21e zondag door het jaar C 2013

25 08 2013


Begroeting met openingswoord 1

Genade en vrede zij u
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Paulus zegt ons vandaag:
“Geloven is: onze voeten richten op de rechte weg van de Heer”.
Ook in deze vakantietijd moeten wij die raad ter harte nemen
en niet zomaar ons geloof en de beleving ervan even terzijde schuiven.
Enkel door de weg van de Heer te volgen zullen wij veilig door de nauwe deur komen en aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Openingswoord 2

“Het is een smal deurtje dat toegang geeft tot het Rijk van God”
zegt Jezus ons vandaag.
En je wordt slechts binnengelaten
als je voldaan hebt aan het ene geldende criterium:
gerechtigheid doen.
Wie zijn deur dicht hield voor zijn medemens in nood,
staat op zijn beurt voor de gesloten deur van het Rijk Gods.
Slechts voor wie geleefd heeft met een open hart voor de ander,
voor hem of haar zal worden opengedaan.

Openingswoord 3

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus over de kleine, nauwe deur
waardoor mensen bij Hem kunnen komen,
mensen die gerechtigheid ‘doen’.
In datzelfde evangelie is er ook sprake van de mensen
die wel naar Jezus hebben geluisterd,
met Hem hebben gegeten en gedronken,
maar zijn mentaliteit niet hebben overgenomen,
mensen die zich niet hebben ingezet voor gerechtigheid
en tegen wie Hij zegt: “Ik weet niet waar gij vandaan komt.”

In de mate dat wijzelf wel naar zijn Woord hebben geluisterd,
maar de gerechtigheid niet hebben ‘gedaan’,
willen wij bidden om vergeving.
Levensecht

Vergevingsmoment 1

Heer, bewust van onze grenzen en fouten bidden we eerst om vergeving.

-Soms laten we ons zelfverzekerd meeslepen
door onze eigengereidheid.
Dan snijden we medemensen de pas af en verstikken hen.
Daarom bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vaak geven wij, omwille van valse zekerheden,
de levenskracht van Jezus geen kans in ons leven.
En toch wensen we dat onze betrokkenheid op anderen het haalt
op ons verstikkend eigenbelang.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms zitten we zozeer op een dood spoor,
dat we hopen anderen te mogen ontmoeten
die nieuwe perspectieven voor ons openen.
Heer, kom ons dan in hen tegemoet.
Heer, ontferm U over ons.
Heer ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn
en onze ware bedoelingen uitzuiveren. Amen.
naar Lovendegem

Vergevingsmoment 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekortkomingen,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
door Jezus Christus, uw Zoon,
nodigt Gij ons uit
deze aarde te maken tot een bewoonbare wereld.
Wij bidden U:
schenk ons de moed
om uit de kracht van uw Geest
de aarde te verheffen tot een plaats
waar vrede en gerechtigheid het winnen
van de krachten van afbraak en dood.
Open voor ons de poort naar het leven.
Moge wij de sleutel vinden naar de eeuwigheid,
door Jezus , uw Zoon en onze Heer
die met U en de Heilige Geest leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Diest


Openingsgebed 2

God van echtheid en oprechtheid,
spreek tot ons hart
door het getuigenis van uw Zoon, de Mensenherder,
die ons de weg wil wijzen
naar uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde.
Moge zijn Woord in ons vruchtbaar worden
in daden van goedheid en vrede.
Moge wij, gerechtigheid doende,
waardig bevonden worden
eens en voorgoed uw volk te heten. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Wie mag binnen in het Koninkrijk van God?
Alle volkeren en talen zijn welkom, is de boodschap van onze eerste lezing.
Maar, zo horen we Jezus eraan toevoegen,
God verwacht wel dat wij van onze kant, ernstig werk maken
van onze inzet voor gerechtigheid.
Ook Gods medaille heeft twee kanten.

Eerste lezing (Jes., 66, 18-21)

Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Heb., 12, 5-7. 11-13)

Uit de brief aan de Hebreeën

            Broeders en zusters,
5           Bent u het schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6           Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7           U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11         Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12         Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13         laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 13, 22-30)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22         Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23         Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’
Hij zei tegen de mensen:
24         `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25         Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”
26         Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”
27         En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”
28         Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29         Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30         Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn Naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn Naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg te gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten.

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor u’,

en ik weet: Hij is te doen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

-Bidden wij dat wij ons niet opsluiten in onszelf
zodat we ontoegankelijk worden voor anderen,
maar dat we de deur van ons hart telkens weer openen
voor mensen die bij ons aankloppen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om moed en kracht om ons kwetsbaar op te stellen,
in het bijzonder voor de vreemdelingen in ons midden.
Dat zij niet gemarginaliseerd worden,
maar de kans krijgen ons te verrijken met hun zienswijzen en tradities.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat wij met elkaar verbonden mogen zijn in liefde en trouw,
en dat onze omgang met elkaar gekenmerkt mag zijn
door respect en oprechte zorg voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij herkenbaar mag zijn aan haar streven naar gerechtigheid
en dat wij anderen, die datzelfde nastreven,
mogen erkennen als broers en zusters.
Laten wij bidden…
naar A. De Lange

Voorbeden 2

Barmhartige God, die alle leven draagt,
luister naar alles wat wij op het hart hebben.

-Bidden we voor kinderen die geen onderkomen hebben,
geen thuis, geen veilig dak boven hun hoofd,
die met een hongerige maag de donkere nacht in moeten.
Dat de stille signalen die zij uitzenden
door mensen gezien en gehoord mogen worden.
Dat wij voor hen zulke mensen mogen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor volwassenen
die de littekens en de herinnering aan folteringen
blijvend met zich meedragen.
Voor hen die voor het leven gewond zijn
en met moeite hun hoofd boven water houden.
Dat zij mensen zouden ontmoeten
die hen met aandacht en geduld benaderen.
Dat wij voor hen zulke mensen mogen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf,
die soms zien maar niet durven reageren,
die soms horen maar niet durven spreken.
Dat wij de moed bij elkaar rapen
om stem te geven aan het onrecht,
om op te komen voor mensen die in de knel zitten.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onze geloofsgemeenschap.
Dat zij het evangelie niet alleen met mooie woorden belijdt,
maar ook vanuit dat evangelie durft leven,
iedere dag opnieuw, Jezus van Nazareth indachtig.
Laten we bidden…

God,
uw naam is nabijheid,
uw wezen is liefde.
Moge uw glans op ons afstralen
opdat we erin zouden slagen
voor elkaar zo goed te zijn als Gij,
opdat wij het kwaad zouden keren
en ruimte maken voor uw Rijk
waarin iedere mens zich veilig en geborgen weet,
alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Marion Corvers

Voorbeden 3

-Bidden we voor alle mensen die zich niet neerleggen bij onrecht.
Dat zij niet ontmoedigd geraken
door de macht van politieke, financiële of andere belangen,
maar blijven werken aan een rechtvaardige toekomst.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle mensen die
door hun verbondenheid met de aarde en de natuur, beseffen
dat de schepping moet worden gekoesterd
en niet verloren mag gaan.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons die
een belangrijke deur achter zich heeft dichtgedaan,
die een keuze moest maken die wonden naliet:
scheiden van de partner, een vertrouwde plek verlaten…
Moge ook zij ervaren – dankzij mensen en dingen om hen heen –
dat er een God is die hen opwacht.
Laten we bidden…

-Bidden we voor ieder van ons
die geconfronteerd werd met ziekte, tegenslag of dood.
Dat we de moed niet laten zakken,
maar overeind blijven,
wetend dat er een deur is naar het eeuwig geluk.
Laten we bidden…

Goede God,
laat ons aanvoelen dat Gij met ons begaan blijft,
ook wanneer wij kronkelwegen gaan
op zoek naar U en naar elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 1

Het is gemakkelijk, Heer,
dit brood te breken en elkaar de beker aan te reiken.
Veel moeilijker is het
onszelf open te breken naar anderen,
onze handen uit te steken naar elkaar.
Terwijl wij U deze gaven aanbieden,
beloven wij dat wij voedsel en drank willen zijn voor onze medemensen.
Wil ons bevestigen in onze goede voornemens, Heer.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
ons leven, onze wereld heeft iets van een wankele tafel.
Daarop legt Gij uw brood, uw leven.
Laten wij, met U, rond deze tafel,
nadenken over wat er fout liep
en danken voor het goede dat we van mensen mochten ondervinden.
Moge uw levensgaven ons oriënteren op U en op elkaar. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn,
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof , hoop en liefde
die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je, vanuit jouw vrede, kan delen met al je tochtgenoten.
Dan moge de vrede van Jezus met u zijn.
En laten wij die vrede doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel. Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Dat ik U heb gehoord en stil werd van uw Woord
en het ook zelf heb leren spreken,
dat U van mij houdt
en ik, met U vertrouwd, uw dingen weet in taal en teken,
dat U mijn Broeder bent,
dat ik U heb gekend
sinds ik met U ben opgelopen,
ja, met U at
en omgang met U had,
dat zet uw deur niet voor mij open.
En dat ik naar U heet en U te vinden weet,
dat doet mij nog niet naast U tronen.
Heer, geef mij te verstaan
wat er moet zijn gedaan
voordat ik in uw huis mag wonen.
Vervul mij in mijn tijd van de gerechtigheid
die onze wereld moet verlichten.
Laat mij in nood en pijn
een troost en toevlucht zijn
en, net als U, hier vrede stichten.
En breng me naar U toe.
Laat alles wat ik doe
een pas zijn waardoor ik U nader,
totdat ik bij U ben
en ik U waarlijk ken,
verenigd met ons beider Vader.
Lovendegem

Bezinning 2

Doorgaan

Als je in mensen geloofd hebt die het lieten afweten,
ga dan toch door te geloven!
Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd,
ga dan toch door en blijf hopen!
Als je een spoor van liefde wilde nalaten dat werd vertrapt,
ga dan toch nog verder met liefde!
Oelegem


Bezinning 3

De kerkdeur, naar een tekst van Romano Guardini

Hij stelt ons de vraag :
heb je er wel eens over na gedacht,
wat er gebeurt als je door een kerkdeur naar binnen gaat?
Heb je wel eens aan de lijve ondervonden,
dat zo een deur een verbinding is van twee werelden?
Aan de ene kant van de deur
ligt het rumoerige, dagelijkse leven van werken en zakendoen.
Het leven met zijn zorg en zijn gezelligheid,
het leven waarvan wij genieten met zoveel goeds en ook met zoveel kwaads, narigheid, leugen, bedrog en achterdocht.
Aan de andere kant, de ruimte waar wij,
met al onze onrust en onze zorgen, tot rust kunnen komen.
In die ruimte is het licht anders.
Het wordt getemperd door gebrandschilderde ramen,
door de sfeer van beschouwing en gebed, van dieper en anders zien.
Die ruimte is indrukwekkend door haar sterke muren,
de oprijzende pilaren en de hoge gewelven.
We zijn in het huis van God,
waar alles wijst naar zijn goedheid, naar zijn barmhartige liefde.
Dat is de ervaring van vele toevallige bezoekers, pelgrims en toeristen.
Het moge de ervaring zijn van elke kerkganger,
die door de kerkdeur naar binnengaat.
naar Verhoeven

Bezinning 4

Geleefd geloven

Het evangelie is geen zoethoudertje,
geen opium om ons in slaap te sussen.
Het reikt ons een nieuwe toekomst aan,
maar niet zomaar zondermeer.
Het evangelie wil geleefd worden,
het daagt ons uit om liefde te zijn,
zodat de laatsten op het eerste plan komen.
Het is niet gemakkelijk
om door de nauwe deur te gaan.
Er is maar één toegangsbewijs:
je geloof moet geleefd zijn,
moet omgezet zijn in daden.
Want het geloof zonder werken
is dood en nietszeggend.
We worden door God gekend
door onze werken van gerechtigheid.
Er is geen plaats voor zelfgenoegzaamheid,
voor ons welbevinden in gebed alleen!
Ons geloof moet gedaan worden!
Het evangelie maakt ons onrustig,
zolang er onderscheid is
tussen meer of minder,
tussen laatsten en eersten.
Het daagt ons uit
om Gods naam “Ik zal er zijn voor jou”
waar te maken in ons leven
en in ons werken.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

God,
wek in ons het verlangen
om al doende ertoe bij te dragen
dat uw Rijk komt,
dat uw wil geschiede overal waar mensen wonen.
Maak ons van belijders tot doeners van Jezus’ Woorden.
Beziel ons daartoe met de Geest
die Hem bewoog
om in woord en daad
uw liefde te delen met velen. Amen.
naar Jacques Verhees

Zending en zegen 1

Als je van hier weggaat,
span je dan tot het uiterste in om je licht brandend te houden.
In pijn en verdrukking: houd brandend het licht van de overwinning.
Voor de nauwe, gesloten deur: houd brandend het licht van de hoop.
Op het feest van de glitter en het goud: houd brandend het licht van de eenvoud.
Velen gaan bekende, brede, hel verlichte wegen.
Ga jij met een klein lichtje
de weg tegen alle wegen in.
Ga de weg van God,
ga met God naar de mensen.
Zijn deur staat steeds open,
in de naam van de Vader + en de Zoon en de H. Geest. Amen.
Diest

Zending en zegen 2

Christen zijn is niet vanzelfsprekend.
Soms loopt die weg langs smalle poortjes.
En toch weten wij dat voor alle mensen van goede wil,
de deuren van Gods Rijk wijd openstaan.
Gedragen door die Boodschap van hoop
mogen wij van hier heengaan, gezegend door God die ons liefheeft
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.