21e zondag door het jaar A 2008

(24 08 2008 )

Begroeting

Namens Hem, om wie wij hier samen zijn,
Jezus Messias, hier in ons midden,
van harte welkom.
Mogen wij hier rust en bezinning vinden,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als een enquêteur op onze dagen houdt Jezus vandaag een opiniepeiling:
“Wie is, volgens de mensen, de Mensenzoon?”
Vervolgens wordt Hij persoonlijk
en vraagt zijn leerlingen op de man af:
“Wat vinden jullie zelf eigenlijk van Mij?”

Zijn wij in staat om het antwoord van Petrus tot het onze te maken:
“Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God.”?
Op deze geloofsbelijdenis bouwt Jezus zijn Kerk.
Zijn wij daarvan de stevige fundamenten?

Openingswoord 2

Telkens weer worden wij vanuit het evangelie
in het dagelijkse leven opgeroepen om keuzes te maken.
Telkens weer horen we vanuit de stilte Gods stem:
“Wie mag Ik voor je zijn?
Welke plaats mag Ik in je leven innemen?”
Wij allen zijn geroepen met die vraag te leven
én ze – in navolging van Hem –
zelf te stellen aan anderen:
“Wie mag ik voor je zijn?”
een leven lang.

Vergevingsmoment

Omdat ons geloof zo zwak is
en wij ons zo snel laten ontmoedigen,
bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Omdat onze woorden zo schamel zijn,
onze visies zo kortzichtig,
onze oplossingen alleen betrokken op onze eigen kleine wereld,
bidden wij om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

Omdat wij zo angstig zijn
en daarom zo weinig vertrouwen hebben in elkaar,
bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Ook aan mij stelt Jezus de vraag:
“Wie ben Ik volgens jou?”
Soms voel ik in mezelf wel een begin van antwoord, God,
als ik U mag ontmoeten van mens tot mens.
Maar even vaak is Jezus een onbekende voor mij
en dus ook een onbeminde.
Laat me daarom groeien in eenvoud en dienstbaarheid.
Geef me de genade te geloven
in uw bevrijdende en liefdevolle aanwezigheid.
En help me in uw naam te werken aan een Kerk
als evangelische gemeenschap van liefde, geloof en hoop,
wetend dat Gij met kleine mensen grote dingen doet. Amen.
Erwin Roosen


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
stil en leeg voor U staan
is het allerbeste.
Want als onze woorden U willen omhullen
dan voeren ze ons ver weg.
Niemand heeft U ooit gezien,
altijd hebt Gij uw gelaat bedekt
tot Gij in Jezus zijt verschenen
als een mens op deze aarde.
Help ons Hem in ons leven de plaats te geven
die Hem toekomt,
Hem die wij noemen:
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 3

God en Vader,
uw vertrouwen in ons, mensen, is zo groot
dat Gij ons de sleutels van uw Rijk in handen geeft.
We beseffen zelf niet goed hoe we dat Rijk moeten bouwen,
want we zijn toch zo beperkt en klein.
Via Jezus hebt Gij ons geleerd dat we de liefde bezitten,
uw Liefde,
die alles vermag als wij haar maar laten groeien in ons hart.
Sta ons bij
dan kan uw Rijk onder ons werkelijkheid worden. Amen.

Lezingen
Luisteren wij nu naar Gods woorden in de verhalen van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 22,19-23)
Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer tot Shebna, de overste van de tempel:
19            Ik verdrijf u uit uw ambt,
Ik vaag u weg van uw plaats.
20       Op die dag ontbied Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Chilkia.
21       Ik doe hem uw ambtsgewaad aan,
Ik doe hem uw gordel om, Ik bekleed hem met uw macht.
Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem
en voor het huis van Juda.
22       De sleutel van Davids huis leg Ik op zijn schouders.
Wat hij opent, kan niemand sluiten;
wat hij sluit, kan niemand openen.
23       Ik zet hem vast, een pin in een stevig stuk muur.
Hij wordt een luisterrijke zetel voor het huis van zijn vader.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 11,33-36)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

33       O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis!
Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
34       Wie kent de gedachte van de Heer?
Wie is zijn raadsman geweest?
35       Wie kan vergoeding eisen voor wat hij God heeft gegeven?
36       Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 16,13-20)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13       In die tijd kwam Jezus in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14       Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15       Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16       Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18       Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19       Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
20       Toen verbood Hij de leerlingen
om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen,
ons geloof belijden in Jezus Messias.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Jezus heeft ons verzekerd dat elk gebed,
uitgesproken in zijn Naam,
gehoor zal vinden bij God.
Daarom mogen we onze persoonlijke gebedsintenties neerleggen
op het altaar van de Heer om ze,
samen met uw gaven en deze gaven, aan Hem aan te bieden.

– Bidden we tot Jezus Messias die ons uitnodigt samen Kerk te zijn.
Dat Hij ons voorgaat op die weg
en dat Hij ons steeds opnieuw herinnert
aan de Blijde Boodschap van onderlinge dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

– Bidden we tot Gods Geest
dat Hij alle ambtsdragers, van hoog tot laag,
bijstaat in hun dienst aan Gods volk.
Dat Hij moed en sterkte geeft aan hen,
die gebukt gaan onder de zwaarte
van de verantwoordelijkheid die hun ambt hun oplegt.
Laten wij bidden…

– Bidden we tot diezelfde Geest Gods
dat Hij onze kritische zin aanscherpt met begrip en wijsheid.
En, meer nog, dat Hij ons stimuleert
tot daadwerkelijke dienstbaar­heid aan elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden we voor de Kerk in onze dagen.
Dat zij een zegen mag zijn voor deze wereld.
Dat zij zich niet opsluit in zelfgenoegzaamheid,
maar naar buiten treedt, in dienst van de armen
en opkomt voor de mensen die onrecht wordt aangedaan.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die zich door de Kerk in de steek gelaten voelen.
Dat zij niet ten onder gaan aan cynisme en verbittering,
maar aanvaarden dat kerkenwerk
vaak ook gebrekkig mensenwerk is.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die leiding geven binnen de Kerk,
voor hen die als herder over anderen zijn aangesteld.
Dat zij gesterkt worden in hun roeping.
Dat zij geboeid blijven door het evangelie
en dicht bij hen staan die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf, die samen Kerk willen zijn.
Dat wij groeien in liefde en trouw.
Dat wij met vallen en opstaan
ons blijven inspannen voor recht en vrede,
dicht bij huis en ver van hier
en zo bijdragen aan de komst van Gods Rijk in deze wereld.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Voorbeden 3

– Bidden wij om de moed
meer begaan te zijn met ons geloof
en met onze inzet voor uw Kerkgemeenschap, God.
Red ons uit onmacht en moedeloosheid.
Laten we bidden…

– Bidden wij
voor allen die leven onder moeilijke omstandigheden,
vervolgd of miskend
omwille van hun ras, afkomst, geloof of overtuiging.
Laten we bidden…

– Bidden wij met dankbaarheid
voor alle jongeren die zich
in deze vakantie als jeugdleider of -leidster
inzetten voor kinderen en jonge mensen.
Heer, wees hen nabij met uw zegen.
Laten we bidden…

Voor al deze intenties, en voor alles en allen die ons persoonlijk ter harte gaan, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Heer onze God,
waar mensen elkaar bemoedigen,
daar is uw Kerk.
Als wij samenkomen en onze gaven delen,
zijt Gij in ons midden.
Aanvaard dit brood en deze wijn
en sterk ons met de aanwezigheid
van Jezus de Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Wat we hebben en wie we zijn, Heer,
leggen wij,
samen met dit brood en deze wijn,
in uw liefdevolle handen.
Geef dan dat wij, gezegend door uw aanwezigheid,
ons hart en ons leven openen
voor hen naar wie uw voorkeur uitging.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.


Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben ik, mijn leven, mijn droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.  Amen.

Onze Vader

Opdat Hij ons openbreke
zodat wij voor elkaar als dagelijks brood kunnen zijn
bidden wij tot God:
Onze Vader…

Leer ons opnieuw beginnen, Vader,
met onszelf, met de anderen
en vooral ook met U.
Inspireer ons door uw Goede Geest tot échte navolgers van uw Zoon.
Geef ons een groot geloof in de kracht van kleine dingen,
maak van ons doorgevers van uw warme mensenliefde.
Dan zullen wij vertrouwvol mogen uitzien naar
de wederkomst van Jezus, Messias, uw Zoon
Want van U…


Vredewens

Een nieuwe cultuur is nodig,
van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip en hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt, ons door de Mensenzoon aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Communie

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn,
ten dienste van ons allen,
gaf Jezus zichzelf tot voedsel.
In dit brood wil Hij voor ons genade zijn.
Kom dan en ontvang wat Hij ons aanbiedt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer, hier in onze geloofsgemeenschap
komen mensen samen
met uiteenlopende opvattingen,
met grote verwachtingen,
en ieder van hen met zijn eigen talenten van geest en hart.

Vandaag bidden wij U om mensen
die verantwoordelijkheid kunnen dragen,
beslissingen nemen,
raad geven,
kritisch durven zijn,
geestdrift kunnen opwekken.
Mensen die inzicht hebben,
wijsheid, moed en durf.
Mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor onze geloofsgemeenschap,
maar die ook intuïtief aanvoelen
waaraan de concrete mens in ons midden
echt nood heeft.

Heer, wij bidden U
om mensen die thuis zijn in het evangelie,
in de leer van het geloof,
en die iets kunnen meedelen
van het vertrouwen,
de vrede en de vreugde die in hen leeft.
Geef dat zij de kunst verstaan
om een beroep te doen
op de talenten die elkeen heeft.
Zo kunnen wij elkaar aanvullen,
en bouwen aan uw Rijk.

Bezinning 2

Als God op je weg komt,
zal het zijn als een kind, als een mens…
Zie toe
dat je Hem herkent !
Hij zal geen lichtkrans dragen,
geen aureool, geen titel
of geen aanzien hebben.
Hij zal man of vrouw zijn,
arm of rijk
– maar dat is niet belangrijk –
Hij zal een mens zijn
die honger heeft:
geef Hem te eten van je liefde.
Hij zal naakt zijn:
kleed Hem met je waardering.
Zit Hij gevangen:
verlos Hem door je begrip.
Hij zal misschien ziek zijn:
genees Hem met je warme vertrouwen.
Dorst zal Hij hebben:
geef Hem te drinken van uw gerechtigheid.
Voelt Hij zich vreemd-verloren:
geef Hem de thuis van je hart.
Zie toe als God incognito
op je weg komt…

Slotgebed 1

Heer, onze God,
bij het einde van deze viering
willen wij bidden:
Laat U voelen
in ons beperkt en bekrompen samenleven
en stuur met uw Levensgeest
inzicht en ruimte
zodat wij samen durven leven
zoals Gij het hebt bedoeld,
dat wij elkaar gaande houden
in de gemeenschap die wij ‘Kerk’ mogen noemen.
Wij vragen het U in Jezus’ Naam. Amen.

Slotgebed 2

Tweeduizend jaar geleden
hebben de Joden Jezus gekruisigd,
omdat Hij zei dat Hij mijn Zoon was
– zegt God.
Maar jij, geloof jij dat Hij mijn Zoon is van wie Ik zielsveel hou?
Geloof je dat Ik Hem gezonden heb
om voor eens en altijd
mijn liefde voor de mensen zichtbaar en voelbaar te maken?
Hij heeft er zelfs zijn leven voor gegeven!
Durf in zijn voetsporen te gaan.
Laat Hem voorganger zijn op je eigen levensweg.
En ervaar hoe zijn vreugde ook jouw vreugde kan worden
omdat ook jij mijn kind bent – zegt God.
Erwin Roosen


Zending en zegen 1

Zoals Jezus aan Petrus de sleutels van zijn Rijk overhandigt
wanneer die duidelijk blijk geeft van een radicale  keuze voor Jezus’ weg,
zo krijgen ook wij die sleutels als wij vol geloof en vol hoop werken
aan vrede en een liefdevolle gemeenschap.
Laten wij van hier weg gaan om ons volledig in te zetten
voor al wie ons nodig hebben.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Wie is Jezus, wie is God voor ons?
Dat was de vraag die de lezingen ons vandaag aanreikten….
Wat wij weten is dat Hij aanwezig is in de mensen rondom ons.
Laten we daarom van hier weggaan met het voornemen
om gevoelig en aandachtig te zijn voor elkaar,
omdat wij dan gevoelig en aandachtig zijn voor God die leeft in mensen…
Moge Hij ons daartoe zegenen
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.