1e zondag van de vasten C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
eerste zondag van de vasten C (21/02/09)

Begroeting

Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken uit de drukte van elke dag.
Het is goed dat wij daarvoor samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom, in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd
– onze zoektocht naar Pasen –
worden we geconfronteerd met de verlatenheid van de woestijn.
Helemaal alleen
gaat Jezus er de strijd aan met negatieve krachten.
Die strijd resulteert in een definitieve levenskeuze:
Hij wil zijn leven ten dienste stellen van de mensen, van God.
Omdat wij niet altijd even vastberaden blijken
in het maken van positieve keuzes
en het vaak moeilijk hebben
om voorrang te geven aan
de wezenlijk belangrijke waarden in ons leven,
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag op de eerste zondag van de vasten
beginnen we uitdrukkelijk aan onze voorbereiding op Pasen,
het feest van de nieuwe lente, het feest van het leven, Gods leven.
Om daar te komen moeten we de woestijn door,
net als de Israëlieten, net als Jezus.
De woestijn brengt ons tot inkeer
en zet ons op het spoor om op een eerlijke wijze
te kijken naar onszelf,
te kijken naar de ander,
te kijken naar God.
Het is aan elkeen de plaats geven die God hem of haar geeft,
God zijn plaats geven,
God die leven geeft en van wie het leven is.
Laten wij ons daarover bezinnen in deze viering.
Elsum


Vergevingsmoment 1

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

– ’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven.
Amen.

Vergevingsmoment 2

– Midden ons streven naar bezit,
verrast Jezus ons die zegt:
“Niet van brood alleen leeft de mens
maar van alles wat uit de mond van God komt.”
Heer, ontferm U over ons.

– Terwijl wij met de ellebogen werken, desnoods ten koste van anderen,
verrast Jezus ons die zegt:
“Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen.”
Christus, ontferm U over ons.

– Als we uit eigenbelang de kant van de machtigen kiezen,
verrast Jezus ons die zegt:
“De Heer uw God zult gij aanbidden
en Hem alleen dienen.”
Heer, ontferm U over ons.


Openingsgebed 1

Heer onze God,
elk jaar opnieuw
wilt Gij ons in deze Veertigdagentijd oproepen tot inkeer en gebed.
Wijs ons wegen van verrijzenis
om bewust te kiezen voor het spoor
dat uw Zoon ons heeft voorgeleefd.
Hij die ons gezegd heeft:
geen brood alleen, maar liefde
geen pracht en praal, maar eenvoud
geen macht, maar dienstbaarheid
geen uitdagen, maar vertrouwen.
Zend uw Geest over ons
opdat wij sterk zouden staan in de strijd
tegen onrecht en ziekelijke welvaart,
tegen gemakzucht en onverschilligheid.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.


Openingsgebed 2

Scheppende God,
Gij hebt de mens geboetseerd naar uw beeld
en hem de levensadem in de neus geblazen.
Wij bidden U:
wees in deze veertig dagen van ommekeer
een hand boven ons hoofd,
grond onder onze voeten.
Ga met ons die weg van leven
in het spoor van Jezus, Uw Zoon en onze broeder. Amen.

Openingsgebed 3

Heer,
maak ons hart waakzaam
voor al wat en al wie ons
van U wil verwijderen.
Laat ons toe
met U de woestijn in te gaan,
om van U te leren
hoe wij moeten leven
van uw Woord.
Om van U te zien
hoe wij kunnen vertrouwen
op de Vader.
Om van U te horen
hoe wij God en God alleen
kunnen aanbidden en dienen.

Heer Jezus,
om te dienen zijt Gij
onder ons komen wonen.
Om te weten
wat dienstbaarheid is
zijt Gij de woestijn in gegaan.
Vorm ons hart,
veertig dagen en nachten lang,
alsof wij in de woestijn waren
opdat wij uw Vader
met heel ons hart en heel onze ziel
zouden aanbidden en dienen.
Iny Driessen


Lezingen

Luisteren wij naar de Heer die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Deuteronomium 26,4-10)
Uit het boek Deuteronomium

In die dagen sprak Mozes tot het volk:
4          De priester neemt dan de korf van u aan
en zet hem voor het altaar van de Heer uw God.
5          Dan moet u, staande voor de Heer uw God,
het woord nemen en zeggen:
`Mijn vader was een zwervende Arameeër.
Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan
en, terwijl hij daar als vreemdeling verbleef,
een groot, machtig, talrijk volk geworden.
6          Toen de Egyptenaren ons slecht behandelden,
ons onderdrukten en ons harde slavenarbeid oplegden,
7          hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen.
En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering,
ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken.
8          Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand,
met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen,
en met tekenen en wonderen.
9          Hij heeft ons naar deze plaats gebracht
en ons dit land geschonken,
een land dat overvloeit van melk en honing.
10         Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond,
die U, Heer, mij hebt geschonken.”
Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen,
u voor Hem neerbuigen.
KBS Willibrord  1995

Tweede lezing (Romeinen 10, 8-13)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8          De Schrift zegt, het woord is dicht bij u,
in uw mond en in uw hart,
het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.
9          Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is,
en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,
zult u gered worden.
10         Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid
en de belijdenis van uw mond brengt de redding.
11         Zo zegt de Schrift het:
Niemand die in Hem gelooft zal worden teleurgesteld.
12         Er bestaat geen verschil tussen Joden en Grieken.
Zij hebben allemaal dezelfde Heer,
rijk aan gaven voor allen die Hem aanroepen.
Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 4, 1-13)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1          In die tijd keerde Jezus, vol van heilige Geest, terug van de Jordaan.
Hij bleef veertig dagen lang in geestvervoering in de woestijn,
2          waar Hij door de duivel op de proef werd gesteld.
Al die dagen at Hij niets,
en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger.
3          Toen zei de duivel tegen Hem:
`Als U de Zoon van God bent,
zeg dan tegen deze steen dat hij een brood moet worden.’
4          Jezus antwoordde hem:
`Er staat geschreven:
Niet van brood alleen zal de mens leven.’
5          Daarop nam de duivel Hem mee omhoog
en liet Hem in een flits alle koninkrijken van de wereld zien
6          en zei:
`Heel die macht en al hun pracht zal ik U geven,
want zij zijn mij in handen gegeven
en ik geef ze aan wie ik wil.
7          Als U mij aanbidt zal het allemaal van U zijn.’
8          Jezus gaf hem ten antwoord:
`Er staat geschreven:
De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.’
9          Hij bracht Hem naar Jeruzalem,
zette Hem op de rand van de tempel en zei:
`Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
10         Want er staat geschreven:
Aan zijn engelen zal Hij bevelen U te beschermen,
11         en: Op hun handen zullen ze U dragen,
zodat U aan geen steen uw voet zult stoten.’
12         Jezus antwoordde hem:
`Er is gezegd:
U zult de Heer uw God niet op de proef stellen.’
13         Toen de duivel alle beproevingen had uitgevoerd,
ging hij van Hem weg voor een bepaalde tijd.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de mensen van deze gemeenschap
die bekommerd zijn om elkaar,
die samen op weg gaan en mekaar niet loslaten.

Ik geloof dat God hier in ons midden aanwezig is
als wij de anderen recht doen,
het positieve in elkaar zien,
als wij niemand uitsluiten,
maar iedereen aanvaarden zoals hij of zij is.

Ik geloof dat we voor elkaar een stukje hemel kunnen zijn,
een stukje Rijk Gods.

Ik geloof dat God van ons vraagt
dat we ons samen zouden inzetten
om anderen hoop en uitzicht te bieden.

Ik geloof dat Hij ons vraagt realistische, maar blije mensen te zijn,
die willen bouwen aan de toekomst.

Ik geloof dat wij als gemeenschap daaraan moeten werken
en dat God ons daarbij zal helpen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij
voor mensen die verdwaald raken in de vele aantrekkelijkheden van het leven, voor mensen die niet kunnen of niet durven kiezen,
voor mensen die tussen twee kwalen moeten kiezen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die omgaan met macht en gezag,
voor mensen die de mogelijkheid hebben om te manipuleren en te sjoemelen,
voor mensen die voor het goede doel ook slechte middelen gebruiken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor leiders in Kerk en wereld,
voor leiders, begaan met het lot en het geluk van hun mensen,
voor leiders die bloot staan aan goedkope successen en korte-termijn-denken.
Laten wij bidden…

– Bidden we ook voor onszelf,
om een helder hoofd en een warm hart,
om wijze raadgevers en goede vrienden,
om Gods Geest wanneer we keuzes moeten maken
om te leven als kinderen van ons aller Vader.
Laten wij bidden…
naar Herwi Rikhof

Voorbeden 2

– Bidden wij
dat wij zouden weerstaan aan de verleiding van overdreven luxe en comfort,
want de mens leeft niet alleen van brood,
maar van alles wat uit Gods mond komt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij nederig en dienstbaar zouden blijven
en onze macht gebruiken tot opbouw van het goede in de schepping en in de mens.
Dat we de moed zouden opbrengen om onszelf te bevragen
en afstand te doen van wat ons kluistert aan vals geluk.
Laten wij bidden…

– Zoals God mee op weg ging met zijn volk,
zo is Hij ook aanwezig in onze woestijnen.
Dat wij Gods aanwezigheid zouden ervaren
zelfs in momenten van pijn en beproeving.
Laten wij bidden…

– Wij bidden voor ons allen hier aanwezig.
Dat wij met elkaar zouden verbonden zijn,
bekommerd om te delen in elkaars leed en vreugde.
Dat we ook over de grenzen van onze familie of buurt zouden durven heen kijken
en banden smeden met de vele hulpbehoevenden om ons heen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

– Zoek ons op, God, in de woestijn.
Laat ons daar niet met onszelf alleen,
wees erbij wanneer wij
in de diepte moeten putten naar innerlijke kracht,
naar uw bedoelingen met de aarde:
wees levend water voor ons.
Laten wij bidden…

– Houd ons onderweg in de gaten, God.
Dat wij niet bezwijken voor hebben en houden,
voor macht en luxe.
Dat wij niet verzanden in wanhoop:
wees levend water voor ons.
Laten wij bidden…

– God, schenk ons onderweg oaseplaatsen
van af en toe ontmoeting en verbinding,
van bij elkaar uithuilen en opnieuw beginnen,
van lachen en genieten,
van alles wat een mens goed kan doen:
wees in mensen levend water voor ons.
Laten wij bidden…

Lieve God,
wees ons schild en ons betrouwen,
ga met ons de lange weg door de woestijn.
Houd de pest van het kwaad ver van ons af. Amen.
Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven 1

Goede Vader,
we leven niet van brood en wijn alleen,
maar vooral van woorden uit uw mond.
Zij wekken ons tot leven.
Wij vragen U niet dat stenen brood zouden worden,
wel dat dit brood en deze wijn uw woord worden,
gesproken en gedeeld
tot hoop en bevrijding van mensen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
al onze gaven, talenten en mogelijkheden
hebt Gij ons gegeven
niet voor onszelf,
maar om ermee op weg te gaan
om ze aan te wenden als bouwstenen voor deze wereld.
Laat ons kleine waterdragers zijn in de woestijn,
tekens van hoop in deze vaak niet zo fraaie wereld.
Doe ons ‘mens’ zijn, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Buizingen


Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,

dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,

dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben

tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.


Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden

en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.


Onze Vader

Moge God ons de ogen openen voor wat in het leven werkelijk de moeite waard is.
Daartoe bidden wij tot Hem met de woorden die Jezus ons heeft geleerd:
Onze Vader…

Heer, houd de bekoring van machts- en bezitsdrang ver van ons,
houd de bekorende gedachte dat Gij maar moet recht trekken
wat wij, uit ikzucht, krom hebben gebogen
ver van ons.
Doe ons inzien dat wij zelf moeten bouwen aan uw Rijk.
Dan zullen wij verlangend mogen uitzien naar de definitieve komst
van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk….


Vredewens

Kiezen voor Jezus is
kiezen voor een levenshouding
die metterdaad recht doet aan iedere mens, dichtbij en veraf,
met de voorkeur van Jezus voor de kleinsten en de zwaksten.
Vandaag wordt die wijsheid uit de woestijn
ons toevertrouwd,
opdat wij dezelfde weg als Jezus zouden gaan,
tot zegen en vrede van velen.
Moge die vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede alvast van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Heer, laat brood en beker ons kracht geven
als wij proberen te leven zoals uw Zoon,
die zichzelf prijsgaf tot onze verzoening.
Dit is het Lam Gods…


Bezinning 1

Het beloofde land

Geen afgebakend terrein,
geen hoge omheiningen,
geen bewaking met camera’s
of wapens of macht of geld.

Maar wel: veertig dagen,
veertig weken, veertig jaar
nieuwe wegen gaan,
nieuw leven ervaren,
nieuwe verbondenheid…

Mensen die hun hart openen voor elkaar.
Mensen die in het gelaat van de ander
hun medemens herkennen.
Mensen die echt verbonden gaan leven.
Niet: ik en ik en ik
maar: wij samen die beweging maken.

Omdat echt graag zien maar in gemeenschap kan.
Omdat we in verbondenheid rechtvaardigheid meemaken.
Omdat we in ons samen-leven
voelen en ervaren
wat ons eigen leven beweegt…

Bezinning 2

Vastentijd
Tijd om te bezinnen, te veranderen, te vernieuwen.
Tijd om stil te staan, te bidden, verder te gaan.
Tijd om te luisteren, te kijken, te voelen, te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God terug op het spoor te komen.

Vastentijd
Tijd om los te laten.
Tijd om vast te houden.
Tijd om los te laten wat doodt en verslaaft.
Tijd om terug vast te nemen wat leven en toekomst geeft.
Uit: De aarde behoort aan allen, 2002, p. 11.

Slotgebed 1

Heer, onze God,
veertig dagen van herbronning en heroriëntatie
liggen voor ons.
Moge zij vruchtbaar worden voor onszelf
en voor de wereld om ons heen.
Leer ons hoe wij elkaars bondgenoten kunnen worden,
mensen naar uw hart.
Behoed ons voor dromen die bedrog zijn,
en doe ons kiezen voor wat echt en hecht is. Amen.

Slotgebed 2

Als ik heel eerlijk ben, God,
moet ik toegegeven dat ik U soms bewust schrap uit mijn leven,
en dat ik mezelf in de plaats stel.
Niet uw wil, maar mijn wil telt dan.
Toch voel ik dat ik pas echt ten diepste gelukkig word
als ik mijn leven in uw handen leg.
Wil me daarom helpen
veertig dagen lang de stilte te zoeken en naar U te luisteren.
En vervul mijn hart met uw Geest
om als christen trouw te blijven aan mijn diepste roeping:
U aanbidden, Heer, en U alleen dienen. Amen.
Erwin Roosen


Slotgebed 3

Ik neem je mee naar de woestijn – zegt God – veertig dagen lang.
Misschien zal het je zwaar vallen
zodat je aan jezelf begint te twijfelen.
Misschien zul je onzeker worden
over de goede bedoelingen van de mensen rondom je,
of zul je je afvragen of Ik nog wel van je hou.
Vertrouw dan op Mij, net zoals Jezus!
Ik wil met je gaan
doorheen het duister van de nacht naar het licht van Pasen.
Ik wil je reisgezel zijn en je laten ervaren
dat Ik woorden van liefde in je hart fluister
en dat Ik je ‘nieuw leven’ geef!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge wij van hier in vrede weggaan
in het besef
dat het verhaal van de bekoringen
een stuk realiteit is in ons leven van elke dag.
Hiertoe zegene ons de Barmhartige God:
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.