21e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
21ste zondag B (23 08 2009)

Begroeting

Moge wij de zorgzaamheid van de Vader ondervinden +
moge de vrede die Jezus predikte ook door ons worden uitgedragen
en moge de kracht van zijn Geest ons nabij zijn. Amen.

Openingswoord 1

Als wij eten van het brood
en drinken uit de beker,
waarvan Jezus gezegd heeft:
“Dit is mijn lichaam en mijn bloed”,
dan bekennen wij ons tot het gezelschap van Jezus.

Toch is dit geen vanzelfsprekende keuze.
Want Jezus vraagt vandaag zijn leerlingen op de man af:
“Volgen jullie Mij nog, of niet?”

Een vraag die wij lang niet altijd
met een volmondig ‘ja’ beantwoorden.
Daarom bidden we eerst samen om ontferming.

Openingswoord 2

Kiezen is een kunst, wordt wel eens gezegd.
Dat geldt ook inzake geloof.
Zowel de eerste lezing als onze evangelielezing
confronteren ons met geloofskeuzes.
Omdat nogal wat volgelingen afhaakten,
vraagt Jezus aan zijn leerlingen:
“Willen ook jullie soms weggaan?”
Waarop Petrus, namens allen,
spontaan zijn diep geloof verwoordt:
“Naar wie zouden we gaan?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven!”
Spreekt Petrus hier ook in onze naam?

Vergevingsmoment

Kiezen voor Jezus, voor zijn levenswijze…
dat is vaak vlugger gezegd dan ge­daan.
Vaak schieten wij tekort en zijn we maar lauwe christenen.
Vragen wij daarom om vergeving.

-Vergeven is niet gemakkelijk.
Soms zijn wij zo kwaad dat we er een tijd overheen moeten laten gaan
om alles te laten bezinken.
Dat kan geen kwaad,
als we daarna maar de stap zetten naar die andere toe.
Voor al die keren dat wij die stap toch niet konden zetten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Delen van wat we bezitten
is een essentieel onderdeel van de evangelieboodschap.
Wij delen wel,
maar het blijft vaak beperkt tot een aalmoes.
Voor al die keren dat we het grootste stuk toch graag voor onszelf hielden:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Naastenliefde betekent ook respect voor onze naaste.
In onze maatschappij domineert het egocentrisme
en we laten ons daardoor zo gemakkelijk meeslepen.
Voor al de keren dat we geen rekening hielden
met de zwakke momenten van een ander of met zijn beperkte mogelijkheden:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons falen,
maar leer ons ook anderen hun tekorten vergeven.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij daagt ons uit,
Gij schudt ons wakker uit de routine.
Daarvoor zeggen wij U dank.
Hou ons wakend,
doe ons luisteren naar het Woord
dat Gij tot ons spreekt in de persoon van Jezus,
uw Boodschapper en ons Richtsnoer,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
omdat wij U ter harte gaan
roept Gij ons telkens weer op tot leven.
Spreek ons aan,
nu en altijd weer.
Blijf ons uitdagen
opdat wij eindelijk
– uitgetild boven onze eigen kortzichtigheid –
uw Woord zouden beluisteren
en tot ons hart laten doordringen,
uw Woord, tot ons gesproken
door Jezus Christus, uw Zoon en mens zoals wij. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jozua 24,1-2a.15-17.18b)

Uit het boek Jozua

1
           Jozua riep alle stammen van Israël in Sichem bijeen,
met de oudsten van Israël, de familiehoofden,
de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
2           richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
`Zo spreekt de Heer, de God van Israël.
15
         Als u de Heer niet verkiest te dienen,
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
de goden die uw voorouders aan de overkant van de Rivier hebben vereerd,
of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont.
Ik en mijn familie, wij dienen de Heer.’
16         Het volk antwoordde:
`Wij denken er niet aan de Heer te verlaten en andere goden te dienen.
17         De Heer onze God heeft ons en onze vaderen uit Egypte geleid,
uit het slavenhuis.
Hij heeft voor onze ogen grote tekenen verricht
en ons beschermd op al onze tochten,
en tegen alle volken waarmee wij in aanraking kwamen.
18         Ook wij willen de Heer dienen, Hij is onze God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efeziërs 5,21-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
21         Schik u naar elkaar, uit ontzag voor Christus.
22         Vrouwen, schik u naar uw man als naar de Heer,
23         want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk.
Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam.
24         Welnu, zoals de kerk zich schikt naar Christus,
zo moet ook de vrouw zich in alles naar haar man schikken.
25         Mannen, heb uw vrouw lief,
zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad
en zich voor haar heeft overgeleverd
26         om haar heilig en rein te maken,
door het waterbad en het woord,
27         om haar tot zich te voeren in haar luister,
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
maar heilig en onbesmet.
28         Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben,
als waren die hun eigen lichaam.
Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
29         Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat; integendeel:
hij voedt en koestert het, zoals Christus de kerk,
30         omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
31         Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één zijn.
32         Dit geheim is groot.
Ikzelf betrek het op Christus en de kerk.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,60-69)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

60         Velen van Jezus’ leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden:
`Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’
61         Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei:
`Dit ergert jullie dus?
62         En als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen
naar waar Hij vroeger was?
63         Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb,
zijn geest: ze zijn leven.
64         Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’
Jezus wist immers al vanaf het eerste moment
wie het waren die niet geloofden
en wie het was die Hem zou overleveren.
65         En Hij vervolgde:
`Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen
tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
66         Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe
en trokken niet langer met Hem mee.
67         Hierop vroeg Jezus aan de twaalf:
`Jullie willen toch niet óók weggaan?’
68         Simon Petrus antwoordde:
`Maar Heer, naar wie zouden we gaan?
In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven.
69         Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten we samen getuigen
dat wij, als volgelingen van de Heer,
ons verbonden weten met Hem, die Jezus zijn Vader noemde.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Moge het samen breken van het brood en het delen van de wijn,
ons telkens weer wakker schudden uit ons vanzelfsprekend christen-zijn
en ons doen beseffen dat Jezus navolgen,
geen zaak is van ‘ja, maar…’.
Laten wij bidden…

-Moge het samen breken van het brood en het delen van de wijn
ons bemoedigen om de weg te blijven gaan
die Jezus ons is voorgegaan
– de weg van ‘waarheid doen in liefde’.
Laten wij bidden…

-Moge het samen breken van het brood en het delen van de wijn
van ons mensen maken die tijd maken voor bezinning,
om zo aan hun leven meer inhoud en kwaliteit te geven.
Laten wij bidden…

-Moge het samen breken van het brood en het delen van de wijn
ons alert maken voor hen
die leven voorbij de rand van onze samenleving:
kinderen-zonder-hoop, prostituées-uit-levensnoodzaak,
illegalen zonder inkomen, dakloze bedelaars,
en al die anderen die langs en van de straat moeten leven.
Laten wij bidden…

-Moge het samen breken van het brood en het delen van de wijn
ons alert maken voor allen die in dit land beneden de armoedegrens leven:
vooral ouderen,
werkloze jonge mensen,
éénoudergezinnen en gescheiden vrouwen.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerk van Christus.
Dat zij trouw mag blijven aan de waarheid en aan de liefde,
en dat zij daardoor een lichtbaken mag zijn
voor dwalende en zoekende mensen.
Laten we bidden….

-Bidden we voor de mensen
die geruisloos Gods Kerk verlaten.
Dat zij nooit ophouden te zoeken naar God.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die zich ergeren
aan de kleine en zwakke kanten van de Kerk.
Dat zij, ondanks alles,
blijven geloven in de Blijde Boodschap van Christus aan de wereld.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

Heer, onze God, dit brood en deze wijn
staan symbool voor onze gave en overgave aan U.
Neem ze aan.
Maak ze tot uw lichaam en bloed,
en deel ze weer uit als voedsel,
als teken van verbondenheid
van U met ons en van ons met U.
Help ons te leven
naar het voorbeeld van Hem,
die zich gaf
zonder veiligheidsmarge:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
om de wondere wegen
die mensen voor elkaar kunnen zijn,
voor allen die Gij gezonden hebt
om de weg te wijzen doorheen het leven,
voor uw uitnodiging om,
doorheen tekort en onvolkomenheid,
te werken aan de mens en zijn wereld.

Wij danken U om uw aanwezigheid
in goede en kwade dagen,
om de hoop en de toekomst die Gij zijt.
Wij danken U om de mens Jezus,
die ons voorgaat en nabij blijft
en wiens Geest kracht is om te leven.

Daarom willen wij U danken, God,
samen met al wat bestaat
op aarde en in de hemel.

Heilig, heilig, heilig …

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed,
Gij hebt onze namen geschreven in uw hand.

Geen mens zult gij vergeten
dank zij Jezus Christus, de Zoon van uw genade,
die Gij hebt uitgezonden
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en vrede zelf te zijn.
Wij danken U
omdat Gij ons ruimte geeft en vrijheid schept
voor heel ons leven, ten einde toe.

            Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf
nam hij brood in zijn handen,
Hij zegende en brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Ook nam Hij de beker, zegende hem,
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Heer, onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien;
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen:
Jezus de Heer is Hij,
die is en blijven zal, uw rechterhand.
Door deze beker en door dit brood dat wordt gedeeld
verkondigen wij Hem totdat Hij komt.

Wij bidden U,
zend ons uw Geest,
die over deze aarde gaat
en maak ons tot een volk
dat recht doet om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter dan oorlog en dood;
laat ons mensen zijn
die woningen bouwen voor uw stad van vrede
en breng ons thuis bij U.
Dan zal uw naam geheiligd zijn op aarde,
en uw koninkrijk zal komen door Hem en met Hem,
met uw Geest tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Rond deze tafel van brood en wijn,
willen wij, als één familie van mensen,
bidden met de veelzeggende woorden die Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader,….

Vader, wij willen op U blijven vertrouwen.
Moge dan de woorden van Petrus
ook de onze worden: “Naar wie zouden wij gaan?”.
Als we zo durven geloven
zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

Wees barmhartig voor ons,
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij hen
die door onze samenleving worden uitgesloten,
opnemen in onze genegenheid,
zodat wij, met hen, levend van dezelfde Geest,
één gemeenschap vormen, verenigd rond de tafel van Jezus, uw Zoon.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een blijk van Gods vrede.

Lam Gods

Communie

Mag ik u uitnodigen aan de tafel van de Heer die gezegd heeft:
“Ik ben het levende brood.
Wie van dit brood eet, zal leven in eeuwigheid.
Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.”
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Een mens die breekt en deelt
doet anders dan de meeste mensen doen.
Hij kan het meestal ook niet laten.
Al wat hij heeft
is om te geven
en geven is zijn leven.

Hij brengt het meestal
ook niet ver, die mens.
Hij wordt niet rijk aan geld en goed
en vaak sterft hij vergeten,
soms gekruisigd.

Je kijkt wel wat verwonderd op
van zo’n mens.
Je vindt het niet normaal
of minstens ongewoon.
Je denkt: wie doet dat nu?
Zo doen mensen toch niet?

Een mens die breekt en deelt,
doet ogen opengaan,
al zie je ’t maar even:
zo’n leven is
een teken van het einde van elk-voor-zich.
Hier breekt nieuw leven door:
dit is het opstaan van de nieuwe Mens.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Veel mensen keerden Jezus de rug toe.
Ze konden Hem niet meer volgen in zijn radicale keuze.
Ze trokken niet langer met Hem mee.
Jezus daagt zijn leerlingen uit.
Jezus vraagt hun om een keuze te maken.
Gaan ze verder mee of niet ?
Petrus verwoordt het antwoord kort en krachtig:
“Heer, naar wie zouden wij gaan ?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.”

En wij ?
In onze tijd keren veel mensen Jezus de rug toe.
Ze kunnen Hem niet meer volgen in het geloof.
Ze haken af, ze laten zich niet langer raken.
Jezus daagt vandaag ook ons uit.
Hij vraagt ook ons om een keuze te maken.
Gaan we verder mee of niet?
Wat zal ons antwoord zijn?
Willen wij ons engageren
voor een levenskrachtige Kerk?
Dat zijn Jezus’ Woorden van eeuwig leven.

Slotgebed 1

Naar wie zouden wij gaan, Heer, onze God,
als Gij niet bereid zijt
ons vast te houden in uw gezelschap.
Help ons, ondanks onze angst,
onszelf los te laten,
opdat wij blijven kiezen
voor de weg die Jezus ons voorging,
voor de weg van de liefde
doorheen het leven van elke dag
in de richting van uw Leven in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Ik begrijp dat je soms aan Mij twijfelt – zegt God –
en dat je je afvraagt of geloven wel zin heeft.
De maatschappij waarin je leeft
maakt het je op dat vlak ook niet gemakkelijk.
Toch hoop ik dat je Mij blijft vertrouwen
en dat de woorden van Petrus ook jouw woorden worden:
“Naar wie zouden we gaan? Bij U vind ik immers eeuwig leven!”
Wat de mensen om je heen je ook toefluisteren of voorhouden,
durf in Mij geloven met heel je hart – zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Moge wij van hier weggaan als waardige volgelingen van Jezus,
gezegend door God Barmhartig:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.