1e zondag van de advent C 2012

ZONDAGSVIERINGEN.
1e zondag van de advent C (02 12 2012)


Ontsteken adventskaars

nadat kaars ontstoken is:

Eén klein lichtje maar,
eentje maar.
Het donker overheerst nog.
Er is nog angst,
pijn, ontgoocheling, verbittering.
En toch is er al licht.
Er zijn mensen
die het lichtje al hebben gezien.
Er zijn mensen
die zelf licht zijn.


Begroeting

Van harte welkom in deze eucharistieviering.
Laten wij dit samenzijn en heel het komende kerkelijk jaar,
in het teken stellen van het kruis:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Hij die Liefde is wil ook vandaag, onder ons, Mens worden.
Hij zal niet bij woorden blijven.
Hij zal handen en voeten krijgen, geest en hart.
Hij zal te zien zijn, te voelen,
aan den lijve te ondervinden
in ieder mens die zegt:“Ik ben er ook voor jou”,
en die deze zin tot leven brengt in zijn manier van leven.
Hij zal te zien zijn in elke keuze,
in elke politieke beslissing die hoop geeft aan de armen,
uitzicht geeft aan mensen zonder toekomst
en bevrijding aan hen die vastzitten, hoe dan ook.
Zoals God mens is geworden in Jezus,
zo wil Hij vandaag mens worden voor ons en door ons.
Moge deze adventstijd een tijd worden van uitkijken naar
en van zich voorbereiden op
de geboorte van God onder ons.

Vergevingsmoment

Barmhartige en bevrijdende God,
wij zijn maar gewone mensen
net als de mensen van het volk Israël destijds.
Wij doen ons best om uw volk te zijn,
maar we laten ons zo gemakkelijk
van de weg afbrengen
die ons tot uw mensen maakt.

-We hebben ogen om te zien.
Maar hoe vaak hebben we ze gesloten
om de ander niet te moeten zien?
Het was geen kwade wil,
maar onmacht die ons de ogen deed sluiten…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We hebben oren gekregen om uw Woord te horen.
Maar hoe vaak zaten ze dicht
omdat wat we hoorden, niet in ons kraam paste?
Het was geen kwade wil,
maar we konden de confrontatie niet aan…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We hebben voeten om naar de ander te gaan.
Maar hoe vaak waren we moe
en bleven we liever thuis?
Het was geen kwade wil,
maar gemakzucht kreeg de overhand…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Barmhartige en bevrijdende God,
wij zijn mensen die het goede proberen te doen
en daarom zijn we hier bijeen.
We zoeken steun bij elkaar
en zoeken samen naar wegen
om mensen te worden in wie Gij vreugde kunt vinden.
Geef ons de moed te doen wat nodig is
en geef ons de kracht om te kunnen volbrengen
wat we ons voorgenomen hebben,
zodat we nieuwe mensen worden.
Bevrijd ons van alles wat ons van U scheidt
door Jezus, uw Zoon en onze Broeder,
vandaag en alle dagen dat wij leven. Amen.
Uit: Tot Uw Dienst


Openingsgebed 2

Heer,
help ons om in deze periode van de advent
echt naar Jezus uit te kijken.
Hij die zo weerloos en kwetsbaar was als een kind,
maar ontzettend groot
in zijn aandacht voor arme, zieke en uitgesloten mensen.
Laten wij de kracht vinden
om zijn voorbeeld na te volgen,
tot welzijn van ieder mensenkind.
Wij vragen het U door uw Zoon, de Komende,
Jezus, onze Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing verzekert de profeet Jeremia
dat God zijn beloften zal gestand doen en dat Hij zijn volk zal redden.
Ook al heerst er onrust, zo voegt Lucas eraan toe,
wees niet bang maar hou het hoofd opgeheven en wees waakzaam.

Eerste lezing (Jer., 33, 14-16)

Uit de profeet Jeremia

14
        Zo spreekt de Heer:
`De tijd komt dat Ik de belofte vervul
die Ik Israël en Juda gedaan heb.
15         In die dagen, in die tijd schenk Ik David een wettelijke afstammeling
die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt.
16         In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig.
En de stad zal heten
`De Heer, onze gerechtigheid”.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (1 Tess., 3, 13-4, 2)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,
12 En moge de Heer uw liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maken,
even groot als onze liefde voor u.
13 Laat Hij uw hart sterken,
zodat u onberispelijk en heilig bent ten overstaan van God onze Vader,
bij de komst van onze Heer Jezus
met al zijn heiligen.
1
  En wat de rest betreft, broeders en zusters,
vragen en vermanen wij u in naam van de Heer Jezus,
dat u de overlevering die u van ons hebt ontvangen
omtrent een levenswandel die God welgevallig is,
nog trouwer naleeft dan u al doet.
2  U kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lc., 21, 25-28. 34-36)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
25 Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
26 De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
27 Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
28 Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
34 Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
35 Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
36 Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
een Mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.

Wij geloven in een mensenkerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor hen die in onze maatschappij
niet tot hun recht komen
of zich onbeschermd voelen.
Dat wij waakzaam onze ogen voor hen openen
en hen bezorgd tegemoet gaan,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die leiding geven in onze samenleving.
Dat zij de macht die hun geschonken werd
niet aanwenden tot eigen voordeel en gewin.
Dat ze zich ten dienste stellen van de zwakkeren,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we ons niet helemaal laten opslorpen
door ons eigen kleine zorgen.
Dat we durven verder kijken dan ons eigen belang,
dat we bedachtzaam durven openstaan voor wie écht in nood verkeert,
en zo de komst van de Heer voorbereiden.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Laten we waakzaam zijn want wij weten niet
op welk uur van de dag God zich bij ons aandient.

-Bidden we om huizen van vrede,
om plekken waar mensen kunnen geborgen zijn.
Bidden we voor de beleidsmensen van onze gemeente
en voor alle inwoners.
Dat ze hier een menswaardige samenleving mogen vinden,
een stad van vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die dicht bij ons wonen, onze buren en kennissen,
voor onze vrienden,
maar ook voor hen met wie we het niet zo goed kunnen vinden.
Voor allen die ons met genegenheid omringen,
maar ook voor hen die ons overlast bezorgen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen op de vlucht,
voor ontheemden, voor asielzoekers en daklozen,
voor mensen die uitgesloten zijn,
voor al wie zoekt naar warmte, naar rust en houvast.
Dat zij gehoord, gezien en gastvrij onthaald mogen worden.
Laten we bidden…


Gebed over de gaven

God van belofte,
waar mensen breken en delen met elkaar,
komt Gij hen tegemoet,
daar ziet Gij kansen voor uw nieuwe wereld.
Zegen dit brood en deze wijn
tot voedsel voor onderweg,
en maak dit samenzijn hier
tot een hernieuwd begin van liefde in overvloed,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drink er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Jezus op zijn woord gelovend, mogen wij vol vertrouwen bidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

God,
als wij ons gedragen weten door uw liefde
en erkennen dat Gij uw mensen nimmer in de steek laat,
zal in ons binnenste
angst en stormwind luwen.
Als wij, in U verankerd,
rondom ons
uw rust en troost uitstralen, mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens

In Jezus is aan het licht gekomen
dat vrede en gerechtigheid mogelijk zijn,
ook al doen tal van signalen het tegendeel vermoeden.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
maak van ons waakzame, wakkere mensen
die zichzelf willen delen
en zo de vrede en het recht sterker maken.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

De Komende wil ons nabij blijven.
Daarom brak Hij zichzelf tot voedsel
en nodigt Hij ons uit aan zijn tafel.
Dit is het Lam Gods…
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Straks worden het dagen
van drukte en festiviteit,
maar voor velen
van leegte en troosteloosheid.

Meer dan ooit blijven we
attentievol nabij
bij wie moeilijk leven,
geen vriendschap wordt gegeven
en ontzettend eenzaam zijn.

Zo zal met Kerstmis
in trieste ogen
weer wat blijdschap leven
en de hoop op een gelukkig-zijn
dat voorgoed leek verdwenen.
Valeer Deschacht


Bezinning 2

Advent is verlangen,
is wachten naar iets heel bijzonders:
God in ons leven.
Dit tere mysterie van ontmoeting
vraagt een geduldig uitkijken,
een zacht vermoeden en geloven
dat het waar wordt.
God laat op zich wachten, altijd.
Het hart moet ernaartoe groeien,
ook langs pijn en tegenvallers,
langs fouten en misstappen,
langs boete en vergeving.
God laat zich veroveren.
Zijn vriendschap is geen geschenk voor verwende kinderen.
Hij laat zich slechts vinden door mensen die zoeken,
geduldig en taai, en die veel willen loslaten.

Advent is uitkijken en waakzaam zijn.
Want in elke opdracht, in elke taak
en in elke mens die ons nodig heeft,
kan God ons tegemoet komen
en zonder een groot verlangen naar Hem
zouden wij Hem nooit herkennen.
Zijn onze ogen blind geworden …
Hebben we de deuren van ons hart gesloten …
Zie en voel … Hij leeft onder ons.
Het Kerstgebeuren is een verhaal van vandaag
dat vandaag nog gebeurt, ieder jaar opnieuw:
het gebeurt aan mensen en gebeurt door mensen.

Bezinning 3

Advent is een donkere tijd.
We snakken naar zon
en ontsteken de lichten.
Maar we weten dat er, niet ver uit onze buurt,
mensen zijn die soms een leven lang
in de schaduw van onze samenleving staan.

Advent is wintertijd,
waarin we de koude te lijf gaan
en verlangen naar warmte en geborgenheid.
We weten ons ook verbonden
met mensen die, door armoede en uitsluiting,
menselijke warmte tekortkomen.
Mensen die, soms letterlijk, in de kou staan.

Advent is een oproep voor iedere christen
om warmte en licht te zijn,
solidair met hen
die niet genoeg hebben om ten volle te kunnen leven.
We willen ommekeer brengen
voor mensen aan wie onrecht wordt gedaan,
voor mensen die door de armoede uitgesloten worden.

Advent is leven,
een kans om wat ons is gegeven,
te delen en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is, recht te trekken,
om wie inslaapt, wakker te schudden,
om wie hopeloos of radeloos is, weer te helpen geloven.

Advent is het licht zien in de duisternis.


Slotgebed 1

Ik wil voor je bidden – zegt God –
opdat je de kracht vindt om rechtop te staan
wanneer Ik in jou mens wil worden.
Ik hoop dat je je leven voor Mij openstelt
en dat je stilaan leert
om lief te hebben zoals Ik liefheb.
Blijf daarom waakzaam
en laat je niet versuffen door de zorgen van het leven.
Geloof dat Ik van je hou,
zoals een moeder van haar kind,
en dat Ik achter je zal staan bij verdriet en pijn.
Ik wil je Roer en je Kompas zijn,
op weg naar vrede en toekomst.
Erwin Roosen


Slotgebed 2

Behoeder van alle leven
die ons bij name kent:
laat uw schepping herboren worden
en beëindig de nacht die de wereld verduistert.
Ontsteek in ons midden uw licht
in een mens die recht doet
en ons doet zien met nieuwe ogen,
dat vragen wij U in naam van Jezus Messias, onze Broeder. Amen.


Zending en zegen

Vandaag, bij het begin van de advent,
werd ons de komst van het Licht aangekondigd.
Moge God ons zegenen
opdat wij zijn Licht mogen ontmoeten in elkaars ogen,
en, op weg naar morgen,
zijn vrede mogen delen met velen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.