21e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
eenentwintigste zondag B (26/08/2012)

Begroeting

Moge wij de zorgzaamheid van de Vader ondervinden +
moge de vrede die Jezus predikte ook door ons worden uitgedragen
en moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord

‘Het is kiezen of delen’
is een levenswijsheid die ons van jongs af aan werd ingeprent.
Echt kiezen heeft iets definitiefs,
iets onherroepelijks
en is daarom soms zo moeilijk.
Wij houden liever een slag om de arm,
dekken ons graag in tegen risico’s.
Wij zijn mensen van het compromis.
En toch vragen zowel leven als geloven
dat er onvoorwaardelijke keuzes worden gemaakt.

Vergevingsmoment 1

Als christenen worden wij geroepen tot een leven in dienstbaarheid en liefde.

– Heer,
als wij onze ogen sluiten voor U en onze naaste,
ontferm U dan over ons.

– Christus,
als wij ons hart afsluiten voor de noden in deze wereld,
ontferm U dan over ons.

 -Heer,
als onze handen niet bereid zijn tot breken en delen,
ontferm U dan over ons.
naar Brasschaat

Vergevingsmoment 2

-‘Ik ben het brood uit de hemel,’ zegt Jezus.
‘Daarom moeten ook jullie brood zijn voor elkaar,
vooral voor zwakke en gekwetste mensen.’
Omdat we daarin vaak tekortschieten, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Velen zoeken troost bij Jezus,
maar wanneer Hij ons uitdaagt elkaar tot hulp en troost te zijn,
geven heel wat van ons ‘niet thuis’.
Om ons gebrek aan naastenliefde vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

-‘Willen ook jullie afhaken?’ vraagt Jezus.
‘Zijn ook jullie meelopers, opportunisten?
Of willen jullie, met Mij, ook zelf brood zijn
voor mensen die hunkeren naar wat geluk?’
Omdat we dikwijls lauwe christenen zijn, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God onze tekortkomingen vergeven
en ons geleiden naar zijn oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
in Jezus, uw Zoon,
spreekt Gij ons woorden toe van eeuwig leven.
Wij vragen U:
haal ons nauwer naar U toe,
zodat wij met U verbonden blijven
en een gemeenschap worden
zoals Gij die hebt gewenst. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
ons geloof en ons ongeloof liggen vaak zo dicht bij elkaar.
Radicaal kiezen voor uw evangelieboodschap,
valt ons dikwijls zo moeilijk.
Wij bidden U:
blijf ons steeds opnieuw uitdagen om toch maar kleur te bekennen,
uw kleur.
De kleur van warme liefde voor U en onze medemens,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Levensecht

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(Jozua 24,1-2a.15-17.18b)

Uit het boek Jozua

1
        Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
2        richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
`Zo spreekt de Heer, de God van Israël.
15
       Als u de Heer niet verkiest te dienen,
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.’
16       Het volk antwoordde:
`Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen.
17       De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,
uit het slavenhuis.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten,
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
18       Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Efeziërs 5,21-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
21       Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.
22       Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer,
23       want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.
24       Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus,
zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.
25       Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverd
26       om haar heilig en rein te maken,
door het waterbad en het woord,
27       om haar tot zich te voeren in haar luister,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar heilig en onbesmet.
28       Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben,
als waren die hun eigen lichaam.
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29       Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel:
hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,
30       omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
31       Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
32       Dit geheim is groot.
Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,60-69)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

60       Velen van Jezus’ leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden:
`Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’
61       Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei:
`Dit ergert jullie dus?
62       En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen
naar waar Hij vroeger was?
63       Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb,
zijn geest: ze zijn leven.
64       Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’
Jezus wist immers al vanaf het eerste moment
wie het waren die niet geloofden
en wie het was die Hem zou overleveren.
65       En Hij vervolgde:
`Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen
tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
66       Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe
en trokken niet langer met Hem mee.
67       Hierop vroeg Jezus aan de twaalf:
`Jullie willen toch niet óók weggaan?’
68       Simon Petrus antwoordde:
`Maar Heer, naar wie zouden we gaan?
In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven.
69       Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft
als een zoeker naar vriendschap en liefde,
naar vrede en waarheid,
naar een nieuwe aarde.

Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus,
ons op deze weg is voorgegaan,
doorheen lijden en dood,
naar verrijzenis en nieuw leven.

Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft
en ons uitnodigt mee te bouwen
aan een wereld waar het goed is om te wonen:
Gods rijk op aarde.

Ik geloof dat wij samen, als kerkgemeenschap,
op weg zijn naar geluk
en dat Hij ons daarom zijn Geest schenkt
om te kunnen standhouden
in goede en kwade dagen.

Ik geloof dat God ons allen zal samenbrengen
en ons leven zal voltooien.
Ik geloof dat Hij daarom niets zal laten verloren gaan
van wat uit liefde geboren is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlij­ke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor allen
die worstelen met hun geloof in God, in Jezus, in de Kerk.
Dat zij in het evangelie
bemoediging mogen vinden voor hun zoeken.
Laten wij bidden…

– Bidden we om respect
voor de keuzes die mensen maken,
voor de weg die mensen menen te moeten gaan.
Dat wij elkaar niet bij voorbaat veroordelen of afwijzen,
maar elkaar vrijheid en ruimte gunnen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om vertrouwen
voor mensen die op belangrijke momenten van hun leven
voor moeilijke beslissingen staan,
voor hen die twijfelen,
voor hen wie het aan doorzettingsvermogen ontbreekt.
Dat zij medemensen ontmoeten
die een hand op hun schouder leggen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf.
Dat wij trouw zouden zijn aan ons geloof in Jezus van Nazareth.
Dat wij niet opgeven wat kostbaar is en de moeite waard.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Barmhartige God,
Gij geeft ons tijd en ruimte om te leven.
Gij kent onze gedachten, onze wensen en onze verlangens.
Wij bidden U:
sta ons bij wanneer wij voor de keuze staan
tussen eigenbelang en zorg voor de andere,
tussen de zorg voor het nu en zorgen voor de toekomst.
Laten wij bidden…

– Barmhartige God,
Gij hebt geduld met ons
en schenkt ons altijd opnieuw uw vertrouwen.
Wij bidden U:
sta ons bij wanneer wij een keuze moeten herzien,
wanneer wij onze kleinheid en beperktheid moeten erkennen
en een nieuwe weg moeten zoeken.
Laten wij bidden…

– Barmhartige God,
net zoals Gij zien ook wij machteloos toe
hoe mensen worden vervolgd, gemarteld en vermoord.
Wij bidden U:
dat wij ons dan niet afsluiten voor al dat leed,
maar wegen zoeken om de slachtoffers bij te staan.
Laten wij bidden…

– Barmhartige God,
uw liefde gaat uit naar allen die U zoeken.
Wij bidden U om zegen voor alle mensen van deze geloofsgemeenschap,
voor allen met wie wij verbonden zijn.
En in het bijzonder denken we aan onze zieken.
Laten wij bidden…
naar Ben Van Delden

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
aanvaard in dit brood en deze wijn
de gave van onszelf.
Wij bidden U dat wij,
geschaard rond deze tafel,
worden toegerust tot een leven
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Rond deze tafel van brood en wijn,
willen wij, als één familie van mensen,
bidden met de veelzeggende woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader,….

Vader, wij willen op U blijven vertrouwen.
Moge dan de woorden van Petrus
ook de onze worden: “Naar wie zouden wij gaan?”.
Als we zo durven geloven
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

Gij roept en zendt ons, Heer,
om in de wereld
instrument van uw vrede te zijn.
Laat er dan toch eerst vrede zijn in onze harten,
en laat er vrede heersen tussen ons
die hier aanzitten aan uw tafel.
Beziel ons met uw goede Geest:
doe ons groeien, in eenheid en vertrouwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van Gods vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus biedt zichzelf aan als het levende brood,
de Geest die levend maakt,
die ons meer doet worden wat we in wezen zijn:
Lichaam van Christus,
bondgenoten, tochtgenoten en disgenoten van de Heer.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1


Blijf mij uitnodigen
om van U te houden, Heer,
en met heel mijn hart voor U te kiezen.
Laat de woorden van Simon Petrus
ook mijn woorden worden,
wanneer ik aan U twijfel
en wanneer ik U liever de rug toekeer
in plaats van U te volgen.
Want wie anders dan Gij
kan mij vrede en rust geven ?
Alleen bij U vind ik eeuwig leven,
dat mijn hart nu al vult met vreugde.
Laat mij die zekerheid
alsjeblieft nooit verliezen.

Bezinning 2

Stenen, steen,
zo hard als steen,
zo sterk als steen.

Edelstenen of steenpuin,
een opstapje of een drempel,
bouwstenen of grafstenen.

Wat willen wij zijn?

De steen des aanstoots of de hoeksteen,
een steentje bijdragen of de eerste steen werpen,
met de molensteen om de hals…
een hart van steen.

Waar ligt onze keuze?

Steenrijk of geen steen om je hoofd op te leggen,
steen en been klagen of gewoon steengoed,
een steen naar de hemel gooien of de Stenen Tafelen,
de steen der wijzen of de Steen die is weggerold.

Naar wie zouden wij gaan?

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij hebben naar uw Woord geluisterd
en wij proberen het levend te houden onder ons.
Een hard woord deze keer,
een uitdaging om mee te gaan of om weg te gaan.
Wij bidden U:
leer ons al doende kiezen
voor alles wat onszelf en anderen gelukkig kan maken.
Wees ons nabij
en behoed ons voor halve beslissingen.
Leer ons ook kiezen voor U,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

Goede God,
de Boodschap van uw Zoon
stelt mensen voor de keuze:
jezelf zoeken
of je leven durven riskeren voor anderen.
Wij bidden U:
help ons verstaan
dat uw Rijk bestemd is voor mensen
die zichzelf kunnen vergeten.
Dit vragen we U
door Jezus, ons Voorbeeld. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen

Laten we niet naar huis gaan met oogkleppen,
alleen bekommerd om wat zich in ons eigen wereldje afspeelt,
maar laten we naar onze thuis terugkeren
in het besef dat God de vaste waarde is en de grond van ons bestaan,
Hij die ons leert kiezen en delen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.