20e zondag door het jaar B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
20ste zondag B (16 08 2009)

Begroeting

De vakantie loopt ten einde.
Nog even nagenieten van een late zomerzon
en dan valt alles stilaan weer in zijn vertrouwde plooi.
Laten we vandaag rustig en dankbaar samenzijn in het huis van de + Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Johannes laat Jezus in het evangelie klare taal spreken:
“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft met Mij verbonden
en Ik met hem.”
Hij vat de kern van elke christelijke roeping samen:
leven in verbondenheid met de Heer.
In onze zoektocht naar geluk en vrede
is zijn vriendschap fundamenteel.
Dat houden wij voor ogen
als wij samenkomen om eucharistie te vieren.

Openingswoord 2

We zijn hier bijeen voor de viering van de eucharistie,
het heilig geheim
waarin de Heer in woord en brood
onder ons wil zijn om ons leven te voeden.
Voor buitenstaanders is dat een onbegrijpelijke en nutteloze bezigheid.
Voor ons die zich tot de ingewijden mogen rekenen,
is het een voortdurende uitdaging.
Wensen wij elkaar toe
dat het voor ieder van ons een vruchtbaar uur mag worden.
Kees Pannekoek

Vergevingsmoment

-In het ‘Boek der Spreuken’ lezen we:
de wijsheid heeft zich een huis gebouwd.
Omdat wij ons hart en ons huis vaak gesloten houden
voor de zorgen en de problemen van anderen,
bidden wij om ontferming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-‘Laat u bezielen door de Geest’, zegt Paulus in de tweede lezing.
Er zijn zoveel andere motieven die ons bezielen.
Daarom bidden wij om ontferming.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In het evangelie zegt Jezus: ‘Ik ben het levend brood.’
Brood wordt gebroken en gedeeld,
het ideaal van elke gelovige.
Omdat wij nog ver van dat ideaal verwijderd blijven,
bidden wij om ontferming.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Moge God onze honger naar geborgenheid stillen
en ons leiden naar een nieuwe toekomst en eeuwig leven. Amen.
naar Levensecht

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Levende God,
wij hebben U brood-nodig:
brood voor onderweg,
en wijsheid om de weg te zien die ten leven leidt.
We weten dat het zonder U niet kan
en ook niet zonder de mensen om ons heen.
Geef ons dan uw brood,
een nieuw hart dat delen kan
zoals Jezus, onze Broeder,
die met ons meegaat en ons voedt,
al de dagen van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

Wij danken U, God,
voor Jezus, uw vertrouweling,
die de honger van ons hart wil stillen.
Schenk ons,
in het brood dat Hij met ons deelt,
de warmte van uw vrede.
En laat ons hier, rondom uw tafel,
mensen worden
die van harte brood en vrede delen met elkaar. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

Maken wij ons klaar om te luisteren naar Gods woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spreuken 9,1-6)

Uit het Boek der Spreuken

1           De wijsheid bouwt haar huis,
zeven zuilen heeft zij uitgekapt;
2           zij heeft haar slachtvee geslacht,
haar wijn gemengd
en ook haar tafel gedekt.
3           Zij heeft haar dienaressen uitgestuurd en zij roept
vanaf de allerhoogste plaatsen van de stad.
4           `Wie onervaren is moet hierheen komen’
en tegen degene die zonder verstand is zeg ik:
5           `Kom, eet mijn brood
en drink de wijn die ik gemengd heb.
6           Laat je onverstand varen en jij zult leven
en de weg van het inzicht betreden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efeziërs 5,15-20)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
15         Let dus nauwkeurig op, hoe u zich gedraagt:
niet als dwazen maar als verstandige mensen.
16         Benut de gunstige gelegenheid,
want de tijden zijn slecht.
17         Daarom, wees niet onverstandig,
maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
18         Drink niet te veel wijn,
wat tot losbandigheid leidt,
maar laat u bezielen door de Geest.
19         Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen,
ingegeven door de Geest.
Zing en speel van ganser harte voor de Heer.
20         Zeg altijd voor alles dank aan God, die de Vader is,
in de naam van onze Heer Jezus Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 6,51-58)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
51         Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees,
voor het leven van de wereld.’
52         Toen ontstond er onder de Joden een discussie:
`Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’
53         Daarop hernam Jezus:
`Waarachtig, Ik verzeker u:
als u het vlees van de Mensenzoon niet eet,
als u zijn bloed niet drinkt,
is er geen leven in u.
54         Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt,
die bezit eeuwig leven:
op de laatste dag laat Ik hem opstaan,
55         want mijn vlees is echt voedsel,
mijn bloed is echte drank.
56         Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft met Mij verbonden en Ik met hem.
57         Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende,
die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die zich met Mij voedt,
leven uit Mij.
58         Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald,
niet dat wat uw voorouders hebben gegeten,
die niettemin gestorven zijn.
Wie zich met dit brood voedt,
zal leven in eeuwigheid.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in de Heer
die ons voedt en ons zendt
om in woord en daad van Hem te getuigen.

Ik geloof in God die ik ‘Vader’ mag noemen
en die wil dat ik gelukkig ben.

Ik geloof in de verrezen Jezus;
Hij ging ons voor als medemens.
Al wat hij was,
al wat Hij bezat
deelde Hij mee tot geluk van velen.

Hij blijft ons nabij in brood en wijn.
Hij blijft ons nabij in mensen die leven vanuit zijn Geest.

Ik geloof in die Geest
die licht en warmte geeft,
energie
om lief te hebben,
om met anderen te delen,
om van anderen te ontvangen.
Die ons weghaalt uit ons ‘alleen zijn’.

Ik geloof in mensen.
Ik geloof in hen die gemeenschap vormen rond Jezus,
in hen die blijven geloven
dat we er zijn voor mekaar
en die werken aan een wereld
waar elke mens geborgenheid en levenskwaliteit vindt.

Ik geloof in de liefde van God
die vergeeft,
en mij op handen draagt
doorheen tijd en eeuwigheid. Amen.
uit: Doorheen het jaar samen vieren

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor de velen die moeten leven in een land
dat verscheurd wordt door oorlog en geweld.
Voor de jongeren die bouwen aan hun leven
zonder te weten waarheen dat alles leidt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die op zoek zijn naar een vaste thuis,
de vele illegalen die eerlijk en open willen leven in ons land
en hier een veilige toekomst hopen op te bouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die zo graag zouden geloven,
– of misschien ook niet –
omdat ze teveel onrecht zien, teveel hypocrisie,
of zelf verstard zijn door haat, verslaving, of teveel zorgen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Wij bidden voor alle mensen die het gevoel hebben
dat ze geen deel hebben aan het leven.
Misschien mogen wij hun – door voor hen te bidden –
het levend Brood aanreiken.

-Bidden we voor mensen die gebukt gaan
onder de verkilling en verdeeldheid binnen de Kerk,
omdat zij uitzien naar een hartelijke kerkgemeenschap.
Bidden wij, in hun naam, om ruimte voor de werking van Gods Geest,
om respect, dialoog en verzoening.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die het gevoel hebben dat ze vast zitten
en geen stap vooruit komen.
Dat wij een teken mogen zijn van Gods blijvende zorg voor hen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die leven aan de rand van de samenleving.
Voor hen die ten onder gaan aan verslaving.
Bidden wij om hulp en troost,
om wegwijzers naar een menswaardig bestaan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de tienduizenden mensen in oorlogsgebieden zoals
Afganistan, Pakistan, Libië, Syrië, landen in Oost-Afrika…
Zij hebben niets meer,
geen huis, amper voedsel,
weinig uitzicht op een goede toekomst voor hen en hun kinderen.
Enkel puin en pijn en verdriet.
Moge zij rekenen op onze solidariteit
om opnieuw een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.
Laten wij bidden…
vrij naar Heeswijk

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
Gij hebt het zelf gehoord:
we hebben U niet zoveel te bieden.
Het meeste is vaak zelfs door mensenhanden geschonden.
Toch reiken wij U dit brood en deze wijn aan
en alles wat U kan tonen dat wij bij U willen zijn.
Maak het tot hemels brood
dat ons tot leven wekt:
het lichaam van uw Zoon
die met ons wil zijn tot aan het einde van de tijden. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
in dit brood dat wordt gedeeld,
in de beker van het verbond,
zegenen wij uw naam
en bidden U:
zegen ook ons
opdat wij,
samen,
met elkaar,
de weg van Jezus durven gaan,
de weg van de zelfvergetende liefde,
de weg die naar Leven leidt. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig…

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Mensen mogen hun handen uitsteken naar God.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…
We hebben Jezus’ woorden nu wel uitgesproken, Vader,
maar zitten toch nog vast aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon, Messias,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U…

Vredeswens

Waar geen oorlog is, is vrede – zegt men.
Toch zien we overal gezichten die ontevreden zijn,
die steeds maar weer, en tevergeefs, naar vrede zoeken.
Daar waar wijzelf onmachtig zijn om vrede waar te maken,
legt Gij dan, Heer, onze handen in elkaar.
Doe ons kijken naar de ander
en vrede vinden – samen.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar op een of andere manier een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

Wij zijn op zoek naar wijsheid.
Jezus geeft ons het brood, het hemelbrood, zijn lichaam.
Een Brood – zoals elk brood – gebakken om te breken
en voedsel te zijn voor velen.
Laten wij het brood van Jezus tot wijsheid worden in ons hart.
Laten wij Jezus’ woorden en voorbeeld volgen.
Hij die voor ons is: het Lam Gods.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zijn tanden mogen zetten in een verse boterham…
het is als bijten in het leven zelf;
het is een stukje proeven van onze aarde
en er dankbaar om zijn.

Het stoere brood van elke dag…
dat is het woord, dat is de daad
waardoor we voor elkaar bestaan.
Dat is de vrede die van binnenuit
en langs de ogen
naar de ander gaat.

Het stoere brood van elke dag…
Hij nam het in zijn hand: “Neem en eet…”
Dat brood wordt niet gesneden en belegd;
Het wordt gebroken en gedeeld
en heeft de volle smaak van zijn aanwezigheid.
Het is als bijten in het leven zelf.
Het is een stukje proeven
van de aarde en de hemel tegelijk.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Eens, lang geleden,
is de mens begonnen
met zaaien en maaien,
met dorsen en malen,
en hij bakte brood
om goed van te eten
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden,
is de mens begonnen
met planten en sproeien,
met plukken en persen,
en hij vulde de eerste beker met wijn,
om goed van te drinken
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden,
is een mens begonnen
met zoeken en vinden,
met geven en delen,
en hij nam het brood en de beker
en werd de eerste die zei:
brood met anderen gedeeld
en wijn voor anderen geschonken,
om mens van te worden
en dan weer met velen verder te gaan.

Eens, ooit,
zullen wij leven
– voorgoed en zonder angst –
van geven en ontvangen,
van aanzien en beminnen,
en voor het eerst zullen wij weten,
dat liefde is gedeeld
en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is,
om zo maar eindeloos verder te gaan.
Jan van Opbergen

Slotgebed 1

God en Vader,
in Jezus, uw Zoon, zijt Gij voedsel geworden voor al wat leeft:
het Brood van eeuwig leven.
Laat het niet nutteloos vergaan tot stof,
laat het deel worden van onszelf,
wijzelf een deel van Jezus,
zodat wij, in Jezus’ naam,
zijn leven en zijn liefde delen
met zoveel mensen om ons heen,
en zo aan een wereld bouwen
waar het goed is om te leven – voor iedereen -,
steeds weer gevoed met het brood van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader,
in Jezus uw Zoon
zijt Gij voedsel geworden
voor al wat leeft.
Hij is, als zaad gestorven,
ons tot brood geworden.
Wij bidden U:
laat het ons nooit ontbreken
aan zijn helende kracht,
zodat wij, net als Hij,
helend kunnen rondgaan,
troostend nabij kunnen zijn,
vrede- en vreugdezaaiers mogen zijn. Amen.

Zending en zegen 1

Moge God ons de wijsheid schenken
om nederig onze handen te openen
zodat wij zijn geluk
kunnen ontvangen
gratis en voor niets.
Moge Hij ons daartoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Als wij eten van het gegeven brood,
worden wij gegeven mensen.
“Gij in mij en Ik in u” zegt Jezus.
Samen maken wij er het beste van!
Moge God ons daartoe zegenen,
+ als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.