1e zondag van de vasten B 2015

22 02 2015

Begroeting

Het is goed dat wij ons wekelijks even terugtrekken uit de drukte van elke dag.
Het is goed dat wij daarvoor samenkomen in het huis van de Heer.
Welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De voorbereidingstijd op Pasen is begonnen.
Wij volgen Jezus doorheen veertig dagen woestijn.
Soberheid is geboden
en we worden aangespoord tot bezinning.
Dit is de uitgelezen tijd om nieuwe keuzes te maken
of om ooit gemaakte keuzes te bevestigen.
naar Gooi&Sticht

Openingswoord 2

Gedreven door Gods Geest, trok Jezus de woestijn in.
Daar voelde Hij waarnaar de wereld honger had.
Daar kreeg zijn roeping vorm en inhoud.
Ook voor ons is de veertigdagentijd
de uitgelezen tijd om even halt te houden
en vraagtekens te plaatsen bij wat ‘de normale gang van zaken’ heet,
om ballast overboord te gooien
en terug te keren van ‘teveel’ naar ‘genoeg’.
Een uitgelezen tijd om de leegte in ons leven aan te voelen
en honger te krijgen naar wat aan ons leven echt zin kan geven.
Ook met ons trekt Gods Geest mee.
Hij helpt ook ons te vinden wat we zoeken,
namelijk: God die ons opwacht.

Openingswoord 3

God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis
en Hij begint met hem een verhaal van liefde en bevrijding.
Door Jezus komen we God op het spoor.
Samen met Hem trekken we naar de woestijn,
maken wij ons vrij om na te denken over onze levensweg.
In deze vastentijd willen we resoluut kiezen voor een sobere levensstijl
om zo recht te doen aan onze vele medemensen – dichtbij en ver weg –
die nauwelijks genoeg hebben om te overleven,
laat staan menswaardig te leven.
vrij naar Frida Cosaert

Vergevingsmoment 1

-In deze 40-dagentijd willen we in de spiegel kijken
om te ontdekken welke onze kleine kanten zijn
die ons beletten ten volle te leven
en mee te bouwen aan Gods Rijk.
Voor ons tekortschieten als christen vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en opnieuw geloven in de mens naast ons,
wij willen hem of haar de kans geven om zijn/haar dromen waar te maken.
Voor ons tekort aan naastenliefde bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We willen ons omkeren
en regelmatig stilte en rust opzoeken
om bij U thuis te kunnen komen, God.
Maar wij hebben het vaak zo druk met honderd en één zaken,
dat we aan U niet toekomen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer,
kom ons in deze vastentijd tegemoet,
zodat wij met Pasen samen met U kunnen verrijzen. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God van leven en liefde,
veertig dagen krijgen wij de tijd,
de tijd die elk van ons nodig heeft,
om U in ons leven te leren zien
als onze levende, nabije God.
Beziel ons met uw Woord en Brood
en neem alle onzekerheid en twijfel van ons weg.
Wij vragen het U door Jezus Christus
die uw Zoon en onze Heer is. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
als gelovige gemeenschap zijn wij hier vandaag bijeen
omdat wij ons eigen levensverhaal willen verweven met uw droom.
Aan het begin van deze vasten
willen we niet alleen kritisch achterom kijken,
maar ook zoekend en luisterend vooruitblikken.
Wij willen uw droom van liefde en gerechtigheid
voor alle mensen waarmaken.
Daarom vragen we uw steun en uw bemoediging
om ons te dragen op moeilijke momenten,
een steun in de rug,
hier en nu, vandaag en in de komende vastenperiode. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingsgebed 3

God van alle leven,
na alle chaos en uitzichtloosheid
sloot Gij een verbond met Noach en de zijnen.
Uw veelkleurige regenboog
zegde hun een nieuwe toekomst aan.
Sluit vandaag ook met ons een nieuw verbond,
nu we met Jezus, onze Tochtgenoot,
veertig vastendagen lang
de woestijn intrekken,
om te leren inzien waar het op aankomt.
Verbind U met ons
en schenk ons volheid van leven in Jezus’ naam. Amen.

Openingsgebed 4

Heer Jezus, om te dienen zijt Gij onder ons komen wonen.
Om te weten wat dienstbaarheid is zijt Gij de woestijn ingegaan.
Vorm ons hart veertig dagen en nachten lang om,
alsof wij in de woestijn zijn
opdat wij uw Vader met heel ons hart en heel onze ziel
zouden aanbidden en dienen. Amen.
Iny Driessen

Lezingen

God zet zijn regenboog in de wolken
als teken van het verbond dat Hij sluit met Noach en met alle mensen.
Dat horen we in de eerste lezing.
In de tweede lezing wordt de ark van Noach een voorafbeelding genoemd
van ons doopsel in Christus.
Na zijn doopsel in de Jordaan trekt Jezus 40 dagen de woestijn in.

Eerste lezing
(Gen, 9, 8-15)

Uit het boek Genesis

8           God zei tegen Noach en zijn zonen:
9           `Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht,
10         en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
alle dieren die uit de ark zijn gekomen,
alle dieren van de aarde.
11         Ik sluit met u mijn verbond,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.’
12         En God zei:
`Dit is het teken van het verbond,
dat Ik sluit tussen Mij en u,
en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties.
13         Ik zet mijn boog in de wolken;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.
14         Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak,
en de boog in de wolken zichtbaar wordt,
15         dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u
en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft.
De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed,
om alles wat leeft te verdelgen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 3, 18-22)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus

Broeders en zusters,
18         Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden,
de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
om u tot God te brengen.
Hij is gedood naar het lichaam,
maar tot leven gewekt door de Geest.
19         Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker,
20         die destijds weigerden te gehoorzamen,
terwijl God geduldig wachtte,
in de dagen dat Noach de ark bouwde.
In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen,
behouden te midden van het water.
21         Dit was een voorafbeelding van het doopwater,
waardoor u nu gered wordt.
De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid,
maar is een verzoek aan God om een zuiver geweten,
krachtens de opstanding van Jezus Christus,
22         die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand,
nadat engelen en machten en krachten
aan Hem onderworpen zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mc., 1, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

12         In die tijd dreef de Geest Jezus weg, recht de woestijn in.
13         Hij bleef in de woestijn, veertig dagen,
op de proef gesteld door de satan.
Hij was in gezelschap van de wilde dieren,
en de engelen stonden Hem ten dienste.
14         Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen
15         en zei:
`De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de Goede Boodschap.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Vader van alle mensen.
Hij is de Bron van al wat leeft
en kent ieder van ons bij onze naam.

Ik geloof in Jezus,
geliefde Zoon van de Vader.
Hij bracht ons het goede nieuws
van Gods’ komende Rijk.
Hij was te goed voor deze wereld,
Hij werd gekruisigd en is begraven.
Gods’ liefde riep Hem weg uit de dood
tot eeuwig leven bij de Vader.

Ik geloof in de Geest,
Gods’ bezielende kracht
die ons hart beweegt
om in Jezus’ voetspoor te leven.

Ik schenk vertrouwen aan de Kerk,
aan allen die kring vormen rond Jezus, de Heer.
Met hen verbonden geloof ik
dat liefde het wint van haat
en dat het leven sterker is dan de dood.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor allen die in hun leven
op een tweesprong zijn beland,
voor mensen die voor een beslissende keuze staan.
Dat het hen niet aan durf en ware wijsheid mag ontbreken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die steeds maar aarzelen
omdat ze twijfelen aan zichzelf,
of bang zijn voor de eventuele gevolgen van hun beslissingen.
Dat zij medemensen mogen ontmoeten
die hen over de drempel heen helpen
en hen doen groeien in zelfrespect
en vertrouwen op God.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die lijden onder de keuzes van anderen
en het slachtoffer zijn van vooroordelen.
Dat er mensen mogen zijn die opkomen
voor gelijkwaardigheid en recht.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Die veertig dagen in de woestijn hebben Jezus veranderd.
Want in de stilte heeft Hij God ontmoet.
Laten ook wij het even stil maken en tot God bidden.

-Voor alle mensen die het leven ervaren
als een eindeloze tocht door de woestijn,
zonder enig perspectief.
Waak over hen, God,
dat ze hun dromen over recht en vrede
niet verliezen.
Laten wij bidden…

-Tot U bidden wij, God,
om het verdwijnen van machtsmisbruik,
om aandacht voor de armen en de kleinen in de wereld.
Dat hun dromen worden gehoord,
dat ze hun plannen kunnen realiseren.
Laten wij bidden…

-God, toon uw verbondenheid en trouw aan ons allen
die in deze vasten de woestijn opzoeken.
Dat wij U opnieuw ervaren als onze diepste vreugde.
Dat wij onze medemensen, veraf en dichtbij, liefhebben,
en dat wij de noden van elk mensenhart ontdekken.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
leer ons in de voetstappen van Jezus te treden,
zijn levenskeuze tot de onze te maken
en zijn verbond van liefde en trouw te beamen,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 3

Gelovend in het verbond tussen God en de mensen
durven wij bidden:

-Om bondgenoten in de strijd om vrede,
om oprechte trouw aan de Blijde Boodschap
van verlossing en vernieuwing,
om een geloof dat goedheid en vertrouwen uitstraalt.
Laten we bidden…

-Om kracht voor allen die door het leven beproefd worden,
om overgave voor allen die wankelen in hun geloof,
om perspectief voor allen die onverschillig staan
tegenover het geloof waarmee ze werden opgevoed.
Laten we bidden…

-Om bijstand voor allen die leed dragen,
om troost voor de rouwenden,
om een luisterend oor voor allen die eenzaam zijn,
om nabijheid van goede mensen voor elke mens.
Laten we bidden…

God van het Verbond,
nooit laat Gij het werk van uw handen los,
nooit laat Gij uw schepping in de steek,
nooit doen wij tevergeefs een beroep op U.
Daarom stellen wij onze hoop op U,
in de naam van Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer.
naar Herent

Gebed over de gaven 1

Brood en wijn op deze tafel verwijzen naar onze zorg voor elkaar,
naar onze hoop op een wereld
waarin eenieder tot zijn recht mag komen.
God, aanvaard deze gaven,
tekens van ons geloof in uw Verbond met mensen.
Dat wij, door te breken en te delen,
in Jezus’ voetsporen mogen meewerken
aan de komst van uw Rijk van vrede. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
dit brood en deze wijn
zijn een klein en kwetsbaar teken
voor elke nieuwe stap die we zetten naar een andere Toekomst.
Door Jezus liet Gij ons weten
dat wij niet tevergeefs moeten hopen,
dat Gij een God zijt die naar mensen omkijkt.
Ga met ons mee,
tegen de stroom in,
naar die andere Wereld
die Gij voor ons bestemd hebt. Amen.

Gebed over de gaven 3

Aan U, die deze aarde draagt en stuwt,
die ons wilt bezielen met uw liefde,
aan U bieden wij deze vruchten van uw schepping aan
en spreken daarmee onze bereidheid uit
om te leven verbonden met U,
samen met Jezus die ons daarin voorgaat
vandaag en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Gebed over de gaven 4

God, het brood en de wijn hier op deze tafel,
zijn voor ons het symbool van hen die ervoor ijveren
om uw wereld om te bouwen tot een hemel op aarde voor alle mensen.
Voor ons roepen dat brood en die wijn ook het verhaal op van Jezus
die, door U gezonden, mensen tot opstanding bracht.
Gesterkt door dit brood en deze wijn willen we Jezus’ levensweg voltooien
tot de vervulling in U, zijn God en Vader. Amen.
Frida Cosaert

Tafelgebed

In uw Naam zijn wij hier samen.
Tastend en aarzelend noemen wij U:
God en Vader,
Roepstem,
Drager,
Grond van ons leven.

Niemand heeft U ooit gezien
maar elke dag opnieuw is het duidelijk
hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot uw Wereld.

Wij zien U aan het werk
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk in Jezus uw Zoon:
de woorden die Hij sprak
waren uw Woorden,
en worden nu ook de onze.
Zijn keuze voor de kleine mensen
was uw keuze,
en wordt nu ook de onze.

Hem willen wij hier noemen:
Inspiratie,
Wegwijzer voor ons leven,
blijvende Oproep om te blijven doen wat Hij gedaan heeft.
Wij loven, eren en danken U daarom, en zeggen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij nooit vergeten hoe Jezus ons leerde bidden:
met Hem,
mogen wij ons richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn:
Onze Vader,….

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Moedig ons aan, houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij waart één en al liefde
voor alle mensen die Gij op uw weg hebt ontmoet.
Gij hebt met fijngevoeligheid gehandeld,
wetend waar het in het leven op aan komt.
Leer ons uw weg te gaan,
een weg van vrede en eenheid.
En de vrede van de Heer zij altijd met ieder van u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.

Vredeswens 2

De regenboog,
teken van het verbond tussen God en de mensen,
teken dat alle mensen,
van welke kleur, ras of nationaliteit dan ook,
bij God welkom zijn.
Heer Jezus,
Gij hebt ons op het spoor gezet
van liefde, goedheid en vrede.
Houd ons gaande
en schenk ons vrede.                                                                                   
En de vrede van de Heer zij altijd met ieder van u.
En geven wij Gods vrede door aan elkaar.
Herent

Lam Gods

Communie

De Heer geeft zichzelf als brood
opdat wij het in de woestijn van het leven zouden kunnen uithouden.
Tegelijk laat Hij ons delen in de Goede Boodschap
dat onze God een God van liefde is.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Angst en vrees
is de taal van mensen
die weinig te bieden
en veel te verliezen hebben.

Er is een ommekeer nodig,
ook in onszelf.

Een nieuwe cultuur is nodig
van zelfbewustzijn
en van weten
dat wij als mensen
iets te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid
en begrip,
en hoop.

Een tegenstroom van vertrouwen
is er nodig,
en een Bron
van echte Menswording.
Broederlijk Delen 2000

Bezinning 2

Laat los het doodgewone van elke dag.
Doorbreek het evidente levensritme
van normaal en altijd zo.
En neem de tijd, wel 40 dagen,
om te kijken
hoe anderen opkomen voor elkaar ;
om te luisteren hoe anderen
spreken met elkaar ;
om te voelen hoe anderen
vreugde geven aan elkaar

En je ontdekt
vast en zeker
nieuwe levenskrachten voor jou!
Antoon Vandeputte

Bezinning 3

Pijnlijk verlangen

Het leven lijkt soms een woestijn:
leeg, dor en kaal.
Je ziet geen uitweg,
je bent alle richting kwijt.
Van God en mens ben je verlaten,
hopeloos overgeleverd aan jezelf.
Verleden en toekomst lijken afgesneden.
Er is alleen maar het nu:
nu is het moment om te overleven;
nu is het moment om richting te zoeken;
nu zul je moeten weten
of je verder gaat of niet.

Gedreven door de Geest
ging Jezus deze woestijn in.
Hij stond voor de keuze
om met zijn voor- of tegenstanders
mee te gaan.
Hij kon kiezen voor of tegen het leven.
De Geest hield Hem overeind.
Hij koos voor de weg naar Jeruzalem,
de weg naar dood, de weg naar leven.
Het pijnlijk verlangen naar leven in de Geest van God,
hield Hem op de been.

Midden in de woestijn van ons leven
heeft Jezus voor ons een Blijde Boodschap.
Niet dood en ellende, niet ziekte en haat
hebben het laatste woord.
We kunnen ze niet ontlopen.
Ze overkomen ons, ze worden ons aangedaan.
De Boodschap van leven, nu en eens voorgoed,
is als een oase in ons bestaan.
In de pijn van ons leven
mogen we het verlangen levend houden
naar toekomst, naar het Rijk Gods.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Barmhartige God,
gesterkt door het Woord en het Brood van de Heer
bidden wij U:
geef dat deze viering een nieuw begin betekent.
Verandering van gezindheid,
bereidheid
tot versobering,
tot inkeer en bekering.
Moge we in deze veertigdagentijd
uitgroeien tot nieuwe, betere mensen,
die hun leven ten dienste stellen
van het Rijk van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Slotgebed 2

Heer, onze God,
aangemoedigd door uw Goede Boodschap
en gesterkt door uw gebroken Brood,
keren wij terug naar het leven van elke dag.
Wil ons begeleiden en sterken
om telkens opnieuw ervoor te kiezen
als christen te leven, in woord en daad,
om, op onze tocht naar Pasen,
concrete stappen te zetten in soberheid en delen. Amen.
Ekeren

Slotgebed 3

God die met ons meetrekt,
Gij die steeds weer nieuwe wegen opent,
Gij die in Jezus’ leven uw visioen van liefde,
gerechtigheid en vrede toonde,
wees ook voor ons zicht op een nieuwe toekomst
die oplicht – klein en kwetsbaar –
waar mensen opstaan, dromen en doen.
Wees ook voor ons de moed wanneer wij ontmoedigd raken,
wanneer wij moe worden van het tegen-de-stroom-op-varen.
Weest Gij dan voor ons de onderstroom
die ons doet leven in het spoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Slotgebed 4

Goede God,
vandaag hebben we geluisterd naar het roepingsverhaal van Jezus in de woestijn. Ook Hij heeft kennis gemaakt met hebzucht, eerzucht, heerszucht.
Help ons om net als Hij deze wegen af te wijzen
en te kiezen voor een toekomst waarbij de aarde behoort aan iedereen.
Maak ons in deze veertigdagentijd tot mensen
die zich willen vrijmaken van zichzelf om er te zijn voor de anderen,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.
Frida Cosaert

Zending en zegen 1

Het Joodse volk had veertig jaar nodig
om het beloofde land te vinden.
Wij mogen veertig dagen met Jezus de woestijn intrekken
om in het diepste van ons hart
een bron van vrede te zien ontspringen.
Laten we er werk van maken.
Daartoe zendt en zegent ons de liefdevolle God
die  + Vader, Zoon en H. Geest is. Amen.

Zending en zegen 2

Wij, die hier samen vierden,
mogen de belichaming zijn van de Goede Boodschap.
In wat we zeggen en doen
moet iets te zien, te horen en te voelen zijn van wie Jezus was.
Er moet iets van uitgaan
dat mens en wereld beter maakt.
Laten wij dat waarmaken,
of minstens toch proberen,
gesterkt door Gods zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.