22e zondag door het jaar A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Twee-entwintigste zondag A (28/08/2011)

Begroeting

Waar twee of drie in mijn naam samenzijn
daar ben Ik in hun midden als
+ Vader, Zoon en heilige. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie aan sport wil doen,
zal moeten trainen
en copieuze maaltijden aan zich laten voorbijgaan.
Wie graag verre vakantiereizen wil maken,
doet er goed aan prijzen te vergelijken
en moet misschien besnoeien op andere uitgaven.
Wie zich helemaal wil uitleven in z’n hobby,
moet daarvoor tijd vrijmaken
en wellicht puzzelen met zijn activiteiten- en werkschema’s.

Wie wil leven voor God,
zal uitkijken waar en hoe hij andere mensen kan helpen
en zal daarbij zichzelf tussen haakjes moeten zetten
en sport, vakantie en hobby’s een beetje moeten terugschroeven.
Dat is de prijs die je betaalt
als je radicaal kiest voor de boodschap van het evangelie.
Zijn we daartoe in staat?
Toch is het dat wat Jezus vandaag van ons vraagt.

Openingswoord 2

Vorige zondag hebben we gehoord
dat Jezus tot Petrus zei:
“Jij bent een stevige rots waarop je kan bouwen,
daarom geef Ik jou de sleutels van mijn Rijk.”
Vandaag zal blijken dat diezelfde Petrus
zich laat leiden door menselijke overwegingen
en niet door de droom van God.
“Jij bent een struikelsteen en een hindernis” klinkt het uit Jezus’ mond.
Petrus gaat niet vrijuit.
Niemand van ons.
Bidden wij daarom om vergeving en nieuwe moed.
Levensecht

Vergevingsmoment

– Heer,
vaak verschuilen wij ons achter maatschappelijke zekerheden
en menselijke berekeningen,
terwijl wij nauwelijks oog en oor hebben voor uw bedoelingen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
Gij hebt uw leven gegeven voor het geluk van de mensen.
Door ons egoïsme zijn wij echter vaak een struikelsteen voor hun geluk.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
hartelijk omgaan met vrienden is evident en niet zo moeilijk,
maar een medemens in nood echt persoonlijk nabij zijn
omdat hij mijn naaste is,
dat gebeurt niet zo dikwijls,
terwijl daarop juist de klemtoon ligt van uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

God,
leer ons steeds meer te leven naar uw evangelie,
zodat we wegwijzers kunnen zijn en geen struikelstenen voor uw Boodschap
aan elke mens. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, het leven van elke dag is voor ons christenen telkens weer een uitdaging.
Wij willen goedheid, schoonheid en liefde brengen.
Wij willen werken aan een betere wereld.
Wij danken U voor het voorbeeld van Jezus.
Hij heeft zijn hele leven geleefd in dienst van mensen,
op een manier die niemand Hem kan nadoen.
Toch willen wij proberen zijn weg te volgen.
Wij vragen U:
haal de lauwheid uit ons weg,
zodat wij ons echt met hart en ziel kunnen inzetten voor anderen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij roept ons op uw weg te gaan.
Maar die weg loopt vaak anders
dan wij voor onszelf hebben uitgestippeld.
Wij bidden U:
laat ons, al was het maar even, kijken naar U
en onbekommerd luisteren naar uw Woord.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon,
die trouw bleef aan uw bedoelingen
alle dagen van zijn leven. Amen.
naar Levensecht

Lezingen

Laten we samen luisteren naar het Woord uit de Schrift.

Eerste lezing (Jeremia 20,7-9)

Uit de profeet Jeremia

Gebed van de profeet Jeremia:

7        Heer, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
8        Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en `geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Heer brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
9        Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 12,1-2)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters
1        Ik vermaan u bij Gods ontferming:
Wijd uzelf aan Hem toe
als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig.
Dat is de geestelijke eredienst die u past.
2        Stem uw gedrag niet af op deze wereld.
Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid.
Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil,
en wat goed is, welgevallig en volmaakt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 16,21-27)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21       In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan
en veel moest lijden van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden,
dat Hij ter dood gebracht zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22       Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen:
`God beware U, Heer!
Dat mag U niet overkomen.’
23       Maar Hij van zijn kant zei tegen Petrus:
`Weg daar, achter Mij, satan.
Je bent een struikelblok voor Mij,
want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten,
maar die van mensen.’
24       Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
`Als iemand achter Mij aan wil komen,
laat hij dan met zichzelf breken,
zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25       Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen.
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden.
26       Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint,
maar zichzelf schade toebrengt?
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf?
27       Want de Mensenzoon zal komen,
bekleed met de heerlijkheid van zijn Vader,
samen met zijn engelen,
en dan zal Hij iedereen loon naar werken geven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in het leven,
mij gegeven als enige kans om mens te worden.

Ik geloof in de Vader van dit leven,
die zin geeft aan mijn bestaan.

Ik geloof in Jezus Christus.

Mensgeworden God van liefde,
Mens voor de anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed,
een Mens om nooit te vergeten.

Ik geloof in zijn Geest.

Die levend maakt en kracht geeft,
die werkt in mens en tijd,
die kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
die op weg is naar verlossing toe.

Ik geloof in dit leven,
als weg en mogelijkheid
naar de liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden

– Bidden we voor de profeten in onze dagen,
voor de idealisten die nieuwe, ongebaande wegen durven gaan.
Dat zij het redden
en zich niet uit het veld laten slaan door teleurstellingen en tegenkantingen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die ooit vol idealen in het leven stonden,
maar nu moedeloos aan de kant zitten.
Dat zij herleven,
dat ze weer kansen zien en waarden ontdekken
waarvoor zij opnieuw kunnen warm lopen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die zich solidair verklaren met zieken en hulpbehoevenden
en hen een hart onder de riem steken.
Bidden we voor allen die zich dag in, dag uit,
professioneel of vrijwillig inzetten voor hun medemensen.
Dat zij vreugde vinden in hun dienende taak
en dat ze ook maatschappelijk de erkenning krijgen die ze verdienen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen met wie wij dagelijks lief en leed delen.
Dat wij elkaar bemoedigen en bezielen
om in goede, maar vooral in minder goede dagen,
de hoop levend te houden.
Laten wij bidden…

Goede God,
verhoor onze gebeden
en blijf ons nabij met uw genade. Amen.
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties en voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
wij zouden steeds uw woorden moeten spreken en ernaar moeten handelen.
Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen.
Het zorgt wel eens voor tegenwind.
Dit brood en deze wijn zijn meer dan brood en wijn.
Zij staan symbool voor zoveel goede mensen onder ons
die zich inzetten voor een wereld
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon en onze Voorganger.
Aanvaard Heer, deze gaven in zijn naam. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
gaven van brood en wijn brengen wij hier op uw altaar.
Zo willen wij ook ons leven delen met anderen
en samen bouwen aan uw Koninkrijk op aarde,
een wereld waar mensen mekaar gelukkig maken.
Zegen ons, maak van deze maaltijd een krachtbron
van waaruit wij verder kunnen bouwen aan
vreugde, vriendschap en vrede in Jezus, de Christus. Amen.
Vosselaar


Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

En bidden we dan tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd:
Onze Vader…

Wees licht in onze duisternis, God,
zodat onze angst verdwijnt
en onze ogen uw uitgestoken handen kunnen zien.
Dan zullen we weer vol vertrouwen kunnen uitzien
naar Jezus Christus, Messias en uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens 1

Heer Jezus, Gij vraagt ons naderbij te komen
en U te volgen op uw weg van vrede.
Schenk ons de kracht en de moed
om ons steeds naar elkaar te blijven toekeren,
om zo uw vrede uit te dragen,
altijd en overal waar wij gaan in uw naam.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een teken van die vrede.

Vredewens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt aan den lijve ondervonden
dat er soms radicale keuzes moeten worden gemaakt
om tot vrede te komen.
Geef ons de moed en de volharding
om onze idealen trouw te blijven
en te blijven werken aan vrede in onze wereld,
in onze omgeving,
in onszelf.
Moge die door Jezus geïnspireerde vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

God, in brood en beker biedt Gij U aan
om ons te vervullen met uw levenskracht.
Zo wilt Gij ons omvormen
tot bewuste volgelingen van uw Boodschap in woord en daad.
Dit is het Lam Gods, dat de zonden van de wereld op zich neemt.
         Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Het dagelijks geluk zit diep in je hart,
niet alleen voor jezelf,
ook voor anderen.
Je geeft het door aan mensen
die graag bij je zijn en die zich goed voelen bij jou.
Je geeft het door
als je vriendelijk bent waar anderen onvriendelijk zijn,
als je helpt waar niemand meer helpt,
als je tevreden bent waar anderen eisen stellen,
als je lacht waar anderen zuur kijken,
als je kunt vergeven waar anderen een vuist maken.

Het dagelijks geluk zit diep in jezelf
en men zal zeggen “je bent een dromer”.
Je bent een dromer
omdat je steeds in mensen gelooft,
omdat je gelooft in het leven en in het feit dat alles anders kan.

Het dagelijks gelukkig-zijn zit diep in jezelf.
Menselijk geluk is geen product van technische vooruitgang.
Menselijk geluk hangt af van beminnen en bemind worden,
en van zovele kleine dagelijkse dingen die gratis zijn.

Maar vergeet nooit:
het geluk bestaat op aarde uit zoveel delen
dat er altijd ergens een deeltje tekort is.
Met die wijsheid leren leven,
dat is levenskunst.

Bezinning 2

Zijn kruis opnemen,
zichzelf verloochenen,
zijn leven verliezen,
niet de gemakkelijkste weg kiezen…
Het is geen onmogelijke opdracht
en ze voert niet naar zinloos lijden.
Integendeel,
ze voert naar een bestaan
waarin je je als mens goed voelt in je vel.
Ze voert je tegelijk naar een wereld
waarin het goed leven is,
waarin de ene mens broer en zus is voor de andere,
waarin onrecht wordt vermeden,
waarin mensen elkaar geen pijn meer doen.

En is dit niet precies het Rijk Gods
dat we hier op aarde
in Gods naam
mogen opbouwen?

Slotgebed 1

Vaak herken ik me in de figuur van Petrus, Heer.
Soms is hij een rotsblok waarop Jezus zijn Kerk grondvest,
op andere momenten eerder een struikelsteen
die zich te veel laat leiden door menselijke overwegingen
en te weinig door wat Gij van hem wilt.
Doe me dan inzien welke weg Gij voor mij uitkiest, God,
en laat mij die weg in vrijheid gaan.
Maak mijn geloof in uw aanwezigheid sterker
en laat me ervaren dat Gij een God van liefde zijt,
ook op de momenten dat ik aan U twijfel. Amen.

Slotgebed 2

Als je Jezus wil volgen in alles wat je doet en zegt,
kies je zeker niet voor de gemakkelijkste weg – zegt God.
Vaak zal je merken dat mensen je niet begrijpen
of dat ze vragen stellen bij je engagement.
Sommigen zullen misschien zelfs
ronduit negatief staan ten aanzien van je christen-zijn.
Maar weet dan dat Ik van je hou, je graag zie.
Als je hart sterft aan ontgoocheling en eenzaamheid
wil Ik je ‘nieuw’ maken en ‘leven’ brengen.
Laat Mij maar doen – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge de Heer ons vergezellen op al onze wegen.
Moge zijn genade rusten op ons en op allen met wie wij het leven delen.
Zegen ons + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Kees Pannekoek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.