1e zondag van de vasten C 2013

1e zondag van de vasten C (17.02.2013)

Begroeting

Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken uit de drukte van elke dag.
Het is goed dat wij daarvoor samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom, in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Net als Jezus destijds in de woestijn
worden ook wij uitgedaagd
om opnieuw te kiezen rond wie en of wat ons leven draait.
Wij gaan opnieuw op zoek naar onze bron
of naar de wegen die daartoe leiden.
Op zoek naar wat ons doet leven en groeien als mens, als gemeenschap.
Laten we onze tocht alvast samen beginnen:
weg uit de vertrouwde zekerheid,
weg uit de dagelijkse sleur,
weg uit het comfort dat doet indommelen.
Laten we 40 dagen de tijd nemen om verder en dieper te kijken,
om onrecht te herstellen en anderen nabij te komen.
Dan wordt Pasen echt het feest van vol en nieuw leven!

Openingswoord 2

Welkom in de woestijn met …
haar ongebaande wegen,
haar onzekere gebeurtenissen,
haar verrassende ontmoetingen,
haar onbelemmerde horizonten.

Een woestijn die oproept tot …
confrontatie met jezelf,
herbronning,
bevrijding van alles
wat je vandaag tot slaaf maakt.

Neem de ontsnappingsroute …
weg van consumeren,
presteren
en concurreren om het meest!
Goede veertigdagentocht toegewenst!

Vergevingsmoment 1

-Als wij verloren lopen in deze wereld
omdat er zoveel verlangens op ons afkomen,
omdat we niet meer weten wat te kiezen om gelukkig te zijn,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij de vragen van de derde wereld niet meer willen horen
omdat we er geen weg mee weten,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we vastzitten in de sleur,
als we moeite hebben om aan de vasten te beginnen,
als wat soberder leven ons zwaar valt,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Levensecht
Vergevingsmoment 2

-Midden ons streven naar bezit,
verrast Jezus ons die zegt:
“Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God komt.”
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Terwijl wij met de ellebogen werken, desnoods ten koste van anderen,
verrast Jezus ons die zegt:
“Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we uit eigenbelang de kant van de machtigen kiezen,
verrast Jezus ons die zegt:
“De Heer uw God zult gij aanbidden
en Hem alleen dienen.”
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij bidden U:
help ons in deze 40-dagentijd.
Laat ons niet achter in de woestijn van eenzaamheid en hebzucht.
Weest Gij de roepstem die richting geeft
en laat ons consequent leven in navolging van Jezus, uw Zoon,
op weg naar Pasen, naar verrijzenis en eeuwig leven. Amen.
naar Levensecht

Openingsgebed 2

Levengevende God,
bij het begin van deze veertigdagentijd
roept Gij ons weg uit alles wat sleur is geworden,
en nodigt Gij ons uit om de woestijn in te gaan
om er onze ziel te zoeken.
Gij roept ons op om ons te bevrijden
van de dingen van deze wereld
die ons aan handen en voeten gebonden houden.
Vergezel ons op onze tocht,
inspireer ons,
en vuur ons aan
zodat we de moed vinden
om het niet bij woorden te laten,
maar te werken aan echte verandering
in de Geest van Jezus, onze Tochtgenoot. Amen.

Openingsgebed 3

God,
Gij weet wat ons gelukkig maakt
maar ook wat ons bindt en gevangen houdt.
Zeg ons hoe wij vrije mensen kunnen worden,
hoe wij elkaars bondgenoten kunnen zijn
en mensen naar uw hart.
Behoed ons voor dromen die bedrog zijn
en doe ons kiezen voor wat echt en hecht is.
Help ons Jezus na te volgen
die Gij tot ons gezonden hebt
als Voorganger en Tochtgenoot. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen

In onze evangelielezing weerstaat Jezus aan de verleidingstechnieken van de satan en Hij herinnert de duivel eraan: “U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”
Vooraf roept Paulus ons op tot geloof en vertrouwen in God,
die God wil zijn voor alle mensen, zonder onderscheid.
Laten we samen luisteren naar die woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Deut. 26, 4-10)

Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
4 De priester neemt dan de korf van u aan
en zet hem voor het altaar van de Heer uw God.
5 Dan moet u, staande voor de Heer uw God,
het woord nemen en zeggen:
`Mijn vader was een zwervende Arameeër.
Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan
en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef,
een groot, machtig, talrijk volk geworden.
6 Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden,
ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden,
7 hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen.
En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering,
ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.
8 Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand,
met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen,
en met tekenen en wonderen.
9 Hij heeft ons naar deze plaats gebracht
en ons dit land geschonken,
een land dat overvloeit van melk en honing.
10 Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond,
die U, Heer, mij hebt geschonken.”
Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen,
u voor Hem neerbuigen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 10, 8-13)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8 De Schrift zegt, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart,
het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.
9 Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden.
10 Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond brengt de redding.
11 Zo zegt de Schrift het:
Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.
12 Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken.
Zij hebben allemaal dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 4, 1-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1 In die tijd keerde Jezus, vol van heilige Geest, terug van de Jordaan.
Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn,
2 waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Al die dagen at Hij niets,
en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.
3 Toen zei de duivel tegen Hem:
`Als U de Zoon van God bent,
zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.’
4 Jezus antwoordde hem:
`Er staat geschreven:
Niet van brood alleen zal de mens leven.’
5 Daarop nam de duivel Hem mee omhoog
en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien
6 en zei:
`Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven,
want zij zijn mij in handen gegeven
en ik geef ze aan wie ik wil.
7 Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.’
8 Jezus gaf hem ten antwoord:
`Er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’
9 Hij bracht Hem naar Jeruzalem,
zette Hem op de rand van de tempel en zei:
`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
10 Want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen,
11 en: Op hun handen zullen ze U dragen,
zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’
12 Jezus antwoordde hem:
`Er is gezegd:
U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
13 Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd,
ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is, maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van elke dag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij God, wiens levensadem wij in ons dragen,
om inspiratie en daadkracht.

-Dat we ons ertoe zouden verbinden
om de handen in elkaar te slaan voor een nieuwe manier van leven.
Dat we elkaar steeds opnieuw ontmoeten en respecteren,
zo verschillend als we zijn.
Laten wij bidden…

-Dat de norm van ons samenleven niet bepaald wordt
door het grote Nooit Genoeg.
Dat de kwaliteit van het leven niet gemeten wordt
aan wat mode en reclame voorschrijven.
Laten wij bidden…

-Dat we samen werk maken van een gemeenschap
waarin de rode draad, de leidraad voor onze relaties,
voor ons omgaan met de dingen en met elkaar,
Gods eigen naam mag zijn: ‘Ik zal er zijn voor u ‘.
Laten wij bidden…

Aanvaard deze gebeden, voornemens en wensen, God,
en alle gebeden in ons hart,
als een keuze om uw levensadem in onszelf recht te doen.
Broederlijk Delen 2011

Voorbeden 2

Keren we ons hart tot God, en bidden we:

-Dat we de duivel in ons en om ons heen mogen herkennen,
de verleiding die uitgaat van bezit, macht en zekerheden.
Laten wij bidden…

-Dat we de verleidingen kunnen weerstaan
en mensen worden naar Gods hart,
open naar Hem en naar elkaar.
Laten wij bidden…

-Dat we goed omgaan met de verantwoordelijkheid
die we dragen voor onszelf,
voor elkaar en voor de hele schepping.
Laten wij bidden…

-Dat we elkaar dragen en verdragen
en ons telkens weer laten leiden
door het voorbeeld van Jezus.
Laten wij bidden…

-Dat er hulp mag komen voor slachtoffers van oorlog en geweld,
van onrecht en honger,
van willekeur en minachting.
En dat wijzelf die hulp zouden bieden
voor zover dat in onze mogelijkheden ligt.
naar Cathrien Meuwissen

Gebed over de gaven 1

Levende God,
dankbaar om moeder aarde, om haar rijke gaven,
om het werk van vele mensenhanden,
willen wij U eren.
Dit brood en deze wijn willen we,
in navolging van Jezus, delen,
omdat wij willen opteren voor een wereld zoals Gij die droomt:
een wereld waar men leeft voor het geluk van anderen.
Moge dit breken en delen ons sterken en bemoedigen,
en ons doen uitzien naar die nieuwe wereld. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Gij die met ons meetrekt
op onze tocht naar Pasen,
met dit brood en deze wijn drukken wij uit
dat wij niet leven van brood alleen
maar van uw levend Woord,
ten volle uitgesproken in Jezus, de Christus.
Doe ons ervaren
hoe Hij nieuw en bevrijdend onder ons komt
als wij delen en breken wie wij zijn
en wat wij kunnen. Amen.

Gebed over de gaven 3

Wij kijken uit naar een wereld waar het goed is om te wonen,
waar mensen kiezen voor inzet en solidariteit,
waar gemeenschappen actief samenwerken aan een betere toekomst.
God,
hiervan dromend
leggen we onze gaven in uw handen.
Aanvaard ze als teken van onze bereidheid
om op te staan en te werken aan deze droom,
die ook de uwe is. Amen.
naar Broederlijk Delen 2011

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.
Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.
Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Moge God ons de ogen openen voor wat in het leven echt de moeite waard is.
Daartoe bidden wij tot Hem met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader…

Heer, houd de bekoring van machts- en bezitsdrang ver van ons,
houd de bekorende gedachte dat Gij maar moet recht trekken
wat wij, uit ik-zucht, hebben krom gebogen
ver van ons.
Doe ons inzien dat wij zelf moeten bouwen aan uw Rijk.
Dan zullen wij verlangend mogen uitzien naar de definitieve komst
van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

Heer Jezus,
schenk ons innerlijke vrede,
schenk ons kracht om dienstbaar te zijn,
de eenvoud om tevreden te zijn.
Leer ons sober leven
om het ware geluk te vinden.
Maak ons tot wijze mensen,
dragers en verkondigers van uw Boodschap
van vrede en vreugde.
Moge die Jezusvrede en -vreugde altijd met u zijn.
En wensen wij die van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
laat ons wonen in het land
waar mensen en volkeren elkaar bij name noemen
en elkaar de vredeshand reiken,
waar alle harten doordenkt zijn
van uw vrede.
Moge die Jezusvrede en -vreugde altijd met u zijn.
En wensen wij die van harte aan elkaar toe.

Vredeswens 3

Je kan geen vrede geven aan mensen
als de vrede niet leeft in je hart.
Die vrede in je hart is niet iets, maar Iemand,
Jezus, de Christus.
Moge zijn vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die Jezusvrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Heer, laat brood en beker ons kracht geven
als wij proberen te leven zoals uw Zoon,
die zichzelf prijsgaf tot onze verzoening.
Dit is het Lam Gods dat ….

Bezinning 1

De honger van de wereld voelen: dat kan ook een bewuste keuze zijn.
Zo ging Jezus de woestijn in, gedreven door Gods Geest.
Hij weerstond aan de verleiding om bezit te nemen van de ‘geschonken aarde’, om als mens brutaal de macht te grijpen.
De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen zult gij dienen”.
Vanuit dat besef wou hij leven en zo naar mensen toegaan.
Ook ons zijn die 40 dagen gegeven om weer ‘honger’ te krijgen, om de leegte te voelen waarin wij staan, om weer uit te kijken naar die nieuwe wereld waarvan profeten getuigen.
Ja, om te zien dat die nieuwe wereld al hier en daar een beetje werkelijkheid wordt in mensen en gemeenschappen, zowel hier als ginds in Noord en Zuid.

Bezinning 2

Dat God van stenen brood zal maken,
dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp
en tegenslagen uit de weg zal ruimen…
Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort
tot in het eerste bidden van ons hart.
Maar dit is heidendom,
ruikt naar bezwering en magie.

Het leven van zijn teerbeminde Jezus
was niet vrijgesteld van leed en pijn.
Hij heeft het onvermogen aangevoeld
van kleine mensen in verdrukking,
de beklemmende onmacht gekruisigd te zijn
in zijn sterkste ledematen.
En God kwam Hem niet te hulp,
speelde niet voor dépanneur.
God bleef zwijgend Hem nabij
zoals een geliefde doet die mee-lijdt
en woorden overbodig vindt.
God bleef
doorheen de pijn en de ontreddering,
Hem dragen tot in de dood,
tot aan de overkant.

Dat God van stenen brood zal maken…
dat heeft de duivel uitgevonden.
Maar dat wij voor elkaar
brood zouden breken
en pijn zouden delen…
Dat heeft Jezus ons geleerd.
Manu Verhulst

Bezinning 3

God,
we willen ons leven wel afstellen op U,
maar er zijn zoveel stoorzenders om ons heen.
We willen in uw geest handelen,
maar de één roept dit en de ander dat,
en dan weten we niet meer
wat te doen.

We voelen ons aangesproken door de tijdsgeest,
die zegt dat we voor onszelf moeten opkomen
en alles moeten proberen wat het leven te bieden heeft.
Maar toch voelen we
dat andere dingen minstens zo belangrijk zijn:
keuzes maken en opkomen voor anderen.

God,
help ons op dezelfde golflengte te komen als U.
Raak ons aan met uw Geest.
naar Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 4

Vastentijd

Veertig dagen om wat te werken
aan onszelf,
aan onze relaties,
aan ons eigen leven.

De vasten
is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingende ritme
en geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij het vanzelfsprekende in het leven.

Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste, dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die we te gaan hebben
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook te gaan.

Uitgelezen tijd
om echt te leven,
– misschien ook wel te her-leven –
naar Pasen toe.
En ook daarna.

Slotgebed 1

Als ik kijk naar de wereld
en zie hoe geld en macht het voor het zeggen hebben,
dan denk ik soms dat de mensen Mij vergeten zijn – zegt God –
en dat mijn Boodschap als naïef moet overkomen.
Is Jezus dan voor niets gestorven?
Heeft zijn dood geen enkele betekenis gehad?
Heel zijn leven getuigde nochtans van zijn verbondenheid met Mij.
In alles wat Hij zei en deed, voelde je mijn hartenklop.
Hij noemde Mij ‘Vader’
en leerde dat aan zijn vrienden.
Mag Ik ook jouw ‘Vader’ zijn?
En wil jij mijn ‘kind’ worden?
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Schenk mij uw Geest, God,
om als christen stand te houden
in de woestijn van deze wereld
en om niet ten onder te gaan
aan de verlokkingen van bezit en macht.
Help mij mijn roeping als christen te ontdekken én te beleven:
U aanbidden, Heer, en U alleen dienen.
Op papier is dat eenvoudig,
maar in het concrete leven
dreigt het vaak anders te verlopen.
Laat me daarom in deze veertigdagentijd
groeien in liefde en geloof.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Goede God,
help ons te beseffen
dat we niet leven van brood en bezit alleen,
maar dat we ook geestelijk voedsel nodig hebben:
tijd voor bezinning en gebed,
tijd om U te ontmoeten in de stilte van ons hart
om vervolgens, vervuld van uw Geest,
in ons omgaan met anderen,
een beetje meer uw zoon of dochter te zijn. Amen.
naar Ineke Wackers

Zending en zegen

Moge wij van hier in vrede weggaan
in het besef
dat het verhaal van de bekoringen
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Hiertoe zegene ons de Barmhartige God:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.