20e zondag door het jaar A 2008

(17 08 2008 )

Begroeting

Moge ieder van ons, in dit gelovig samenzijn,
ervaren: + de vrede van God, onze Vader,
de liefde van Jezus
en het licht van de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

National Geografic, een TV-zender die velen aanspreekt.
We wandelen mee langs adembenemende landschappen,
bevaren de wildste rivieren, bestijgen de hoogste toppen,
proeven van de exotische keuken
en gluren binnen bij andere culturen.

Maar als mensen van die andere culturen
binnen onze grenzen willen komen leven en werken,
vinden wij dat heel wat minder interessant.

Die spontane wrevel
als ‘niet van bij ons’ ons te dichtbij komt,
was ook Jezus niet vreemd.
Een Kananese vrouw – een vrouw van ‘over de grens’ –
die Hem ongevraagd voor de voeten loopt,
krijgt de wind van voren.
Maar zij, niet op haar mondje gevallen,
dient Jezus van repliek.
En Jezus bindt in,
zich plots realiserend
dat zijn boodschap van mensenliefde zich niet laat inperken  door grenzen van nationaliteit of ras of kleur of godsdienst.

Een wat onverwacht verhaal misschien
maar tegelijk heel herkenbaar.
Ook wij weten uit ervaring
dat onze spontane gevoelens van goed- of afkeuring
lang niet altijd samenvallen
met wat het gebod van de naastenliefde voorschrijft.


Openingswoord 2

Vrouwen spelen in het evangelie vaak een aparte rol.
De Kananese vrouw vandaag vertegenwoordigt iedereen
die vanuit een eenvoudig, maar groot geloof, God ter hulp roept.
Dank zij dat vaste geloof ondervindt zij
dat zij niet aan de kant wordt gezet
en dat Jezus haar een barmhartige en trouwe God openbaart.
Laten ook wij ons hart voor God openstellen
en bidden om ons geloof te versterken.

Vergevingsmoment

– Geloven is ons hart openstellen
voor Jezus’ warmhartigheid
waarmee Hij altijd weer opnieuw naar ons toekomt.
Maar we keren Hem nogal eens de rug toe.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Hopen is erop vertrouwen
dat zijn kracht mensen weer doet opstaan.
Maar bij tegenslag twijfelen we daar snel aan.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Liefde is zonder grenzen,
zeker wanneer wij met een open geest durven kijken, met een Jezusblik.
Maar onze liefde is vaak beperkt tot de mensen van onze eigen vriendenkring.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Heer God,
ga met ons mee en moge uw kracht ons raken,
om, zoals Gij, warmhartig in het leven te staan. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

God, Gij wilt geen God-van-één-volk zijn,
wel een God die licht is voor alle mensen.
Laat uw mensenliefde zichtbaar worden
in onze zorg voor elkeen zonder onderscheid des persoons,
zowel voor hen die ver van ons af staan
als voor hen die ons zeer nabij zijn.
Verenig ons allen in Hem
die uw vredeswil belichaamt: Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen
Luisteren wij naar de Schrift waarin God zijn woord tot ons richt.

Eerste lezing (Jesaja 56,1. 6-7)
Uit de profeet Jesaja
1        Zo spreekt de Heer,
`Onderhoud het recht,
beoefen de gerechtigheid,
want de komst van mijn redding is nabij
en mijn gerechtigheid wordt weldra geopenbaard.
6        De vreemdelingen die zich bij de Heer hebben aangesloten,
om Hem te dienen en de naam van de Heer te beminnen,
om zijn dienstknechten te zijn,
evenals al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen
en vasthouden aan mijn verbond:
7        hen allen laat Ik naar mijn heilige berg komen,
en Ik schenk hun vreugde in mijn huis van gebed.
Hun brand- en slachtoffers zijn aangenaam op mijn altaar.
Want mijn huis zal heten: Huis van gebed voor alle volken.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 11,13-15. 29-32)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,
13 Nu richt ik mij tot u die uit het heidendom gekomen bent.
Ik ben apostel van de heidenen,
en ik schat dit dienstwerk juist hierom zo hoog,
14 omdat ik hoop mijn eigen volk tot afgunst te prikkelen
en er althans enkelen van te redden.
15       Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht,
wat kan dan hun aanneming anders betekenen
dan leven uit de doden?
29
       Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping.
30       Zoals u eertijds aan God ongehoorzaam bent geweest,
maar nu, dankzij hun ongehoorzaamheid,
ontferming hebt gevonden,
31       zo zijn zij op hun beurt nu ongehoorzaam geworden,
ten gevolge van de u betoonde ontferming,
opdat ook zij nu ontferming zouden vinden.
32       Zo heeft God allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten,
om allen in te sluiten in zijn ontferming.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 15,21-28)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

21       Eens ging Jezus naar het gebied van Tyrus en Sidon.
22       En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep:
`Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David.
Mijn dochter is vreselijk bezeten.’
23       Maar Hij gaf haar niet eens antwoord.
Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem:
`Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’
24       Hij antwoordde:
`Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’
25       Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei:
`Heer, help me.’
26       Hij gaf haar ten antwoord:
`Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen
en het aan de hondjes te geven.’
27       Maar zij zei:
`Juist, Heer, want wat de hondjes eten,
zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’
28       Toen gaf Jezus haar ten antwoord:
`Vrouw, groot is uw vertrouwen.
Moge het u vergaan zoals u wenst.’
En haar dochter was vanaf dat moment genezen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Leggen we samen getuigenis af van ons geloof in een God
die voor iedereen Vader wil zijn.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
bidden wij tot God die ons leven begeleidt
met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsin­ten­ties aan.

– Bidden we dat alle mensen – christenen, anders-gelovigen, niet-gelovigen –
elkaar in alle openheid mogen ontmoeten,
en oor hebben voor elkaars opinie.
Laten wij bidden…

– Bidden  we voor alle vrouwen en mannen die,
beroepshalve of als vrijwilliger,
werk­zaam zijn in de opvang van vreemdelingen in ons midden.
Dat ze hun werk met de nodige wijsheid en tact uitvoeren.
Dat hun menslievende inzet hun innerlijke vreugde mag schenken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die het slachtoffer zijn van roddel, vooroordelen en discriminatie.
Dat wij het in woord en daad voor hen durven opnemen.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf, dat wij,
zoals de Kananese vrouw,
blijven geloven dat Gods woord van bevrijding en genezing
bedoeld is voor ieder van ons.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

We stemmen af op de God van alle leven,
boven alle grenzen uit.

– Bidden we voor mensen die ons vreemd zijn, onbekend,
en zo vlug ook onbemind:
om ontmoeting en verbinding,
om verrassing en herkenning.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen van alle leeftijden
die vaste en zekere ideeën hebben over anderen:
dat zij mensen ontmoeten die hen luisterbereidheid en mildheid bijbrengen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf, zoals wij zijn,
met onze onmacht en onze angst
en toch ook met veel goede wil:
om mensen die ons uit onze tent lokken
en om groeiend geloofsvertrouwen.
Laten wij bidden…

God,
wij danken U voor uw woord dat ons vrij wil maken.
Ga met ons mee
en genees ons van alles
wat ons samenleven schaadt. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

God, Gij maakt geen onderscheid tussen mensen:
de laatste is voor U evenveel waard als de eerste.
Hoe verschillend we ook zijn,
Gij brengt ons van overal bijeen rond uw tafel.
Bevrijd ons van onze vooroordelen
en neem de verdeeldheid weg uit ons midden.
Laat ons niets anders verlangen
dan mens te zijn met alle andere mensenkinderen. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, ….

Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.

Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus vroeg ons samen, eensgezind te bidden.
Hij leerde ons ook hoe we dat kunnen doen.
Hij gaf ons de woorden van het ‘Onze Vader’ mee,
het gebed bij uitstek dat ons spreekt van vertrouwen en verbondenheid,
het gebed dat ons allemaal in dezelfde mensenkring plaatst
als kinderen van de éne Vader:
Onze Vader…

Vredewens

Schenk ons genoeg moed en vertrouwen, Heer,
om elkaar de hand te reiken,
elkaar vast te houden over alle verschillen heen.
Dan zullen ook wij mogen dromen
van een land waar onrecht is uitgewist
waar tweedracht verleden tijd is,
waar vreemdelingen en vluchtelingen zich thuis mogen voelen
en tochtgenoten zijn naar uw Rijk van vrede.
Op weg naar dat Land moge
de vrede van de Heer altijd met u zijn.
En wensen wij die Godsvrede toe aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Als brood van vrede, brood van samenhorigheid,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als gist van menselijkheid in deze, op eigenbelang berekende, wereld,
zo biedt de Heer zichzelf aan.
Als licht dat onze blindheid geneest,
zo zendt de Heer ons op weg, op zijn weg.
Daartoe biedt Hij zichzelf aan als voedsel:
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Zie jij dat ook
hoe mensen in deze tijd
getekend zijn door angst en vrees
voor alles wat vreemd en onbekend is?

Angst en vrees heeft de jongere
om contact te leggen met de volwassene.
En omgekeerd.

Angst en vrees hebben velen
om kennis te maken
met een nieuwe, onbekende buur.

Angst en vrees is er bij velen
om toe te treden tot een groep
waar je niemand kent.

Angst en vrees is het eerste gevoel bij velen
tegenover elke vreemde in ons midden,
tegenover een mens met andere gewoonten,
met een andere taal,
een andere godsdienst,
een andere huidskleur.

Vanwaar die angst?
Die angst zegt meer over onszelf
dan over die andere.
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

Het is niet altijd gemakkelijk, God,
om te geloven dat uw liefde geen grenzen kent.
In mijn binnenste weet ik wel
dat Gij er wilt zijn voor iedereen,
maar ik kan dat vaak zo moeilijk vertalen
in mijn samenleven met mensen.
Soms maak ik onderscheid tussen ‘goeden’ en ‘slechten’,
tussen vriend en vreemdeling
en hanteer ik het ‘onbekend is onbemind’,
ofschoon het evangelie mij het tegenovergestelde zegt.
Leer me daarom geloven
dat Gij leeft in iedere mens.
Help me naar de binnenkant van mensen te kijken,
zonder te veroordelen.
En geef me uw warmhartigheid
om in uw naam
van iedereen te houden. Amen.
naar Erwin Roosen


Slotgebed 2

Hopelijk is jouw vertrouwen even groot als dat van die Kananese vrouw
– zegt God –
en geloof je dat Ik ook jou kan genezen
en dat Ik je nieuw leven kan geven!
Als je naar Mij roept, wil Ik naar je luisteren.
Als je Mij aanspreekt en vraagt of je mag delen in mijn warmhartigheid,
wil Ik mijn hart voor je openstellen.
Ik wil er zijn voor jou,
vooral op momenten van verdriet en van pijn of ontgoocheling.
En misschien kan mijn vreugde dan ook jouw vreugde worden.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Gods rijk wordt zichtbaar
voor onze ogen,
door onze handen,
als wij gaan waar Hij ons zendt,
als wij doen zoals Hij ons voordeed:
grenzeloos goed zijn.
Op die weg wil God ons zegenen en bewaren:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.