20e zondag door het jaar A 2014

17 08 2014

Begroeting

God moge ons genadig zijn
en zijn aanschijn over ons doen lichten,
Hij die ons hier samenroept:
in de naam van de Vader +, Zoon en heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Kijken over de grenzen,
op avontuur vertrekken naar verre vreemde oorden:
het spreekt velen aan in deze vakantietijd.
Minder aantrekkelijk wordt het
als mensen van andere culturen naar hier komen.
Niet met vakantie,
maar om hier werk te vinden, om hier te leven.
Nog steeds hebben de meesten van ons
het moeilijk met mensen van over de grens.
Ook Jezus heeft dit ervaren.
Vandaag horen wij in het evangelie
dat een Kananese vrouw Hem terechtwijst
nadat Hij haar eerst had afgewezen.
Dankzij haar leert Jezus over de eigen grenzen te kijken.
Zo wordt ook voor Hem zelf
– en voor ons –
zijn eigen opdracht duidelijker.

Vergevingsmoment 1

Heer,
dag na dag zouden we moeten proberen elkaar gelukkig te maken
maar dat halen we lang niet altijd.
Daarom bidden we om vergeving.

-Elke mens heeft talenten.
Als we onze medemens slechts waarderen om wat hij heeft
en niet om wie hij is,
wordt het de hoogste tijd dat we ons tot U keren, God,
en om vergeving vragen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Elke mens is op zoek naar liefde en geluk.
Als we niet ophouden oneerbiedig om te gaan met mensen
die in andere culturen bronnen van leven vinden,
is het de hoogste tijd om ons tot U te keren, God,
en om vergeving te vragen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Elke mens is een kind van God.
Als we met misprijzen spreken over vluchtelingen en asielzoekers
en hen in onze omgeving geen dak boven het hoofd gunnen,
is het de hoogste tijd om ons tot u te keren, God,
en om vergeving te vragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die ongezien alle grenzen doorbreekt
en met ons een Verbond sluit,
maak ons begaan met alle mensen, binnen onze leefwereld en daarbuiten.
Wek in ons de kracht van het leven
en zet ons op het spoor van bekering,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

De verhalen in het evangelie zijn bedoeld
om Jezus’ echte Boodschap duidelijker te maken.

-Heer, in onze tijd en in onze maatschappij is Kana maar een willekeurige plaats.
Als daar Oekraïene, Syrië of Afghanistan zou staan,
zou de diepe betekenis van de regio wellicht meer een belletje laten rinkelen in onze oren.
Omdat we al te gemakkelijk ‘het verhaal’ over ons heen laten gaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij realiseren ons te weinig hoe ongewoon, – zelfs niet gepast, –
het was voor een vrouw, een vreemde vrouw, een Jood aan te spreken.
En in de eerste plaats hebben U en uw leerlingen daar navenant op gereageerd.
Een reactie die we van U niet verwachten, niet bepaald ‘christelijk’ in onze ogen.
Maar als vreemdelingen ons aanspreken,
is onze houding dan ook meestal niet eerder afwijzend?
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij hebt U laten raken door de pijn van die vrouw,
door haar smeekbede voor haar kind,
door haar doorzettingsvermogen en haar geloof.
Vaak horen wij de klacht en de roep om hulp van zovele slachtoffers,
maar onze reactie is vaak zo lauw, soms op het onverschillige af.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die ongezien alle grenzen doorbreekt
maak ons begaan met alle mensen, binnen onze leefwereld en daarbuiten.
Neem ons mee op uw Weg,
ons voorgeleefd door Jezus, uw Zoon. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de andere nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw Koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen broeders en zusters van elkaar zouden worden.
Verenig ons dan tot één volk van God, verzoend en solidair,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

God van alle mensen,
uw milde goedheid is bestemd voor iedereen.
Aan alle zwakken schenkt Gij kracht,
aan rechtgeaarde vreemden een veilig thuisgevoel.
Wij bidden U:
geef ons het vermogen
de vluchteling in ons midden
tegemoet te gaan en te helpen overleven.
Dit vragen we U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
André Janssen, in: ‘Uw woord, onze bede’.

Lezingen

Gods liefde kent geen grenzen.
In de eerste lezing horen wij
dat het huis van de Heer een huis van gebed is voor alle volkeren.
En in de evangelielezing wordt het gebed verhoord van een vrouw
die ook nog een vreemdelinge was.

Eerste lezing(Jes. 56, 1. 6-7)
Uit de profeet Jesaja
1           Zo spreekt de Heer,
`Onderhoud het recht,
beoefen de gerechtigheid,
want de komst van mijn redding is nabij
en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard.
6           De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten,
om Hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen,
om zijn dienstknechten te zijn,
evenals al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen
en vasthouden aan mijn verbond:
7           hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen,
en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar.
Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom. 11, 13-15. 29-32)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
13 Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent.
Ik ben apostel van de heidenen,
en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog,
14 omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen
en er althans enkelen van te redden.
15         Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
29         Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping.
30         Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest,
maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid,
ontferming hebt gevonden,
31         zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden,
ten gevolge van de u betoonde ontferming,
opdat ook zij nu ontferming zouden vinden.
32         Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten,
om allen in te sluiten in zijn ontferming.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 15, 21-28)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21        Eens ging Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22         En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep:
`Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David.
Mijn dochter is vreselijk bezeten.’
23         Maar Hij gaf haar niet eens antwoord.
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:
`Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’
24         Hij antwoordde:
`Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’
25         Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei:
`Heer, help me.’
26         Hij gaf haar ten antwoord:
`Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te geven.’
27         Maar zij zei:
`Juist, Heer, want wat de hondjes eten,
zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’
28         Toen gaf Jezus haar ten antwoord:
`Vrouw, groot is uw vertrouwen.
Moge het u vergaan zoals u wenst.’
En haar dochter was vanaf dat moment genezen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen we samen getuigenis af van ons geloof in een God
die voor iedereen Vader wil zijn.

Ik geloof
dat Gij de Schepper zijt van alle leven.

Ik geloof dat Gij zoveel liefde hebt voor de mens,
dat Gij met geen dood genoegen neemt.

Ik geloof dat Gij de mens opnieuw geboren laat worden
en door het duister heen
in het licht brengt.

Ik geloof dat Gij ons geschonken hebt aan elkaar:
om elkaar te behoeden,
mekaar te beschermen
en tot vrede te brengen.

Ik geloof
dat Gij door mensen heel menselijk
tot ons wilt komen.

Dat Gij ons telkens weer doet herboren worden
en de hoop in ons doet groeien,
dat de dag van vrede komt
waarop er geen verdriet meer zal zijn,
geen dood, oorlog of geweld.
Ik geloof in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven. Amen.
naar Marinus van de Berg

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
bidden wij tot God die ons leven begeleidt
met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

-Bidden we om vrije en milde mensen,
die vasthouden aan hun eigenheid
en opkomen voor wat hun dierbaar is,
maar toch steeds blijven openstaan naar anderen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om eerlijke en bewogen mensen
die niet ophouden hun stem te verheffen
tegen elke vorm van discriminatie of racisme in de samenleving van vandaag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mondige vrouwen in de Kerk
die stem geven aan wat hen ten diepste beweegt,
die zich blijven inzetten voor gelijke rechten
en gelijke kansen voor iedereen.
Laten wij bidden…

Kom ons tegemoet, God,
en zegen ons met de openheid en mensenliefde
zoals Jezus ons die voorleefde. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Wij bidden tot God die liefde is:

-Voor een wereld waarin niemand wordt uitgesloten,
waar voor iedereen een veilige en liefdevolle plaats is.
Laten wij bidden…

-Voor vluchtelingen en ontheemden.
Dat zij opnieuw een thuis kunnen vinden
zodat zij een nieuw leven kunnen opbouwen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf.
Dat we open oog mogen hebben
en over grenzen heen leren kijken
met begrip en vertrouwen.
Laten wij bidden…
naar Joke Brugman,

Voorbeden 3

-Liefdevolle God,
we bidden voor onszelf.
Dat we onder ogen mogen zien
dat ook ons persoontje rare trekjes heeft.
Met uw hulp kunnen we leren
die te verdragen en ermee om te gaan.
Als we dat kunnen accepteren,
zullen we minder geremd zijn om open te staan
voor de vreemde die ons pad kruist.
Laten we bidden…

-Liefdevolle God,
we bidden voor elkaar.
Dat we, zonder elkaar af te breken,
toch kritisch zijn tegenover elkaar.
Zo kunnen we telkens weer openingen vinden
waardoor we met elkaar in gesprek kunnen blijven.
Laten we bidden…

-Liefdevolle God,
we bidden om respect voor wat andere mensen bezielt,
ook als dat in onze ogen vreemd is en onbekend.
Als wij daarvoor openstaan,
kunnen wij, in dialoog met elkaar,
samen werken aan een betere wereld.
Laten we bidden…
naar Corry Schellekens

Gebed over de gaven 1

God, die ons hier bijeenbrengt
waar brood tot zegen wordt,
waar wijn tot leven komt,
moge wij vandaag bij U te gast zijn
en proeven van uw Leven dat overvloed geeft.
Kom in ons huis wonen,
kom aan deze tafel
als Gastheer van liefde die ons sterk maakt
en teder tegelijk.
Moge wij, in het breken van het brood
en het delen van de beker,
uw aanwezigheid ervaren hier in ons midden. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
in dit teken van brood en wijn
toont Jezus zijn liefde voor iedereen.
Maak ons toegankelijk
voor het goede in elke medemens.
Dit vragen we U door Jezus
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Wie Mij liefheeft zal ondervinden
hoe mijn Vader hem lief­heeft, leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.
Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast in zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan, uw Zoon,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U…

Vredeswens 1

Allen die Jezus Christus willen aanhangen en volgen
zijn broers en zussen van elkaar,
en dus voor elkaar geen vreemden.
Door het teken van vrede
dat wij nu in Jezus’ naam mogen uitwisselen,
belijden wij dat alle tweedracht tussen mensen te overwinnen is
in de kracht van Jezus
die zijn leven heeft gegeven voor alle mensen.
Broers en zussen, wensen wij elkaar van harte die vrede van Christus.
Kees Pannekoek
Vredeswens 2

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent het verschil,
erkent het anders zijn van de ander,
respecteert en waardeert ze.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.

Lam Gods

Communie

De Kananese vrouw riep:
‘Heer, heb medelijden en help me’.
Omwille van haar groot vertrouwen
werd haar verlangen vervuld.
Ze had een groot geloof.
Zalig die geloven en worden uitgenodigd
aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Leven met een hart voor een ander
dat is stilstaan bij zijn verlangens,
aandacht hebben voor wat hem raakt,
eerbied hebben voor wat hij mooi vindt en liefheeft.

Leven met een hart voor een ander
is geen kwestie van goedhartigheid of welwillendheid.
Het is vertrouwen schenken en trouw zijn.
Het is de ander zo aankijken
dat hij zich bij je thuis voelt,
zo vrij en weerloos voor hem staan
dat hij jouw hart herkent.

Mensen die leven met een hart voor een ander
maken de wereld bewoonbaar.
Zij scheppen een klimaat
dat mensen voor elkaar doet opengaan,
waarin zij ontdekken
hoe zij de taal van het hart
kunnen spreken en verstaan en beleven.
naar Kees Harte

Bezinning 2

Omzien naar mensen

Leven is soms bedreigend.
Vreemde mensen, andere gewoontes:
ze maken ons bang.
We hebben onze eigen manier van leven,
onze eigen traditie, onze eigen wetten.
Daarbinnen voelen we ons veilig.
We hebben er onze eigen plaats.
Traditie en gewoonterecht
kunnen ook beknellen.
Openheid naar anderen
kan erdoor in gevaar komen.
Eigenbelang en eigengereidheid
kunnen daardoor hoogtij vieren.
Wanneer we omzien naar mensen,
wanneer we ons door hen laten raken,
dan ontstaat er nieuwe ruimte.
De vreugde en het verdriet,
de zorgen en de blijdschap van anderen,
kunnen ons leven veranderen.
Omzien naar mensen
doet ons omkeren.
Het maakt andere mensen van ons.
Er komt tijd en ruimte vrij
waardoor de ander en ook wijzelf
nieuw en bevrijdend kunnen leven.
Als we met de ogen van ons hart
naar anderen omzien,
dan verleggen we grenzen
van onszelf naar anderen toe.
Daardoor mogen we ons voelen
als broers en zussen,
als kinderen van één en dezelfde God.
Omzien naar mensen
brengt Hem aan het licht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik heb het gevoel, God,
dat ik het ben die genezing nodig heb.
Maar mijn geloof en mijn hoop zijn meestal veel te klein
om U die genezing te durven vragen.
Wil daarom mijn geloof in uw nabijheid diepere fundamenten geven
en mijn hoop op de warmhartigheid van Jezus sterker maken.
Steek uw hand uit naar mij en raak me aan.
Laat me voelen dat Gij van me houdt.
En geef me de creativiteit
om uw liefde door te geven aan anderen.
Thomasvieringen

Slotgebed 2

Barmhartige God,
met groot geloof  blijft de Kananese vrouw
op U vertrouwen.
Wij vragen U:
sta ook ons bij,
luister naar onze noden,
ga met ons mee op weg
bij alles wat wij doen.
Wij vragen het U in de naam van Jezus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen 1

Heer, zegen ons met geloof en volharding
zodat wij de medemensen
met wie wij in de komende dagen zullen omgaan,
openhartig kunnen ontmoeten en nabij zijn.
Moge de God van liefde en trouw
bij ons allen zijn
en ons sterken
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Onze God is een God van alle mensen
van welke taal, ras of kleur ze ook zijn.
Ook het hart van christenen dient open te staan
voor elke mens, ongeacht zijn taal, ras, kleur of godsdienst.
Tot die liefde zonder grenzen
worden wij uitgezonden in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.