21e zondag door het jaar A 2014

04 08 2014

Begroeting

Namens Hem, om wie wij hier samen zijn,
Jezus Messias, hier in ons midden,
van harte welkom.
Moge wij hier rust en bezinning vinden,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het is voor ons, christenen, van levensbelang
om de kleine man van Nazareth altijd weer opnieuw te ontdekken.
Want in Jezus’ aanwezigheid tussen de mensen
komen wij de grote God zelf op het spoor:
niet alleen boven op een berg, maar midden in het bruisende leven.
Omdat Hij een God van mensen wil zijn,
openbaart Hij zich in zijn Zoon,
als een medemens ervaarbaar in ons midden.
Moge wij met verwondering en dank
de belijdenis van Petrus tot de onze maken :
“Gij zijt de Zoon van de levende God”.
Boom

Openingswoord 2

Sommige mensen schrikken ons een beetje af
omwille van hun consequente en radicale manier van leven.
Denk bijvoorbeeld aan namen als:
monseigneur Romero, moeder Theresa, Helder Camara.
Nochtans kunnen zij een referentie zijn.
Ze kunnen ons aan een antwoord helpen op de vraag
die ons vandaag in het evangelie wordt gesteld:
‘Wie zegt gij dat Ik ben?’

Overal zijn er mensen die tijd maken voor anderen,
die meebouwen aan een liefdevolle gemeenschap,
die bereid zijn in te gaan op Jezus’ uitnodiging: ‘Kom en volg Mij.’
Wie is Jezus voor hen zodat ze Hem willen volgen?
Wie is Hij voor ons?
vrij naar Levensecht

Vergevingsmoment 1

-Heer,
wij klagen er vaak over dat we geen jongeren meer in de kerk zien.
Wij verwijten hun oppervlakkigheid.
Maar we vergeten daarbij nogal eens de waarheid van een oud gezegde:
‘Woorden wekken, voorbeelden trekken.’
Onze consequente houding als christen laat soms te wensen over
en zo maken wij ons geloof ‘ongeloofwaardig’ bij anderen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij zeggen wel dat Gij de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
maar vaak gaan we andere wegen dan Gij ons zijt voorgegaan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
bouwen aan uw Koninkrijk onderschrijven wij gemakkelijk met de mond,
maar aan onze daden is daarvan vaak nauwelijks iets te merken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, help ons elke dag opnieuw betere christenen te worden,
zodat uw Rijk werkelijkheid kan worden. Amen.

Gebed om ontferming 2

Laten wij bekennen dat wij vaak niet
de weg van Jezus volgen.

-Wij zouden zo graag zo mild zijn als Hij:
met de vinger in het zand schrijven
in plaats van mensen met de vinger wijzen.
Zo stil zijn als Hij:
kunnen leven vanuit een bestendige inwendige rust,
een biddende vrede.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij zouden zo graag zo verontwaardigd zijn als Hij:
ons ergeren aan onrecht
en ons inzetten voor onze diepste overtuiging.
Zo gegeven zijn als Hij:
zonder voorwaarde, zonder voorbehoud,
helemaal gratis.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij zouden zo graag zo genezend zijn als Hij:
helen en heilzaam zijn voor duizenden mensen
die pijn hebben van binnen en van buiten.
Wij zouden zo graag echte christenen zijn,
een zegen voor mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
tot Petrus hebt Gij gezegd dat Gij op mensen uw Kerk wilt bouwen.
Gij weet hoe wij soms een hart van steen hebben tegenover de anderen.
En toch gelooft Gij in ons,
zijn wij sleutelfiguren voor uw Rijk.
Wij danken U voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt
en bidden U,
dat wij dit vertrouwen niet zouden beschamen.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en onze Leidsman. Amen.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Openingsgebed 2

God die al uw mensen een warm hart toedraagt,
leer ons hoe wij voor elkaar en anderen
deuren kunnen openen naar vrijheid en vrede.
Verlicht daartoe ons hart
zodat we om ons heen kunnen zien
met uw ogen.
Rust ons toe met vriendelijkheid
die ontwapent en vertrouwen wekt.
We vragen het U door Jezus Christus, uw Mensenzoon. Amen.
Openingsgebed 3

Vader,
door de woorden van Jezus
gaan we vermoeden
wat de betekenis is van zijn gezonden-zijn:
Hij is de toegang naar uw Rijk Gods.
Wij bidden U:
maak ons tot goede sleuteldragers
van uw Kerk op aarde.
Dit vragen we U omwille van Hem
die met U leeft voor altijd. Amen.
naar Thomasvieringen

Lezingen

Wie de sleutels overhandigd krijgt,
moet deuren openen naar het geluk van zijn medemensen.
Daartoe reikt Jezus Petrus de sleutels aan van het Rijk der hemelen.
Daartoe krijgt Eljakim de sleutels van de tempel aangereikt
die aan Sebna worden ontnomen
omdat die meer geïnteresseerd is in eer en uiterlijk vertoon
dan in het welzijn van zijn volk.
Luisteren wij nu naar Gods Woorden in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Jes. 22, 19-23)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
19            Ik verdrijf u uit uw ambt,
Ik vaag u weg van uw plaats.
20         Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia.
21         Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht.
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22         De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders.
Wat hij opent, kan niemand sluiten;
wat hij sluit, kan niemand openen.
23         Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 33-36)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

33         O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34         Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie is zijn raadsman geweest?
35         Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
36         Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 16, 13-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13        In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14         Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15         Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16         Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17         Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18         Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19         Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
20         Toen verbood Hij de leerlingen
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen,
ons geloof belijden in Jezus Messias.

Ik geloof in een liefhebbende God,
Vader van alle mensen
en Schepper van al wat goed is.

Ik geloof dat liefde en rechtvaardigheid
fundamenten zijn van een goede wereld
en dat ik mij hiervoor voortdurend moet inzetten.

Ik geloof in een ommekeer ten goede
dankzij de kracht van solidariteit onder de mensen.

Ik geloof in Jezus, Zoon van God,
die ons heeft getoond en voorgeleefd
hoe eerlijke en oprechte mensen met elkaar omgaan.

Ik geloof in de liefde
die het altijd wint van haat en onrecht,
die mensen weer hoop geeft
en nieuwe kansen schept om eerlijk verder te leven.

Ik geloof in al het goede in de wereld
als teken van Gods liefde onder ons. Amen.

Voorbeden 1

Als wij vragen wie Gij zijt, God,
geeft Gijzelf ons antwoord in het goede om ons heen.
Daarom mogen wij tot U bidden:

-Moge wij elke dag meer mensen worden met aandacht voor de andere,
mensen die met elkaar op weg gaan,
die elkaar niet in de steek laten.
Laten wij bidden…

-Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn.
Soms zien mensen het niet meer zitten.
Moge zij dan mensen ontmoeten die hen opbeuren,
en hun hun zelfrespect teruggeven.
Laten wij bidden…

-Door God sleutels aangereikt krijgen
betekent een appél op onze verantwoordelijkheid als christen.
Niet enkel en alleen bouwen op de vaste grond van Gods liefde,
maar zelf ook initiatief nemen om te bouwen aan zijn Rijk.
Moge wij voldoende creativiteit aan de dag leggen
om te zoeken naar sporen van God in deze tijd
en moge wij van daaruit aan zijn Rijk en Boodschap gestalte te geven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we tot onze barmhartige God
die ons allen roept.

-Bidden we om wijsheid
voor allen die, hoog of laag,
een leidende functie bekleden in onze Kerk.
Dat zij onze geloofsgemeenschappen opbouwen
op het ene fundament: Jezus Christus.
Dat ze ruimte laten
om te zoeken en te groeien naar een christelijke identiteit.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen die gekwetst of teleurgesteld zijn in onze Kerk,
of die wij in de kou hebben laten staan.
Dat ze ons willen vergeven,
wetende dat ook een geloofsgemeenschap gedragen wordt
door gewone en dus wel eens falende mensen.
Dat zij zich desondanks toch geroepen weten
om samen te blijven bouwen aan Gods Rijk op aarde.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf
opdat wij met open hart zouden luisteren naar kritische geluiden.
Dat wij de moed opbrengen
om onze fouten te erkennen en die te corrigeren.
Dat wij, met vallen en opstaan,
ons blijven inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…
geïnspireerd door Emmanuel Gerritsen

Voorbeden 3

-Levende God,
zend ons uw Geest
opdat wij niet verstarren in onze overtuigingen en principes,
maar mee bewegen met het leven
dat telkens nieuwe perspectieven opent.
Laten we bidden…

-Zend ons uw Geest
die van Jezus maakte wie Hij was:
een liefdevolle mens
die ruimte van leven gaf.
Laten we bidden…

-Zend ons uw Geest
opdat wij de steenrots mogen zijn
waarop uw Kerk gebouwd kan blijven,
fundament voor de Boodschap van uw Zoon:
volheid van leven voor iedereen.
Laten we bidden…
Ineke Wackers

Gebed over de gaven 1

Vader,
in mensen en dingen blijft Gij voor ons zorgen.
Geef ons een wakker geloof.
Geef groeikracht aan onze geloofsgemeenschap.
Moge onze persoonlijke inzet,
samen met dit brood en deze beker,
bijdragen aan het welzijn van heel uw volk. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
door onze privéverlangens en -verwachtingen
worden we dikwijls misleid en teleurgesteld.
We zouden ons meer moeten inzetten
voor mens en wereld.
Help ons brood te worden
voor wie hongeren naar vriendschap,
en een slok wijn voor wie dorsten naar wat levensvreugde.
Daarom zijn we hier samen, op zoek naar Jezus
die voedsel en levenskracht is
voor allen die Hem willen ontmoeten. Amen.

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
vooral het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Wij kijken reikhalzend uit naar zoveel:
naar liefde die sterker is dan de dood,
naar recht en toekomst voor armen en kleinen,
naar leven, oprecht en voorgoed.
Die hoop heeft Jezus in ons hart geplant.
Moge ze tot wasdom komen.
Laat zijn vrede hier beginnen, rond deze tafel.
Moge zijn vrede met ons zijn.
Wensen wij nu elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn,
ten dienste van ons allen,
gaf Jezus Zichzelf tot voedsel.
In dit brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik behoor niet toe aan mensen.
Ik behoor alleen God toe.
God alleen heeft alles in handen.
Hij stuurt mensen op mijn weg
en gaf hun zijn liefde
om mij lief te hebben.
Hij gaf hun zijn zorg
om voor mij te zorgen.
Ik moet de weg naar de mensen gaan
om zijn liefde door te geven
en om in zijn naam zorg te dragen voor allen,
vooral voor de kleinen,
de zwakken en de machtelozen,
voor hen,
die het leven niet aankunnen.
Phil Bosmans

Bezinning 2

Jezus vroeg: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”
Voor de één was Hij een groot profeet
en voor de ander een naïeveling.
Maar die ene vond geen woorden groot genoeg
om uit te drukken wie Hij was.
Hij stamelde: “Gij, Gij zijt de Christus, de Zoon van God.”

Het is nog altijd zoals toen.
Wie Hij is moet steeds opnieuw worden ontdekt door elke mens.
Als je opgaat in jezelf
en je wereld niet groter is dan je eigen overmoed,
dan is Jezus overbodig,
nauwelijks een schim uit het verleden.

Als jouw wereld bestaat uit getallen en beproefde zekerheden
zonder enig besef van het wonder van ons bestaan,
dan is Jezus overbodig, zelfs hinderlijk.

Maar als jij de wereld bekijkt met de grote vraagogen van een kind
dat wil weten wie achter het wonder zit,
dan kun je vermoeden dat die Jezus met God te maken heeft.

Dan zie je hoe door het werk van zijn handen
Gods liefde tastbaar werd.
Dan hoor je door zijn woorden een echo van Gods Woord.
Dan weet je door zijn sterven en verrijzen
hoe God voor mensen heeft gekozen,
hoe Hij altijd onder ons wil wonen.

Het is nog altijd zoals toen…
voor de één is Hij een groot profeet,
een godsdienststichter eerste klas.
Maar toch één uit de rij.
En voor de ander is Hij een bleke idealist
die aan zijn droom ten onder ging.

Maar voor diegene die zich door God omarmd weet,
ondanks alle leed,
en die naar God verlangt zoals een wachter naar de morgen,
voor zo’n mens kan Jezus zijn:
Woord van God, zijn Evenbeeld.
Manu Verhulst, uit: Geloven met het hart.

Bezinning 3

Wie is Hij?

Het is een indringende vraag.
Je kunt er niet om heen.
Je kunt het niet afdoen
met wat namen van groten uit het verleden.
Wie zeg jìj dat Ik ben?
Het is een vraag
naar je diepste geloven.
Je kunt alleen maar je eigen antwoord geven.
Petrus erkent in Jezus
de langverwachte Messias.
Zijn leven is door Hem
totaal veranderd.
Met vallen en opstaan
blijft hij Hem volgen.
Hij spreekt zijn volste vertrouwen uit
in de man van Nazareth.
Zijn weg betekent voor hem leven.
Jezus beantwoordt zijn geloven
met zijn vertrouwen uit te spreken in Petrus:
een rots in de branding.

Wie is Jezus voor ons, voor u en voor mij?
Kan Hij op ons verder bouwen?
Het antwoord op deze vragen
kunnen we alleen zélf geven.
Het veronderstelt een gelovig vertrouwen
en de bereidheid om volgeling te worden.
Het antwoord mag blijken uit onze woorden en daden.
Wim Holterman osfs

Bezinning 4

De sleutels van het Koninkrijk

Aan Petrus worden de sleutels gegeven.
Hij heeft een belangrijke plaats verworven
in het Koninkrijk.
Met vallen en opstaan,
door twijfel en ontkenning heen,
is hij tot geloof gekomen.
Hij erkent
dat Jezus door God is aangeraakt en gezonden.
Hij is meer dan een profeet,
Hij is de enige, de unieke,
door wie het Rijk van God oplicht.
Vanuit dit geloven
krijgt Petrus een sleutelpositie.
Hij neemt als het ware
de sleutel van Jezus over.
Hij mag de deur naar het Koninkrijk openen:
een opdracht om evenals Jezus
bevrijdend en genezend te leven.
Jezus kan op hem bouwen,
een rots in de branding.

Op grond van ons geloven
wordt ook tegen ons gezegd:
“Jij bent Petrus, een rots;
jij bent een sleutelfiguur.
Aan jou geef Ik de macht over
om bevrijd en bevrijdend te leven.
Zet de deur naar het Koninkrijk
maar op een kier.
Je kunt het, je mag het.
Op jou wil Ik bouwen!”
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt uw gemeenschap gegrondvest
op Petrus en de apostelen.
Bewaar uw Kerk in trouw
aan het getuigenis van de eerste christenen.
Maak ons bestand
tegen de wisselvalligheden van het leven,
zodat we voor en met elkaar
een steenrots kunnen zijn
waarop we een huis kunnen bouwen
waarin anderen zich kunnen thuis voelen. Amen.

Slotgebed 2

God,
Gij hebt ons uitgenodigd
om met onze vreugde en verdriet,
met onze plannen en onze verwachtingen
bij U thuis te komen.
We mogen Jezus gedenken
en in Hem de kracht vinden om de dag van morgen
weer als nieuw te beginnen
en om hoopvol samen te sleutelen aan Gods’ hemel op aarde,
waar niemand nog uit is op macht,
maar waar wij ons belangloos voor elkaar willen inzetten.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

Jezus’ vraag: wie ben Ik voor jou?
blijft nazinderen.
Het antwoord op die vraag
zal moeten blijken uit onze manier van leven.
Moge wij ons hierbij laten inspireren
door de liefde van God die ons nabij wil zijn
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.