21e zondag door het jaar C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
eenentwintigste zondag C (22/08/2010)

Begroeting

Moge de God van hoop ons nabij zijn.
Moge zijn vreugde en zijn vrede ons vervullen
nu wij hier samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wie mag binnen in het koninkrijk van God?
Iedereen is uitgenodigd, horen we in de eerste lezing.
Wel uitgenodigd, maar dat betekent nog niet dat je ook binnen mag,
voegt Jezus in het evangelie eraan toe.
Je krijgt geen toegangsbewijs vooraf.
De deur is smal,
het vergt de nodige inspanning
om door de nauwe deur binnen te komen.
Velen zullen het proberen, maar niet slagen.
Vertrouwelijke omgang met God
is geen garantie opdat een mens gered zou worden.
Je moet ook je dagelijkse doen afstemmen op zijn woord,
je de vraag durven stellen:
doe ik barmhartigheid,
kan ik vergeven,
wat doe ik daadwerkelijk
om het samenleven van mensen een beetje beter te maken?

Openingswoord 2

Jezus heeft het in het evangelie van vandaag
over gelovigen die denken dat hun hemels broodje al gebakken is,
dat hun vroomheid hun het eeuwig geluk garandeert.
Het zou wel eens kunnen dat ze te laat komen,
dat de deur van het Rijk Gods voor hun neus dicht gaat.
Wie echt gelooft blijft niet met de handen in de schoot zitten wachten.
Elke dag daagt ons immers uit
om te werken aan samenwerking, eenmaking en verzoening,
om daadwerkelijk mee te bouwen
aan een nieuwe wereld, de echte Kerk van Jezus.

Vergevingsmoment 1

Bewust van onze fouten en tekortkomingen,
willen we ons verzoenen met God en met elkaar.
Daarom bidden we God om ontferming.

Heer, Gij die uitnodigt om niet te blijven steken
in de drang naar succes en de hunker naar bevestiging,
Heer, ontferm U over ons.

Christus, Gij die van ons verwacht
dat wij arm durven worden aan alles
wat ons verder weg brengt van de liefde voor God en voor de naaste,
Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij voor wie de laatsten altijd de eersten zijn geweest…
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons blijven uitnodigen
om zijn weg te gaan.
Moge Hij onze zelfgenoegzaamheid vergeven
en ons leiden langs de nauwe poort tot vernieuwd leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

De deur naar het leven
gaat altijd door de poort van barmhartigheid.
Aan deze kant van ons bestaan lijkt die eng en smal,
maar aan Gods zijde is ze breed en wijd en open.

-Om ontferming
bidden wij U
voor wie geen enkele deur nog herkennen
die ze met een gerust hart kunnen openduwen.
Heer, ontferm U.

-Om ontferming
bidden we U
voor wie het nooit wagen een onbekende deur
zelfs maar op een kier te zetten.
Christus, ontferm U.

-Om ontferming
bidden we U
voor wie gastvrijheid een droom blijft
achter gesloten deuren.
Heer, ontferm U.

Moge de goede God
zich over ons ontfermen, zodat we langs zijn barmhartigheid naar het volle leven mogen gaan. Amen.
vrij naar Diest

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
Gij wilt dat wij onze uiterste best doen
om door de nauwe deur binnen te gaan.
In ons leven stuiten we vaak op moeilijkheden en op weerstand.
Wij vragen U:
geef ons de moed en de kracht
om onze tegenslagen te boven te komen
en sterk ons in het vertrouwen
dat Gij steeds het goede met ons voor hebt,
vandaag en alle dagen. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle tijden,
Gij wilt al uw mensen verzamelen,
hen bijeenbrengen uit alle windstreken
en van hen uw ene volk maken.
Wij bidden U:
raak ons met uw Woord,
breek onze weerspannigheid
en adem ons open
zodat wij groeien in verbondenheid met U en met elkaar.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar God, die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 66,18-21)
Uit de profeet Jesaja

18 Ik kom om alle volken en talen te verzamelen;
zij zullen komen en mijn glorie zien.
19 Ik geef hun een teken, en hun overlevenden zend Ik naar de volken,
naar de verre eilanden, die mijn roem nog niet hebben gehoord
en mijn heerlijkheid nog niet hebben gezien;
zij zullen mijn heerlijkheid onder de volken verkondigen.
20 Dan brengen zij al uw broeders uit de volken mee,
als een offer voor de Heer,
op paarden, wagens,
huifkarren, muildieren en draagstoelen,
naar mijn heilige berg Jeruzalem,
zoals Israëls zonen in reine vaten
hun gaven naar het huis van de Heer brengen’, zegt de Heer.
21 `En ook uit hen zal Ik priesters en Levieten kiezen’, zegt de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebreeën 12,5-7.11-13)
Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
5        Bent u het schriftwoord al vergeten
dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt:
Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet,
laat je door zijn straf niet ontmoedigen.
6        Want de Heer wijst hen terecht die Hij liefheeft,
Hij straft ieder die Hij als zijn kind erkent.
7        U moet het verdragen, het draagt bij tot uw opvoeding;
God behandelt u als kinderen.
Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.
11       Tucht is nooit prettig,
op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap;
maar op de lange termijn levert ze
voor degenen die zich door haar lieten vormen,
de vrucht op van vrede en gerechtigheid.
12       Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën,
13       laat uw voeten rechte wegen gaan;
het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lucas 13,22-30)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22       Jezus trok door steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf,
onderweg naar Jeruzalem.
23       Iemand vroeg Hem:
`Heer, zijn het er maar weinig die gered worden?’
Hij zei tegen de mensen:
24       `Doe wat u kunt om door de nauwe deur binnen te komen,
want Ik verzeker u, velen zullen proberen binnen te komen,
maar er niet in slagen.
25       Vanaf het moment dat de heer des huizes is opgestaan
en de deur heeft afgesloten, zult u buiten moeten blijven.
U zult op de deur gaan bonzen en roepen:
`Heer, doe open”, en Hij zal u antwoorden:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?”
26       Dan zult u zeggen:
`We hebben met U gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt U onderricht gegeven.”
27       En Hij zal tegen u zeggen:
`Ik ken u niet. Waar komt u vandaan?
Ga weg allemaal, bedrijvers van onrecht die u bent!”
28       Dat zal een gejammer zijn en een tandengeknars,
als u Abraham en Isaak en Jakob
en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien,
terwijl u eruit gegooid wordt.
29       Dan zullen ze komen van oost en west,
van noord en zuid,
en aan tafel gaan in het koninkrijk van God.
30       Let op, laatsten zullen eersten zijn,
en eersten zullen laatsten zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom de mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en gerechtigheid.

Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.

Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.
Diest

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem op te dragen.

– Bidden wij voor hen die bij tegenslagen bij de pakken blijven zitten
of het voor bekeken houden
en bijgevolg niet van plan zijn nog iets bij te dragen
aan het welzijn van anderen.
Dat zij zich laten raken door Gods Geest,
die al wat futloos is geworden, weer tot leven wil wekken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die, ontmoedigd en teleurgesteld,
de Kerk de rug hebben toegekeerd.
Voor hen die hebben afgehaakt,
verbitterd over het verleden en niet gelovend in de toekomst.
Dat zij zich zouden laten raken door Gods Geest,
die bezielen wil wat verdord is.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf,
soms vastberaden en dan weer vertwijfeld,
soms edelmoedig en dan weer kleingeestig,
soms vrijgevig en dan weer egoïstisch,
soms actief en dan weer moe en lusteloos.
Dat wij ons laten raken door Gods Geest,
die ons tot hulp en troost wil zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen die zonder aarzelen uw liefde uitdragen, Heer.
Want de deur naar de hemel gaat open
voor wie kan loslaten om te delen met een ander.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die U trouw willen volgen.
Want de deur van de hemel gaat open
voor wie samen met anderen ernaar op weg wil gaan.
Laten we bidden…

– Bidden we voor allen die zorg dragen voor elkaar.
Want de deur van de hemel gaat open
overal waar mensen voor elkaar zo goed als God willen zijn.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
Gij kent ons tot in het diepste van ons hart.
Onze noden en onze verlangens zijn U niet onbekend.
Wij bidden U:
schenk ons wat ons werkelijk gelukkig maakt.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.

Voor al deze intenties, voor al wat ons nauw aan het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Eeuwige God,
hoe smal het pad ook is,
hoe nauw de deur ook,
wij willen op weg blijven gaan naar U.
Dat belijden wij
telkens wij hier brood en wijn in onze handen nemen.
Doe ons – brekend en delend –
naar elkaar toegroeien,
zodat wij ons steeds meer
kunnen thuis voelen bij U. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer onze God,
wij bidden U:
moge deze gaven ons het uithoudingsvermogen schenken en de overtuiging
dat niets ons kan weerhouden om onbevreesd te werken aan uw toekomst.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
onze hoop en ons vertrouwen. Amen.
Oelegem

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam kan zijn,
moeten wij ons verbonden voelen met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof , hoop en liefde
die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Vrede vind je niet in de kracht van wapens,
in dreigende woorden of rollende spierbundels.
Vrede vind je in liefde.
Vrede vind je niet in duistere zaakjes.
Vrede vind je in het licht.
Vrede vind je niet in eigenbelang eerst.
Vrede vind je in het Rijk dat God schenkt als wij vrede maken.
De vrede van God zij altijd met u.
En laten wij die vrede elkaar van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel. Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
         Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Drie deuren, twee brede en één smalle

Achter de eerste brede deur
liggen de zekerheden opgestapeld,
de stenen tafelen van de uitgesleten paden,
de steunpilaren van de geldende orde,
schuilkelder tegen de gevaren van de boze wereld.
Geen uitgang.
Alleen muren.
Geen doorgang.

Achter de tweede brede deur
zoeken mensen vergetelheid,
een uurtje rust om alle narigheden van het leven te vergeten.
Verwijlen bij mooie klanken,
zachte woorden,
het verleden koesteren,
dromen van een goed wereldje.
Geen uitdaging.
Alleen troost.
Geen appél.

Achter de smalle deur
is alleen maar ruimte, verte,
oproep om vrij te worden.
Elke knechting van buitenaf weigeren,
de bekoring van de brede weg weerstaan,
zoeken naar de goede weg,
zelf toekomst scheppen.
Maar nooit alleen op eigen houtje.
Altijd samen met andere reisgenoten.
Op tijd stilstaan bij de weg.
De richting ijken van het evangelie.

Bezinning 2

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel deuren je tegenkomt?
Draaideuren, zijdeuren, voordeuren, achterpoortjes, schuifdeuren, klapdeuren, automatische deuren..
Deuren: je moet ze durven openen,
maar ook dicht durven doen.
Een deur die altijd openstaat,
is geen deur maar gewoon een gat in de muur.
Een deur die nooit open is,
is ook geen deur, maar gewoon een muur.
Welke deuren maak je open en welke heb je tot nog toe dichtgelaten?
Maar ook:
welke deuren doe je dicht en welke heb je tot nog toe open gelaten?

Geloven is opengaan voor het Mysterie
en dichtdoen wat voorbij is.
Is opengaan voor het nieuwe.
Christus volgen is door zijn deur binnengaan
en de deur achter de dood en de zonde dichtslaan.

Geloven is niet de eerste zijn
die alles en iedereen verslaat,
maar de laatste
die niet verdergaat
voordat recht is gedaan.
Voordat die deur is opengegaan.
Diest

Bezinning 3

Ik hoef niet te geloven
in mooie woorden
of grote gebaren,
zolang ik maar geloof
in de taal van het hart.

Ik hoef niet te geloven
in strenge regels
of zware plichten,
zolang ik maar geloof
in de waarde van het leven.

Ik hoef niet te geloven
in een belangrijke positie
een plaats vooraan,
zolang ik maar geloof
in de gelijkwaardigheid van mensen.

Ik hoef niet te geloven
in wat anderen zeggen
over de oorsprong en zin
van dit leven, van mijn leven,
zo lang ik maar geloof
in de Vader
die mens voor mens, ook mij, op handen draagt.
In de Zoon
die midden in het leven staat, in mijn leven.
In de Geest
die hoop geeft waar de zin vervaagt.
In elke mens
die voor de liefde opengaat.

Ik hoef niet voor een gesloten deur te staan,
als ik de deur maar open voor een ander.
Als ik maar weet
dat God de deur voor mij steeds open houdt.
Als ik maar weet
dat Jezus de deur is.
Als we in dit huis,
deze kerk van Jezus,
de deur voor mensen open houden.
Dan..
moet je niet bang meer zijn.
Diest

Slotgebed

De laatste dag van mijn leven,
als de zon voorgoed is ondergegaan
en plaats heeft gemaakt voor uw hemels licht,
laat mij dan binnen in de feestzaal van de eeuwigheid, God.
Niet dat ik het verdiend zou hebben, integendeel.
Ik kan alleen maar rekenen op uw warmhartigheid
en hopen dat U mij vergeving schenkt.
Ik ben maar een ‘kleine’ mens, God.
Maakt U me alsjeblieft ‘groot’. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Door ons samen vieren hier
zijn we sterker bij Jezus en bij elkaar gaan horen.
Laat het geloof onze kracht en onze vreugde zijn in de komende dagen.
Moge Gods zegen ons hierbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.