke overwegingen
en niet door de droom van God.
“Jij bent een struikelsteen en een hindernis” klinkt het uit Jezus’ mond.
Petrus gaat niet vrijuit.
Niemand van ons.
Bidden wij daarom om vergeving en nieuwe moed.
Levensecht

Vergevingsmoment 1

-God,
het hart van uw Zoon
was geheel vervuld van liefde.
In wat Hij voor zijn medemensen deed
zat nooit een bijbedoeling verborgen.
Vergeef ons als we niet leven in zijn geest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus,
wat Gij wilde was wat ook God wilde.
Gij zijt steeds opgekomen voor het geluk van iedereen,
ook voor hen die met de vinger werden gewezen.
Vergeef ons als we niet leven in uw geest.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
in Jezus herkennen we barmhartige liefde.
Gij pint geen mens vast op zijn/haar tekortkomingen,
maar geeft hem/haar telkens weer de kans
opnieuw te beginnen.
Vergeef ons als we niet leven in uw geest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
als we het geloof in onszelf dreigen te verliezen
omdat we keer op keer onderuit zijn gegaan,
geef ons dan mensen
die in ons geloven
en zeggen: ‘Je kunt het!’
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als de moed ons in de schoenen zinkt
omdat we het voor iemand zouden moeten opnemen
maar het niet durven,
fluister dan in ons hart
dat Gij achter ons staat.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we meegesleurd worden
door de stroom van onze ‘egocentrisch gerichte’ samenleving
en ons de moed ontbreekt om profeet te zijn,
om tegen de stroom in te gaan,
roep ons dan weg uit onze veilige cocon,
en doe ons diepe krachten in onszelf aanboren
om ten volle mens te zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
en ons geleiden op zijn weg van oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
in het lijden en de kruisdood van uw Zoon
hebt Gij ons geopenbaard dat er een leven is,
de moeite waard om voor te sterven.
Spreek uw Woord tot ons
en laat het oplaaien als een vuur.
Dan zullen wij ons niet langer laten leiden door eigenbelang,
maar in staat zijn uit te maken
wat Gij van ons wilt. Amen.

Openingsgebed 2

God,
uw Zoon heeft het lijden niet ontvlucht,
maar Hij heeft het tot het einde toe doorstaan.
Wij vragen U:
wanneer eigen leed en dat van anderen ons te veel wordt,
richt onze ogen dan op zijn kruis.
Laat ons de weg gaan van de Messias:
leven en sterven voor elkaar
en de volheid van uw liefde ervaren. Amen.

Lezingen

In het evangelie begint Jezus aan zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem wil gaan en wat Hem daar te wachten staat.
Petrus protesteert. Maar Jezus zet hem op zijn plaats.
Ook de profeet Jeremia moet opboksen tegen spot en smaad
als hij trouw wil blijven aan zijn zending
Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer. 20, 7-9)

Uit de profeet Jeremia

Gebed van de profeet Jeremia:

7           Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
8           Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
9           Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 12, 1-2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters
1           Ik vermaan u bij Gods ontferming:
Wijd uzelf aan Hem toe
als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
2           Stem uw gedrag niet af op deze wereld.
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 16, 21-27)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21        In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden,
dat Hij ter dood gebracht zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22         Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:
`God beware U, Heer!
Dat mag U niet overkomen.’
23         Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
24         Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25         Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.
26         Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
27         Want de Mensenzoon zal komen,
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,
samen met zijn engelen,
en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God, de Vader, die zijn zegende hand houdt
boven alle landen en volkeren,
in de hoop dat de mensen elkaar alle goeds gunnen.

Ik geloof in mensen
die bouwen aan een nieuwe wereld,
en de moed niet opgeven om aan Gods schepping te werken.

Ik geloof in Jezus die tijd en liefde had voor kansarmen
en hun, met een klein woord of gebaar,
nieuwe levenskansen gaf.

Hij heeft veel geduld met ons menselijk falen,
en geeft ons telkens opnieuw de kans
om met een schone lei te herstarten.

Ik geloof in de Geest die onze kracht is
om mensen in beweging te brengen naar elkaar toe
over tijd en grenzen heen.

Ik geloof in God
die ons overvloed van het leven wil schenken
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Laten we nu samen ons geloof uitspreken.

God, wij geloven dat Gij ons telkens weer
in liefde samenbrengt
en ons als een goede Vader bijeen houdt.

Wij geloven dat Jezus als mens onder de mensen in ons midden kwam
en ons de weg naar elkaar heeft gewezen.

Wij geloven dat Gods Geest ons één maakt
en ons de kracht geeft om mee te werken
aan een gastvrije wereld.

God, wij geloven in uw Kerk van mensen,
mensen met talenten en gebreken,
die samen op weg zijn naar uw Koninkrijk. Amen.
naar Thomasvieringen

Voorbeden     1

-God, bemoedig hen die hun leven verliezen
om er te zijn voor anderen,
die zichzelf geven om het leed van mensen te verlichten.
Schenk hen kracht om hun werk vol te houden.
Laten we bidden…

-God, bescherm hen die klein en kwetsbaar zijn,
kinderen en jongvolwassenen
die voor levenskeuzes staan,
mensen die om welke reden dan ook
het leven niet meer aankunnen.
Wees hen nabij,
vang hen op als zij dreigen te vallen.
Laten we bidden…

-God, sterk hen die bij het begin van dit nieuwe werk- en schooljaar
weer in dienstbaarheid aan de slag gaan
in scholen, in de vele verenigingen en organisaties,
in onze geloofsgemeenschap.
Geef dat zij zich gedragen weten
door hen voor wie zij zich inzetten
en dat zij hun inzet volhouden.
Laten we bidden…

Wij vragen U dit alles in het vertrouwen
dat Gij ons nabij zijt in Jezus, uw Zoon.

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle woordvoerders in dienst van recht en gerechtigheid.
Dat het hen niet ontbreekt aan moed
om het op te nemen voor de verdrukten,
om stem te geven aan de stemlozen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die omwille van hun overtuiging
met een scheef oog bekeken worden,
voor wie vervolgd worden om hun inzet
voor wat goed en rechtvaardig is.
Dat zij zich door ons geruggensteund weten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich, zonder omhaal van woorden,
wegcijferen voor anderen.
Dat hun beschikbaarheid ook gewaardeerd wordt
en voor anderen aanstekelijk mag werken.
naar Jacques Verhees

Voorbeden 3

-God wij bidden U:
raak ons met uw Geest
zodat we ruimte maken voor elkaar en voor al wat leeft
en de drang van concurrentie en competitie overwinnen.
Laten we bidden…

-Bidden we om geloof in die Bron-van-ons-leven,
een geloof dat leidt tot groots respect
voor al wat bestaat en leeft.
Laten we bidden…

-Bidden we om geduld.
Dat we elkaar niet afschrijven om onze tekortkomingen,
maar elkaar blijven inspireren en motiveren
om voor anderen ruimte te maken.
Laten we bidden…

-Bidden we dat we ons nooit neerleggen bij onmenselijkheid en onderdrukking.
Dat zij die, op welke wijze dan ook, geknecht worden,
mensen ontmoeten die hun tot steun zijn.
Dat ook wij zulke mensen mogen zijn.
Laten we bidden…
naar Ben Vocking o.p.

Gebed over de gaven 1

God van alle leven,
in dit teken van brood en wijn
schenkt uw Zoon ons zijn leven.
Help ons, naar Jezus’ voorbeeld, te dragen wat het leven van ons vraagt,
ook als het juk zwaar op onze schouders drukt. Amen.

Gebed over de gaven 2

Wij staan hier voor U, Heer,
met wat brood en een beetje wijn.
Wij voelen ons dikwijls even nietig en klein,
onmachtig om de opdracht aan te kunnen
waartoe Gij ons roept.
Maar als Gij ons te eten geeft,
als Gij met ons scheep gaat,
dan wordt onze armoede overvloed,
dan werkt ons kleinheid niet langer verlammend.
Want Gij, Heer, Gij zijt onze kracht. Amen.

Gebed over de gaven 3

God, onze Vader,
brood en wijn op uw tafel zetten is:
bijeen brengen wie wij zijn,
samen leggen wat we zijn en doen voor elkaar.
Zegen deze gaven en ons,
zodat wij zo goed mogelijk het voorbeeld volgen van uw Zoon Jezus
en zo uw Rijk elke dag een beetje meer werkelijkheid laten worden
voor elk van uw mensenkinderen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult Gij vergeten
dankzij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw Koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Richten wij ons, als broeders en zusters met elkaar verbonden,
tot onze God van Liefde
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader,…

Waar wij onszelf zoeken, God,
klinkt uw Woord: “Gooi uw netten uit om mensen op te vangen”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
zegt Gij: “Vreest niet. Ik ben met u”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade
die ons tot doeners van uw Boodschap maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk,…

Vredeswens

Jezus vraagt aan allen die zijn naam dragen:
‘Stem je gedrag niet af op hen die alleen hun eigenbelang voor ogen houden,
maar laat je leiden door mijn voorbeeld van liefde.’
Wanneer wij elkaar een teken van vrede geven,
willen wij uitdrukken dat wij de weg van Jezus willen gaan,
een weg van gerechtigheid en vrede.
Gods vrede zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Wie mijn volgeling wil zijn,
moet zijn kruis opnemen.
Wie zijn leven verliest om Mijnentwille,
zal het vinden.
Dit is de weg van het graan in de grond,
dit is de weg van het brood, gebroken en gedeeld.
Dit is het Lam Gods dat de zonden van de wereld op zich neemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer Jezus,
als een wonder van genegenheid
zijt Gij onder ons verschenen:
Gods diepste Woord van liefde
hebben wij in U vernomen.

Nog spreekt uw Woord,
in de gemeenschap van uw Kerk
en  – onhoorbaar haast – in armen en in kleinen.

Open onze oren.
Laat niet toe dat wij U overstemmen.
Schreeuw door onze doofheid heen
zodat wij U horen.

Want alleen van U komt het bevrijdend Woord,
het Woord van liefde waarnaar wij hunkeren,
het Woord van bemoediging dat ons sterkt.

Heer, spreek tot ons.
Roep ons weg uit wanhoop en berusting.
Verdrijf ons ongeloof en onze traagheid
en sta niet toe dat wij van U vervreemden.

Spreek, Heer,
en roep ons samen tot uw volk.
Wees onder ons
en leg ons woorden in de mond
om te getuigen van uw goedheid en uw trouw.
Lode Aerts

Bezinning 2

Als je Jezus wilt volgen
in alles wat Hij doet en zegt,
kies je zeker niet
voor de gemakkelijkste weg.

Vaak zal je merken
dat de mensen je niet begrijpen
of dat ze jouw toegewijde inzet
in vraag stellen.

Sommigen zullen misschien
ronduit negatief reageren
op je christen zijn.

Weet dan dat God je blijft dragen,
want Hij is ‘onze Vader’.
Je hart kan sterven
van ontgoocheling en eenzaamheid,
maar je vertrouwen in God
doet je echt leven.

Bezinning 3

Volgeling zijn

De uitnodiging van het evangelie
liegt er niet om.
Volgeling zijn is je kruis opnemen,
jezelf durven verliezen.
Het is gaan in het voetspoor
van onze grote Voorganger.
Hij werkte niet voor eigen eer,
maar om mensen op te beuren.
Hij gaf zijn eigen leven
om het door te geven aan anderen.
Hij deed ons voor
hoe we heilige plekken kunnen creëren:
plaatsen waar in Gods naam
geluk en vrede waar worden.
Hij gaf aan mensen een goede naam,
een nieuw gezicht, een open toekomst.
Hij wees mensen de goede richting:
de weg van liefde en recht,
van Godsvertrouwen
en trouw aan mensen.

Als Kerk-ter-plaatse,
als mensen van onze tijd,
worden wij uitgedaagd
om plekken van heil te stichten,
om bronnen van geluk aan te boren.
Het is ons een taak
om een levende Kerk te vormen:
een plaats van solidariteit,
van gedeelde inspiratie,
een plaats waar het leven wordt gevierd
in verbondenheid met God en met elkaar.
Elk jaar, elke dag, is een uitnodiging
om de handen ineen te slaan
om volop te leven en leven te geven.
Wim Holterman osfs
Slotgebed 1

Dank U, God, voor uw aanwezigheid in ons midden.
Blijf over ons waken als wij weer eens onze eigen weg opgaan.
Herinner ons dan eraan
dat wij ervoor gekozen hebben
om met U ons levenspad te gaan.
Versterk ons geloof en ons vertrouwen in U
opdat wij Jezus’ voorbeeld blijven volgen,
ook als het ons soms moeilijk valt. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
Gij zijt een gastvrije Vader
met oog en hart voor de minsten.
Laat ons naar dat voorbeeld attente mensen te zijn
met begrip voor de anderen zijn.
Wij vragen U:
dat uw Zoon ons mag blijven bezielen om ons in te zetten voor de anderen
zodat er meer vrede, vreugde en vriendschap komt in onze wereld.
Ga daartoe met ons mee,
dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

“Wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?”
Moge deze woorden uit het evangelie in ons blijven nazinderen
wanneer wij van hier weggaan
gezegend door onze barmhartige God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.